Dla Wnioskodawców - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Aktualności

Informujemy, że z dniem 21.10.2022 r. zakończył się okres przejściowy ustanowiony dla produktów kosmetycznych spłukiwanych oznaczonych logo EU Ecolabel ocenionych zgodnie z Decyzją Komisji nr 2014/893/UE.

______________________________________________________________________________

W dniu 26.10.2021 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nową Decyzję Komisji nr 2021/1870 ustanawiającą kryteria oznakowania ekologicznego UE dla produktów kosmetycznych i produktów do pielęgnacji zwierząt.

Dotychczas obowiązująca Decyzja Komisji nr 2014/893/UE dotyczyła jedynie produktów kosmetycznych spłukiwanych. Nowe wymagania obejmują dodatkowo także niespłukiwane produkty kosmetyczne, jak również spłukiwane produkty do pielęgnacji zwierząt, tym samym rozszerzając możliwości uzyskania certyfikatu EU Ecolabel przez większy zakres produktów.

To dobra wiadomość dla producentów/dystrybutorów tych wyrobów, którzy będą mogli oznaczać szerszą gamę swoich produktów uznanym i wiarygodnym oznakowaniem ekologicznym, jakim jest EU Ecolabel. Dla konsumentów oznacza to więcej produktów codziennego użytku z logo, któremu mogą zaufać.

Dla Użytkowników zezwolenia, którzy posiadają certyfikaty EU Ecolabel wydane zgodnie z kryteriami dla produktów kosmetycznych spłukiwanych ustanowionymi w Decyzji Komisji nr 2014/893/UE, przewidziany został okres przejściowy wynoszący 12 miesięcy od daty przyjęcia nowej Decyzji Komisji nr 2021/1870, które nastąpiło 22.10.2021 r. Użytkownicy zezwolenia zainteresowani przedłużeniem ważności swoich certyfikatów o okres przejściowy, mogą złożyć w tym celu wniosek (aktualny formularz wniosku znajduje się w dokumentach do pobrania).

W razie dodatkowych pytań prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych na stronie internetowej lub przesłanie wiadomości na adres e-mail ecolabel@pcbc.gov.pl.

_________________________________________________________________________________

Również w dniu 26.10.2021 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzję Komisji nr 2021/1871 zmieniającą decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2021 r. zharmonizowanej klasyfikacji dwutlenku tytanu w postaci suchego proszku jako substancji rakotwórczej kategorii 2 działającej przez drogi oddechowe (kod zagrożenia H351), wprowadzono odstępstwo dla dwutlenku tytanu stosowanego w farbach i lakierach posiadających oznakowanie ekologiczne UE, pod warunkiem, że zawartość dwutlenku tytanu w tych produktach nie powoduje nadania produktowi końcowemu kodu zagrożenia H351.

Wprowadzono także odstępstwo dla TMP (trimetylopropanu), który od marca 2020 roku został zaklasyfikowany jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii 2 (kod zagrożenia H361fd). Substancja ta objęta jest odstępstwem tylko w przypadku stosowania jako dodatek w pigmentach do stężenia granicznego wynoszącego 0,5% masowego pigmentu.

W związku z dostosowaniem kryteriów ekologicznych do postępu naukowo-technicznego ograniczono dopuszczalne całkowite stężenia związków izotiazolinonu w gotowych produktach. W odniesieniu do MIT (2-metylo-2H-izotiazol-3-on) wartość stężenia granicznego zmniejszono do 0,0015%, natomiast w odniesieniu do OIT (2-oktylo-2H-izotiazol-3-on) wartość stężenia granicznego ulegnie zmniejszeniu od 1 marca 2022 roku i wyniesie również 0,0015%.

Użytkownicy zezwolenia w zakresie farb i lakierów powinni zweryfikować ciągłość spełnienia kryteriów przez produkty z oznakowaniem EU Ecolabel po wprowadzeniu wskazanych zmian. W razie dodatkowych pytań prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych na stronie internetowej lub przesłanie wiadomości na adres e-mail ecolabel@pcbc.gov.pl.

__________________________________________________________________________________

W dniu 22.10.2021 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzję Komisji nr 2021/1845 zmieniającą decyzję (UE) 2017/175 w odniesieniu do okresu ważności kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla zakwaterowania turystycznego oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji. Ważność kryteriów została tym samym przedłużona do 30 czerwca 2025 roku.

Użytkownicy zezwolenia zainteresowani przedłużeniem ważności swoich certyfikatów, mogą złożyć w tym celu wniosek (aktualny formularz wniosku znajduje się w dokumentach do pobrania).

W razie dodatkowych pytań prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych na stronie internetowej lub przesłanie wiadomości na adres e-mail ecolabel@pcbc.gov.pl.

__________________________________________________________________________________

Informujemy, że 16 marca 2021 roku w decyzji Komisji (UE) 2021/476 ustanowiono nowe kryteria ekologiczne dla twardych pokryć, których ważność wygasa 31 grudnia 2028 roku. Okres przejściowy, podczas którego EU Ecolabel dla twardych pokryć przyznane w oparciu o kryteria z decyzji Komisji 2009/607/WE zachowuje swoją ważność, obowiązuje do 16 marca 2022 roku.

EU Ecolabel dla twardych pokryć obejmuje płytki podłogowe, płytki ścienne, dachówki, bloki, płyty, panele, kostkę brukową, krawężniki, blaty stołowe, blaty toaletowe i blaty kuchenne do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani certyfikacją twardych pokryć na EU Ecolabel zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Certyfikacji Ecolabel pod adresem: ecolabel@pcbc.gov.pl

_________________________________________________________________________________

Dnia 1 grudnia 2020 roku Komisja Europejska opublikowała Decyzję Komisji (UE) 2020/1805 z dnia 27 listopada 2020 roku zmieniającą decyzję 2014/350/UE i decyzję (UE) 2016/1349 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE: wyrobom włókienniczym oraz obuwiu.

Komisja, wraz z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB), na podstawie wniosków z kontroli sprawności (REFIT), dokonała oceny przydatności każdej grupy produktów przed zaproponowaniem jego przedłużenia. Ocena ta potwierdziła adekwatność i stosowność obecnych kryteriów ekologicznych oraz związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji i w związku z powyższym, kryteria ekologiczne dla:

wyrobów włókienniczych oraz obuwia–  przedłużono do  31 grudnia 2025 roku

_________________________________________________________________________________

Informujemy, że 27 listopada 2020 roku w decyzji Komisji (UE) 2020/1803 ustanowiono nowe kryteria ekologiczne dla papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych oraz papierowych toreb z uchwytami, których ważność wygasa 31 grudnia 2028 roku. Okres przejściowy, podczas którego EU Ecolabel dla papieru zadrukowanego przyznane w oparciu o kryteria z decyzji Komisji 2009/607/WE zachowuje swoją ważność, obowiązuje do 27 maja 2022 roku.

EU Ecolabel dla papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych oraz papierowych toreb z uchwytami obejmuje: produkty z papieru zadrukowanego, koperty, papierowe torby z uchwytami, papier pakowy, wyroby papiernicze, w tym produkty do archiwizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani certyfikacją papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych oraz papierowych toreb z uchwytami na EU Ecolabel zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Certyfikacji Ecolabel pod adresem: ecolabel@pcbc.gov.pl

 

Przebieg procesu certyfikacji

 

Schemat postępowania w przypadku ubiegania się o oznakowanie EU Ecolabel:

 1. Sprawdź, czy twój wyrób / usługa są objęte programem przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego na stronie: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html lub w zakładce Produkty i usługi.
 2. Skontaktuj się z właściwą jednostką w kraju, gdzie wyrób jest produkowany lub pierwszy raz importowany, która zapewni wsparcie techniczne na każdym etapie oceny i określi warunki finansowe. W Polsce taką jednostką jest PCBC S.A.
 3. Złóż wniosek (FBS-01) w formie papierowej lub elektronicznie (jako skany, w formacie pdf) do PCBC S.A., Zespołu BS czyli jednostki właściwej, która dokona oceny wyrobu / usługi wg odpowiednich kryteriów ekologicznych.
 4. Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku, PCBC S.A. przygotuje i prześle ofertę (kosztorys).
 5. Jeśli zaakceptujesz kosztorys, przygotuj dokumentację dotyczącą certyfikowanego wyrobu lub usługi (bez udziału i oceny jednostki certyfikującej). Wykaz niezbędnych dokumentów dla każdej certyfikowanej grupy wyrobów znajduje się w Zakładce: Produkty i usługi. PCBC S.A. zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oceny również w organizacji Wnioskodawcy.
 6. Następnie podpisz i odeślij do PCBC S.A. Umowę o certyfikację na Ecolabel oraz ureguluj należność z tytułu opłaty wstępnej bezzwrotnej (wartość ta pomniejsza koszty certyfikacji jedynie w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku oceny)
 7. PCBC S.A. dokona oceny złożonej dokumentacji certyfikacyjnej (jeśli dokumentacja nie wymaga poprawy i uzupełnienia, to ocena nie trwa dłużej niż 2 miesiące)
 8. Po zakończeniu oceny, PCBC S.A. wystawi fakturę za proces certyfikacji (+ opłata roczna jeżeli wynik procesu certyfikacji jest pozytywny)
 9. Pozostało już tylko podpisanie (drugiej) umowy obejmującej warunki używania oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel (tylko w przypadku pozytywnego wyniku oceny) oraz wystawie i przekazanie Certyfikatu EU Ecolabel.
 10. PCBC S.A. prowadzi nadzór / monitoring zgodności wyrobu / usługi z właściwymi kryteriami. Jeśli stwierdzi, że wyrób/ usługa nie spełnia kryteriów, w okresie ważności zezwolenia, to może zawiesić lub cofnąć prawo używania oznakowania EU Ecolabel.
 11. PCBC S.A. wystawia również faktury z tytułu opłaty rocznej w kolejnych latach ważności zezwolenia EU Ecolabel.
 12. Dokonaj obowiązkowej rejestracji w systemie ECAT , postępując zgodnie z instrukcją: Rejestracja w systemie ECAT

Korzyści z certyfikacji

Złóż wniosek

Jeżeli chcą Państwo przystąpić do certyfikacji EU Ecolabel lub zgłosić zmianę nazwy wyrobu/producenta, adresu siedziby itp. proszę wypełnić wniosek. Wszystkie dokumenty znajdują się poniżej w zakładce Dokumenty do pobrania

Po zaakceptowaniu kosztorysu oraz podpisaniu umowy PCBC S.A. wyśle do Państwa szablony deklaracji do wypełnienia w celu spełnienia poszczególnych kryteriów. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

W zakładce „produkty i usługi” znajdą Państwo decyzje Komisji wraz z innymi istotnymi informacjami dotyczącymi Kryteriów i wymaganych badań.

Koszty

Ogólne koszty przedstawione zostały w Załączniku III do rozporządzenia WE nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 roku.  W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. kosztów certyfikacji prosimy o kontakt z Zespołem ds. Certyfikacji Ecolabel, e-mail: ecolabel@pcbc.gov.pl

 

 

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Dokumenty uzupełniające - detergenty do ręcznego zmywania naczyń

 • Dokumenty uzupełniające - detergenty do zmywarek do naczyń

 • Dokumenty uzupełniające - detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

 • Dokumenty uzupełniające - detergenty przeznaczone do prania

 • Dokumenty uzupełniające - detergenty przeznaczone do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

 • Dokumenty uzupełniające - produky kosmetyczne spłukiwane

 • Dokumenty uzupełniające - środki do czyszczenia powierzchni twardych

 • Dokumenty uzupełniające - wyroby włókiennicze

 • Umowa na certyfikację EU Ecolabel

 • Contract EU Ecolabel

 • Program przyznawania prawa używania oznakowania ekologicznego EU - Ecolabel dla wyrobów

 • Program przyznawania prawa używania oznakowania ekologicznego EU - Ecolabel dla usług

 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ