Produkty nawozowe - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Oceń swój produkt nawozowy - Dowiedz się jaki moduł dotyczy Ciebie

Ocena zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009  może być prowadzona w modułach:

 • A – wewnętrzna kontrola produkcji
 • A1 – wewnętrzna kontrola produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem
 • B – badanie typu UE + moduł C – zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji
 • D1 – zapewnienie jakości procesu produkcji

Jednostka notyfikowana bierze udział w ocenie zgodności w modułach A1, B oraz D1.

Każdy z modułów ma zastosowanie do różnych produktów nawozowych w zależności od ich kategorii funkcji produktu (PFC) i kategorii materiału składowego (CMC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

* Poza zakresem akredytacji PCBC

Do PFC 1 mogą należeć następujące produkty:

 • PFC 1A – nawóz organiczny
 • PFC 1B – nawóz organiczno- mineralny
 • PFC 1C – nawóz nieorganiczny
 • makroskładnikowy – prosty lub wieloskładnikowy
 • mikroskładnikowy – prosty lub wieloskładnikowy

Polepszacze gleby można podzielić na :

 • PFC 3A – organiczny polepszacz gleby
 • PFC 3B – nieorganiczny polepszacz gleby

Biostymulatory można podzielić na:

 • PFC 6A – biostymulator mikrobiologiczny
 • PFC 6B – biostymulator niemikrobiologiczny

Krótką charakterystykę poszczególnych modułów oraz wskazówki jaki moduł wybrać można zaleźć na naszym blogu.

Certyfikacja produktów nawozowych UE – nasze kompetencje

Od dnia 04.12.2021 r. PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną o numerze identyfikacyjnym 1434 nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 dla modułu B – badanie typu UE oraz modułu D1 – zapewnienie jakości procesu produkcji.

Od dnia 06.03.2023 r. PCBC S.A. może prowadzić również inspekcję dla modułu A1 – wewnętrzna kontrola produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem zgodnie z zakresem akredytacji wydanym dla jednostki inspekcyjnej o nr AK 041 na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

W ramach posiadanych kompetencji prowadzimy ocenę następujących produktów:

Zakres certyfikacji

Informacje o rodzajach i zakresie procesów certyfikacji znajdują się poniżej:

 • Zakres notyfikacji –  uprawnienia do oceny zgodności – link
 • Zakres akredytacji – uprawnienia do certyfikacji – link
 • Zakres akredytacji AK 041– uprawnienia do inspekcji – link

Program certyfikacji i procedury certyfikacji dla modułu B i D1

Przebieg procesu oceny zgodności produktów nawozowych UE opisany jest szczegółowo w DBS-N-02- Informator oceny zgodności produktów nawozowych UE

Główne etapy procesu oceny zgodności produktów nawozowych UE:

 • Złożenie wniosku przez Producenta
 • Przegląd złożonego wniosku
 • Rejestracja wniosku i przygotowanie umowy i kosztorysu
 • Podpisanie umowy
 • Uregulowanie opłaty wstępnej i dostarczenie do PCBC S.A. dokumentacji produktu – wskazanej we wniosku
 • Ocena (w tym audit w module D1)
 • Przegląd informacji i wyników oceny
 • Decyzja w sprawie certyfikacji
 • Wystawienie certyfikatu/ świadectwa

Certyfikaty potwierdzające spełnienie mających zastosowanie wymagań dla produktu nawozowego UE zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 wydawane są odpowiednio w ramach:

 1. Modułu B – na okres 3 lat, chyba że dokumentacja techniczna produktu nawozowego UE uległa zmianie.
 2. Modułu D1 – na okres 3 lat, pod warunkiem utrzymania przez Producenta systemu zapewnienia jakości produkcji oraz realizacji co roku auditu nadzoru, potwierdzającego spełnienie wymagań SZJ. Po upływie tego okresu, certyfikat może zostać przedłużony na kolejne 3 lata.

Certyfikaty wydawane przez PCBC S.A. opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Nadzór nad udzieloną certyfikacją – jeśli dotyczy

Program inspekcji w module A1

Przebieg procesu inspekcji produktów nawozowych UE w module A1 opisany jest szczegółowo w DBS-N-02-A1 Informator inspekcji produktów nawozowych UE

Główne etapy procesu inspekcji produktów nawozowych UE w module A1:

 • Złożenie wniosku przez Producenta
 • Przegląd złożonego wniosku
 • Rejestracja wniosku i przygotowanie umowy i kosztorysu
 • Podpisanie umowy
 • Uregulowanie opłaty wstępnej i dostarczenie do PCBC S.A. dokumentacji produktu – wskazanej we wniosku
 • Inspekcja (w formie przeglądu dokumentacji)
 • Przegląd informacji i wyników oceny
 • Decyzja w sprawie wystawienia Świadectwa

Świadectwa testowania pod nadzorem jednostki notyfikowanej wydawane są na okres 3 miesięcy, ze wskazaniem daty wykonania następnego testu

Na zlecenie jednostki notyfikowanej laboratorium PCBC S.A. pobiera próbkę oraz wykonuje badania, o których mowa w załączniku IV, cześć II, pkt 4.1 – 4.4 Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Świadectwa wydawane przez PCBC S.A. opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sprawdź ważność certyfikatu

W celu weryfikacji ważności certyfikatu zapytanie wraz z załączonym certyfikatem należy przesłać na adres nawozy@pcbc.gov.pl

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje ocena zgodności?
Wycena zostanie przygotowana na podstawie wypełnionego przez Producenta i przesłanego do PCBC S.A. wniosku FBS-N-01

Ile trwa ocena zgodności?

Do 180 dni (w module B i D1), bez czasu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentacji przez Producenta

Do 50 dni roboczych (w module A1), bez czasu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentacji przez Producenta

Jaki jest czas na złożenie wymaganych dokumentów?

Od podpisania umowy przez PCBC S.A., Wnioskodawca ma 30 dni na dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, wymienionych we wniosku

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia oceny zgodności?

Lista wymaganych dokumentów znajduje się na przedostatniej stronie wniosku o ocenę zgodności produktu nawozowego

Kto jest odpowiedzialny za zlecenie badań w ramach modułu A1,B oraz D1?

 • W przypadku wyboru oceny wg modułu A1 – PCBC S.A. pobiera próbkę oraz wykonuje badania, o których mowa w załączniku IV, cześć II, pkt 4.1 – 4.4 Rozporządzenia (UE) 2019/1009.
 • W ramach badania typu UE w module B – PCBC zleca badania i testy na próbkach uzyskanych od Producenta. Producent powinien uzgodnić z jednostką notyfikowaną miejsce, w którym będzie przeprowadzane pobranie próby i testy. W celu przygotowania oferty na pobranie próbek i wykonanie badań prosimy o przesłanie wykazu form poszczególnych składników pokarmowych z podaniem deklarowanej zawartości oraz innych deklarowanych parametrów charakteryzujących dany produkt nawozowy wymagających przeprowadzenia odpowiednich badań.
 • W module D1 Producent udostępnia raport z przeprowadzonych testów.

Gdzie można zrobić badania produktów nawozowych UE?
W Laboratorium Nawozów i Produktów Chemicznych w Pile kontakt: jfinster@pcbc.gov.pl

Jakie sprawozdania i wyniki badań są uznawane przez PCBC S.A. w module D1?

PCBC S.A. uznaje / przyjmuje w procesie certyfikacji wyniki badań nie starsze niż 1 rok na dzień oceny dokumentacji, wykonane w laboratorium akredytowanym (EN ISO/IEC 17025) lub laboratorium nieakredytowanym, które ma wdrożone wymagania normy EN ISO/IEC 17025. Zakres wykonywanych badań zależy od rodzaju PFC i wynika z Rozp. (UE) 2019/1009

Ile próbek i jakiej wielkości będzie testowanych w trakcie badań laboratoryjnych?

Ilość i wielkość próbek wynika z metody badawczej. Przed wykonaniem badania niezbędne jest wypełnienie i przesłanie zlecenia na badania. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt: jfinster@pcbc.gov.pl

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikat będzie przekazywany Producentowi po wydaniu pozytywnej decyzji przez PCBC S.A na podstawie przeprowadzonego procesu oceny zgodności oraz  po uregulowaniu przez Producenta wszystkich opłat za proces certyfikacji

Przydatne linki

Akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia(WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003

Aktualna wersja skonsolidowana obowiązuje od 16.03.2023

Zmienione przez:

Dokumenty do pobrania

 • Pakiet dokumentów - moduł A1

 • Pakiet dokumentów - moduł B,D1

 • Polityka dotycząca zarządzania numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji/ Fertilising Product Certification and Inspection Division


  nawozy@pcbc.gov.pl
 • Jacek Borysewicz

  Doradca ds. Rozwoju Rynku/ Advisor for Market Development


  +48 691 192 648
  jborysewicz@pcbc.gov.pl
 • Powrót

  Cenimy prywatność użytkowników

  Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
  Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

  Dostosuj preferencje dotyczące zgody

  Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
  Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
  Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
  Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

  Niezbędne
  Zawsze aktywne

  Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

  Funkcjonalny

  Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

  Analityka

  Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

  Wydajność

  Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

  Reklama

  Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
  Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko