Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:

Procedura Certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu certyfikatu menedżera juniora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji menedżera

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe;
 • czteroletnie doświadczenie zawodowe;
 • co najmniej dwuletnia praktyka zawodowa związana z ochroną środowiska;
 • ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem „Menedżer i auditor systemu zarządzania środowiskowego”
 • zdanie wymaganego egzaminu (etap 5 – Menedżer systemu zarządzania środowiskowego)
 • podpisanie kodeksu etycznego

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera następuje na wniosek zainteresowanego na podstawie wyników pozytywnej oceny dokumentacji przedstawionej przez wnioskującego. Termin przeglądu (oceny) ustala się na około trzy miesiące przed datą upływu ważności certyfikatu.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane czteroletnie doświadczenie zawodowe jako menedżer systemu zarządzania środowiskowego;
 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym trzydniowym szkoleniu dla certyfikowanych menedżerów (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu;
 • udokumentowane uczestnictwo jako auditor w trzech auditach na zgodność z normą PN-EN ISO 14001/EMAS. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA:
Menedżerzy SZŚ ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

Zakres tematyczny szkoleń, których ukończenie jest zaliczane przy udowadnianiu doskonalenia umiejętności i wiedzy menedżera SZŚ przy ponownym wydaniu certyfikatu kompetencji menedżera systemu zarządzania środowiskowego

 • Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie
 • Techniki proekologiczne
 • Warsztaty dla auditorów SZŚ – aspekty prawne lub techniki proekologiczne w ochronie środowiska
 • Gospodarka substancjami chemicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem substancji niebezpiecznych
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – gospodarka odpadami – aktualne regulacje oraz projektowane zmiany
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment)
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • Przegląd środowiskowy (analiza aktualnej sytuacji) jako podstawa budowy systemu zarządzania środowiskowego
 • Wdrażanie i weryfikacja systemu zarządzania środowiskowego według wymagań Rozporządzenia 1221/2009 EMAS
 • Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami w zakresie ochrony środowiska od 2013 r.
W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie/ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny menedżera

 • Informator menedżerów

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Grażyna Bombińska

  Specjalista ds. certyfikacji osób

  + 48 22 46 45 575
  gbombinska@pcbc.gov.pl
 • Powrót