Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja zabawek - nasze kompetencje

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez PCA (nr akredytacji: AC 013) oraz notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi pełen proces oceny zgodności wyrobów z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE.

Podczas procesu oceny współpracujemy ze specjalizowanymi laboratoriami elektrycznymi, mechanicznymi i chemicznymi.

 

Wymagania dotyczące zabawek:

Zabawka to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Zabawki wprowadzane do obrotu muszą być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z tzw. zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Oznacza to, że nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia dzieci i innych użytkowników.

Za bezpieczeństwo zabawek odpowiadają producenci, których obejmują przepisy związane z fizycznymi, mechanicznymi, chemicznymi i elektrycznymi właściwościami zabawek, a także wymagania dotyczące palności, higieny i radioaktywności.

Na podstawie przeprowadzonych badań i szczegółowych testów bezpieczeństwa, producenci sporządzają dokumentację techniczną zabawki.

Dokumentacja techniczna musi zawierać wszystkie istotne informacje opisujące w jaki sposób producent zapewnił zgodność zabawek ze wszystkimi wymaganiami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE.

Jednym z elementów dokumentacji technicznej jest tzw. deklaracja zgodności WE. Jest to dokument, w którym producent zaświadcza, że zabawka spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa i przyjmuje na siebie – jako producent – odpowiedzialność za zgodność zabawki z przepisami. Deklaracja zgodności musi być przechowywana przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela na obszarze UE (o ile istnieje) oraz importera (o ile istnieje) przez co najmniej 10 lat od momentu wprowadzenia zabawki do obrotu.

Deklaracja zgodności musi zawierać:

 • niepowtarzalny identyfikator zabawki
 • nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
 • oświadczenie informujące o tym, że „Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta”
 • przedmiot deklaracji (wraz z kolorowym zdjęciem zabawki)
 • zgodność powyższego przedmiotu z odpowiednim ujednoliconym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym
 • odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność
 • (tam, gdzie ma to zastosowanie) następujące oświadczenie: „jednostka notyfikowana … (nazwa, numer) … przeprowadziła … (opis przeprowadzonej interwencji) … i wydała certyfikat”
 • informacje dodatkowe
 • data, miejsce, nazwisko, funkcja i podpis

Zakres certyfikacji

Potwierdzamy bezpieczeństwo użytkowania zabawek i wyrobów dla dzieci.

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu oceny zgodności, nasi klienci otrzymują certyfikat oraz prawo do znakowania certyfikowanych wyrobów oznakowaniem CE i znakiem bezpieczeństwa B.

Dokumenty prawne

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa zabawek (tzw. „DYREKTYWA ZABAWKOWA”)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie wymagań dla zabawek z dnia 20 października 2016 roku

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aleksandra Niżyńska

  +48 22 46 45 355
  anizynska@pcbc.gov.pl
 • Powrót