Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

 

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagany egzamin zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

 • wykształcenie minimum średnie / wyższe (kserokopia dyplomu);
 • roczna / półroczna praktyka zawodowa;
 • co najmniej półroczna praktyka zawodowa dotycząca jakości (niekoniecznie w ramach systemu jakości);
 • ukończenie szkoleń wymaganych programem merytorycznym (wymagane szkolenie realizowane jest według ramowego programu szkolenia PCBC S.A. oraz przy współpracy z uczelniami i innymi jednostkami szkolącymi):
  „System zarządzania jakością wg norm serii ISO 9000. Wymagania normy ISO 9001”;
  „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością”;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie zdobyte podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-EN ISO 9001. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez udział jako auditor w co najmniej dwóch auditach wewnętrznych. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów wewnętrznych SZJ (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu;
 • udokumentowane uczestnictwo jako auditor w dwóch auditach wewnętrznych na zgodność z normą PN-EN ISO 9001. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – auditorzy wewnętrzni SZJ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

Zakres tematyczny szkoleń, których ukończenie jest zaliczane przy udowadnianiu doskonalenia umiejętności i wiedzy auditora wewnętrznego przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością:

 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością
 • System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymywanie
 • Samoocena organizacji wg modelu doskonałości EFQM i modelu doskonalenia zarządzania PNJ
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment)
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością
 • Badanie potrzeb i wymagań oraz ocena satysfakcji klienta
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Konsultant systemów zarządzania
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników
 • Zmiany w normach ISO serii 9000 i w procesie certyfikacji
 • Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów
 • Zarządzanie ryzykiem – strategie praktycznego wdrażania w przedsiębiorstwie
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej
 • Model Doskonalenia EFQM w praktyce
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • Samoocena organizacji zgodna z powszechnym modelem oceny-CAF
 • System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w świetle obowiązków pracodawcy
 • Systemy zarządzania jakością wg standardów NATO
 • Analiza ryzyka wg wymagań projektu normy ISO 9001:2015

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator - auditor wewnętrzny

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót