Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Ograniczenie usług związanych z certyfikacją mebli, zabawek, placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ogranicza działalność o zakres akredytowanych usług związanych z certyfikacją (mebli, zabawek, placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych, artykułów i sprzętów dla dzieci) oraz ocenę zgodności tych wyrobów prowadzoną poza zakresem akredytacji.

W związku z powyższym PCBC S.A. nie przyjmuje już nowych wniosków o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w wymienionych obszarach.

Certyfikacja sprzętu sportowego i gimnastycznego

 

 

Podczas procesu certyfikacji weryfikujemy sprzęt sportowy pod kątem zgodności z wymaganiami norm. Certyfikat potwierdza, że sprzęt jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe.

Zakres certyfikacji

Certyfikujemy sprzęt sportowy przeznaczony do użytku w placówkach edukacyjnych, salach gimnastycznych, na boiskach i w obiektach sportowych, m.in.:

sprzęt boiskowy:

 • bramki (o lekkiej konstrukcji, przenośne i zamocowane na stałe) do piłki nożnej lub ręcznej oraz do hokeja na trawie
 • wyposażenie do koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa ziemnego
 • tenis stołowy (stoły i słupki do zestawów siatki)

gimnastyczny:

 • skrzynie do skoków
 • odskocznie
 • konie i kozły
 • drążki
 • równoważnie
 • ławki
 • kółka
 • drabinki (przyścienne, kratowe, do wspinania się)
 • poręcze równoległe i kombinowane
 • trampoliny

Programy certyfikacji

PCBC S.A. oferuje certyfikację wg programu DBS-04-Z oraz programu DBS-01-B.

 • DBS-04-Z Program oceny zgodności

Program DBS-04-Z jest to program certyfikacji potwierdzający zgodność certyfikowanego wyrobu (na podstawie przedstawionej dokumentacji i sprawozdania z badań lub wykonanych obliczeń) z wymaganiami wyspecyfikowanymi w przywołanej normie lub innym dokumencie normatywnym.

Ten typ programu certyfikacji przeznaczony jest głównie do wykorzystania przez producenta lub dostawcę. Pozwala on potwierdzić samoocenę producenta, że opracowana konstrukcja wyrobu i zastosowane komponenty spełniają faktycznie wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia wymagania.

 • DBS-01-B Program „na znak bezpieczeństwa B”

Program DBS-01-B jest to program potwierdzający spełnienie przez certyfikowany wyrób wymagań przywołanych w normie lub innym dokumencie normatywnym, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

Program „na znak bezpieczeństwa B” obejmuje, oprócz oceny dokumentacji wyrobu, dodatkowo przeprowadzenie u Producenta inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych oraz dwóch nadzorów (ocena dokumentacji i kolejna inspekcja).

Celem inspekcji jest potwierdzenie, że producent posiada zaplecze organizacyjno-techniczne zapewniające utrzymanie powtarzalności produkcji.

Program przewiduje przyznanie wyrobom znaku bezpieczeństwa B, który informuje, że wyrób przeszedł pozytywnie ocenę i bezpieczeństwo jego użytkowania zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą.

Wykaz norm zawierających wymagania do certyfikowanych wyrobów

Poniżej przedstawiamy wykaz norm, zgodnie z którymi prowadzimy proces certyfikacji zgłoszonych wyrobów w zakresie sprzętu sportowego:

 1. Normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji nr AC 013 przyznanej nam przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):
 • PN-EN 748+A1:2018-04 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki nożnej. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki ręcznej. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 1271:2015-01 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do siatkówki. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 1509:2008 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do badmintona. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 1510:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do tenisa.
 • PN-EN 16664:2015-11 Sprzęt boiskowy. Bramki o lekkiej konstrukcji. Funkcjonalność, wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 913:2019-03 Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 916:2005 Sprzęt gimnastyczny. Skrzynie do skoków. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 12196:2005 Sprzęt gimnastyczny. Konie i kozły. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 12197:2000 Sprzęt gimnastyczny. Drążki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 12346:2001 Sprzęt gimnastyczny. Drabinki przyścienne, drabinki kratowe i drabinki do wspinania się. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 12432:2001 Sprzęt gimnastyczny. Równoważnie. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.
 • PN-EN 12655:2001 Sprzęt gimnastyczny. Kółka. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań.
 1. Normy stanowiące podstawę certyfikacji, na które nie posiadamy akredytacji:
 • PN-EN 750:2006 Sprzęt boiskowy. Bramki do hokeja na trawie. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 914:2008 Sprzęt gimnastyczny. Poręcze równoległe i poręcze kombinowane asymetryczne / równoległe. Wymagania i metody badań z uwzględnieniem bezpieczeństwa.
 • PN-EN 13219:2008 Sprzęt gimnastyczny. Trampoliny. Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 14468-1:2015-07 Tenis stołowy. Część 1: Stoły do tenisa stołowego, wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań.
 • PN-EN 14468-2:2015-07 Tenis stołowy. Część 2: Słupki do zestawów siatki. Wymagania i metody badań.
 • PN-N-97063:1996 Sprzęt gimnastyczny. Ławki gimnastyczne

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile trwa proces certyfikacji ?

Czas procesu certyfikacji wynosi maksymalnie 30 dni, od momentu dostarczenia do PCBC S.A. kompletu pełnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji.

 1. Na jaki okres wydawany jest certyfikat ?

Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat, pod warunkiem przestrzegania przez producenta warunków certyfikacji.

 1. Jaki jest koszt przeprowadzenia procesu certyfikacji ?

Wycena przeprowadzenia procesu certyfikacji jest przygotowywana na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o certyfikację wyrobów, zależy od wyboru, programu certyfikacji, ilości wyrobów, ilości norm wg których prowadzona jest ocena oraz innych czynników np. w jakich językach ma zostać wydany certyfikat.

 1. Czy wypełnienie wniosku i otrzymanie kosztorysu oznacza konieczność przeprowadzenia certyfikacji w PCBC S.A.?

Przygotowanie wyceny procesu certyfikacji na podstawie przesłanego przez producenta wniosku jest bezpłatne i nie jest zobowiązujące. Dopiero podpisanie umowy o certyfikację oraz kosztorysu – czyli wyceny rozpoczyna proces certyfikacji i jest związany z obowiązkami dla obu stron.

 1. Jak prawidłowo wypełnić wniosek ?

Wniosek o certyfikację należy pobrać ze strony internetowej PCBC S.A. / DOKUMENTY DO POBRANIA – w części dotyczącej dokumentów – SPRZĘT SPOTROWY. Zalecamy wypełnienie wszystkich pól dokumentu w wersji elektronicznej, następnie podpisanie, odatowanie i dostarczenie do PCBC S.A. w dogodnej dla Państwa formie (w wersji papierowej lub w postaci skanu  przesłanego mailem). W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 1. Ile produktów/ odmian produktu mogę zgłosić do certyfikacji wypełniając jeden wniosek?

Jeden wniosek o certyfikację dotyczy jednego typu wyrobu wraz z jego odmianami np. stół do jednostek edukacyjnych (typ), rozmiary nr 1, nr 2, nr 3 (odmiany). Wniosek może również dotyczyć zestawu urządzeń np. siłowni plenerowych wraz z różnymi odmianami tych urządzeń.

 1. Czy norma XYZ jest w zakresie Państwa akredytacji ?

Zakres akredytacji nr AC 013 przyznanej PCBC S.A. dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20013,podmiot.html

      8Czym się różnią od siebie programy certyfikacji DBS-04-Z i DBS-01-B ?

Program certyfikacji wyrobu DBS-04-Z polega na sprawdzeniu zgodności wyrobu z danymi normami przedmiotowymi lub innymi dokumentami normatywnymi, natomiast program DBS-01-B „na znak bezpieczeństwa B” poza sprawdzeniem zgodności wyrobu z normami, obejmuje również realizację inspekcji u producenta i dwa nadzory w trakcie obowiązywania certyfikatu. I nadzór polega na sprawdzeniu dokumentacji, II nadzór wiąże się z inspekcją warunków techniczno-organizacyjnych w miejscu produkcji wyrobów. Program ten również nadaje klientom prawo do znakowania wyrobów „znakiem bezpieczeństwa B”.

 1. Jakie są korzyści z posługiwania się „znakiem bezpieczeństwa B” ?

Znak bezpieczeństwa B umieszczony na wyrobie informuje, że wyrób ten przeszedł pozytywnie proces certyfikacji i bezpieczeństwo jego użytkowania zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą.

 1. Czym jest inspekcja Warunków Techniczno-Organizacyjnych (WTO) ?

Celem inspekcji WTO, odbywającej się w zakładzie producenta – w miejscu produkcji,  jest sprawdzenie i potwierdzenie, że producent posiada zaplecze organizacyjno-techniczne zapewniające utrzymanie powtarzalności produkcji.

 1. Co oznacza komplet dokumentacji ?

Komplet dokumentacji, czyli dokumentów potwierdzających spełnienie przez wyrób wymagań opisanych w dokumencie odniesienia zawiera:

 • Formularz wniosku o certyfikację wyrobów użytkowych,
 • Dokumentację techniczną dotyczącą wyrobu np.: rysunki konstrukcyjne, rysunki złożeniowe, wykazy elementów, opis techniczny, instrukcję serwisową,
 • Opis procesu technologicznego i recepturę (jeśli dotyczy),
 • Instrukcje: użytkowania, montażu (jeżeli dotyczy), konserwacji w języku polskim,
 • Sprawozdanie(a) z badań wyrobu wykonane przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria i/lub obliczenia statyczno-konstrukcyjne wykonane przez osobę z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi,
 • Fotografie wyrobu, broszury, katalogi,
 • Atesty, karty charakterystyki na stosowane materiały i surowce,
 • Informacje dotyczące znakowania wyrobu.
 1. W jaki sposób mam dostarczyć dokumenty do oceny wyrobu?

Wniosek i dokumentacja mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną (wyrobyuzytkowe@pcbc.gov.pl), tradycyjną bądź osobiście w siedzibie PCBC S.A. Istnieje również możliwość założenia dysku FTP do wymiany korespondencji pomiędzy PCBC S.A. a producentem.

 1. Czy mogę zmieniać nazwę certyfikowanego wyrobu podczas procesu certyfikacji?

Nazwy wyrobów zgłoszonych do certyfikacji powinny być spójne i wyraźnie identyfikujące wyroby, których dotyczą, we wszystkich dokumentach dostarczonych do PCBC S.A. W przypadku, gdy niezbędne jest wprowadzenie stosowanych zmian do nazwy wyrobu, PCBC S.A. zgłasza potrzebę uzupełnienia dokumentacji.

 1. W jakiej jednostce należy wykonać badania laboratoryjne ?

Badania laboratoryjne należy wykonać w laboratorium akredytowanym/uznanym przez PCBC S.A. Wykaz jednostek posiadających akredytację w zakresie danych norm badawczych można znaleźć pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/. W celu uzyskania informacji o jednostkach uznanych przez PCBC S.A. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 1. Kto może przygotować obliczenia statyczno- konstrukcyjne moich wyrobów?

Obliczenia statyczno-konstrukcyjne powinny być wykonane przez osobę posiadającą:

a/ uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b/ zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

c/  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Co muszę zrobić, aby przedłużyć certyfikat wydany przez firmę COBRABiD?

Należy postępować dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku certyfikacji po raz pierwszy. W celu przeprowadzenia certyfikacji wyrobów, należy złożyć  do PCBC S.A. wniosek o przeprowadzenie procesu oceny wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku, w razie wątpliwości co do konieczności dostarczenia wszystkich dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 1. Czy do procesu mogę wykorzystać dokumentację przygotowaną do certyfikacji prowadzoną w COBRABID?

Do procesu certyfikacji prowadzonego w PCBC S.A. można wykorzystać wcześniej przygotowane dokumenty pod warunkiem że:

 1. technologia produkcji / projekt certyfikowanego wyrobu nie uległy zmianie,
 2. norma lub inny dokument stanowiący podstawę certyfikacji nie uległy zmianie,
 3. badania wyrobu zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium,
 4. obliczenia zostały wykonane przez osobę posiadającą właściwe kompetencje.

 

 1. Dlaczego data na certyfikacie nie ma ciągłości z poprzednim, wydanym dokumentem ?

Certyfikaty mogą zachować ciągłość dat, jeśli proces certyfikacji zostanie zakończony przed lub w ostatnim dniu ważności poprzedniego certyfikatu. W sytuacji kiedy np. certyfikat stracił ważność 20.05.2021 a recertyfikacja została zakończona 23.05.2021 nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z datą wsteczną.

 1. Co zrobić, aby znak handlowy mojej firmy / wyrobu znalazł się na certyfikacie?

Przysłać do PCBC S.A. plik we właściwym formacie .jpg, .pdf, .png.

 1. Co muszą spełniać wyroby sprowadzone z Chin, aby wprowadzić je do obrotu ?

PCBC S.A. nie prowadzi działań związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu na rynek polski.

 1. Czy prowadzicie Państwo certyfikację zabawek na znak CE ?

PCBC S.A. obecnie nie prowadzi usług związanych z wprowadzeniem oznakowania CE na zabawki zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

PCBC S.A. jako strona trzecia może potwierdzić poprzez przeprowadzenie procesu certyfikacji zakończonego pozytywnym wynikiem, że wyroby spełniają wymagania norm z grupy EN 71.

Dokumenty do pobrania

 • Program certyfikacji zgodności (badanie typu) wyrobów użytkowych

 • Zakres certyfikacji zgodności wyrobów użytkowych

 • Program certyfikacji na Znak bezpieczeństwa B wyrobów użytkowych

 • Zakres certyfikacji wyrobów użytkowych na znak bezpieczeństwa B

 • Instrukcja stosowania Znaku bezpieczeństwa B dla wyrobów użytkowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krystian Sycz


  +48 603 655 739
  wyrobyuzytkowe@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ