Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:Program certyfikacji-auditor wew. SZŚ

 

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagany egzamin zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

 • wykształcenie minimum średnie;
 • przy wykształceniu średnim – roczna praktyka zawodowa / przy wykształceniu wyższym – półroczna praktyka zawodowa;
 • co najmniej półroczna praktyka zawodowa związana z ochroną środowiska (niekoniecznie w ramach systemu jakości);
 • ukończenie szkolenia według ramowego programu dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie zdobyte podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-EN ISO 14001. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez uczestnictwo w co najmniej 2 auditach wewnętrznych. Audity te należy przeprowadzić w charakterze auditora o łącznym czasie trwania 8 dni – wraz z przygotowaniem do auditu oraz opracowaniem raportu (na przegląd dokumentacji przeznacza się maksimum 2 dni, a na opracowanie raportu 1 dzień).

Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Udział w auditach wewnętrznych powinien być potwierdzony przez Pełnomocnika lub Dyrektora organizacji, na zlecenie, której audit był wykonywany. Audity dostawców powinna potwierdzić osoba (Pełnomocnik lub Dyrektor firmy), która zarządza takimi auditami, natomiast audity na rzecz jednostki certyfikującej powinien potwierdzić upoważniony przedstawiciel danej jednostki certyfikującej.

Potwierdzając udział w audicie należy podać datę auditu, charakter w jakim osoba brała udział w audicie (auditor wiodący, auditor techniczny, auditor), rodzaj auditu (np. wewnętrzny, zewnętrzny, dostawcy), normę na zgodność, z którą audit był prowadzony oraz miejsce jego realizacji.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane uczestnictwo, w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego;
 • oświadczenie o braku konfliktu z prawem w zakresie pracy wykonywanej jako auditor;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie zdobyte podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-EN ISO 14001 poprzez udokumentowane uczestnictwo jako auditor, w co najmniej dwóch auditach wewnętrznych (8 dni auditowych). Do jednego auditu na przegląd dokumentacji przeznacza się maksimum 2 dni, a na opracowanie raportu 1 dzień. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Udział w auditach wewnętrznych powinien być potwierdzony przez Pełnomocnika lub Dyrektora organizacji, na zlecenie, której audit był wykonywany. Audity dostawców powinna potwierdzić osoba (Pełnomocnik lub Dyrektor firmy), która zarządza takimi auditami, natomiast audity na rzecz jednostki certyfikującej powinien potwierdzić upoważniony przedstawiciel danej jednostki certyfikującej.

Potwierdzając udział w audicie należy podać datę auditu, charakter w jakim osoba brała udział w audicie (auditor wiodący, auditor techniczny, auditor), rodzaj auditu (np. wewnętrzny, zewnętrzny, dostawcy), normę na zgodność, z którą audit był prowadzony oraz miejsce jego realizacji.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – auditorzy wewnętrzni SZJ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI  I WIEDZY AUDITORA SZŚ  PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

 • Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie
 • Techniki proekologiczne
 • Warsztaty dla auditorów SZŚ – aspekty prawne lub techniki proekologiczne w ochronie środowiska
 • Gospodarka substancjami chemicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – gospodarka odpadami – aktualne regulacje oraz projektowane zmiany
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment)
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Przegląd środowiskowy (analiza aktualnej sytuacji) jako podstawa budowy systemu zarządzania środowiskowego
 • Wdrażanie i weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego według wymagań Rozporządzenia 1221/2009 EMAS
 • Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami w zakresie ochrony środowiska od 2013 r.
 • System zarządzania energią – podstawy
 • Wymagania systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015
 • Praktyczne aspekty dotyczące zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym- aktualne wymagania prawne
W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator - auditor

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Grażyna Bombińska

  Specjalista ds. certyfikacji osób

  + 48 22 46 45 575
  gbombinska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  Szkolenie PC05-2 - Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie

  Szkolenie pozwalające uaktualnić i usystematyzować wiedzę w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska.

  Powrót