Logo BIP Logo PCBC

KLAUZULE INFORMACYJNE

Przetwarzanie danych osobowych w celu statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443 z późn. zm.)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu statystycznym jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe określone w przepisie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. 2021 poz. 955; dalej: ustawa) są przetwarzane w celu statystycznym, obejmującym w szczególności:

 1. organizację i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych, o których mowa w art. 18 ustawy lub odrębnych ustawach, oraz badań statystycznych, opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy;
 2. opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych;
 3. prowadzenie badań i analiz statystycznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 ustawy;
 4. opracowywanie wyników badań statystycznych, w tym wyników spisów powszechnych;
 5. prowadzenie analiz i opracowań statystycznych;
 6. prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy;
 7. prowadzenie i aktualizację operatu do badań statystycznych, o którym mowa w rozdziale 5a ustawy;
 8. realizację zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS), Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym w związku z wypełnieniem przez administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy, zgodnie z przepisem art. 3, art. 9 ust. 1, art. 18, art. 25 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 8, pkt 11, pkt 13, pkt 15, art. 35a ust. 1, art. 35b ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 39a ust. 1 ustawy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

Zgodnie z art. 35aa ustawy dane osobowe od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

 1. Kategorie danych osobowych

Zgodnie z art. 35b. ust. 1 służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, datę urodzenia, kraj urodzenia i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo, dane biometryczne, dane genetyczne, seksualność lub orientacja seksualna, narodowość, pochodzenie etniczne, pochodzenie rasowe, wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego, stan cywilny, data zawarcia małżeństwa, data ustania małżeństwa, pozostawanie osób we wspólnym pożyciu, wykształcenie, zawód, dochód, w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, rodzaj miejsca pracy lub nauki, numer identyfikacji podatkowej, użytkowanie gospodarstwa rolnego, kierowanie gospodarstwem rolnym, adres miejsca pracy, stan zdrowia, stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą, adres zameldowania, adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu, kraj poprzedniego zamieszkania, kraj wyjazdu, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, GUS informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów, z systemów informacyjnych administracji publicznej (tj. systemów zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe), niepublicznych systemów informacyjnych (tj. systemów zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji, prowadzonych przez podmioty inne niż organy i podmioty, o których mowa powyżej, w szczególności podmioty wykonujące działalność w zakresie: sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej, zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi, obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej, telekomunikacji, ubezpieczeń, transportu i leasingu, zarządzania portami lotniczymi, zarządzania i administrowania nieruchomościami).

Prezes GUS zbiera także dane powszechnie dostępne z innych źródeł niż określone powyżej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych lub do tworzenia przez Prezesa GUS operatu do badań statystycznych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż 100 lat od ich zebrania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[2] oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych[3].

 1. Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych, z wyłączeniem spisów powszechnych, są prowadzone na zasadzie udziału dobrowolnego, w takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w badaniach statystycznych dotyczących ich działalności gospodarczej jest obowiązkowy i w takim przypadku podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 6 ust. 4, art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zbieranie danych statystycznych do wykonania na zamówienie opracowania wspomagającego inne systemy informacyjne administracji publicznej oraz danych dodatkowych do prowadzenia na indywidualne zamówienia badań statystycznych nieobjętych programem badań statystycznych statystyki publicznej, do wykonywania na zlecenie dodatkowych opracowań i analiz (art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy), odbywa się na zasadzie udziału dobrowolnego, w takim przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, nie są zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych. W przypadku spisu powszechnego podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 6 ust. 3, art. 9 ust. 1 ustawy).

W przypadku badań statystycznych prowadzonych na zasadzie obowiązku niepodanie danych jest zagrożone odpowiedzialnością karną, określoną w przepisie art. 57 ustawy.

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Zgodnie z art. 35 h ustawy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wykonywania zadań określonych w ustawie przez służby statystyki publicznej nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO, tj. w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

[3] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Portalu Sprawozdawczego GUS

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Portalu Sprawozdawczego GUS


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 208.

 1. Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 • pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD_GUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzania działań związanych z pozyskiwaniem danych w ramach realizacji badań statystycznych statystyki publicznej, w tym administrowaniem Portalem Sprawozdawczym GUS.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z:

 1. art. 18a ust. 1 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 955),
 2. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),
 3. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).
 1. Odbiorcy danych osobowych:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu związanego z obowiązkami sprawozdawczymi na rzecz statystyki publicznej, realizowanymi z wykorzystaniem Portalu Sprawozdawczego GUS, dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadać wyznaczeni pracownicy służb statystyki publicznej, w szczególności pracownicy Centrum Informatyki Statystycznej (CIS), które prowadzi obsługę i administruje Portalem Sprawozdawczym GUS.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a wskazanych w pkt. III, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w przywołanych wyżej: ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • do sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • do ograniczenia przetwarzania;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt III. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tych celów.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, administrator informuje, że w celu określonym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów obowiązanych do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach realizacji badań statystycznych statystyki publicznej.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 649 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [1] – „RODO” administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym, obejmującym przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej oraz w celu planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (zwanej dalej ustawą o NSP 2021).

Służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym dane osobowe, zgodnie z katalogiem określonym w art. 35b ustawy o statystyce publicznej. Dane osobowe od momentu ich zebrania od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania zadań określonych w ustawie o statystyce publicznej (w tym prowadzenia spisów powszechnych), stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o NSP 2021.

Dane zebrane w ramach prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego, zwanych dalej „pracami spisowymi”, są przetwarzane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej[1].

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1) i 2) i art. 11 pkt. 3) ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

 1. Kategorie danych osobowych

Zakres informacji zbieranych bezpośrednio od Pani/Pana w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań określa załącznik nr 1 do ustawy o NSP 2021 oraz art. 35b ustawy o statystyce publicznej

Zakres informacji pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą określa załącznik nr 2 do ustawy o NSP 2021.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że w celu określonym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów obowiązanych do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach prac spisowych (szczegółowy wykaz podmiotów obowiązanych zawiera zał. nr 2 do ustawy o NSP 2021).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane w celu realizacji ustawy o NSP 2021.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż 100 lat od ich zebrania.

 1. Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 ustawy o NSP 2021 przekazanie danych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań jest obowiązkowe i nieodpłatne.

 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art. 17 ust 3 pkt d rozporządzenia RODO „prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów statystycznych.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO tj. nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 


[1] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.[1])). Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 90.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko