Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej cztery lata pracy zawodowej;
 • co najmniej dwa lata pracy związanej z ochroną środowiska;
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A. dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie w zakresie auditów. Wymaga się doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.  Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w co najmniej pięciu auditach zewnętrznych w charakterze auditora o łącznym czasie trwania co najmniej 20 dni. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.
 • Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej cztery lata pracy zawodowej;
 • co najmniej dwa lata pracy związanej z ochroną środowiska;
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A. dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • Szkolenie doskonalące – udokumentowane uczestnictwo w trzech szkoleniach doskonalących dla certyfikowanych auditorów systemu zarządzania środowiskowego (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu, w tym jedno szkolenie powinno dotyczyć wymagań przepisów prawnych. Szkolenia powinny być ukończone w okresie ważności certyfikatu;
 • Uczestnictwo w auditach – doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w okresie ważności certyfikatu, w co najmniej trzech auditach zewnętrznych na zgodność z normą PN-EN ISO 14001 w charakterze auditora o łącznym – wraz z przygotowaniem i opracowaniem raportu – minimalnym czasie trwania 12 dni auditowych. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych doświadczenie w zakresie auditów można zdobywać również w auditach wewnętrznych. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA:
Auditorzy SZŚ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI  I WIEDZY AUDITORA SZŚ  PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 • Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie
 • Techniki proekologiczne
 • Warsztaty dla auditorów SZŚ – aspekty prawne lub techniki proekologiczne w ochronie środowiska
 • Gospodarka substancjami chemicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – gospodarka odpadami – aktualne regulacje oraz projektowane zmiany
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment)
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Przegląd środowiskowy (analiza aktualnej sytuacji) jako podstawa budowy systemu zarządzania środowiskowego
 • Wdrażanie i weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego według wymagań Rozporządzenia 1221/2009 EMAS
 • Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami w zakresie ochrony środowiska od 2013 r.
 • System zarządzania energią – podstawy
 • Wymagania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015
 • Praktyczne aspekty dotyczące zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym- aktualne wymagania prawne
W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator - auditor

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Grażyna Bombińska

  Specjalista ds. certyfikacji osób

  + 48 22 46 45 575
  gbombinska@pcbc.gov.pl
 • Powrót