Certyfikacja Wyroby Budowlanych. CE - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów budowlanych - nasze kompetencje

Prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym przepisami prawnymi oraz w obszarze dobrowolnym.

W obszarze regulowanym prowadzimy certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów (w ramach systemów 1 i 1+) oraz certyfikację zakładowej kontroli produkcji (w ramach systemu 2+), w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania:

 • deklaracji właściwości użytkowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) – obszar europejski, oznakowanie CE;
 • krajowej deklaracji właściwości użytkowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – obszar krajowy, oznakowanie znakiem budowlanym.

Jako jednostka certyfikująca w obszarze regulowanym posiadamy:

 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – nr akredytacji AC 013
 • autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa w celu notyfikacji Komisji Europejskiej  i państw członkowskich, jako instytucja upoważniona do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR) – nr notyfikacji 1434.

W obszarze dobrowolnym, prowadzimy:

 • certyfikację zgodności wyrobu z Polską Normą, na certyfikat upoważniający producenta do oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą, na podstawie upoważnienia nr PN-008 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (typ programu certyfikacji 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014, z zastosowaniem zasad ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny)
 • certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych, dla których w przepisach prawa przewidziano systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3 lub 4 oraz wyrobów niebędących wyrobami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – typ programu certyfikacji 6 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014

Posiadaczom certyfikatów zgodności zakładowej kontroli produkcji i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, wydanych przez PCBC S.A. udostępniamy do stosowania  Znak ZKP. Prawo do stosowania znaku jest udzielane na wniosek właściciela certyfikatu.

Kompetencje naszych pracowników są stale rozwijane poprzez ich udział w pracach Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych, Grup Sektorowych, Grupy Doradczej Jednostek Notyfikowanych, a także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Komitetu Technicznego CEN.

Zakres certyfikacji

Informacje o rodzajach i zakresie procesów certyfikacji prowadzonych w obszarze regulowanym prawem oraz w obszarze dobrowolnym znajdują się pod następującymi linkami:

 • Zakres notyfikacji – uprawnienia do certyfikacji w systemie europejskim – ZAKRES NOTYFIKACJI
 • Zakres akredytacji – uprawnienia do certyfikacji w systemie krajowym – ZAKRES AKREDYTACJI
 • Zakres upoważnienia do certyfikacji na Znak Zgodności z Polską Normą – ZAKRES PKN
 • Zakres certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w obszarze dobrowolnym – ZAKRES DOBROWOLNY

 

Wytyczne, programy certyfikacji, pozostałe dokumenty jednostki certyfikującej

Systemy certyfikacji, typy programów certyfikacji, ich zastosowanie oraz zasady i procedury przeprowadzania certyfikacji wyrobów opisane są w następujących dokumentach:

 • DGC-10  – Certyfikacja stałości właściwości użytkowych i certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim – wytyczne
 • DGC-15  – Certyfikacja stałości właściwości użytkowych i certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym – wytyczne 
 • DGC-11 – Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w obszarze dobrowolnym – wytyczne
 • DGC-14 – Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą (typ programu certyfikacji 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014, z zastosowaniem zasad ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny)

Pozostałe dokumenty jednostki certyfikującej przeznaczone do stosowania przez posiadaczy certyfikatów:

 • DGC-02 Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu
 • DGC-03 Zasady stosowania znaków i certyfikatów
 • IGC-11   Instrukcja stosowania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI” zwanego „ZNAKIEM ZKP”
 • DGC-05 Polityka dotycząca zarządzania numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej
 • DGC-12 Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych – Wytyczne

Certyfikowani klienci

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji/ przedłużenie ważności certyfikatu/ rozszerzenie

 • Wniosek o przeniesienie certyfikatu

 • Wniosek o zmiany w certyfikacie i/lub załączniku do certyfikatu

 • Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych

 • Karolina Otta-Ptach

  Dyrektor Biura


  +48 663 130 693
  +48 727 034 821
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • Znak Zgodności z Polską Normą

  Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

  Znak zakładowej kontroli produkcji

  Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ