Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora wiodącego

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wiodących.
 • Osoba posiada ważny certyfikat auditora systemu zarządzania jakością (dotyczy osób posiadających certyfikat auditora systemu zarządzania jakością).

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i/ lub stażów.
 • Osoba posiada nieważny certyfikat auditora systemu zarządzania jakością (dotyczy osób posiadających certyfikat auditora systemu zarządzania jakością).

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wiodącego

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie kompetencji auditora został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu kompetencji auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu kompetencji auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Auditor może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie co najmniej czterech lat pracy zawodowej;
 • posiadanie co najmniej dwóch lat pracy związanej z jakością;
 • ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem (w tym bloku szkoleniowego dla menedżerów wraz egzaminem i szkolenia dla auditorów);
 • zdanie egzaminu końcowego;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie w zakresie auditów.
 • Posiadanie doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu opisanego w PN-EN ISO 19011 na zgodność z normą PN-EN ISO 9001. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w ostatnich 3 kolejnych latach przed wydaniem certyfikatu, w co najmniej 4 audytach zewnętrznych w charakterze auditora o łącznym – wraz z przygotowaniem i opracowaniem raportu – minimalnym czasie trwania 20 dni auditowych (na przegląd dokumentacji przeznacza się maksimum 2 dni, a na opracowanie raportu 1 dzień). Sumaryczny czas auditu dotyczący auditowania na miejscu u klienta (bez dni doliczanych) powinien wynosić minimum 12 dni auditowych. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych doświadczenie w zakresie auditów można zdobywać również w auditach wewnętrznych. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy. 3 z 4 powyższych auditów (w ostatnich 3 kolejnych latach przed wydaniem certyfikatu) powinny być przeprowadzone w roli auditora wiodącego o łącznym – wraz z przygotowaniem i opracowaniem raportu – czasie trwania 15 dni auditowych. Sumaryczny czas auditu dotyczący auditowania na miejscu u klienta powinien wynosić minimum 9 dni auditowych. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych doświadczenie w zakresie auditów można zdobywać również w auditach wewnętrznych jako auditor wiodący.
Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskujacego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów wiodących w okresie ważności certyfikatu (organizowanym lub uznawanym przez Centrum). Szkolenie może dotyczyć , np.: zmian i nowych doniesień na temat norm, przepisów prawnych, metod i technik dotyczących obszaru certyfikacji;
 • deklaracja o braku konfliktu z prawem w zakresie pracy wykonywanej jako auditor;
 • deklaracja o etycznym postępowaniu;
 • udokumentowane doświadczenie zdobyte poprzez uczestnictwo w okresie ważności certyfikatu, w co najmniej trzech auditach zewnętrznych w charakterze auditora o łącznym – wraz z przygotowaniem i opracowaniem raportu – minimalnym czasie trwania 15 dni. Sumaryczny czas auditu dotyczący auditowania na miejscu u klienta powinien wynosić minimum 9 dni auditowych. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych doświadczenie w zakresie auditów można zdobywać również w auditach wewnętrznych z tym, że liczba dni auditów wewnętrznych powinna być dwa razy większa niż liczba dni auditów zewnętrznych, czyli powinna wynosić 30 dni, w tym liczba dni auditowania na miejscu w praktyce powinna wynosić minimum 18 dni auditowych. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy. Jeden z powyższych auditów (w ostatnich 3 kolejnych latach przed wydaniem certyfikatu) powinien być przeprowadzony w roli auditora wiodącego (zespół auditorów powinien składać się z co najmniej dwóch auditorów).
Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.
Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.
UWAGA !!! – auditorzy wiodący SZJ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

Zakres tematyczny szkoleń, których ukończenie jest zaliczane przy udowadnianiu doskonalenia umiejętności i wiedzy auditora SZJ przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora systemu zarządzania jakością:

 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością
 • System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymywanie
 • Samoocena organizacji wg modelu doskonałości EFQM i modelu doskonalenia zarządzania PNJ
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment)
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością
 • Badanie potrzeb i wymagań oraz ocena satysfakcji klienta
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Konsultant systemów zarządzania
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników
 • Zmiany w normach ISO serii 9000 i w procesie certyfikacji
 • Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów
 • Zarządzanie ryzykiem – strategie praktycznego wdrażania w przedsiębiorstwie
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej
 • Model Doskonalenia EFQM w praktyce
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • Samoocena organizacji zgodna z powszechnym modelem oceny-CAF
 • System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w świetle obowiązków pracodawcy
 • Systemy zarządzania jakością wg standardów NATO
 • Analiza ryzyka wg wymagań projektu normy ISO 9001:2015
 • Reklamacje jako element przewagi konkurencyjnej
 • Pełnomocnik systemu zarządzania jakością (etap I i II)

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator - auditor wiodący

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót