Certyfikacja Mebli. Atesty oraz Badania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Ograniczenie usług związanych z certyfikacją mebli, zabawek, placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ogranicza działalność o zakres akredytowanych usług związanych z certyfikacją (mebli, zabawek, placów zabaw, siłowni plenerowych, urządzeń sportowych, artykułów i sprzętów dla dzieci) oraz ocenę zgodności tych wyrobów prowadzoną poza zakresem akredytacji.

W związku z powyższym PCBC S.A. nie przyjmuje już nowych wniosków o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w wymienionych obszarach.

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz kryteriami certyfikacji mebli na oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

Certyfikacja mebli

Bezpieczeństwo podczas użytkowania mebli jest bardzo ważną kwestią dlatego, jego sprawdzenie warto powierzyć niezależnej i kompetentnej stronie trzeciej, jaką jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Na podstawie dostarczonej dokumentacji certyfikowanego wyrobu możemy ocenić czy meble produkowane są zgodnie z taką samą technologią jak sprawdzany typ wyrobu, oraz czy oceniany wyrób będzie spełniał wymagania normy przedmiotowej, która go dotyczy.

Podczas certyfikacji  oceniane są nie tylko sprawozdania z badań laboratoryjnych potwierdzających bezpieczeństwo konstrukcji wyrobu, ale weryfikowane są również dokumenty z nim związane takie jak: atesty/świadectwa jakości materiałów, z których meble zostały wyprodukowane, instrukcje dotyczące montażu wyrobu, konserwacji, zapisy dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania, informacje dotyczące znakowania wyrobu (w przypadku gdy norma ich wymaga).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 placówki edukacyjne powinny nabywać wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Warto rozważyć pojęcia atestu i certyfikatu w kontekście działalności PCBC S.A.. Atesty są małymi częściami składowymi przybliżającymi producenta do uzyskania certyfikatu. Atest jest poświadczeniem, że dany materiał z którego wyprodukowany jest wyrób lub zastosowana farba, lakier spełnia wymagania dotyczące np. higieniczności lub bezpieczeństwa. Natomiast certyfikacja polega na kompleksowym sprawdzeniu atrybutów i parametrów danego wyrobu w kontekście wymagań normy dedykowanej do tego typu wyrobu. Meble do instytucji edukacyjnych posiadające certyfikaty odznaczają się cechami pozwalającymi na uznanie ich za niestwarzające ryzyka urazu oraz ergonomiczne, dzięki czemu minimalizowane jest m.in. prawdopodobieństwo powstania wad postawy użytkownika.

Pomimo, że certyfikacja mebli biurowych (biurek, krzeseł obrotowych) oraz pracowniczych (metalowych szaf do przechowywania) jest dobrowolna, często w zamówieniach przetargowych pojawia się wymóg konieczności posiadania certyfikatu z akredytowanej jednostki. Warto od razu sprawdzić czy wyrób spełnia wymagania danych norm przedmiotowych, aby uzyskać potwierdzenie w postaci certyfikatu oraz przewagę nad konkurencją.

Podsumowując certyfikacja mebli może zagwarantować, że zakupione wyroby spełniają wymagania w zakresie danych norm przedmiotowych, a co za tym idzie spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ergonomii i funkcjonalności.

Zakres certyfikacji

W naszej ofercie mieści się certyfikacja:

 • Mebli biurowych tj.:
 • Stoły,
 • Biurka,
 • Przegrody,
 • Krzesła biurowe,
 • Fotele obrotowe,
 • Meble do przechowywania,
 • Mebli szkolnych:
 • Stoły,
 • Krzesła,
 • Meble do przechowywania,
 • Mebli dla dzieci:
 • Łóżka,
 • Kołyski,
 • Wysokie krzesła,
 • Mebli mieszkaniowych,
 • Mebli pracowniczych/socjalnych,
 • Regałów magazynowych i przejezdnych.

Programy Certyfikacji

PCBC S.A. oferuje certyfikację wg programu DBS-04-Z oraz programu DBS-01-B.

 • DBS-04-Z Program oceny zgodności

Program DBS-04-Z jest to program certyfikacji potwierdzający zgodność certyfikowanego wyrobu (na podstawie przedstawionej dokumentacji i sprawozdania z badań lub wykonanych obliczeń) z wymaganiami wyspecyfikowanymi w przywołanej normie lub innym dokumencie normatywnym.

Ten typ programu certyfikacji przeznaczony jest głównie do wykorzystania przez producenta lub dostawcę. Pozwala on potwierdzić samoocenę producenta, że opracowana konstrukcja wyrobu i zastosowane komponenty spełniają faktycznie wyspecyfikowane w dokumencie odniesienia wymagania.

 • DBS-01-B Program „na znak bezpieczeństwa B”

Program DBS-01-B jest to program potwierdzający spełnienie przez certyfikowany wyrób wymagań przywołanych w normie lub innym dokumencie normatywnym, z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

Program „na znak bezpieczeństwa B” obejmuje, oprócz oceny dokumentacji wyrobu, dodatkowo przeprowadzenie u Producenta inspekcji warunków techniczno-organizacyjnych oraz dwóch nadzorów (ocena dokumentacji i kolejna inspekcja).

Celem inspekcji jest potwierdzenie, że producent posiada zaplecze organizacyjno-techniczne zapewniające utrzymanie powtarzalności produkcji.

Program przewiduje przyznanie wyrobom znaku bezpieczeństwa B, który informuje, że wyrób przeszedł pozytywnie ocenę i bezpieczeństwo jego użytkowania zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą.

Wykaz norm zawierających wymagania do certyfikowanych wyrobów

Poniżej przedstawiamy wykaz norm, zgodnie z którymi prowadzimy proces certyfikacji mebli zgłoszonych do PCBC S.A.:

 1. Normy znajdujące się w zakresie naszej akredytacji nr AC 013 przyznanej nam przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):
 • PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary.
 • PN-EN 527-2:A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
 • PN-EN 716-1+AC:2019-07 Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 747-1+A1:2015-08 Łóżka piętrowe i łóżka wysokie. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
 • PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe. Przegrody. Część 1: Wymiary.
 • PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe. Przegrody. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 1130:2020-04 Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 1: Wymiary. Wyznaczanie wymiarów.
 • PN-EN 1335-2:2019-03 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 1729-1:2016-02 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Cześć 1: Wymiary funkcjonalne.
 • PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 12520:2016-02 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk mieszkaniowych.
 • PN-EN 12521:2016-02 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla stołów mieszkaniowych.
 • PN-EN 12727:2016-12 Siedziska szeregowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
 • PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cześć 2: Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 14749:2016-04 Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 14988+A1:2020-07 Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody badań.
 • PN-EN 15372:2016-12 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.
 • PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem. Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.
 • PN-EN 16139:2013-07 Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo. Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem.
 • PN-EN 15095+A1:2012 Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym — Wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 15512:2021-04 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.
 1. Normy stanowiące podstawę certyfikacji, na które nie posiadamy akredytacji:
 • PN-EN 1116:2018-04 Meble kuchenne. Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych.
 • PN-EN 1725:2001 Meble mieszkaniowe — Łóżka i materace — Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 • PN-EN 581-1:2017-04 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa.
 • PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk.
 • PN-EN 581-3:2017-03 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 3: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa dla stołów.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile trwa proces certyfikacji ?

Czas procesu certyfikacji wynosi maksymalnie 30 dni, od momentu dostarczenia do PCBC S.A. kompletu pełnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji.

 1. Na jaki okres wydawany jest certyfikat ?

Certyfikat wydawany jest na okres trzech lat, pod warunkiem przestrzegania przez producenta warunków certyfikacji.

 1. Jaki jest koszt przeprowadzenia procesu certyfikacji ?

Wycena przeprowadzenia procesu certyfikacji jest przygotowywana na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o certyfikację wyrobów, zależy od wyboru, programu certyfikacji, ilości wyrobów, ilości norm wg których prowadzona jest ocena oraz innych czynników np. w jakich językach ma zostać wydany certyfikat.

 1. Czy wypełnienie wniosku i otrzymanie kosztorysu oznacza konieczność przeprowadzenia certyfikacji w PCBC S.A.?

Przygotowanie wyceny procesu certyfikacji na podstawie przesłanego przez producenta wniosku jest bezpłatne i nie jest zobowiązujące. Dopiero podpisanie umowy o certyfikację oraz kosztorysu – czyli wyceny rozpoczyna proces certyfikacji i jest związany z obowiązkami dla obu stron.

 1. Jak prawidłowo wypełnić wniosek ?

Wniosek o certyfikację należy pobrać ze strony internetowej PCBC S.A. / DOKUMENTY DO POBRANIA – w części dotyczącej dokumentów – MEBLE.  Zalecamy wypełnienie wszystkich pól dokumentu w wersji elektronicznej, następnie podpisanie, odatowanie i dostarczenie do PCBC S.A. w dogodnej dla Państwa formie (w wersji papierowej lub w postaci skanu  przesłanego mailem). W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 1. Ile produktów/ odmian produktu mogę zgłosić do certyfikacji wypełniając jeden wniosek?

Jeden wniosek o certyfikację dotyczy jednego typu wyrobu wraz z jego odmianami np. stół do jednostek edukacyjnych (typ), rozmiary nr 1, nr 2, nr 3 (odmiany). Wniosek może również dotyczyć zestawu urządzeń np. siłowni plenerowych wraz z różnymi odmianami tych urządzeń.

 1. Czy norma XYZ jest w zakresie Państwa akredytacji ?

Zakres akredytacji nr AC 013 przyznanej PCBC S.A. dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/AC%20013,podmiot.html

      8Czym się różnią od siebie programy certyfikacji DBS-04-Z i DBS-01-B ?

Program certyfikacji wyrobu DBS-04-Z polega na sprawdzeniu zgodności wyrobu z danymi normami przedmiotowymi lub innymi dokumentami normatywnymi, natomiast program DBS-01-B „na znak bezpieczeństwa B” poza sprawdzeniem zgodności wyrobu z normami, obejmuje również realizację inspekcji u producenta i dwa nadzory w trakcie obowiązywania certyfikatu. I nadzór polega na sprawdzeniu dokumentacji, II nadzór wiąże się z inspekcją warunków techniczno-organizacyjnych w miejscu produkcji wyrobów. Program ten również nadaje klientom prawo do znakowania wyrobów „znakiem bezpieczeństwa B”.

 1. Jakie są korzyści z posługiwania się „znakiem bezpieczeństwa B” ?

Znak bezpieczeństwa B umieszczony na wyrobie informuje, że wyrób ten przeszedł pozytywnie proces certyfikacji i bezpieczeństwo jego użytkowania zostało potwierdzone przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą.

 1. Czym jest inspekcja Warunków Techniczno-Organizacyjnych (WTO) ?

Celem inspekcji WTO, odbywającej się w zakładzie producenta – w miejscu produkcji,  jest sprawdzenie i potwierdzenie, że producent posiada zaplecze organizacyjno-techniczne zapewniające utrzymanie powtarzalności produkcji.

 1. Co oznacza komplet dokumentacji ?

Komplet dokumentacji, czyli dokumentów potwierdzających spełnienie przez wyrób wymagań opisanych w dokumencie odniesienia zawiera:

 • Formularz wniosku o certyfikację wyrobów użytkowych,
 • Dokumentację techniczną dotyczącą wyrobu np.: rysunki konstrukcyjne, rysunki złożeniowe, wykazy elementów, opis techniczny, instrukcję serwisową,
 • Opis procesu technologicznego i recepturę (jeśli dotyczy),
 • Instrukcje: użytkowania, montażu (jeżeli dotyczy), konserwacji w języku polskim,
 • Sprawozdanie(a) z badań wyrobu wykonane przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria i/lub obliczenia statyczno-konstrukcyjne wykonane przez osobę z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi,
 • Fotografie wyrobu, broszury, katalogi,
 • Atesty, karty charakterystyki na stosowane materiały i surowce,
 • Informacje dotyczące znakowania wyrobu.
 1. W jaki sposób mam dostarczyć dokumenty do oceny wyrobu?

Wniosek i dokumentacja mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną (wyrobyuzytkowe@pcbc.gov.pl), tradycyjną bądź osobiście w siedzibie PCBC S.A. Istnieje również możliwość założenia dysku FTP do wymiany korespondencji pomiędzy PCBC S.A. a producentem.

 1. Czy mogę zmieniać nazwę certyfikowanego wyrobu podczas procesu certyfikacji?

Nazwy wyrobów zgłoszonych do certyfikacji powinny być spójne i wyraźnie identyfikujące wyroby, których dotyczą, we wszystkich dokumentach dostarczonych do PCBC S.A. W przypadku, gdy niezbędne jest wprowadzenie stosowanych zmian do nazwy wyrobu, PCBC S.A. zgłasza potrzebę uzupełnienia dokumentacji.

 1. W jakiej jednostce należy wykonać badania laboratoryjne ?

Badania laboratoryjne należy wykonać w laboratorium akredytowanym/uznanym przez PCBC S.A. Wykaz jednostek posiadających akredytację w zakresie danych norm badawczych można znaleźć pod adresem: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/. W celu uzyskania informacji o jednostkach uznanych przez PCBC S.A. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 1. Kto może przygotować obliczenia statyczno- konstrukcyjne moich wyrobów?

Obliczenia statyczno-konstrukcyjne powinny być wykonane przez osobę posiadającą:

a/ uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b/ zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

c/  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Co muszę zrobić, aby przedłużyć certyfikat wydany przez firmę COBRABiD?

Należy postępować dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku certyfikacji po raz pierwszy. W celu przeprowadzenia certyfikacji wyrobów, należy złożyć  do PCBC S.A. wniosek o przeprowadzenie procesu oceny wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku, w razie wątpliwości co do konieczności dostarczenia wszystkich dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 1. Czy do procesu mogę wykorzystać dokumentację przygotowaną do certyfikacji prowadzoną w COBRABID?

Do procesu certyfikacji prowadzonego w PCBC S.A. można wykorzystać wcześniej przygotowane dokumenty pod warunkiem że:

 1. technologia produkcji / projekt certyfikowanego wyrobu nie uległy zmianie,
 2. norma lub inny dokument stanowiący podstawę certyfikacji nie uległy zmianie,
 3. badania wyrobu zostały przeprowadzone w akredytowanym laboratorium,
 4. obliczenia zostały wykonane przez osobę posiadającą właściwe kompetencje.

 

 1. Dlaczego data na certyfikacie nie ma ciągłości z poprzednim, wydanym dokumentem ?

Certyfikaty mogą zachować ciągłość dat, jeśli proces certyfikacji zostanie zakończony przed lub w ostatnim dniu ważności poprzedniego certyfikatu. W sytuacji kiedy np. certyfikat stracił ważność 20.05.2021 a recertyfikacja została zakończona 23.05.2021 nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z datą wsteczną.

 1. Co zrobić, aby znak handlowy mojej firmy / wyrobu znalazł się na certyfikacie?

Przysłać do PCBC S.A. plik we właściwym formacie .jpg, .pdf, .png.

 1. Co muszą spełniać wyroby sprowadzone z Chin, aby wprowadzić je do obrotu ?

PCBC S.A. nie prowadzi działań związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu na rynek polski.

 1. Czy prowadzicie Państwo certyfikację zabawek na znak CE ?

PCBC S.A. obecnie nie prowadzi usług związanych z wprowadzeniem oznakowania CE na zabawki zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

PCBC S.A. jako strona trzecia może potwierdzić poprzez przeprowadzenie procesu certyfikacji zakończonego pozytywnym wynikiem, że wyroby spełniają wymagania norm z grupy EN 71.

Dokumenty do pobrania

 • Program certyfikacji zgodności (badanie typu) wyrobów użytkowych

 • Zakres certyfikacji zgodności wyrobów użytkowych

 • Program certyfikacji na Znak bezpieczeństwa B wyrobów użytkowych

 • Zakres certyfikacji wyrobów użytkowych na znak bezpieczeństwa B

 • Instrukcja stosowania Znaku bezpieczeństwa B dla wyrobów użytkowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krystian Sycz


  +48 603 655 739
  wyrobyuzytkowe@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ