Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 37001-piktogram

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Czym jest System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001

Norma ISO 37001:2016 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – wymagania z wytycznymi do stosowania, jest międzynarodowym standardem opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i opublikowanym 15 października 2016 roku.

Zawarte w normie wymagania nie są adresowane do konkretnych rodzajów organizacji – mogą być wykorzystywane przez różnego rodzaju instytucje i organizacje. Zarówno przedstawione w normie wymagania jak i wytyczne odnoszą się do rozwiązań zaliczanych do dobrych, uznanych praktyk w tym zakresie.

Warto podkreślić, że wdrożenie przedstawionego w normie systemu nie daje gwarancji, że w organizacji nigdy nie wystąpi korupcja, jednakże wprowadzenie systemu może pomóc organizacji wdrożyć racjonalne i adekwatne środki mogące zapobiegać wystąpieniu korupcji, ograniczać możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych oraz ich potencjalnych skutków. Może także pomagać w wykrywaniu zdarzeń korupcyjnych, wyjaśnianiu podejrzeń i w zapewnieniu odpowiedniego reagowania na takie zdarzenia lub podejrzenia.

Norma została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aneksie SL do procedur ISO, co zapewnia jej kompatybilność z innymi normami dotyczącymi różnych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, itp.).

Koncepcja opisanego w normie systemu obejmuje takie elementy, jak:

 • określenie kontekstu organizacji, tzn. wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, które powinny być uwzględnione w rozwiązaniach systemowych;
 • określenie poziomu ryzyk w odniesieniu do realizowanych procesów i monitorowanie statusu tych ryzyk;
 • ustanowienie polityki antykorupcyjnej;
 • wyznaczenie i wyposażenie w odpowiednie uprawnienia osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu;
 • zaplanowanie działań ukierunkowanych na eliminację zagrożeń korupcyjnych lub na ograniczenie ryzyka;
 • zapewnienie skuteczności takich działań.

W załączniku A do normy zamieszczono dużą ilość praktycznych porad i wskazówek pomocnych przy tworzeniu własnych rozwiązań systemowych i przy ich wdrażaniu.

Korzyści jakie daje norma ISO 37001

Korzyści z wdrożenia systemu

 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń korupcyjnych w całej organizacji;
 • ocena ryzyk związanych z tymi zagrożeniami;
 • uzyskanie możliwości skupienia się na ryzykach najbardziej istotnych;
 • wdrożenie mechanizmów zapobiegających lub ograniczających możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych;
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi na wszystkich szczeblach organizacji.

Korzyści z certyfikacji systemu

 • ocena wdrożonych rozwiązań przez niezależną trzecią stronę;
 • wskazanie możliwości doskonalenia przyjętych rozwiązań;
 • nadzór nad ciągłością działań w zakresie utrzymania i rozwoju systemu;
 • wzrost społecznego zaufania do organizacji posiadającej certyfikat.

Do kogo skierowana jest norma ISO 37001

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, to:

 • Administracja Publiczna
 • Zdowie i Medycyna

Przebieg procesu certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zapoznać się z najnowszą normą PN-ISO 37001:2017-05 i nabyć wiedzę związaną z systemowym podejściem do przeciwdziałania korupcji.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Powrót