Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu menedżera odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencjimenedżera

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencjimenedżera

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa;
 • co najmniej dwa lata praktycznego doświadczenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • ukończenie poniżej wymienionych etapów szkolenia „Menedżer i audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji” wg programu merytorycznego PCBC S.A. i EOQ, zdanie sprawdzianów wymaganych programem:

„Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007”;

„Informatyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007 i ISO/IEC 27002:2007”;

„Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”;

„Zarządzanie ciągłością działania”;

„Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007”;

„Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”;

„Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji”;

 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego.
Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.
Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:
 • udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie jako menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • udokumentowane uczestnictwo, w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych menedżerów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (organizowanym lub uznawanym przez Centrum);
 • udokumentowane doświadczenie zdobyte podczas pełnego procesu audytu na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez udział w co najmniej trzech audytach wewnętrznych.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – menedżerzy SZBI ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

Zakres tematyczny szkoleń, których ukończenie jest zaliczane przy udowadnianiu doskonalenia umiejętności i wiedzy menedżera SZBI przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji menedżera systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością;
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie usługami IT zgodnie z ISO 20000;
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością;
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment);
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad);
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością;
 • Badanie potrzeb i wymagań oraz ocena satysfakcji klienta;
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników.

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie/ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny menedżera

 • Informator

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót