Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania osób trzecich naruszające cztery podstawowe aspekty bezpieczeństwa danych: poufność, integralność, dostępność i ich niezaprzeczalność.

Obecne systemy teleinformatyczne coraz częściej narażone są na ataki, gdyż przetwarzają dane istotne dla funkcjonowania organizacji. W związku z powyższym ochrona systemów informacyjnych oraz przetwarzanych w nich informacji staje się niezbędna.

Proces auditu

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.) jest jednostką oceniającą zgodność jako strona trzecia, niezależną od ocenianych organizacji. Świadczone usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacyjnego, realizowane są poprzez kompleksowe audyty na podstawie autorskiego „Programu oceny cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego” (DBO-06-C).

Program DBO-06-C został przygotowany z uwzględnieniem wymagań prawnych zawartych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Jest on udostępniany zainteresowanym stronom na życzenie.

PCBC S.A. gwarantuje realizację procesu poprzez zweryfikowane, wysokie kompetencje personelu technicznego oraz niezależność i bezstronność realizowanych usług. Wszystkie procesy są prowadzone w oparciu o wdrożony i utrzymywany system zarządzania gwarantujący spójność działania w realizacji usług.

Działalność PCBC S.A. w zakresie oceny cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego jest prowadzona w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Do kogo skierowana jest oferta?

Niniejszy program jest dedykowany:
• operatorom usług kluczowych,
• dostawcom usług cyfrowych.

Przebieg procesu auditu

SKONTAKTUJ SIĘ

Zespół ds. Sprzedaży i Szkoleń

  • Aleksandra Kostrzewa

    Dyrektor Zespołu ds. Sprzedaży i Szkoleń


    +48 693 831 664
    akostrzewa@pcbc.gov.pl