Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Schemat szkolenia

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym:

Wydanie certyfikatu kompetencji auditora 

Tryb rutynowy

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagany egzamin zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.

Tryb specjalny

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora 

Tryb rutynowy

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Program certyfikacji auditorów Wewnętrznego Systemu Kontroli jest programem autorskim opracowanym przez PCBC S.A. Zgodnie z wymaganiami normy PN-N-19002 „Wewnętrzny system kontroli (WSK). Kompetencje auditorów” program szkolenia dla auditorów WSK realizowany w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Ośrodku Doskonalenia Kompetencji Personelu „Ramowy program szkoleń realizowanych w procesie certyfikacji osób Wewnętrznego Systemu Kontroli” został pozytywnie oceniony przez organ nadzorujący system WSK – Ministerstwo Gospodarki (pismo nr DKE-III-073-9/10/643 z dnia 5 maja 2010 r.). W ramach oceny pozytywnie zostały zaopiniowane „Kryteria certyfikacji auditorów Wewnętrznego Systemu Kontroli”, które są podstawą procesu certyfikacji Auditora Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • posiadanie aktualnego certyfikatu auditora systemu zarządzania jakością;
  wykształcenie wyższe;
 • co najmniej cztery lata pracy zawodowej;
 • co najmniej dwa lata pracy związanej z jakością i z zagadnieniami dotyczącymi kontroli obrotu;
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A. dla auditorów systemu zarządzania jakością oraz dla auditorów Wewnętrznego Systemu Kontroli;
 • zdanie wymaganego egzaminu;
 • podpisanie kodeksu etycznego;
 • doświadczenie w zakresie auditów. Wymaga się doświadczenia zdobytego podczas pełnego procesu auditu na zgodność z normą PN-N-19001 lub na zgodność z normą PN-ISO 9001 i wymaganiami dodatkowymi WSK. Doświadczenie to powinno być zdobyte poprzez udział w ostatnich 3 kolejnych latach przed wydaniem certyfikatu, w co najmniej pięciu auditach zewnętrznych (co najmniej 2 audity na zgodność z wymaganiami normy PN-N-19001 lub na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 i wymaganiami dodatkowymi WSK, pozostałe 3 audity mogą być przeprowadzone na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001). Audity te należy przeprowadzić w charakterze auditora o łącznym czasie trwania co najmniej 20 dni. Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Wymagania niezbędnie do uzyskania certyfikatu:

 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych
 • auditorów Wewnętrznego Systemu Kontroli (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu;
 • udokumentowane uczestnictwo jako auditor w pięciu auditach zewnętrznych o łącznym czasie trwania 20 dni auditowych (audity zewnętrzne) na zgodność z normą PN-N-19001 lub na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 i wymaganiami dodatkowymi WSK.
 • Audit powinien obejmować całość problematyki dotyczącej odnośnej normy, np. nie może być to audit dotyczący jednego wybranego punktu normy.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umo

UWAGA !!! – auditorzy WSK ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY AUDITORA PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU KONTROLI

 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością
 • Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli
 • Wytyczne porozumienia z Wassenaar i ich zastosowanie w Wewnętrznym Systemie Kontroli
 • Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli
 • Wewnętrzny System Kontroli – WSK, z uwzględnieniem wymagań normy  PN-EN ISO 9001:2015-10

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne organizacje szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator dla auditorów WSK

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC77 - System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  Szkolenie oparte o teoretyczne i praktyczne informacje, dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pozwala uzyskać wskazówki niezbędne do zbudowania systemu antykorupcyjnego w organizacji wg. kryteriów SPZK.

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Powrót