Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Schemat szkolenia

Procedura Certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby Certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym:

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora:

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora:

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie Certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej cztery lata pracy zawodowej;
 • co najmniej dwa lata pracy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A. dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie w zakresie auditów. Wymaga się doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-N-18001/OHSAS.  Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w co najmniej pięciu auditach zewnętrznych w charakterze auditora o łącznym czasie trwania co najmniej 20 dni. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

W sprawie szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących certyfikacji prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Certyfikacji Personelu.

Ponowne wydanie Certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskujacego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędnie do uzyskania certyfikatu:
 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym dwudniowym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) lub dwóch jednodniowych. Program jednego z wymaganych szkoleń powinien obejmować informacje na temat przepisów prawnych w zakresie BHP. Szkolenia powinny być ukończone w okresie ważności certyfikatu;
 • Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w okresie ważności certyfikatu, w co najmniej trzech auditach zewnętrznych na zgodność z normą PN-N-18001/OHSAS w charakterze auditora o łącznym – wraz z przygotowaniem i opracowaniem raportu – minimalnym czasie trwania 12 dni auditowych (na przegląd dokumentacji przeznacza się maksimum 2 dni, a na opracowanie raportu 1 dzień). Sumaryczny czas auditu dotyczący auditowania na miejscu u klienta (bez dni doliczanych) powinien wynosić minimum 8 dni auditowych.W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych doświadczenie w zakresie auditów można zdobywać również w auditach wewnętrznych.Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – auditorzy SZBHP ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

W sprawie szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących certyfikacji prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka Certyfikacji Personelu.

Szkolenie doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY AUDITORA SZBHP PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 • Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – warsztaty doskonalące
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Warsztaty szkoleniowe dla auditorów SZBiHP w zakresie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w świetle obowiązków pracodawcy
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów w zakresie przepisów prawnych dotyczących BHP
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów w zakresie oceny ryzyka dotyczącego obszaru BHP
W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator - auditor

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Grażyna Bombińska

  Specjalista ds. certyfikacji osób

  + 48 22 46 45 575
  gbombinska@pcbc.gov.pl
 • Powrót