Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja wyrobów elektrycznych - nasze kompetencje

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez PCA (nr akredytacji: AC 013) oraz notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów elektrycznych w zakresie następujących dyrektyw europejskich:

 • 2014/35/UE – Niskonapięciowy sprzęt elektryczny – Low voltage (LVD);
 • 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna – Electromagnetic Compability (EMC);
 • 2014/53/UE – Urządzenia radiowe – Radio equipment (RED)
 • 1999/5/WE – Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe – Radio and telecommunications terminal equipment (R&TTE).
 • 2009/125/WE – Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie (ErP);
 • Ecodesign and Energy Labelling – Framework Directives;
 • 2006/42/WE – Maszyny – Machinery (MD);
 • zawartości substancji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE

Zakres certyfikacji

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat i prawo do oznakowania certyfikowanych wyrobów np. znakiem ekologicznym EU Ecolabel,  znakiem bezpieczeństwa B lub oznakowaniem CE.

Prowadzimy również certyfikację:

CB

PCBC S.A. jako sygnatariusz porozumienia CB, wykonuje badania wyrobów na zgodność z normami IEC i wystawia certyfikaty CB.

Posiadany certyfikat umożliwia producentowi lub importerowi szybkie uzyskanie innych certyfikatów znaków krajowych, a więc łatwiejszy dostęp do rynku bez ponownych badań.

CB EMC

Potwierdza spełnianie przez wyrób wymagań kompatybilności elektromagnetycznej określonych w dokumentach operacyjnych IEC.

CCA

PCBC S.A. jako sygnatariusz porozumienia CCA, przyjmuje wyroby do badań i po uzyskaniu pomyślnych wyników wydaje tzw. certyfikat CCA, na podstawie którego inne jednostki – sygnatariusze porozumienia wydawać mogą certyfikaty krajowe. Jeśli polska norma PN-EN jest w pełni zharmonizowana z daną normą europejską EN, PCBC S.A. wydaje certyfikat na dobrowolny zastrzeżony na rzecz PCBC S.A. znak bezpieczeństwa „B”.

PCBC S.A. wydaje certyfikaty CB oraz CCA dla wielu elektrycznych wyrobów gospodarstwa domowego.

Certyfikacja CCA EMC

Potwierdzamy spełnienie przez wyrób wymagań kompatybilności elektromagnetycznej określonych w dokumentach operacyjnych CCA.

Certyfikat uprawnia producenta do znakowania wyrobu znakiem CCA EMC.

Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia

Prowadzimy również certyfikację wyrobu pod względem zgodności z normą, specyfikacją producenta, lub innym dokumentem odniesienia.

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji. Przy ubieganiu się o certyfikat zgodności dostawca sam wskazuje dokument będący podstawą certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Kwestionariusz producenta

 • Zasady posługiwania się znakiem B

 • Program certyfikacji na znak B

 • Wytyczne dla wnioskodawców / posiadaczy certyfikatów / producentów

 • Załącznik nr 1

 • Warunki Techniczno-Organizacyjne Producenta

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Justyna Nowak

  +48 22 46 45 266
  jnowak@pcbc.gov.pl
 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  Specjalista ds. Promocji

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • CB

  Potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w przywołanej publikacji IEC dotyczącej bezpieczeństwa wyrobu, wydawany w ramach międzynarodowego systemu certyfikacyjnego IECEE.

  Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia w obszarze wyrobów elektrycznych

  Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań norm lub innych dokumentów odniesienia przywołanych w tym certyfikacie.

  Oznakowanie CE - wyroby elektryczne

  Deklaracja producenta potwierdzająca właściwości użytkowe wyrobu zgodne ze specyfikacją techniczną.

  Powrót