Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
PN-N 18001-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Informacja dla klientów związana z normą PN-ISO 45001:2018-06

W marcu 2018 r. została opublikowana norma ISO 45001: 2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use, którą włączono do zbioru polskich norm w czerwcu 2018 r. jako PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy — Wymagania i wytyczne stosowania. Zastąpiła ona dotychczasowe normy dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Dotyczy to zarówno normy brytyjskiej OHSAS 18001:2007, jak i polskiej PN-N- 18001:2004, ISO 45001:2018 będzie, po okresie przejściowym, jedyną normą będącą podstawą dla certyfikacji systemów zarządzania BHP.

Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną i operacyjną dla Organizacji. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzącej do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki czy absencję wywołaną okolicznościami związanymi z wykonywaną pracą. Normę ISO 45001:2018 opracowano z zastosowaniem koncepcji struktury nadrzędnej (High Level Structure). To podejście umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 czy ISO 27001:2017.

Okres przejściowy dla normy PN-ISO 45001:2018-06 rozpoczął się 12 marca 2018 r. i był przewidziany zgodnie z Komunikatem Polskiego Centrum Akredytacji S.A. (PCA) nr 304 z dnia 4.11.2019 r., do 31 marca 2021 r.

Jednakże, zgodnie z  bieżącymi komunikatami podanymi na stronie IAF (International Accreditation Forum) https://iaffaq.com/ , w  związku z aktualną sytuacją w kraju i na świecie, związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) i jej skutkami, przejawiającymi się między innymi brakiem możliwości realizacji zaplanowanych auditów w Organizacjach, dbając o zapewnienie ciągłości certyfikacji oraz zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi został przedłużony okres  przejścia z  normy PN-N- 18001:2004/ OHSAS 18001:2007 na normę  PN-EN ISO 45001:2018-06 o sześć miesięcy, tj. do 30 września 2021 r. Okres ten dotyczy możliwości przedłużenia ważności certyfikatów wydanych w obszarze normy PN-N- 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 o kolejne 6 miesięcy oraz możliwości przesunięcia audytów nadzoru obejmujących przejście na normę  PN-EN ISO 45001:2018-06  także o 6 miesięcy.

Audity przejścia (ponownej certyfikacji/nadzoru) mogą być przeprowadzane za pomocą technik zdalnych o ile taka realizacja auditu zapewni osiągnięcie celów auditu. Decyzja dotycząca auditu zdalnego będzie podejmowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka i oceny możliwości realizacji oceny zdalnej danej Organizacji. Realizacja auditu zdalnego zależy od specyfiki Organizacji i uwarunkowań technicznych, umożliwiających ocenę wszystkich wymagań normy PN-EN ISO 45001:2018-06 w tym przeprowadzenia obserwacji działań. Zasady dotyczące auditów zdalnych obowiązują wyłącznie w trakcie trwania ogłoszonej pandemii koronawirusa i mają zapewnić bezpieczeństwo przedstawicieli auditowanych Organizacji jak również auditorów PCBC S.A.

Wszystkie certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) wydane wg norm OHSAS 18001 lub PN-N-18001 będą ważne do końca okresu przejściowego tzn. do 30 września 2021 r., co może zostać poświadczone przez PCBC na wniosek certyfikowanej Organizacji.

 1. Tryb postępowania dla Organizacji posiadających certyfikat systemu zarządzania wg normy OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004

W PCBC S.A., działania dotyczące przejścia na PN-ISO 45001:2018-06 będą prowadzone podczas rutynowego nadzoru, auditu ponownej certyfikacji lub auditu dodatkowego. Czas trwania auditu będzie kalkulowany na podstawie uaktualnionych danych klienta dotyczących jego systemu zarządzania. Zgodnie z wymaganiami dokumentu IAF MD-21:2018 w przypadku gdy audity przejścia są przeprowadzane w połączeniu z planowanym nadzorem lub ponowną certyfikacją, czas auditu u klienta zostanie wydłużony co najmniej o 1 auditoro-dzień w celu objęcia auditem obecnych oraz nowych wymagań wynikających z PN-ISO 45001:2018-06.

Aby przejść pomyślnie audit, zaleca się, aby Organizacje podjęły następujące działania:

 • zidentyfikowały różnice w systemie zarządzania BHP, którymi należy się zająć w celu spełnienia wszelkich nowych wymagań,
 • opracowały plan wdrożenia,
 • zapewniły spełnienie wszelkich nowych potrzeb w zakresie kompetencji i uświadomienie wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność sytemu zarządzania BHP,
 • zaktualizowały obecny system zarządzania BHP w celu spełnienia nowych wymagań oraz zapewniły weryfikację jego skuteczności,
 • nawiązały kontakt z PCBC S.A. w celu ustalenia trybu postępowania przy przejściu na nowe wymagania normy.
 1. Tryb postępowania dla Organizacji ubiegających się o certyfikację systemu zarządzania wg normy PN-ISO 45001:2018-06.

Dla nowych klientów, którzy chcą uzyskać certyfikat systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06, PCBC S.A. przygotowało stosowny wniosek, który można pobrać ze strony www.pcbc.gov.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub skontaktować się bezpośrednio z Zespołem ds. Sprzedaży i Szkoleń PCBC S.A. (48 22 46 45 430,  48 669 454 546; akostrzewa@pcbc.gov.pl).

PCBC S.A. obecnie przyjmuje Wnioski dotyczące prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z wymaganiami wyłącznie na normę PN-ISO 45001:2018-06

PCBC S.A., jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania może wydawać akredytowane certyfikaty na zgodność z normą PN-ISO 45001:2018-06 na podstawie certyfikatu akredytacji AC 019.

 1. W celu sprawnego przygotowania się organizacji do wdrożenia nowych wymagań dla systemu zarządzania BHP zgodnego z PN-ISO 45001:2018-06, PCBC S.A. przygotowało ofertę szkoleniową obejmującą następujący zakres tematyczny:
 • Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018
 • Wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy podczas pandemii COVID-19 na podstawie ISO/PAS 45005
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/IQNet No MTS009,
 • Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – warsztaty doskonalące.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/szkolenia/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-higiena-pracy.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących procesu przejścia i wymagań związanych z uzyskaniem certyfikacji na zgodność z normą PN-ISO 45001:2018-06 zachęcamy do kontaktu pod adresem: sprzedaz@pcbc.gov.pl oraz bezpośrednio z opiekunem Klienta.

 

Czym jest System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania
OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma 

Podstawowym celem wdrożenia norm PN-N-18001, OHSAS 18001 jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w nich wymagania umożliwiają organizacjom kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N-18001, OHSAS 18001 może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Jego wdrożenie pomaga organizacjom w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji tych celów, a także w ocenie skuteczności podejmowanych działań.

Normy zawierają wymagania dotyczące między innymi identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego.

Właściwe zarządzanie jest najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sukces uzależniony jest od zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Korzyści z certyfikacji norm PN-ISO 45001, PN-N-18001, OHSAS 18001

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji PN-N-18001, OHSAS 18001 to:

 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka na stanowiskach pracy,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • zapobieganie wypadkom w pracy oraz schorzeniom zawodowym,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczeń
 • zwiększenie świadomości dotyczącej szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • lepszy nadzór nad podwykonawcami.

Certyfikacja systemów zarządzania przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak również certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet, uznawany na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R   iqnet-certified-management-system-logo2

 

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

Zespół ds. Sprzedaży i Szkoleń

 • Aleksandra Kostrzewa

  Dyrektor Zespołu ds. Sprzedaży i Szkoleń


  +48 693 831 664
  akostrzewa@pcbc.gov.pl
 • Joanna Nowak-Milewska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania


  +48 22 46 45 333
  +48 663 131 043
  jnmilewska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Szkolenie PC133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

  Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

  Szkolenie PC147 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ IQNet No MTS009

  Trzydniowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP.

  Powrót