Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

 

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej cztery lata pracy zawodowej;
 • co najmniej dwa lata pracy związanej z jakością;
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A. dla auditorów systemu zarządzania jakością;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie w zakresie auditów. Wymaga się doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-ISO 9001.  Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w co najmniej pięciu auditach zewnętrznych w charakterze auditora o łącznym czasie trwania co najmniej 20 dni. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący tylko jednego wybranego punktu normy.
Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskujacego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędnie do uzyskania certyfikatu:
 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu;
 • udokumentowane uczestnictwo jako auditor w 15 dniach auditowych (audity zewnętrzne) na zgodność z normą PN-EN ISO 9001. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.
Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.
Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Szkolenia doskonalące

Zakres tematyczny szkoleń, których ukończenie jest zaliczane przy udowadnianiu doskonalenia umiejętności i wiedzy auditora SZJ przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora   systemu zarządzania jakością:

 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością;
 • System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymywanie;
 • Samoocena organizacji wg modelu doskonałości EFQM i modelu doskonalenia zarządzania PNJ;
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment);
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad);
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością;
 • Badanie potrzeb i wymagań oraz ocena satysfakcji klienta;
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Konsultant systemów zarządzania;
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników;
 • Zmiany w normach ISO serii 9000 i w procesie certyfikacji;
 • Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów;
 • Zarządzanie ryzykiem – strategie praktycznego wdrażania w przedsiębiorstwie;
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej;
 • Model Doskonalenia EFQM w praktyce;
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym;
 • Samoocena organizacji zgodna z powszechnym modelem oceny-CAF;
 • System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w świetle obowiązków pracodawcy;
 • Systemy zarządzania jakością wg standardów NATO
 • Analiza ryzyka wg wymagań projektu normy ISO 9001:2015;
 • Reklamacje jako element przewagi konkurencyjnej;
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (etap I i II).
W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator - auditor

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót