Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja produktów nawozowych UE – nasze kompetencje

Od 04.12.2021 r. PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną o numerze identyfikacyjnym 1434 nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 dla modułu B – badanie typu UE oraz modułu D1 – zapewnienie jakości procesu produkcji.

Od 06.05.2022 r. PCBC S.A. może prowadzić również ocenę zgodności dla modułu A1 – wewnętrzna kontrola produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem.

W ramach posiadanych kompetencji prowadzimy ocenę następujących produktów:

Zakres certyfikacji

Informacje o rodzajach i zakresie procesów certyfikacji znajdują się poniżej:

 • Zakres notyfikacji –  uprawnienia do oceny zgodności – link
 • Zakres akredytacji – uprawnienia do certyfikacji – link

Program certyfikacji i procedury certyfikacji

Przebieg procesu oceny zgodności produktów nawozowych UE opisany jest szczegółowo w DBS-N-02- Informator oceny zgodności produktów nawozowych UE

Główne etapy procesu oceny zgodności produktów nawozowych UE:

 • Złożenie wniosku przez Producenta
 • Przegląd złożonego wniosku
 • Rejestracja wniosku i przygotowanie umowy i kosztorysu
 • Podpisanie umowy
 • Uregulowanie opłaty wstępnej i dostarczenie do PCBC S.A. dokumentacji produktu
 • Ocena

 • Przegląd informacji i wyników oceny
 • Decyzja w sprawie certyfikacji
 • Wystawienie certyfikatu/ świadectwa

Certyfikaty potwierdzające spełnienie mających zastosowanie wymagań dla produktu nawozowego UE zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 wydawane są odpowiednio w ramach:

 1. Modułu A1 – na okres 3 miesięcy od daty wykonania testu na detonację, pod warunkiem wykonania kolejnych badań przed upływem 3 miesięcy.
 2. Modułu B – na okres 3 lat, chyba że dokumentacja techniczna produktu nawozowego UE uległa zmianie.
 3. Modułu D1 – na okres 3 lat, pod warunkiem utrzymania przez Producenta systemu zapewnienia jakości produkcji oraz realizacji co roku auditu nadzoru, potwierdzającego spełnienie wymagań SZJ. Po upływie tego okresu, certyfikat może zostać przedłużony na kolejne 3 lata.

Certyfikaty/ świadectwa wydawane przez PCBC S.A. opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Nadzór nad udzieloną certyfikacją – jeśli dotyczy

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje ocena zgodności?
Wycena zostanie przygotowana na podstawie wypełnionego przez Producenta i przesłanego do PCBC S.A. wniosku FBS-N-01

Ile trwa ocena zgodności?

Do 180 dni (w module B i D1), bez czasu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentacji przez Producenta

Do 50 dni roboczych (w module A1), bez czasu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentacji przez Producenta

Jaki jest czas na złożenie wymaganych dokumentów?

Od podpisania umowy przez PCBC S.A., Wnioskodawca ma 30 dni na dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, wymienionych we wniosku

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia oceny zgodności?

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na przedostatniej stronie wniosku o ocenę zgodności produktu nawozowego

Kto jest odpowiedzialny za zlecenie badań w ramach modułu A1,B oraz D1?

 • W przypadku wyboru oceny wg modułu A1 – PCBC S.A. pobiera próbkę oraz wykonuje badania, o których mowa w załączniku IV, cześć II, pkt 4.1 – 4.4 Rozporządzenia (UE) 2019/1009.
 • W ramach badania typu UE w module B – PCBC zleca badania i testy na próbkach uzyskanych od Producenta. Producent powinien uzgodnić z jednostką notyfikowaną miejsce, w którym będzie przeprowadzane pobranie próby i testy. W celu przygotowania oferty na pobranie próbek i wykonanie badań prosimy o przesłanie wykazu form poszczególnych składników pokarmowych z podaniem deklarowanej zawartości oraz innych deklarowanych parametrów charakteryzujących dany produkt nawozowy wymagających przeprowadzenia odpowiednich badań.
 • W module D1 Producent udostępnia raport z przeprowadzonych testów.

Gdzie można zrobić badania produktów nawozowych UE?
W Laboratorium Nawozów i Produktów Chemicznych w Pile kontakt: jfinster@pcbc.gov.pl

Jakie sprawozdania i wyniki badań są uznawane przez PCBC S.A. w module D1?

PCBC S.A. uznaje / przyjmuje w procesie certyfikacji wyniki badań nie starsze niż 1 rok na dzień oceny dokumentacji, wykonane w laboratorium akredytowanym (EN ISO/IEC 17025) lub laboratorium nieakredytowanym, które ma wdrożone wymagania normy EN ISO/IEC 17025. Zakres wykonywanych badań zależy od rodzaju PFC i wynika z Rozp. (UE) 2019/1009

Ile próbek i jakiej wielkości będzie testowanych w trakcie badań laboratoryjnych?

Ilość i wielkość próbek wynika z metody badawczej. Przed wykonaniem badania niezbędne jest wypełnienie i przesłanie zlecenia na badania. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt: jfinster@pcbc.gov.pl

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikat będzie przekazywany Producentowi po wydaniu pozytywnej decyzji przez PCBC S.A na podstawie przeprowadzonego procesu oceny zgodności oraz  po uregulowaniu przez Producenta wszystkich opłat za proces certyfikacji

Przydatne linki

Akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia(WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

Zmienione przez:

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o ocenę zgodności produktu nawozowego

 • Umowa o ocenę zgodności produktu nawozowego

 • Polityka dotycząca zarządzania numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji


  nawozy@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ