Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów budowlanych - nasze kompetencje

Prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym przepisami prawnym oraz w obszarze dobrowolnym.

W obszarze regulowanym prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów (w ramach systemów 1 i 1+) oraz certyfikację zakładowej kontroli produkcji (w ramach systemu 2+), w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania:

 • deklaracji właściwości użytkowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) – obszar europejski, oznakowanie CE;
 • krajowej deklaracji właściwości użytkowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – obszar krajowy, oznakowanie znakiem budowlanym.

Jako jednostka certyfikująca w obszarze regulowanym posiadamy:

 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – nr akredytacji AC 013
 • autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa w celu notyfikacji Komisji Europejskiej  i państw członkowskich, jako instytucja upoważniona do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) – nr notyfikacji 1434.

W obszarze dobrowolnym, prowadzimy:

 • certyfikację zgodności wyrobu z Polską Normą, na certyfikat upoważniający producenta do oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą, na podstawie upoważnienia nr PN-008 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (typ programu certyfikacji 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014, z zastosowaniem zasad ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny)
 • certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych, dla których w przepisach prawa przewidziano systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3 lub 4 oraz wyrobów niebędących wyrobami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – typ programu certyfikacji 6 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014

Posiadaczom certyfikatów zgodności zakładowej kontroli produkcji i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, wydanych przez PCBC S.A. udostępniamy do stosowania  Znak ZKP. Prawo do stosowania znaku jest udzielane na wniosek właściciela certyfikatu i potwierdzane w odrębnej umowie.

Kompetencje naszych pracowników są stale rozwijane poprzez ich udział w pracach Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych oraz Grup Sektorowych SG 10, SG 11, SG 15 i SG 19 Europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych, a także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 211, KT 212, KT 214, KT 222, KT 233 i KT 234 oraz Komitetu Technicznego CEN TC 88.

Zakres certyfikacji

Informacje o rodzajach i zakresie procesów certyfikacji prowadzonych w obszarze regulowanym prawem oraz w obszarze dobrowolnym znajdują się pod następującymi linkami:

 • Zakres notyfikacji – uprawnienia do certyfikacji w systemie europejskim – ZAKRES NOTYFIKACJI
 • Zakres akredytacji – uprawnienia do certyfikacji w systemie krajowym – ZAKRES AKREDYTACJI
 • Zakres upoważnienia do certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą – ZAKRES PKN
 • Zakres certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w obszarze dobrowolnym – ZAKRES DOBROWOLNY

 

Systemy, programy i procedury certyfikacji

Systemy certyfikacji, typy programów certyfikacji, ich zastosowanie oraz zasady i procedury przeprowadzania certyfikacji wyrobów opisane są w następujących dokumentach:

 • DGW-10 Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim (systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1, 1+, 2+)
 • DGW-15 Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym (systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  1, 1+, 2+)
 • DGW-11 Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w obszarze dobrowolnym (typ programu certyfikacji 6 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014)
 • DGW-14 Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą (typ programu certyfikacji 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014, z zastosowaniem zasad ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny)

Pozostałe dokumenty jednostki certyfikującej przeznaczone do stosowania przez posiadaczy certyfikatów:

 • DGW-02 Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu
 • DGW-03 Zasady stosowania znaków i certyfikatów
 • DGW-05 Polityka dotycząca zarządzania numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej
 • DGW-12 Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych – Wytyczne

Certyfikowani klienci

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji wyrobu lub certtyfikacji ZKP lub o przedłużenie ważności certyfikatu FGW-01-C.7

 • Wniosek o przeniesienie certyfikatu FGW-01-P.5

 • Wniosek o rozszerzenie certyfikatu FGW-01-R.4

 • Wniosek o zmianę nazwy wyrobu lub dokumentu odniesienia FGW-01-Z.4

 • Wniosek o zmianę rodzaju certyfikatu FGW-01-T.4

 • Wniosek o zmiany w załączniku do certyfikatu FGW-01-S.4

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku

 • Anna Dąbrowska

  Dyrektor Oddziału

  + 48 503 718 521
  anna.dabrowska@pcbc.gov.pl
 • Zespół ds. certyfikacji wyrobów budowlanych

  ul. Jakuba Wejhera 18A
  80-286 Gdańsk

  +48 (58) 552 06 58
  gdansk@pcbc.gov.pl
 • Karolina Otta-Ptach

  Kierownik

  +48 58 552 06 58
  +48 727 034 821
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • Znak zakładowej kontroli produkcji

  Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

  Znak Zgodności z Polską Normą

  Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

  Powrót