Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie minimum średnie / wyższe (kserokopia dyplomu);
 • roczna / półroczna praktyka zawodowa;
 • co najmniej półroczna praktyka zawodowa związana z usługami IT (niekoniecznie w ramach systemu zarządzania);
 • ukończenie szkoleń wymaganych programem merytorycznym (wymagane szkolenie realizowane jest według ramowego programu szkolenia PCBC S.A. oraz przy współpracy z uczelniami i innymi jednostkami szkolącymi):
  – Wymagania normy PN-ISO/IEC 2000-1 „Technika informatyczna Zarządzanie usługami, Część 1 Wymagania dla systemu zarządzania usługami.”
  – Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie zdobyte podczas pełnego procesu audytu na zgodność z normą PN-ISO/IEC 20000-1. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez udział jako audytor w co najmniej dwóch audytach wewnętrznych. Audyt powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audyt dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji audytora wewnętrznego następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych audytorów wewnętrznych SZU (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu;
 • udokumentowane uczestnictwo jako audytor w dwóch audytach wewnętrznych na zgodność z normą ISO PN-ISO/IEC 20000-1. Audyt powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audyt dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – audytorzy wewnętrzni SZU ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI

 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością
 • Techniki jakościowe – Metoda QFD (Quality Function Deployment)
 • Techniki jakościowe – Metoda FMEA (Analiza przyczyn i skutków wad)
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością
 • Strategiczna Karta Wyników – narzędzie zarządzania organizacją do monitorowania zaplanowanych i osiąganych wyników
 • Zarządzanie ryzykiem – strategie praktycznego wdrażania w przedsiębiorstwie
 • System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator dla auditorów

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót