Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
ISO 37001-piktogram

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Czym jest system SPZK

W roku 2006 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą oraz przy konsultacji Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęło prace związane z opracowaniem wymagań systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pracom tym przyświecała idea stworzenia takiego narzędzia, które pozwoliłoby zapobiegać zagrożeniom o charakterze korupcyjnym, a w konsekwencji doprowadzało do ich wyeliminowania, w oparciu o podstawowy system zarządzania jakością funkcjonujący w organizacji tj. wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Dzięki wytężonej pracy zespołu ekspertów w lipcu 2007 roku opublikowano wymagania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, które są własnością Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Stanowią one podstawę do wdrożenia rozwiązań, które mają na celu zwiększenie zaufanie do funkcjonowania organizacji w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nią decyzji, zarówno w odniesieniu do jej klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania środków oddanych do dyspozycji jej organizacji.

Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w organizacji panuje korupcja. Oznacza ona, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać.

Organizacja wdrażająca system powinna nie tylko spełnić wymagania zawarte w kryteriach, ale także przeanalizować i wziąć pod uwagę podstawowe regulacje prawne związane ze specyfiką swojej działalności oraz regulacje o charakterze powszechnym, pod kątem możliwości wystąpienia działań korupcyjnych wynikających z nieprzestrzegania tych regulacji lub z ich nieprecyzyjności i niejasności.

Potwierdzenie spełnienia wymagań przez niezależną, trzecią stronę w procesie certyfikacji jest potwierdzeniem, że organizacja zadeklarowała wolę działania i konsekwencji we wdrażaniu polityki systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Wymagania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym stanowią zestaw kryteriów, których spełnienie ma zwiększyć zaufanie do funkcjonowania organizacji, których działalność oceniana jest w aspekcie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nie decyzji dotyczących zarówno klientów, jak i sposobu wykorzystywania środków oddanych do dyspozycji tych organizacji.

W przypadku, gdy organizacja posiada już certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, wdrożenie i certyfikowanie systemu sprowadza się do udokumentowania spełnienia dodatkowych wymagań. Gdy organizacja nie posiada wdrożonego systemu zarządzania jakością, wówczas wdrożenie i certyfikacja systemu odbywa się łącznie z systemem zarządzania jakością.

Historia SPZK

Wymagania SPZK

 

 

Podstawowe definicje

 • Korupcja

Działanie lub zaniechanie działania, jak również obietnica takiego postępowania, w celu uzyskania nienależnej korzyści przekazanej, obiecanej lub domniemanej, zarówno materialnej jak i niematerialnej, w sposób bezpośredni lub pośredni. Pojęcie korupcji obejmuje wszystkich uczestników rzeczywistej lub potencjalnej wymiany.

 • Antykorupcja

Zbiór działań podejmowanych w celu wyeliminowania lub zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia korupcji.

 • Polityka antykorupcyjna

Ogół zamierzeń i kierunków działania organizacji, dotyczących eliminacji zagrożeń związanych z korupcją, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.

Korzyści jakie daje system SPZK

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, to m.in:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym,
 • wzrost społecznego zaufania do organizacji,
 • zapewnienie przejrzystości działań,
 • jasno określone odpowiedzialności,
 • przejrzyste stosowanie procedur,
 • znaczący wzrost zaangażowania pracowników i ich utożsamiania się z organizacją,
 • ciągłe doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi do analizy ryzyka.

Do kogo skierowany jest system SPZK

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, to:

 • Administracja Publiczna
 • Zdowie i Medycyna

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Danuta Muszyńska

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 436
  606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC77 - System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  Szkolenie oparte o teoretyczne i praktyczne informacje, dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pozwala uzyskać wskazówki niezbędne do zbudowania systemu antykorupcyjnego w organizacji wg. kryteriów SPZK.

  ISO 37001

  System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

  Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zapoznać się z najnowszą normą ISO 37001:2016 i nabyć wiedzę związaną z systemowym podejściem do przeciwdziałania korupcji.

  Powrót