ruenpl
ZKP_ogolny_2016_2

Znak ten świadczy, iż producent uzyskał w PCBC S.A. certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu lub zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej.

Opis znaku

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) oznacza udokumentowaną stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi.

ZKP jest stałym elementem systemu oceny zgodności oraz systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych:

 • w systemie europejskim – w celu oznakowania CE;
 • w systemie krajowym – w celu oznakowania znakiem budowlanym.

Znak ZKP jest znakiem ustanowionym i nadzorowanym przez PCBC SA. Znak przewidziany jest do stosowania w trybie dobrowolnym przez producentów wyrobów budowlanych, którzy uzyskali w PCBC SA certyfikat zgodności wyrobu lub certyfikat zakładowej kontroli produkcji.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzi certyfikację ZKP w systemie 2+, oraz ocenę ZKP w certyfikacji zgodności w systemach 1 i 1+.

Wzory i zasady stosowania znaku, określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr 10/II/2006 Prezesa Zarządu PCBC S.A. z dnia 23.08.2006 r. Zezwolenie na stosowanie znaku udzielane jest na podstawie umowy (FGW-02/7) o stosowanie znaku ZKP dotyczącej wszystkich wyrobów objętych certyfikatami zgodności ZKP lub certyfikatami stałości właściwości użytkowych wydanymi przez PCBC S.A.

Grupy wyrobów

 • pustaki silikatowe wentylacyjne,
 • pustaki ceramiczne wentylacyjne,
 • dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa,
 • asfaltowa emulsja anionowa,
 • asfaltowa emulsja kationowa,
 • masa asfaltowo-aluminiowa,
 • lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
 • lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco,
 • emulsje asfaltowe,
 • dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych,
 • gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej,
 • nadproża,
 • dachówki i kształtki dachowe ceramiczne,
 • ceramiczna cegła drogowa,
 • wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie,
 • asfalty i lepiszcza asfaltowe- asfalty utlenione,
 • asfalty i lepiszcza asfaltowe- twarde asfalty przemysłowe,
 • wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną,
 • zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń,
 • elastyczne wyroby wodochronne- wyroby podkładowe do ścian,
 • elastyczne wyroby wodochronne- wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej,
 • wyroby nieprzepuszczające wody w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami,
 • elastyczne wyroby wodochronne- wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej,
 • grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej,

Dokumenty do pobrania

 • Zakładowa Kontrola Produkcji - wytyczne

 • Zasady stosowania znaku ZKP

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  PCBC S.A. Oddział w Gdańsku

 • Michał Przymanowski

  Dyrektor Oddziału PCBC S.A. w Gdańsku

  + 48 58 552 06 58
  + 48 501 722 150
  mprzymanowski@pcbc.gov.pl
 • Elżbieta Brudkiewicz

  Główny specjalista

  +48 58 340 10 24
  ebrudkiewicz@pcbc.gov.pl
 • Anna Piętak

  Główny specjalista

  +48 58 340 11 42
  apietak@pcbc.gov.pl
 • Karolina Otta-Ptach

  Specjalista

  +48 58 552 06 49
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • Dominika Sablowska

  Specjalista

  +48 58 552 06 49
  dsablowska@pcbc.gov.pl
 • Powrót