Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kim jesteśmy

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń.

Succesful businesswoman CEO of company

 

Jako członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (International Quality Net), gwarantujemy najwyższe standardy jakości oferowanych usług.

Jako jedyni reprezentujemy Polskę w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 8 dyrektyw nowego podejścia i przygotowujemy się do rozszerzenia swojej działalności o dalsze dyrektywy.

Jesteśmy ponadto członkiem międzynarodowych organizacji działających w obszarze badań i certyfikacji: Międzynarodowego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych IECEE (International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment) oraz Europejskiego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych CCA(CENELEC Certification Agreement).

Nasze kompetencje

Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są fachowi pracownicy i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty. 

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

 

Naszymi Klientami są zarówno największe przedsiębiorstwa odnoszące ogromne sukcesy, jak i małe lokalne firmy z różnych dziedzin gospodarki, którym pomagamy w systematycznym rozwoju i zwiększaniu konkurencyjności na rynku.

Polityka Spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: dr Michał Pachowski

Członek Zarządu: mgr Anna Wyroba

Struktura

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. W WARSZAWIE

 • Biuro Zarządu
 • Dyrektor ds. Certyfikacji, Badań i Rozwoju
 • Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania
 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Lasów i Ecolabel
 • Zakład ds. Certyfikacji Wyrobów Elektrycznych i Ogólnoprzemysłowych
 • Laboratorium Wyrobów Elektrycznych i Ogólnoprzemysłowych
 • Zakład ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych
 • Zespół ds. Szkoleń
 • Zespół ds. Sprzedaży i Promocji
 • Zespół ds. Administracyjnych
 • Zespół ds. Rozwoju

ODDZIAŁ BADAŃ I CERTYFIKACJI W GDAŃSKU

 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych
 • Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ODDZIAŁ BADAŃ I CERTYFIKACJI W PILE

 • Zespół ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego
 • Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych

Historia firmy

Początki działalności PCBC S.A. sięgają 1958 r., kiedy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym została powołana pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się problematyką jakości – Biuro Znaku Jakości, które w latach 70. zostało przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów. 

W 1994 roku, na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku, Biuro zostało zastąpione przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). 

W obecnej strukturze firma istnieje od 1 stycznia 2003 roku pod nazwą PCBC S.A., jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, działając w obszarze zgodności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oceny zgodności. 

Kalendarium

1958 r.

8 listopada 1958 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 426 w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości. Ten dzień uznawany jest za początek funkcjonowania w Polsce instytucji działającej na rzecz jakości, której kontynuatorem jest obecne Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA.

1959 r.

19 maja 1959 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wydał zarządzenie w sprawie zasad przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

1965 r.

17 czerwca 1965 r. Uchwałą Sejmu PRL powołano Centralny Urząd Jakości i Miar (CUJiM). Jego prezes podał wykaz wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem jakości oraz jednostek badawczych zobowiązanych do badań laboratoryjnych i kontroli wyrobów.

1972 r.

Uchwałą Sejmu PRL zostaje rozwiązany Centralny Urząd Jakości i Miar, a Biuro Znaku Jakości zostaje podporządkowane ministrowi handlu wewnętrznego. Powstaje Polski Komitet Normalizacji i Miar.

1974 r.

Biuro Znaku Jakości zostaje przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW).

1977 r.

Na mocy decyzji ministra handlu wewnętrznego i prezesa PKNiM, Centralne Biuro Jakości Wyrobów zostaje podporząd­kowane Polskiemu Komitetowi Miar i Jakości.

1979 r.

CBJW zostaje formalnie włą­czone do Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości. Dyrektorem Biura zostaje Zdzisław Firlej.

1984 r.

Uchwała Rady Ministrów z 18 lutego określa zasady i tryb przyznawania produ­centom prawa do oznaczania państwowymi znakami jakości: znak „Q” i znak „1″, oraz oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B”. Zarządzenie ministra finansów z 30 czerwca zobowiązało producentów do wnoszenia opłat za przyznawanie znaków na rzecz CBJW. To początek względnej samodzielności finansowej biura.

1988 r.

Dyrektorem Centralnego Biura Jakości Wyrobów zostaje Andrzej Ożóg.

1991 r.

Prezes PKNMiJ wydaje zarzą­dzenia dotyczące wprowa­dzenia w Polsce akredytacji jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych w oparciu o wymagania Norm EN serii 45000, oraz wprowadzenia krajowej certyfikacji systemów jakości w oparciu o normy ISO serii 9000. W CBJW rozpoczęto szkolenia kadr na potrzeby krajowego systemu certyfikacji i akredytacji we współpracy z organizacjami zagranicznymi.

1993 r.

W CBJW powstaje Zespół Certyfikacji Systemów Jakości. Wydane zostają trzy pierwsze certyfikaty. 3 kwietnia tego roku Sejm RP przyjmuje ustawę o badaniach i certyfikacji.

1994 r.

CBJW, na mocy ustawy Sejmu RP, zostaje przekształcone w podlegle prezesowi Rady Mini­strów Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Dyrektorem PCBC zostaje Janusz B. Berdowski.

1995 r.

Przy współudziale PCBC został przeprowadzony Konkurs I edycji Polskiej Nagrody Jakości.

1997 r.

PCBC zostaje przyjęte w poczet IQNet – Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikują­cych. Wydaje setny certyfikat systemu jakości oraz pierwsze certyfikaty: środowiskowy oraz zintegrowanego systemu zarządzania. Dyrektorem PCBC zostaje Wojciech Henrykowski.

1998 r.

PCBC uzyskuje od EOQ upoważnienie do wydawania certyfikatów Europejskiego Auditora Jakości i Europejskiego Menedżera Jakości.

2001 r.

Na bazie Biura do spraw Akredytacji PCBC powstaje Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – krajowa instytucja do spraw akredytacji.

2003 r.

Z dniem 1 stycznia na bazie PCBC powstaje jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jej zakres działalności to: badania i certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów zarzą­dzania, szkolenia i certyfikacja personelu.

Pierwszym prezesem Zarządu PCBC S.A. zostaje Wojciech Henrykowski.

2004 r.

Wraz z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej, PCBC uzyskuje notyfikacje jako jednostka certyfikująca wyroby w zakresie dziesięciu dyrektyw nowego podejścia.

2006 r.

Wydane zostają pierwsze certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemów wg ISO 27001, ISO 22000 oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

2007 r.

PCBC S.A. zostaje uznana jako jednostka certyfikująca dla wymagań BRC i IFS.

2008 r.

Certyfikaty PCBC S.A. są obecne w Turcji, Rumunii, Indiach i wielu innych krajach świata. PCBC S.A. obchodzi 50 rocznicę powołania uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1958 r.

2009 r.

Doskonalone były prace związane z certyfikacją Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w organizacjach prowadzących obrót towarami podwójnego zastosowania i procedury oceny dla Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Zakład Certyfikacji Systemów Zarządzania dostosował swoją działalność do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021.

2010 r.

Dwa Departamenty i Biuro Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymały certyfikaty systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 wydane przez PCBC S.A.

2012 r.

PCBC S.A. uzyskuje we wrześniu akredytację w zakresie ISO/IEC 27001.

PCBC S.A. uzyskuje wyłączność na prowadzenie w Polsce certyfikacji ośrodków sanatoryjno-uzdrowiskowych oraz hoteli spa, medical spa i wellness na zgodność z wymaganiami EuropeSpa med & wellness.

Podczas obchodów Polskiego Dnia Jakości wręczone zostały dla nowych produktów dwa pierwsze certyfikaty: certyfikat EuropeSpa oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14065:2005.

2013 r.

PCBC S.A. zostało upoważnione przez holenderską Fundację ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności (Foundation for Food Safety Certification – FFSC) do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność z wymaganiami FSSC 22000 – (Food Safety System Certification 22000).

PCBC S.A. wydaje pierwsze trzy certyfikaty w zakresie FSSC 22000 dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA, Wysokie Mazowieckie oraz Oddziałów w Lubawie i Baranowie.

PCBC S.A. wydaje pierwszy certyfikat potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie Systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 dla Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

PCBC S.A. uroczyście obchodzi Jubileusz 55-lecia działalności.

2014 r.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jako pierwsza polska jednostka certyfikująca, uzyskała akredytację do prowadzenia certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji asfaltów drogowych wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014.

PCBC S.A. przyznało spółce LOTOS Asfalt Sp. z o.o. pierwszy w Polsce certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dotyczący asfaltów drogowych wielorodzajowych, produkowanych w Zakładzie Produkcyjnym w Jaśle, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13924-2:2014-04 i PN-EN  13924-2:2014-04 / Ap1:2014-07.

Kwartalnik „ABC Jakości”, wydawany przez PCBC S.A., obchodzi jubileusz XX-lecia istnienia na rynku czasopism.

2015 r.

23 października 2015 r. PCBC S.A. zostało wpisane na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wpisanie na niniejszą listę jest potwierdzeniem znaczenia Spółki w całym systemie oceny zgodności, a także roli jaką pełni w promowaniu działań projakościowych w całej gospodarce RP.