Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

 

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu menedżera odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji menedżera

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe,
 • cztery lata pracy zawodowej,
 • dwa lata pracy związanej z jakością,
 • ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem,
 • zdanie egzaminu końcowego,
 • podpisanie kodeksu etycznego.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.
Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Od 01.01.2009 r. obowiązuje trzyletni okres ważności certyfikatu menedżera systemu zarządzania jakością.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskujacego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Warunkiem ponownego wydania certyfikatu jest:

 • udokumentowane, co najmniej dwuletnie doświadczenie jako menedżer systemu zarządzania jakością w okresie ważności certyfikatu, włączając opracowanie 2 kompletnych projektów w ramach organizacji dotyczących zarządzania jakością. Potwierdzenie udziału w projektach może być wydane przez pracodawcę, klienta. Akceptowane jest również oświadczenie własne.
 • Deklaracja o braku konfliktu z prawem w zakresie pracy wykonywanej jako menedżer.
 • Podpisanie kodeksu etycznego.
 • Udokumentowane uczestnictwo, w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych menedżerów (organizowanym lub uznawanym przez Centrum).
 • Szkolenie może dotyczyć, np.: zmian i nowych doniesień na temat norm, przepisów prawnych, metod i technik dotyczących obszaru certyfikacji.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – menadżerzy SZJ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

Zakres tematyczny szkoleń, których ukończenie jest zaliczane przy udowadnianiu doskonalenia umiejętności i wiedzy menedżera SZJ przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji menedżera systemu zarządzania jakością:

 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością;
 • System HACCP – zasady, wdrażanie, utrzymywanie;
 • Samoocena organizacji wg modelu doskonałości EFQM i modelu doskonalenia zarządzania PNJ;
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment);
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad);
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością;
 • Badanie potrzeb i wymagań oraz ocena satysfakcji klienta;
 • Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Konsultant systemów zarządzania;
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników;
 • Zmiany w normach ISO serii 9000 i w procesie certyfikacji;
 • Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów;
 • Zarządzanie ryzykiem – strategie praktycznego wdrażania w przedsiębiorstwie;
 • Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej;
 • Model Doskonalenia EFQM w praktyce;
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym;
 • Samoocena organizacji zgodna z powszechnym modelem oceny-CAF;
 • System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w świetle obowiązków pracodawcy;
 • Systemy zarządzania jakością wg standardów NATO;
 • Analiza ryzyka wg wymagań projektu normy ISO 9001:2015.

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe,  z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie/ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny menedżera

 • Informator menedżera

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót