Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Schemat szkolenia

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora wewnętrznego odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym:

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagany egzamin zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.

Tryb specjalny

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe;
 • wykształcenie średnie – co najmniej rok pracy zawodowej;
 • wykształcenie wyższe – pół roku pracy zawodowej;
  co najmniej pół roku pracy związanej z bezpieczeństwem żywności (niekoniecznie w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności);
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A.;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie w zakresie auditów. Wymaga się doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-EN ISO 22000. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w co najmniej dwóch auditach wewnętrznych w charakterze auditora o łącznym czasie trwania co najmniej 8 dni. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędnie do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu;
 • udokumentowane uczestnictwo jako auditor w 8 dniach auditowych (co najmniej 2 audity wewnętrzne) na zgodność z normą PN-EN ISO 22000. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – auditorzy wewnętrzni SZBŻ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY AUDITORA PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

Tytuł szkolenia

 • Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymywanie
 • Dokumentowanie systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego
 • Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 • Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym
 • Zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy PN-EN ISO 22000:2006
 • Interpretacja i dokumentowanie wymagań BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY – wersja 6
 • Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne organizacje szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator dla auditorów

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót