ruenpl
ISO 5001-piktogram

System zarządzania energią.

Opis systemu

Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania

W normie ISO 50001 wyspecyfikowano wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia. Określa wymagania mające zastosowanie do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania – dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Ma ona zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które może monitorować i na które ma wpływ organizacja. Normę dla systemów zarządzania energią zaprojektowano tak, aby była stosowana niezależnie, może być jednak również dostosowana lub zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

Korzyści z Certyfikacji

Korzystanie z ISO 50001 (BS EN 16001) jako podstawy do zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować jako:

 • zmniejszenie kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie,
 • zwiększenie wydajności organizacji poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywność wykorzystywanych zasobów energetycznych,
 • zgodność z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną,
 • zwiększenie wiarygodności organizacji wobec partnerów biznesowych,
 • ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej i realizacja celów energetycznych,
 • zmniejszanie kosztów gospodarowania emisjami do atmosfery,
 • wczesne wykrywanie i korekcja znaczących zmian poprzez ciągłe monitorowanie,
 • certyfikat ISO 50001 stanowi ważny element konkurencyjności na rynku.

Komu dedykowana

Norma ma zastosowanie do dowolnej organizacji chcącej zapewnić sobie spełnienie założeń swojej polityki energetycznej oraz pragnącej zademonstrować ją innym. Zgodność taką potwierdza za pomocą samooceny i samodeklaracji zgodności lub też za pomocą certyfikatu systemu zarządzania energią.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakami

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Mach

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży

  + 48 22 46 45 436
  665 331 334
  mmach@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 do systemu zarządzania energią.

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zrozumieć role i znaczenie systemu zarządzania energią, na którym omówienie zostaną m.in. podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2011 .

  Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

  Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w organizacji o różnych branżach.

  Powrót