Produkty i usługi - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Zakres certyfikacji EU Ecolabel obejmuje szeroką gamę grup produktów, od głównych obszarów produkcji po zakwaterowanie turystyczne oraz usługi sprzątania.

Katalog - zakres certyfikacji EU Ecolabel

Produkty kosmetyczne

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 roku
 2. Historia zmian: –
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdą substancję lub mieszaninę objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 1223/2009, przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, której wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. Do grupy zalicza się produkty spłukiwane i niespłukiwane zarówno do użytku prywatnego, jak i zastosowania profesjonalnego.
 4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2027 r.
 5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual  (dostępny jedynie w języku angielskim)
 6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych: krytyczna objętość rozcieńczenia (CDV) produktów spłukiwanych

Całkowita toksyczność CDV produktów spłukiwanych nie może przekraczać limitów wskazanych w Tabeli 2 Załącznika I do Decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności produktów spłukiwanych

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych i ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Zawartość wszystkich obecnych w składzie produktu substancji organicznych niebiodegradowalnych (lub trudno biodegradowalnych) tlenowo oraz niebiodegradowalnych beztlenowo nie może przekraczać limitów określonych w Tabeli 3 Załącznika I do Decyzji Komisji.

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych i biodegradowalność produktów niespłukiwanych

Co najmniej 95% masy wszystkich substancji organicznych obecnych w składzie produktu niespłukiwanego musi spełniać warunki określone w kryterium (np. być łatwo biodegradowalne).

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Substancje o zwrotach zagrożenia wymienionych w Tabeli 4 Załącznika I do Decyzji Komisji nie mogą być zawarte w produkcie w ilości większej niż określona wartość progowa (0,010% dla produktów spłukiwanych lub 0,0010% dla produktów niespłukiwanych), chyba że dana substancja spełnia warunki odstępstwa od tego wymogu przedstawione w Tabeli 5. Substancje o zwrotach zagrożenia wymienionych w Tabeli 6 nie mogą być zawarte w produkcie niezależnie od stężenia, chyba, że dana substancja spełnia warunki odstępstwa od tego wymogu przedstawione w Tabeli 7. W kryteriach znajduje się także wykaz substancji (w tym SVHC), które nie mogą być zawarte w produkcie niezależnie od stężenia. Wprowadzono ograniczenia dotyczące kompozycji zapachowych, konserwantów, barwników oraz filtrów UV.

 • Opakowania

Wskazano minimalną objętość opakowania produktu spłukiwanego – 150 ml (wymóg ten nie dotyczy past do zębów), wymagania dotyczące opakowania bezpośredniego, wpływu opakowania, informacji umieszczanych na opakowaniu, możliwości łatwego zużycia zawartości opakowania, składu opakowania ułatwiającego skuteczny recykling.

 • Zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Surowce zawierające olej palmowy, olej z ziaren palmowych, lub pochodne tych olejów spełniają wymogi zrównoważonej produkcji systemu certyfikacji, np. RSPO.

 • Zdatności do użycia

Zdatność produktu do pełnienia jego podstawowej funkcji (np. oczyszczanie, kondycjonowanie) oraz wszelkich wskazanych funkcji drugorzędnych (np. działanie przeciwłupieżowe, ochrona koloru, łagodne działanie/do skóry wrażliwej) należy wykazać w drodze badań laboratoryjnych albo badania konsumenckiego. Badania są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products” i instrukcjami w User Manual.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w umieścić logo EU Ecolabel wraz z numerem zezwolenia zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

Produkty do pielęgnacji zwierząt

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2021/1870 z dnia 22 października 2021 roku
 2. Historia zmian:
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z sierścią zwierzęcą w celu utrzymania jej w czystości lub poprawy jej kondycji, takie jak szampony i odżywki dla zwierząt. Do grupy zalicza się produkty spłukiwane zarówno do użytku prywatnego, jak i zastosowania profesjonalnego.
 4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2027 r.
 5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych: krytyczna objętość rozcieńczenia (CDV)

Całkowita toksyczność CDV produktów nie może przekraczać limitów wskazanych w Tabeli 2 Załącznika II do Decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych i ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Zawartość wszystkich obecnych w składzie produktu substancji organicznych niebiodegradowalnych (lub trudno biodegradowalnych) tlenowo oraz niebiodegradowalnych beztlenowo nie może przekraczać limitów określonych w Tabeli 3 Załącznika II do Decyzji Komisji.

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Substancje o zwrotach zagrożenia wymienionych w Tabeli 4 Załącznika II do Decyzji Komisji nie mogą być zawarte w produkcie w ilości większej niż określona wartość progowa (0,010%), chyba że dana substancja spełnia warunki odstępstwa od tego wymogu przedstawione w Tabeli 5. Substancje o zwrotach zagrożenia wymienionych w Tabeli 6 nie mogą być zawarte w produkcie niezależnie od stężenia. W kryteriach znajduje się także wykaz substancji (w tym SVHC), które nie mogą być zawarte w produkcie niezależnie od stężenia. Wprowadzono ograniczenia dotyczące kompozycji zapachowych, konserwantów oraz barwników.

 • Opakowania

Wskazano minimalną objętość opakowania produktu – 150 ml, wymagania dotyczące opakowania bezpośredniego, wpływu opakowania, informacji umieszczanych na opakowaniu, możliwości łatwego zużycia zawartości opakowania, składu opakowania ułatwiającego skuteczny recykling.

 • Zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Surowce zawierające olej palmowy, olej z ziaren palmowych, lub pochodne tych olejów spełniają wymogi zrównoważonej produkcji systemu certyfikacji, np. RSPO.

 • Zdatności do użycia

Zdatność produktu do pełnienia jego podstawowej funkcji (np. oczyszczanie, kondycjonowanie) oraz wszelkich wskazanych funkcji drugorzędnych (np. ochrona koloru, należy) należy wykazać za pomocą odpowiednich i weryfikowalnych badań, danych i informacji na temat składników. Przeprowadzanie badań gotowych receptur, składników lub kombinacji składników na zwierzętach jest surowo zabronione.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w umieścić logo EU Ecolabel wraz z numerem zezwolenia zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

Pochłaniające środki higieniczne

  1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2014/763 z dnia 24 października 2014 roku (z późn. zm.)
  2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/763/UE z dnia 24 października 2014 r. zmieniona przez:
  3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują jednorazowe pieluchy dla niemowląt, podpaski, tampony i wkładki laktacyjne, składające się z mieszaniny włókien naturalnych i polimerów, przy czym zawartość włókien wynosi mniej niż 90 % masy (z wyjątkiem tamponów). Do tej grupy produktów nie zalicza się produktów dla osób z problemem nietrzymania moczu i stolca ani żadnych innych produktów wchodzących w zakres stosowania dyrektywy Rady 93/42/EWG.
  4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2023 r.
  5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
  6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

  W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Opisu produktu

Na opakowaniu należy umieścić masę produktu.

 • Masy włóknistej w płatkach

Włókna celulozowe powinny posiadać ważne certyfikaty kontroli pochodzenia wydane przez niezależne strony trzecie. Co najmniej 25% włókien posiadać powinno ważne certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej.

Masy wykorzystywanej w produkcie nie można bielić z użyciem chloru gazowego, a także nie można celowo dodawać do niej rozjaśniaczy optycznych ani barwników, w tym fluorescencyjnych czynników wybielających. Całkowita ilość emisji AOX z produkcji masy celulozowej nie może przekraczać 0,170 kg/ADT.

Emisje ChZT, fosforu, związków siarki, tlenków azotu oraz dwutlenku węgla nie mogą przekraczać wartości określonych w decyzji Komisji.

 • Syntetycznych włókien celulozowych (w tym wiskozy, modalu, lyocellu, włókna miedziowego, triacetatu)

Wszelkie włókna celulozowe objęte są ważnymi certyfikatami kontroli pochodzenia produktu wydanymi w ramach systemu certyfikacji prowadzonego przez niezależne strony trzecie. Co najmniej 25 % włókien celulozowych posiada ważne certyfikaty zrównoważonej gospodarki leśnej wydane w ramach systemu certyfikacji prowadzonego przez niezależne strony trzecie, takiego jak FSC, PEFC lub równoważnego.

Do włókien nie można celowo dodawać wybielaczy optycznych ani barwników. Masy celulozowej wykorzystywanej do produkcji włókien nie można bielić z użyciem chloru gazowego. Tak otrzymana całkowita wartość adsorbowalnych związków chloroorganicznych (AOX) i związanego organicznie chloru (OCl) nie może przekroczyć jednej z poniższych wartości:

— 0,170 kg/tonę powietrznie suchej masy przy pomiarze AOX w ściekach z produkcji masy celulozowej

— 150 ppm przy pomiarze OCl w gotowych włóknach.

Ponad 50 % masy celulozowej stosowanej do wytwarzania włókien pochodzi z celulozowni produkujących masę do przerobu chemicznego, które prowadzą odzysk ługu powarzelnego.

W odniesieniu do emisji do atmosfery związków siarki w procesie produkcyjnym należy przestrzegać wartości dopuszczalnych w odniesieniu do wiskozy i włókna modalnego określonych w decyzji Komisji.

 • Bawełny oraz innych naturalnych celulozowych włókien nasiennych

Bawełnę uprawia się zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007, w krajowym programie ekologicznym Stanów Zjednoczonych (ang. National Organic Program — NOP) lub równoważnych zobowiązaniach prawnych ustanowionych przez partnerów handlowych Unii. W skład bawełny ekologicznej może wchodzić bawełna pochodząca z upraw ekologicznych i przechodzących na gospodarkę ekologiczną. Używana bawełna musi być identyfikowalna od momentu weryfikacji normy dotyczącej produkcji. Bawełny nie można bielić chlorem gazowym, dodawać wybielaczy optycznych oraz środków barwiących.

 • Materiałów z tworzyw sztucznych i polimerów superchłonnych

Zakłady wytwarzające polimery syntetyczne oraz materiały z tworzyw sztucznych mają wdrożone systemowo:

 • Oszczędzanie wody
 • Zintegrowany plan gospodarki odpadami
 • Optymalizację efektywności energetycznej i zarządzania energią

Do produktu nie można celowo dodawać akrylamidu. Materiały z tworzyw sztucznych nie zawierają substancji określonych w kryterium 5 z decyzji Komisji w ilościach powyżej wartości granicznych.

 • Innych materiałów i składników

Materiały przyczepne nie zawierają celowo dodanych kalafonii, ftalanu diizobutylu, ftalanu diizononylu oraz formaldehydu. Przy niecelowym dodaniu ww. substancji ich stężenie powinno być niższe niż 100 ppm.

Nie barwi się produktu ani żadnych jego jednorodnych części z wyjątkiem sznurków tamponów; materiałów, które nie są w bezpośrednim kontakcie ze skórą i dany barwnik pełni konkretne funkcje (np. zmniejszenie widoczności produktów przez jasną odzież, wskazanie wilgotności); materiałów opakowaniowych i taśm przylepnych, a także stosowania ditlenku tytanu w polimerach i wiskozie.

Produkty wprowadzone do obrotu jako zaprojektowane i przeznaczone dla dzieci oraz tampony i wkładki laktacyjne są wolne od substancji zapachowych. Jeżeli zastosowano substancje zapachowe zaznaczono to na opakowaniu i odbywa się to zgodnie z kodeksem praktyk IFRA.

W podpaskach higienicznych dla kobiet, tamponach oraz wkładkach laktacyjnych nie stosuje się emulsji. O zastosowaniu emulsji w innych produktach informuje się na opakowaniu. Nie stosuje się następujących substancji: triklosan, parabeny, formaldehyd, substancje uwalniające formaldehyd.

W przypadku gdy składniki produktu są poddane działaniu krzemu, producent zapewnia zabezpieczenie pracowników przed rozpuszczalnikami. Produkty chemiczne stosowane do obróbki krzemowej komponentów nie zawierają ani oktametylocyklotetrasiloksanu D4, ani dekametylocyklopentasiloksanu D5.

 • Substancji lub mieszanin wyłączonych lub ograniczonych

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

 • Efektywnego wykorzystania surowców w produkcji

Ilość odpadów wytwarzanych podczas produkcji i pakowania produktów, oprócz części, która jest ponownie wykorzystywana lub przetwarzana na użyteczne materiały lub energię, nie przekracza:

 • 10 % masy produktu końcowego w przypadku tamponów,
 • 5 % masy produktu końcowego w przypadku wszystkich pozostałych produktów.
 • Wskazówek dotyczących usuwania produktów

Producenci informują w formie instrukcji pisemnej lub wizualnych symboli na opakowaniach, że produktu nie wolno spłukiwać w muszli klozetowej oraz w jaki sposób należy pozbyć się produktu.

 • Zdatności do użycia i jakości produktu

Efektywność/jakość produktu jest zadowalająca i odpowiada co najmniej produktom, które zostały już wprowadzone do obrotu. Przydatność do użycia badana jest w odniesieniu do właściwości i parametrów podanych w Tabeli 5 z decyzji Komisji. Jeśli określone zostały progi wydajności, należy ich przestrzegać

 • Aspektów społecznych

Wnioskodawcy dopilnowują, aby we wszystkich zakładach produkcyjnych zajmujących się wyrobem produktu(-ów) objętego(-ych) licencją przestrzegano podstawowych zasad i praw pracy opisanych w podstawowych normach pracy opracowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), w inicjatywie Global Compact oraz w wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia.

Środki do czyszczenia powierzchni twardych

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1217 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:
 • Decyzja Komisji (UE) 2019/418 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji nr 2011/383/UE do 30.06.2019 r.; zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”)
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny uniwersalny środek czyszczący, środek do czyszczenia kuchni, środek do czyszczenia okien lub środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to środek jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania jako jeden z następujących rodzajów środków:
 • uniwersalne środki czyszczące obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego czyszczenia powierzchni twardych, np. ścian, podłóg i innych powierzchni stałych,
 • środki do czyszczenia kuchni obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego czyszczenia i odtłuszczania powierzchni kuchennych, np. blatów, kuchenek, zlewów kuchennych i powierzchni urządzeń kuchennych,
 • środki do czyszczenia okien obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego czyszczenia okien, szkła i innych bardzo gładkich powierzchni,
 • środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych obejmujące detergenty przeznaczone do rutynowego usuwania, w tym poprzez szorowanie, brudu lub osadów w obiektach sanitarnych, takich jak pralnie, toalety, łazienki i kabiny prysznicowe.
 1. Ważność kryteriów: 26 czerwca 2023 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych: krytyczna objętość rozcieńczenia (CDV)

Całkowita toksyczność CDV produktu nie może przekraczać limitów podanych w decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych, a gdy określone są przez zwroty H400 i/lub H412 muszą również ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne niebiodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) tlenowo oraz nie biodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) beztlenowo nie mogą przekraczać limitów określonych w tabeli z decyzji Komisji.

 • Zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Jeżeli któryś z surowców zawiera olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub pochodne tych olejów muszą pochodzić one z upraw, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego zarządzania opracowane przez wielopodmiotowe organizacje posiadające zróżnicowaną bazę członków, obejmującą organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego.

 • Substancji i mieszanin wyłączonych bądź ograniczonych

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

 • Opakowania

Produkt nie może być umieszczony w opakowaniu drugorzędowym, chyba że jest to opakowanie zbiorcze, opakowanie podstawowe musi być częścią systemu zwrotu opakowań lub zaprojektowane z myślą o recyklingu (zabronione połączenia materiałów określono w Tabeli 4 decyzji Komisji, przykładowo przedstawione na rysunku poniżej) oraz spełniać wymaganie dotyczące wskaźnika masa/użyteczność (WUR). Produkty ze spryskiwaczem muszą być przystosowane do wielokrotnego napełniania.

 

 • Zdatności do użycia

W badaniach określonych w dokumencie  „Framework for testing the performance for hard surface cleaning products”  należy udowodnić działanie zgodne z deklaracją producenta.

 • Informacji dla użytkowników:

Na etykiecie zamieszczone muszą być informacje dotyczące dozowania, usuwania opakowania oraz środowiska.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia.

Detergenty do zmywarek do naczyń

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1216 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1216 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny detergent do zmywarek do naczyń lub dodatek do płukania objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent lub dodatek jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania wyłącznie w zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowych i w automatycznych zmywarkach do naczyń do użytku profesjonalnego, które mają te same rozmiary i zastosowanie jak zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.
 2. Ważność kryteriów: 26 czerwca 2023 r.
 3. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 4. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Dozowania

Ilość stosowanego detergentu na zmywanie nie może przekroczyć 19g w przypadku produktów jednofunkcyjnych oraz 21g w przypadku produktów wielofunkcyjnych

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych

Całkowita toksyczność CDV produktu nie może przekraczać limitów podanych w decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych, a gdy określone są przez zwroty H400 i/lub H412 muszą również ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne niebiodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) tlenowo oraz nie biodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) beztlenowo nie mogą przekraczać limitów określonych w tabeli z decyzji Komisji.

 • Zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Jeżeli któryś z surowców zawiera olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub pochodne tych olejów muszą pochodzić one z upraw, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego zarządzania opracowane przez wielopodmiotowe organizacje posiadające zróżnicowaną bazę członków, obejmującą organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego.

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2 z decyzji Komisji.

Substancje zapachowe muszą być stosowane zgodnie z kodeksem praktyk IFRA. Konserwanty mogą być używane wyłącznie do konserwacji produktu oraz wraz z barwnikami nie mogą ulegać bioakumulacji, a enzymy mogą być stosowane wyłącznie w formie stałej (enkapsulowanej) lub w płynie/zawiesinie.

 • Opakowania

Opakowanie podstawowe musi być zaprojektowane z myślą o recyklingu (zabronione połączenia materiałów określono w Tabeli 4 decyzji Komisji, przykładowo przedstawione na rysunku poniżej) oraz musi spełniać wymaganie dotyczące wskaźnika masa/użyteczność (WUR).

 • Zdatności do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność zmywania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, zgodnie z najbardziej aktualnym testem IKW lub najbardziej aktualną normą EN 50242/EN 60436 ze zmianami wprowadzonymi w ramach badania skuteczności detergentów do zmywarek do naczyń.

 • Informacji dla użytkowników

Na etykiecie zamieszczone muszą być informacje dotyczące dozowania, usuwania opakowania oraz środowiska.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia

 

Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1215 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1215 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdy detergent do zmywarek do naczyń, dodatek do płukania lub środek do namaczania wstępnego objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent, dodatek lub środek jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel w zmywarkach do naczyń do użytku profesjonalnego. Grupa obejmuje również systemy wieloskładnikowe składające się z więcej niż jednego składnika stosowane do utworzenia pełnego detergentu. Systemy wieloskładnikowe mogą obejmować wiele produktów, np. środki do namaczania wstępnego lub dodatki do płukania, i należy je testować jako jedną całość.

Ta grupa produktów nie obejmuje detergentów do zmywarek do naczyń przeznaczonych do zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, detergentów przeznaczonych do użytku w zmywarkach służących do czyszczenia wyrobów medycznych lub w specjalnych maszynach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Aerozole, które nie są dozowane przez pompy automatyczne, są wyłączone z tej grupy produktów.

 1. Ważność kryteriów: 26 czerwca 2023 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

Kryteria ważne do 26 czerwca 2023 roku

Podręcznik dla Wnioskodawców (w języku angielskim)

Złóż wniosek! (dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania)

Wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych

Całkowita toksyczność CDV produktu nie może przekraczać limitów podanych w decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych, a gdy określone są przez zwroty H400 i/lub H412 muszą również ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne niebiodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) tlenowo oraz nie biodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) beztlenowo nie mogą przekraczać limitów określonych w tabeli z decyzji Komisji.

 • Zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Jeżeli któryś z surowców zawiera olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub pochodne tych olejów muszą pochodzić one z upraw, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego zarządzania opracowane przez wielopodmiotowe organizacje posiadające zróżnicowaną bazę członków, obejmującą organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego.

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2 z decyzji Komisji.

Detergenty do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych nie mogą zawierać żadnych substancji zapachowych. Konserwanty mogą być używane wyłącznie do konserwacji produktu oraz wraz z barwnikami nie mogą ulegać bioakumulacji, a enzymy mogą być stosowane wyłącznie w formie stałej (enkapsulowanej) lub w płynie/zawiesinie.

 • Opakowania

Opakowanie podstawowe musi być zaprojektowane z myślą o recyklingu (zabronione połączenia materiałów określono w Tabeli 4 decyzji Komisji, przykładowo przedstawione na rysunku poniżej) oraz musi spełniać wymaganie dotyczące wskaźnika masa/użyteczność (WUR) lub być częścią systemu zwrotu opakowań.

 • Zdatności do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność zmywania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, zgodnie z „Framework for performance testing for industrial and institutional dishwasher detergents”.

 • Automatycznych systemów dozowania

W przypadku systemów wieloskładnikowych wnioskodawca zapewnia, aby produkt stosowano z automatycznym i kontrolowanym systemem dozowania. W celu zapewnienia właściwego dozowania w automatycznych systemach dozowania należy przeprowadzać wizyty z kalibracją przyrządów u klientów we wszystkich obiektach, gdzie stosuje się produkt, przynajmniej raz w roku w trakcie trwania licencji. Wizyty może również przeprowadzać osoba trzecia.

 • Informacji dla użytkowników

Na etykiecie zamieszczone muszą być informacje dotyczące dozowania, usuwania opakowania oraz środowiska.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia

Detergenty do ręcznego zmywania naczyń

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1214 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1214 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują każdy detergent wchodzący w zakres rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do ręcznego zmywania takich przedmiotów, jak szklanki i kieliszki, naczynia stołowe i przybory kuchenne, w tym sztućce, garnki i naczynia do pieczenia. Produkty stanowią mieszaniny substancji chemicznych i nie mogą zawierać mikroorganizmów dodanych celowo przez producenta.
 2. Ważność kryteriów: 26 czerwca 2023 r.
 3. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 4. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych

Całkowita toksyczność CDV produktu nie może przekraczać wartości granicznej (2 500 l/l wody do mycia)

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych, a gdy określone są przez zwroty H400 i/lub H412 muszą również ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne niebiodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) tlenowo oraz nie biodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) beztlenowo nie mogą przekraczać limitów określonych w tabeli z decyzji Komisji.

 • Zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Jeżeli któryś z surowców zawiera olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub pochodne tych olejów muszą pochodzić one z upraw, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego zarządzania opracowane przez wielopodmiotowe organizacje posiadające zróżnicowaną bazę członków, obejmującą organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego.

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

Produkt końcowy nie może mieć właściwości żrących (H314) lub być zaklasyfikowany jako mieszanina działająca żrąco/drażniąco na skórę (kategoria 1A, 1B, 1C), substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2 z decyzji Komisji.

Substancje zapachowe nie mogą być stosowane w produktach do użytku profesjonalnego. Jeżeli występują w produktach do użytku prywatnego muszą być stosowane zgodnie z kodeksem praktyk IFRA. Konserwanty mogą być używane wyłącznie do konserwacji produktu oraz wraz z barwnikami nie mogą ulegać bioakumulacji. Enzymy mogą być stosowane wyłącznie w formie stałej (enkapsulowanej) lub w płynie/zawiesinie.

 • Opakowania

Opakowanie podstawowe musi być zaprojektowane z myślą o recyklingu (zabronione połączenia materiałów określono w Tabeli 4 decyzji Komisji, przykładowo przedstawione na rysunku poniżej) oraz musi spełniać wymaganie dotyczące wskaźnika masa/użyteczność (WUR).

 • Zdatności do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność zmywania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, zgodnie z „Frameworks for testing the performance of hand dishwashing detergents”.

 • Informacji dla użytkowników

Na etykiecie zamieszczone muszą być informacje dotyczące dozowania, usuwania opakowania oraz środowiska.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia

Detergenty przeznaczone do prania

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1218 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:
 • Decyzja Komisji (UE) 2018/993 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji 2011/264/UE do 26 grudnia 2018 r.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2019/418 (zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”, usunięto odstępstwo w odniesieniu do kwasu ε-ftalimidoperoksyheksanowego (PAP) – nowa tabela odstępstw w kryterium 5)
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny detergent przeznaczony do prania lub odplamiacz stosowany przed praniem objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent lub odplamiacz jest skuteczny w temperaturze 30°C lub niższej oraz jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do prania wyrobów włókienniczych zasadniczo w pralkach domowych, ale który można również stosować w pralniach samoobsługowych i pralniach zbiorowych. Odplamiacze stosowane przed praniem obejmują odplamiacze przeznaczone do bezpośredniego zastosowania miejscowego na wyrobach włókienniczych przed praniem w pralce, ale nie obejmują odplamiaczy dozowanych w pralce oraz odplamiaczy przeznaczonych do innych celów poza zastosowaniem przed praniem.

Ta grupa produktów nie obejmuje środków do zmiękczania tkanin; produktów, które są dozowane za pomocą nośników z tkanin lub innych materiałów, ani środków wspomagających pranie, których stosowanie nie poprzedza prania, takich jak odplamiacze do dywanów i tapicerki meblowej.

 1. Ważność kryteriów: 26 czerwca 2023 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych

Całkowita toksyczność CDV produktu nie może przekraczać wartości granicznej określonej w decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych, a gdy określone są przez zwroty H400 i/lub H412 muszą również ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne niebiodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) tlenowo oraz nie biodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) beztlenowo nie mogą przekraczać limitów określonych w tabeli z decyzji Komisji.

 • Zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Jeżeli któryś z surowców zawiera olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub pochodne tych olejów muszą pochodzić one z upraw, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego zarządzania opracowane przez wielopodmiotowe organizacje posiadające zróżnicowaną bazę członków, obejmującą organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego.

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2 z decyzji Komisji.

Substancje zapachowe muszą być stosowane zgodnie z kodeksem praktyk IFRA. Konserwanty mogą być używane wyłącznie do konserwacji produktu oraz wraz z barwnikami nie mogą ulegać bioakumulacji. Enzymy mogą być stosowane wyłącznie w formie stałej (enkapsulowanej) lub w płynie/zawiesinie.

 • Opakowania

Opakowanie podstawowe musi być zaprojektowane z myślą o recyklingu (zabronione połączenia materiałów określono w Tabeli 4 decyzji Komisji, przykładowo przedstawione na rysunku poniżej) oraz musi spełniać wymaganie dotyczące wskaźnika masa/użyteczność (WUR).

 • Zdatności do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność prania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody. Badania przeprowadzane są w zależności od przypadku zgodnie z  „Revised EU Ecolabel protocol for testing laundry detergents” (strony 1-13) lub „Revised EU Ecolabel protocol for testing stain removers” (od strony 14). Można stosować równoważne badanie skuteczności, jeżeli właściwy organ ocenił i zatwierdził równoważność.

 • Informacji dla użytkowników

Na etykiecie zamieszczone muszą być informacje dotyczące dozowania, usuwania opakowania oraz środowiska.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia

Detergenty przeznaczone do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/1219 z dnia 23 czerwca 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/1219 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniona przez:
 • Decyzja Komisji (UE) 2018/993 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji 2012/721/UE do 26 grudnia 2018 r.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2019/418 (zmieniono definicję pojęcia „bez ograniczeń”, zmieniono zasady obliczania CDV w odniesieniu do niektórych substancji
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dowolny detergent przeznaczony do prania objęty zakresem rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, który to detergent jest wprowadzany do obrotu i przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel w obiektach przemysłowych i instytucjonalnych. Grupa wyrobów obejmuje systemy wieloskładnikowe składające się z więcej niż jednego składnika stosowane do utworzenia pełnego detergentu lub programu prania dla automatycznych systemów dozowania. Systemy wieloskładnikowe mogą obejmować wiele produktów, np. środki do zmiękczania tkanin, odplamiacze i dodatki do płukania, i należy je testować jako całość.

Ta grupa produktów nie obejmuje produktów, które nadają wyrobom włókienniczym szczególne właściwości, takie jak: nieprzemakalność, wodoodporność lub hamowanie palności. Ponadto ta grupa produktów nie obejmuje produktów, które są dozowane za pomocą nośników z tkanin lub innych materiałów, ani środków wspomagających pranie, których stosowanie nie poprzedza prania, takich jak odplamiacze do dywanów i tapicerki meblowej.

 1. Ważność kryteriów: 26 czerwca 2023 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Toksyczności w stosunku do organizmów wodnych

Całkowita toksyczność CDV produktu nie może przekraczać limitów podanych w decyzji Komisji.

 • Biodegradowalności

Wszystkie środki powierzchniowo czynne muszą łatwo ulegać biodegradacji w warunkach tlenowych, a gdy określone są przez zwroty H400 i/lub H412 muszą również ulegać biodegradacji w warunkach beztlenowych. Substancje organiczne niebiodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) tlenowo oraz nie biodegradowalne (lub trudno biodegradowalne) beztlenowo nie mogą przekraczać limitów określonych w tabeli z decyzji Komisji.

 • Zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców oleju palmowego, oleju z ziaren palmowych i pochodnych tych olejów

Jeżeli któryś z surowców zawiera olej palmowy, olej z ziaren palmowych lub pochodne tych olejów muszą pochodzić one z upraw, które spełniają kryteria w zakresie zrównoważonego zarządzania opracowane przez wielopodmiotowe organizacje posiadające zróżnicowaną bazę członków, obejmującą organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego.

 • Substancji objętych wyłączeniami i ograniczeniami

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa.

Produkt końcowy nie może być zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość bądź stwarzająca zagrożenie dla środowiska wodnego zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 oraz zgodnie z wykazem w tabeli 2 z decyzji Komisji, z wyjątkiem produktów zawierających kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru stosowane jako wybielacze, wyroby mogą być zaklasyfikowane i oznaczone jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego [toksyczność przewlekła kategoria 1 (H410), toksyczność przewlekła kategoria 2 (H411) lub toksyczność przewlekła kategoria 3 (H412)], jeżeli taka klasyfikacja i oznaczenie wynikają z występowania tych substancji.

Substancje zapachowe muszą być stosowane zgodnie z kodeksem praktyk IFRA. Konserwanty mogą być używane wyłącznie do konserwacji produktu oraz wraz z barwnikami nie mogą ulegać bioakumulacji, a enzymy mogą być stosowane wyłącznie w formie stałej (enkapsulowanej) lub w płynie/zawiesinie.

 • Opakowania

Opakowanie podstawowe musi być zaprojektowane z myślą o recyklingu (zabronione połączenia materiałów określono w Tabeli 4 decyzji Komisji, przykładowo przedstawione na rysunku poniżej) oraz musi spełniać wymaganie dotyczące wskaźnika masa/użyteczność (WUR) lub być częścią systemu zwrotu opakowań.

 • Zdatności do użycia

Produkt musi mieć zadowalającą skuteczność zmywania w najniższej temperaturze i przy najniższym dozowaniu, jakie zaleca producent dla danej twardości wody, zgodnie z „Framework for testing performance for industrial and institutional laundry detergents”.

 • Automatycznych systemów dozowania

W przypadku systemów wieloskładnikowych wnioskodawca zapewnia, aby produkt stosowano z automatycznym i kontrolowanym systemem dozowania. W celu zapewnienia właściwego dozowania w automatycznych systemach dozowania należy przeprowadzać wizyty z kalibracją przyrządów u klientów we wszystkich obiektach, gdzie stosuje się produkt, przynajmniej raz w roku w trakcie trwania licencji. Wizyty może również przeprowadzać osoba trzecia.

 • Informacji dla użytkowników

Na etykiecie zamieszczone muszą być informacje dotyczące dozowania, usuwania opakowania oraz środowiska.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia

Usługi sprzątania pomieszczeń

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 roku (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2018/680 z dnia 2 maja 2018 roku bez zmian
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują świadczenie rutynowych profesjonalnych usług sprzątania wykonywanych w pomieszczeniach budynków handlowych, budynków instytucji i innych budynków dostępnych publicznie oraz nieruchomości prywatnych. Miejsca, w których wykonuje się usługi sprzątania, obejmują m. in. powierzchnie biurowe, pomieszczenia sanitarne oraz dostępne publicznie części szpitala, takie jak korytarze, poczekalnie i pomieszczenia socjalne. Usługi te obejmują również czyszczenie powierzchni szklanych, do których można się dostać bez zastosowania specjalistycznego sprzętu lub maszyn.

Ta grupa produktów nie obejmuje czynności dezynfekcyjnych lub sprzątania w zakładach produkcyjnych bądź czynności, na potrzeby których to klient zapewnia produkty do czyszczenia.

 1. Ważność kryteriów: 3 maja 2023 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, usługi muszą obowiązkowo spełnić wymagania w zakresie:

 • Stosowania produktów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko

Do czyszczenia stosowane są produkty oznakowane etykietą typu I wg ISO (np. UE Ecolabel, Nordic Swan) lub spełniające wymagania określone w decyzji Komisji

 • Dozowania produktu do czyszczenia

Personel wykonujący usługę ma dostęp do odpowiednich instrukcji oraz urządzeń służących do dozowania i rozcieńczania stosowanych produktów do czyszczenia (np. automatyczne dozowniki, zlewki/nakrętki do pomiaru, pompki ręczne, spryskiwacze).

 • Stosowania produktów z mikrofibry

Co najmniej 50 % tekstylnych akcesoriów do sprzątania wielokrotnego użytku (np. ścierek, głowic do mopa) wykorzystywanych w ciągu roku wykonano z mikrofibry.

 • Szkolenia personelu

Personel musi zostać przeszkolony w obszarach, które są dla niego celowe ze względu na rodzaj wykonywanych czynności w zakresie:

Znaczenia oznakowania EU Ecolabel i konsekwencjach z nim związanych, produktów do czyszczenia i sposobu ich dozowania, oszczędności wody, oszczędności energii, odpadów oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Podstaw systemu zarządzania środowiskowego

Wnioskodawca dysponuje podstawowym, spełniającym minimalne wymogi systemem zarządzania środowiskowego przez wdrożenie: polityki ochrony środowiska, szczegółowego programu działań oraz procedury oceny wewnętrznej.

 • Sortowania odpadów stałych w siedzibie wnioskodawcy

Wnioskodawca dostarcza personelowi środki służące sortowaniu odpadów stałych wytworzonych na terenie obiektów wnioskodawcy na odpowiednie kategorie strumienia odpadów w celu wysłania ich do przetworzenia (np. do recyklingu, do spalenia) lub wysłania ich do unieszkodliwienia zgodnie z lokalnymi lub krajowymi praktykami gospodarowania odpadami i praktyką zakładów przetwarzania odpadów.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo EU Ecolabel może odnosić się wyłącznie do usługi nim oznakowanej i występować musi z odpowiednim numerem zezwolenia.

oraz wybrane kryteria fakultatywne w celu uzyskania wymaganej ilości punktów np.:

 • Częste stosowanie produktów z mikrofibry; środków do czyszczenia o niskim wpływie na środowisko oraz akcesoriów o niskim wpływie na środowisko
 • Stosowanie nierozcieńczonych produktów do czyszczenia
 • Efektywność energetyczna odkurzaczy oraz pralek
 • Gospodarowanie odpadami stałymi na terenie sprzątanych obiektów
 • Jakość usługi

Wyroby włókiennicze

 1. Kryteria: Decyzja Komisji 2014/350/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/350/UE z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniona przez:
 • Decyzja Komisji (UE) 2017/1392 (m.in. przedłużono ważność kryteriów do 5 grudnia 2020 r., uszczegółowiono zakres kryteriów, poprawiono brzmienie załącznika do decyzji komisji w celu wyjaśnienia wyjątków, sprecyzowania zapisów oraz zapewnienia spójności z innymi aktami prawnymi, zmieniono wybrane kryteria, np. przydatności do stosowania)
 • Decyzja Komisji (UE) 2020/1805 (przedłużono ważność kryteriów do 31 grudnia 2025 r.)
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują:
 • odzież i galanterię z materiałów włókienniczych: odzież i galanteria zawierające wagowo co najmniej 80 % włókien tekstylnych w postaci tkanin, włóknin lub dzianin;
 • wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz: wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz zawierające wagowo co najmniej 80 % włókien tekstylnych w postaci tkanin, włóknin lub dzianin;
 • włókna, przędzę, tkaniny i dzianiny: przeznaczone do produkcji odzieży i galanterii z materiałów włókienniczych oraz wyrobów włókienniczych do dekoracji wnętrz, w tym tkanin tapicerskich i pokryć materaców przed zastosowaniem podkładu i obróbkami związanymi z produktem końcowym;
 • elementy niezawierające włókien: zamki błyskawiczne, guziki i inne dodatki, które są częścią produktu. Membrany, powleczenia i laminaty;
 • produkty do czyszczenia: wyroby z tkaniny lub włókniny przeznaczone do czyszczenia powierzchni na mokro lub na sucho i osuszania sprzętu kuchennego.

Do grupy wyrobów nie należą:

 • produkty przeznaczone do wyrzucenia po jednorazowym użyciu;
 • pokrycia podłogowe objęte decyzją Komisji 2009/967WE;
 • materiały włókiennicze, które są częścią konstrukcji przeznaczonych do stosowania na wolnym powietrzu;
 • części garderoby, materiały włókiennicze i włókna, które zawierają urządzenia elektryczne lub takie, które stanowią integralną część obwodu elektrycznego lub urządzenia/zaimpregnowane substancje przeznaczone do wykrywania zmian w warunkach otoczenia lub reagowania na nie.
 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2025 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Włókien tekstylnych

W zależności od używanych włókien należy spełnić wymagania dotyczące m.in.:

 • ich pochodzenia, zasad produkcji, nie wykorzystywania określonych substancji przy ich uprawie oraz identyfikowalności dla bawełny
 • zraszania i uzdatniania ścieków dla lnu
 • zawartości określonych w kryteriach substancji, minimalnej wartości ChZT ścieków pochodzących z czyszczenia włókien oraz wdrożenie przynajmniej jednego ze środków odzysku substancji generowanych w procesie produkcji wyrobów dla wełny i innych włókien keratynowych
 • emisji akrylonitrylu oraz N,N-dimetyloacetamidu dla akrylu
 • emisji substancji wymienionych w decyzji Komisji oraz nie wykorzystywania związków cynoorganicznych dla elastanu
 • minimalnej zawartości surowców wtórnych lub emisji N2O przy wytwarzaniu monomerów dla poliamidu (lub nylonu)
 • poziomu antymonu we włóknach oraz wytwarzania włókien z materiału o minimalnej zawartości politereftalanu etylenu dla poliestru
 • nie stosowania pigmentów na bazie ołowiu dla polipropylenu
 • włókien z drewna z lasów, w których stosowano zasady zrównoważonej gospodarki leśnej, bielenia bez użycia chloru oraz zakupu przynajmniej 50% masy celulozowej od zakładów, które odzyskują część wartości wykorzystanych płynów technologicznych dla sztucznych włókien celulozowych.
 • Części składowych i dodatków

Wypełniacze, powleczenia, laminaty i membrany muszą spełniać wymagania dla odpowiednich włókien tekstylnych. Wypełniacze dodatkowo powinny być zgodne z wykazem substancji objętych ograniczeniami  w zakresie produktów biobójczych i formaldehydu. Detergenty oraz chemikalia stosowane do ich prania muszą spełniać wymagania określone w decyzji Komisji. Elementy metalowe oraz elementy wykonane z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymogi wykazu substancji objętych ograniczeniami dla dodatków (Dodatek 1 z decyzji Komisji).

 • Chemikaliów i procesów

Nie wolno przekraczać limitów zawartości substancji wzbudzających szczególnie duże obawy i objętych ograniczeniami. Należy wykazać, że ilość energii zużywanej na etapie prania, suszenia i utwardzania związanego z etapami barwienia, nadrukowywania i wykańczania wyrobów opatrzonych oznakowaniem ekologicznym jest mierzona i oznaczana w ramach systemu zarządzania energią lub emisjami dwutlenku węgla. Emisje do ścieków oraz do powietrza nie mogą przekraczać limitów określonych w decyzji Komisji.

 • Przydatności do stosowania

Wyroby nie mogą zmienić swoich wymiarów w procesach prania i suszenia powyżej limitów określonych w decyzji Komisji. Tkaniny muszą mieć kolory odporne na światło, tarcie, potliwość oraz pranie. Wyroby powinny zachowywać swoje funkcje zwiększające odporność np. na plamy, być odporne na ścieranie, a w przypadku produktów do czyszczenia powinny być one odporne na pranie i chłonne zgodnie z parametrami testowymi określonymi w decyzji Komisji.

 • Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Wnioskodawcy dopilnowują, aby we wszystkich zakładach produkcyjnych zajmujących się przerobem uszlachetniającym w systemie cut/make/trim i wykorzystywanych do wyrobu produktu(-ów) objętego(-ych) licencją przestrzegano podstawowych zasad i praw w pracy opisanych w podstawowych normach pracy opracowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), w inicjatywie Global Compact oraz w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Zakazane jest piaskowanie dżinsu w celu osiągnięcia sztucznie postarzonych wykończeń.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia.

Obuwie

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2016/1349 z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniona przez:
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują wszystkie artykuły przeznaczone do ochrony lub okrycia stopy, z zamocowaną podeszwą, która styka się z podłożem. Z zastrzeżeniem odstępstw określonych w ust. 3 obuwie objęte załącznikiem II do dyrektywy 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz obuwie ochronne objęte dyrektywą Rady 89/686/EWG wchodzą w zakres tej grupy.

Grupa nie obejmuje obuwia zawierającego jakiekolwiek komponenty elektryczne lub elektroniczne, obuwia, które jest wyrzucane po jednorazowym użyciu, skarpet z zamocowaną podeszwą oraz obuwia-zabawek.

 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2025 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Pochodzenia skór i skórek, bawełny, drewna i korka oraz syntetycznych włókien celulozowych

Do produkcji skór wykorzystywanych w produkcie końcowym wykorzystywane mogą być wyłącznie skóry i skórki surowe od zwierząt hodowanych do produkcji mleka lub mięsa. Zakazane jest stosowanie surowych skór i skórek od gatunków, które wyginęły, wyginęły na wolności, są krytycznie zagrożone, zagrożone, wrażliwe i bliskie zagrożenia zgodnie z kategoriami ustanowionymi na czerwonej liście gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów.

Bawełna oraz inne naturalne celulozowe włókna nasienne (zwane dalej bawełną), które nie są włóknami pochodzącymi z recyklingu, mają minimalną zawartość bawełny ekologicznej, bawełny objętej integrowaną ochroną roślin lub posiadają oznakowanie ekologiczne UE Ecolabel.

Wszelkie drewno i korek nie mogą pochodzić od gatunków modyfikowanych genetycznie oraz posiadają ważne certyfikaty kontroli pochodzenia wydane w ramach systemu certyfikacji prowadzonego przez niezależne podmioty, takie jak FSC (Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej), PEFC (program zatwierdzania systemów certyfikacji leśnej) lub równoważnego. Materiały niecertyfikowane, niepochodzące z recyklingu, muszą pochodzić z legalnego źródła i stanowić nie więcej niż 30% surowca.

Stosowanie polichlorku winylu w jakiejkolwiek części produktu jest zakazane.

 • Ograniczenia zużycia wody i ograniczenia w zakresie garbowania skór i skórek

W przypadku, gdy zawartość skóry w wierzchu buta lub podeszwach zewnętrznych jest większa niż 10,0 % wartości procentowej masy którejkolwiek części zużycie wody wyrażone jako średnia roczna ilość zużytej wody na tonę surowej skóry i skórki nie przekracza wartości podanych w tabeli 1 z decyzji Komisji.

W przypadku obuwia przeznaczonego dla dzieci w wieku poniżej trzech lat, skóry i skórki surowe przeznaczone do użycia w podszewkach z wyściółką określonych w art. 2 ust. 2 są przetwarzane przy użyciu technologii garbowania bezchromowego.

 • Emisji do wody z produkcji skóry, materiałów włókienniczych i kauczuku

Materiały włókiennicze, skóra i kauczuk, których zawartość, odpowiednio, skóry, materiałów włókienniczych i kauczuku w wierzchu buta lub podeszwach zewnętrznych jest większa niż 10,0% wartości procentowej masy którejkolwiek części oraz są przeznaczone do użycia w produkcie końcowym, podlegają ograniczeniom emisji do wody określonym w decyzji Komisji. Dotyczą one m.in. chemicznego zapotrzebowania na tlen w ściekach z zakładów grabarskich, ściekach z procesów wykończeniowych materiałów włókienniczych, ściekach z przetwarzania kauczuku naturalnego i syntetycznego oraz zawartości chromu w ściekach z grabarni po oczyszczaniu.

 • Lotnych związków organicznych (LZO)

Całkowite użycie lotnych związków organicznych podczas końcowych etapów produkcji obuwia nie przekracza średnio 18,0 g LZO/parę obuwia. W odniesieniu do obuwia zaklasyfikowanego jako środki ochrony indywidualnej zgodne z dyrektywą 89/686/EWG, całkowite użycie lotnych związków organicznych podczas końcowych etapów produkcji obuwia nie przekracza średnio 20,0 g LZO/parę obuwia.

 • Substancji stwarzających zagrożenie w produkcie i częściach obuwia

Produkt końcowy ani żaden z wchodzących w jego skład jednorodnych materiałów lub wyrobów nie może zawierać substancji niebezpiecznych w stężeniach wyższych niż określono w decyzji komisji.

 • Wykazu substancji objętych ograniczeniami (RSL)

Kryterium to stosuje się w przypadku zawartości jednorodnego materiału lub wyrobu w wierzchu obuwia lub podeszwach zewnętrznych obuwia większej niż 3,0% masy którejkolwiek z tych części.

Produkt końcowy, jednorodne materiały lub wyroby, które składają się na produkt końcowy ani receptury produkcyjne wykorzystywane, stosownie do przypadku, nie zawierają substancji umieszczonych w wykazie substancji objętych ograniczeniami (RSL). W RSL podano zastosowanie, zakres ograniczeń, wymogi w zakresie weryfikacji i badań dla każdej substancji lub grupy substancji. RSL znajduje się w dodatku do decyzji Komisji.

 • Parametrów przyczyniających się do trwałości użytkowej

Obuwie robocze i ochronne jest opatrzone znakiem CE i spełnia wymogi trwałości określone zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG. Wszystkie inne rodzaje obuwia spełniają wymogi wskazane w tabeli 5 z decyzji Komisji.

 • Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do aspektów pracy

Wymogi tego kryterium stosuje się do zakładu końcowego montażu obuwia.

Uwzględniając trójstronną deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), inicjatywę ONZ Global Compact (filar 2), wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, wnioskodawca uzyskuje weryfikację osoby trzeciej, popartą audytami na miejscu, stwierdzającą, że w zakładzie końcowego montażu produktu przestrzegano obowiązujących zasad zawartych w podstawowych konwencjach MOP i w przepisach uzupełniających wymienionych w decyzji Komisji.

 • Opakowania

Tektura i papier używane do końcowego pakowania obuwia są w 100 % wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, a tworzywa sztuczne w przynajmniej 80%.

 • Informacji na opakowaniu

Produkt jest dostarczany wraz z następującymi informacjami:

— Instrukcje konserwacji i czyszczenia dla każdego produktu.

— „Lepiej buty naprawić, zamiast je wyrzucać. W ten sposób mniej zaszkodzisz środowisku naturalnemu.”

— „Pamiętaj, by korzystać z lokalnego punktu zbiórki niepotrzebnego obuwia.”

Dodatkowo logo Ecolabel musi zostać umieszczone na opakowaniu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne

 1. Kryteria: Decyzja Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. zmieniona przez:
 • Decyzja Komisji (UE) 2015/886 (przedłużono okres przejściowy dla wyrobów objętych EU Ecolabel na podstawie kryteriów z decyzji Komisji 2009/543/WE lub 2009/544/WE do 28 lutego 2016 r., sprecyzowano definicje LZO oraz SVOC, sprecyzowano zakres kryterium 3a, zmieniono jednostkę w kryterium 3 dla zachowania spójności, dodano grupę substancji do kryterium 5a, skorygowano tabelę w dodatku pod kątem dopuszczalnej pozostałości formaldehydu w produkcie końcowym)
 • Decyzja Komisji (UE) 2016/397 (dodano odstępstwo od Kryterium 5 dla ADH i metanolu w przypadku, gdy wykorzystanie alternatyw jest technicznie niewykonalne, skorygowano niektóre zapisy dla zachowania spójności dokumentu, w szczególnych przypadkach dopuszczono klasyfikację gotowego produktu zwrotem H412 wynikającą z obecności IPBC – brak substancji alternatywnych, wprowadzono wyjaśnienia i zaktualizowano zapisy odnośnie środków konserwujących)
 • Decyzja Komisji (UE) 2018/666 (przedłużono ważność kryteriów do 31 grudnia 2022 r.)
 • Decyzja Komisji (UE) 2020/503 (zmieniono odstępstwo dla tlenku cynku)
 • Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. (Dz.U. L 19, 21.01.2021, str. 6) (zmieniono sformułowanie „w puszkowanym produkcie” na „produkty w opakowaniach zamkniętych”)
 • Decyzja Komisji (UE) 2021/1871 (zmieniono limity dla związków izotiazolinonu, wprowadzono odstępstwo dla tlenku tytanu i TMP)
 • Decyzja Komisji (UE) 2022/1229 (przedłużono ważność kryteriów do 31 grudnia 2025 r.)
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują dekoracyjne farby i lakiery do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego, bejce oraz produkty pokrewne przeznaczone dla konsumentów i profesjonalistów objęte zakresem dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w tym powłoki i farby podłogowe; farby barwione przez dystrybutorów na życzenie dekoratorów, zarówno konsumentów (użytkowników nieprofesjonalnych), jak i profesjonalistów, systemy barwiące, farby dekoracyjne w postaci cieczy lub past, które mogą być wstępnie przygotowane, barwione lub preparowane przez producentów zgodnie z potrzebami konsumentów, w tym farby do drewna, bejce do drewna i desek, powłoki murarskie i powłoki wykończeniowe do metalu, środki gruntujące i podkładowe związane z tymi systemami produktów, jak określono w załączniku I do dyrektywy 2004/42/WE.

Grupa wyrobów nie obejmuje powłok zabezpieczających przed zanieczyszczeniami; środków konserwujących do impregnacji drewna; powłok do specjalnych zastosowań przemysłowych i profesjonalnych, w tym powłok o podwyższonej trwałości; powłok proszkowych; systemów farb utwardzanych promieniowaniem UV; farb przeznaczonych przede wszystkim do pojazdów; produktów, których podstawowa funkcja polega na tym, że po naniesieniu na podłoże nie tworzą warstwy, np. olejów i wosków; wypełniaczy określonych w EN ISO 4618 oraz farb służących do poziomego oznakowania dróg

 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2025 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Zawartości pigmentów białych oraz odporności na ścieranie na mokro

W produktach nie można przekraczać określonych w decyzji Komisji zawartości białych pigmentów oraz w przypadku wszystkich wewnętrznych farb ściennych i sufitowych (warstw wierzchnich), w których zawartość białych pigmentów jest większa lub równa 25 g/m2 suchej powłoki o zdolności krycia 98 % należy wykazać odporność na ścieranie na mokro (WSR) na poziomie klasy 1 lub klasy 2 zgodnie z EN 13300 i EN ISO 11998.

 • Ditlenku tytanu

Jeżeli produkt zawiera ponad 3,0 % w/w ditlenku tytanu, emisje i zrzuty odpadów z produkcji pigmentów zawierających ditlenek tytanu nie może przekraczać wartości określonych w decyzji Komisji.

 • Efektywności wykorzystania

W zależności od rodzaju produktu w badaniach określonych w decyzji Komisji należy wykazać jego efektywność np. dla farb gruntujących należy sprawdzić odporność na zasady, przyczepność oraz wydajność.

 • Zawartości lotnych i półlotnych związków organicznych (LZO, SVOC)

Zawartość LZO i SVOC określona  w gotowych produktach z uwzględnieniem wszelkich zalecanych dodatków stosowanych przed użyciem, takich jak barwniki lub rozcieńczalniki nie może przekraczać wartości podanych w Tabeli 3 z decyzji Komisji.

 • Ograniczenia stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych

Receptura produktu musi odpowiadać wymaganiom dotyczącym stosowania substancji oraz mieszanin niebezpiecznych.

 • Informacji dla konsumentów

Na etykiecie należy umieścić informacje dotyczące m.in. szacowania ilości potrzebnej farby, odzyskiwania niewykorzystanej farby oraz środków ostrożności związanych z użytkowaniem i przechowywaniem produktu.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia

Wyświetlacze elektroniczne

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2020/1804 z dnia 27 listopada 2020 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2020/1804 z dnia 27 listopada 2020 r. bez zmian
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują telewizory, monitory i cyfrowe wyświetlacze przeznaczone do przekazu treści.
 4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2028 r.
 5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Zużycia energii
 1. Oszczędność energii: Wyświetlacze elektroniczne muszą spełniać wymagania dotyczące współczynnika efektywności energetycznej oraz maksymalnego poboru mocy w trybie włączenia w zwykłej konfiguracji. Zarządzenie energią: Urządzenie musi posiadać funkcję ręcznej regulacji jasności. Ponadto są określone wymagania dla urządzeń posiadających funkcję automatycznej regulacji jasności oraz szybkiego uruchomienia.
 • Substancji objętych ograniczeniami
 1. Do produktu nie można dodawać w sposób zamierzony substancji ujętych na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy SVHC w stężeniu większym niż 0,10 %. Ograniczone jest stosowanie m.in. kadmu w stykach elektrycznych (stężenie graniczne to 0,01 %), związków cynoorganicznych w przewodach zewnętrznych, barwników azowych w obudowach zewnętrznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w elementach z gumy syntetycznej i tworzyw sztucznych, produktów biobójczych w obudowie zewnętrznej i gumowych częściach pilota, rtęci w lampach fluorescencyjnych, arsenu i jego związków w elementach szklanych, chlorowanych polimerów, ftalanów w przewodach zewnętrznych. Szczegółowe wytyczne dotyczące ograniczonych substancji są przedstawione w tabeli 3 kryterium 2. Uwzględnione są także ograniczenia w stosowaniu środków zmniejszających palność i plastyfikatorów. Wnioskodawca wykazuje, że podjął działania mające na celu ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych.
 • Możliwości naprawy i gwarancji handlowej
 1. Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać naprawę przy użyciu dostępnych na rynku narzędzi, a części zamienne (co najmniej ekran i podświetlenie LCD, stojak, płytki obwodów) są dostępne przez minimum 8 lat od zakończenia produkcji modelu, elementy obudowy nie są mocowane przy użyciu kleju. Wnioskodawca udostępnia instrukcje demontażu i naprawy i przekazuje informacje, gdzie można serwisować i dokonać naprawy urządzenia. Ponadto Wnioskodawca zapewnia co najmniej 3-letnią gwarancję handlową.
 • Gospodarowania pod koniec cyklu życia
 1. Producent stosuje materiały z tworzyw sztucznych, które nadają się do recyklingu. Tworzywa sztuczne są odpowiednio oznakowane w celu ułatwienia recyklingu. Produkt zawiera co najmniej 10 % pokonsumenckich tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Konstrukcja produktu umożliwia rozmontowywanie urządzenia przez jedną osobę przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi w zakresie płytek obwodów drukowanych, tranzystorów cienkowarstwowych, płyt światło-przewodzących.
 • Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 1. Wnioskodawca musi zapewniać warunki pracy podczas produkcji zgodne z konwencją MOP. Wnioskodawca wspiera odpowiedzialne pozyskanie cyny, tantalu, wolframu i ich rud oraz złota poprzez działanie zgodnie z wytycznymi OECD w obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka.
 • Kryteriów dotyczących informacji
 1. Produkt jest sprzedawany wraz z odpowiednimi informacjami dla użytkowników zawierającymi porady na temat właściwego ekologicznego użytkowania i usuwania produktu. Drukowane materiały do użytkownika powinny zawierać materiały wtórne i nie powinny być drukowane na papierze bielonym chlorem. Preferowane jest przekazywanie informacji w wersji elektronicznej. Informacje te obejmują co najmniej:
  • Zużycie energii
  • Wskazówki dotyczące zmniejszenia zużycia energii
  • Instrukcja podłączania do sieci i wyłączania funkcji sieci
  • Położenie wyłącznika sprzętowego
  • Informacje o tym, że wydłużenie okresu użytkowania produkty zmniejsza jego całkowity wpływ na środowisko
  • Wskazówki dotyczące przedłużenia trwałości produktu
  • Instrukcje właściwego usunięcia produktu po zakończeniu eksploatacji
  • Informacje o przyznaniu produktowi oznakowanie ekologicznego EU Ecolabel

  Logo EU Ecolabel należy stosować wraz z numerem zezwolenia zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

Drewnopochodne, korkopochodne i bambusopochodne pokrycia podłogowe

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/176 z dnia 25 stycznia 2017 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/176 z dnia 25 stycznia 2017 r.

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują pokrycia podłogowe w pomieszczeniach, w tym pokrycia podłogowe drewniane, laminowane, z korka i z bambusa, które są wykonane, w ponad 80 % m/m produktu końcowego, z materiałów lub włókien drewnianych, drewnopochodnych, korkowych, korkopochodnych, bambusowych lub bambusopochodnych, niezawierające włókien syntetycznych w żadnej warstwie.

Grupa nie obejmuje pokryć ścian, pokryć do użytku na zewnątrz, pokryć o funkcji budowlanej ani środków poziomujących.

 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Opisu produktu

Właściwemu organowi dostarcza się opis techniczny pokryć podłogowych, w tym rysunki ukazujące części lub materiały, które składają się na produkt końcowy stanowiący pokrycie podłogowe, a także wymiary oraz opis procesu produkcyjnego. Do opisu należy dołączyć zestawienie podstawowych materiałów produktu, określające całkowitą masę produktu i jej podział na różne zastosowane materiały.

 • Materiałów drewnopochodnych, korkopochodnych i bambusopochodnych

Wymóg ten ma zastosowanie do materiałów drewnianych, drewnopochodnych, korkowych, korkopochodnych, bambusowych lub bambusopochodnych, o masie większej niż 1 % produktu końcowego.

Wszelkie pierwotne drewno, korek i bambus muszą być objęte ważnymi certyfikatami zrównoważonej gospodarki leśnej wydawanymi w ramach niezależnego systemu certyfikacji prowadzonego przez osoby trzecie, takie jak FSC, PEFC lub równoważne. Jeżeli system certyfikacji dopuszcza mieszanie materiałów niecertyfikowanych z materiałami posiadającymi certyfikaty lub pochodzącymi z recyklingu w produkcie lub na linii produkcyjnej, wówczas co najmniej 70 % drewna, korka lub bambusu musi stanowić certyfikowany materiał pierwotny lub materiał pochodzący z recyklingu.

 • Wymogów ogólnych dotyczących substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

Produkt ani jego żadne części składowe oraz substancje i mieszaniny stosowane przez producenta pokryć podłogowych nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych w stężeniach wyższych niż określono w decyzji komisji.

 • Wymogów szczegółowych dotyczące substancji

Zanieczyszczenia w drewnie, korku i bambusie pochodzącym z recyklingu muszą odpowiadać wartościom granicznym zanieczyszczeń wskazanym w tabeli 4.1. z decyzji Komisji. Obróbka pokryć podłogowych z drewna, korka lub bambusa z wykorzystaniem produktów biobójczych jest zabroniona. Farby, podkłady i lakiery stosowane na powierzchni materiałów drewnianych, drewnopochodnych, korkowych, korkopochodnych, bambusowych lub bambusopochodnych nie mogą zawierać substancji na bazie następujących metali: kadmu, ołowiu, chromu VI, rtęci, arsenu lub selenu w stężeniach przekraczających 0,010 % (w/w) w odniesieniu do każdego z metali zawartych w postaci użytkowej farby, podkładu lub lakieru w puszkach. Zawartość LZO, plastyfikatorów, związków halogenoorganicznych, środków zmniejszających palność oraz azyrydyny i poliazyrydyny muszą spełniać wymogi kryteriów z decyzji Komisji.

 • Zużycia energii w procesie produkcji

Średnią roczną ilość energii zużytej podczas produkcji pokryć podłogowych obliczoną zgodnie z tabelą 5.1. oraz dodatkiem II z decyzji Komisji nie przekracza wartości granicznych określonych w decyzji Komisji.

 • Emisji lotnych związków organicznych z pokryć podłogowych

Emisje z pokrycia podłogowego, zbadane zgodnie z normą CEN/TS16516, nie mogą przekraczać wartości określonych w tabeli 6.1 z decyzji Komisji.

Na potrzebę tych kryteriów LZO oznaczają wszelkie lotne związki organiczne eluujące między n-heksanem a n-heksadekanem włącznie w kolumnie chromatografu gazowego, mające temperaturę wrzenia w zakresie w przybliżeniu od 68 °C do 287 °C, gdzie pomiar jest przeprowadzany przy użyciu kapilarnej kolumny powlekanej 5 % fenylopolisioloksanem i 95 % metylopolisioloksanem.

 • Emisji formaldehydu z pokryć podłogowych i płyty stolarskiej

Pokrycia podłogowe wytwarzane przy użyciu płyt stolarskich, klejów, żywic lub środków wykańczalniczych na bazie formaldehydu oraz – jeżeli są one stosowane – płyty stolarskie niepoddane obróbce wyprodukowane z użyciem klejów lub żywic na bazie formaldehydu muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

 • emisje formaldehydu wynoszą poniżej 50 % wartości granicznej umożliwiającej zaklasyfikowanie ich do klasy E1 zgodnie z definicją w załączniku B do normy EN 13986 + A1 (w odniesieniu do wszystkich pokryć podłogowych i płyt stolarskich oprócz MDF i HDF),
 • emisje formaldehydu wynoszą poniżej 65 % wartości granicznej E1 zgodnie z definicją w załączniku B do normy EN 13986 + A1 w odniesieniu do płyt stolarskich MDF/HDF niepoddanych obróbce,
 • emisje formaldehydu są niższe od wartości granicznych dla etapu II określonych przez California Air Resources Board (CARB) lub wartości granicznych określonych w japońskich normach F-3 star lub F-4 star.
 • Przydatności do użycia

Pokrycia podłogowe są poddawane badaniu i klasyfikowane zgodnie z najnowszymi wersjami norm i wskazań określonych w tabeli 8.1 z decyzji Komisji. Muszą osiągnąć przynajmniej parametry lub poziomy użytkowania klasy określonej w decyzji Komisji.

 • Możliwości naprawy i przedłużonej gwarancji

Spełnione muszą zostać jedynie wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pokryć podłogowych. Do celów naprawy i wymiany zużytych części pokrycie podłogowe musi spełniać następujące wymogi:

 • Możliwość naprawy:

Informację podaje się w instrukcji dla konsumenta lub na stronie internetowej producenta udostępnionej użytkownikom i instalatorom. Projekt umożliwiający naprawę oraz dokument zawierający opis naprawy: W przypadku pokryć podłogowych, które nie zostały sklejone, konstrukcja produktu musi umożliwiać jego demontaż w celu ułatwienia naprawy, ponownego użycia i recyklingu. Należy udostępnić proste, ilustrowane instrukcje dotyczące demontażu i wymiany uszkodzonych elementów. Wykonanie czynności związanych z demontażem i wymianą części musi być możliwe przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi ręcznych. Dostarcza się informacje/zalecenia dotyczące zachowania zapasowych elementów pokrycia podłogowego na wypadek ewentualnej naprawy.

 • Przedłużona gwarancja na produkt:

Wnioskodawca udziela, bez żadnych dodatkowych kosztów, gwarancji na okres co najmniej pięciu lat, obowiązującej od daty dostawy produktu. Gwarancja zostaje udzielona bez naruszenia prawnych zobowiązań producenta i sprzedawcy na mocy prawa krajowego.

 • Informacji dla konsumentów

Produkt sprzedaje się z odpowiednimi informacjami dla konsumentów na opakowaniu lub w innej dokumentacji dołączonej do produktu. Instrukcje dotyczące następujących aspektów muszą być czytelne i sporządzone w języku kraju, w którym produkt jest wprowadzany do obrotu lub muszą zawierać przedstawienie graficzne lub symbole:

 • informacje na temat podgrupy, do której należy produkt, ilość materiału drewnianego, korkowego lub bambusowego w produkcie końcowym jako wartość procentową masy oraz informację, czy w pomieszczeniu użytkownika niezbędna jest jeszcze obróbka powierzchniowa.
 • Zalecenia dotyczące instalacji
 • Zalecenie dotyczące obróbki powierzchniowej niepowlekanych pokryć podłogowych i pokryć podłogowych wymagających powierzchni olejowanej
 • Zalecenia dotyczące użytkowania, czyszczenia i konserwacji produktu
 • Informacje dotyczące możliwości naprawy
 • Informacje dotyczące końca przydatności produktu do użycia
 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia muszą zostać umieszczone na opakowaniu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Twarde pokrycia

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2021/476 z dnia 16 marca 2021 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2021/476 z dnia 16 marca 2021 r. bez zmian
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują płytki podłogowe, płytki ścienne, dachówki, bloki, płyty, panele, kostkę brukową, krawężniki, blaty stołowe, blaty toaletowe i blaty kuchenne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
 4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2028 r.
 5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Wydobycia surowców mineralnych stosowanych w przemyśle i budownictwie

Wydobycie surowców na potrzeby wytwarzania produktu posiadającego oznakowanie EU Ecolabel odbywa się wyłącznie w miejscach określonych w następujących dokumentach:

 • ocenie oddziaływania na środowisko oraz, w stosownych przypadkach, sprawozdaniu opracowanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE,
 • ważnym zezwoleniu na działalność wydobywczą wydanym przez właściwy organ regionalny lub krajowy,
 • planie zarządzania rekultywacją powiązanym z zezwoleniem na działalność wydobywczą,
 • mapie wskazującej lokalizację kamieniołomu,
 • deklaracji zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych,
 • deklaracji zgodności z dyrektywą Rady 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE (dyrektywa ptasia).
 • Substancji objętych ograniczeniami

Wszystkie chemikalia obecne w składzie produktu, oraz wszelkie materiały, które stanowią część produktu końcowego nie zawierają w stężeniu wyższym niż 0,10 % substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Wyrób gotowy nie może zawierać w stężeniu wyższym niż 0,10 % substancji oznaczonych zwrotami ryzyka wymienionymi w Kryterium 1.2 b). Chyba, że przewidziano odstępstwo dla danej substancji i jest ona wymieniona w tabeli 2 tego Kryterium.

 • Emisji LZO

Niedozwolona jest wszelka obróbka powierzchniowa prowadzona z wykorzystaniem żywicy formaldehydowej. Przy stosowaniu obróbki powierzchniowej z użyciem z związków chemicznych zawierających LZO

 • Zdatności do użycia

Wnioskodawca stosuje procedurę kontroli jakości i oceny jakości w celu zagwarantowania, że produkty są zdatne do użycia. W stosownych przypadkach, dostarcza się dalsze dowody potwierdzające zdatność do użycia. Takie dowody mogą być oparte na odpowiednich normach EN lub ISO lub metodach równoważnych.

 • Informacji dla użytkowników

Produkt sprzedaje się wraz z odpowiednimi informacjami dla użytkowników, które zawierają porady dotyczące prawidłowej instalacji produktu, jego prawidłowej konserwacji i prawidłowego unieszkodliwienia.

Informacje te obejmują:

 • informacje szczegółowe na temat jakichkolwiek istotnych technicznych klas efektywności
 • informacje szczegółowe na temat wszelkiego przygotowania podłoża koniecznego przed instalacją, zalecanych metod instalacji jak również specyfikacji wszelkich innych istotnych materiałów wykorzystywanych podczas instalacji
 • w przypadku produktów z grupy twardych pokryć, których powierzchnie są wystawione na działanie środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, instrukcje dotyczące regularnego czyszczenia i zalecanych środków czyszczących
 • informacje na temat prawidłowego recyklingu lub preferowanej z punktu widzenia środowiska metody usunięcia opakowania dostarczonego wraz z produktem z grupy twardych pokryć, ścinek produktu z grupy twardych pokryć powstałych podczas instalacji oraz samego produktu po zakończeniu eksploatacji
 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym EU

Logo EU Ecolabel należy stosować wraz z numerem zezwolenia zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

 • Systemu zarządzania środowiskowo (fakultatywnie)

Dodatkowe punkty w ocenie wyrobu przyznaje się Wnioskodawcom, którzy mają wdrożony i udokumentowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 lub z unijnym systemem ekozarządzania i audytu (EMAS).

Ponadto przewidziano kryteria specyficzne, za spełnienie których przyznawane są punkty dla wyrobów w zależności od stosowanych materiałów i technologii (należy uzyskać przynajmniej połowę punktów dostępnych do zdobycia):

 • Dla wyrobów z kamienia naturalnego przyznawane są punkty za spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących:
  • Zużycia energii w kamieniołomie i w zakładzie przetwórczym
  • Efektywnego wykorzystanie materiałów w kamieniołomie
  • Gospodarowania wodą/ściekami w kamieniołomie i w zakładzie przetwórczym
  • Kontroli pyłów w kamieniołomie i w zakładzie przetwórczym
  • Bezpieczeństwa pracowników i warunków pracy w kamieniołomie
  • Wskaźników oddziaływania kamieniołomu na krajobraz (fakultatywnie)
  • Ponownego użycia odpadów technologicznych pochodzących z zakładu przetwórczego
  • Zintegrowanej regionalnie produkcji prowadzonej w zakładzie przetwórczym (fakultatywnie)
 • Dla wyrobów z konglomeratu kamiennego łączonego spoiwami żywicznymi przyznawane są punkty za spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących:
  • Zużycia energii
  • Kontroli pyłów i jakości powietrza
  • Zawartości materiałów pochodzących z recyklingu/surowców wtórnych
  • Zawartości spoiw żywicznych
  • Ponownego użycia odpadów technologicznych
 • Dla wyrobów z materiału ceramicznego i gliny wypalanej przyznawane są punkty za spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących:
  • Zużycia paliwa na potrzeby suszenia i wypalania
  • Emisji CO2
  • Zużycia wody procesowej
  • Emisji pyłów, HF, NOx i SOx do atmosfery
  • Gospodarowania ściekami
  • Ponownego użycia odpadów technologicznych
  • Glazury i farb drukarskich
 • Dla wyrobów z prefabrykatów z betonu lub sprasowanych bloków ziemnych łączonych spoiwami hydraulicznymi lub cementem alternatywnym przyznawane są punkty za spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących:
  • Współczynnika klinkieru
  • Emisji CO2
  • Emisji pyłów, NOx i SOx do atmosfery
  • Odzysku i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców
  • Zużycia energii
  • Projektów produktów innowacyjnym pod względem środowiskowym (fakultatywnie)

Meble

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r. (z późn. zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2016/1332 z dnia 28 lipca 2016 r.

3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują jednostki wolnostojące lub zabudowane, których głównym przeznaczeniem jest: przechowywanie, układanie, wieszanie przedmiotów lub wykorzystanie jako powierzchnie do odpoczynku, siedzenia, spożywania posiłków, nauki lub pracy wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń. Zakres grupy rozszerzono o meble domowe i meble produkowane na zlecenie do użytku domowego lub publicznego. W zakres grupy wchodzą ramy, nogi, stelaże i wezgłowia do łóżek.

Grupa nie obejmuje materacy łóżkowych; wyrobów, których zasadniczymi funkcjami nie są wymienione wcześniej zastosowania (np.: latarni ulicznych, płotów, drabin, zegarów, wyposażenia placów zabaw, luster, drzwi);  używanych, odnowionych, wyremontowanych lub przerobionych wyrobów meblarskich; mebli montowanych w pojazdach wykorzystywanych do transportu publicznego lub prywatnego oraz wyrobów meblarskich składających się w ponad 5 % (wagowo) z materiałów nieujętych w poniższym wykazie:

 • drewna litego
 • płyty drewnopochodnej
 • korka, bambusa
 • rattanu
 • tworzyw sztucznych
 • metali
 • skóry
 • tkanin powlekanych
 • wyrobów włókienniczych
 • szkła
 • materiałów wypełniających/wyściełających.
 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Opisu produktu

Łączna zawartość materiałów innych niż drewno lite, płyty drewnopochodne, korek, bambus, rattan, tworzywa sztuczne, metale, skóry, tkaniny powlekane, materiały włókiennicze, szkło oraz materiały wyściełające/wypełniające nie może przekraczać 5 % całkowitej masy wyrobu.

 • Wymogów ogólnych dotyczących substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

Produkt ani żadne jego części składowe nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych w stężeniach wyższych niż określono w decyzji Komisji.

 • Drewna, koreka, bambusa i rattanu

Wszelkie rodzaje drewna, korka, bambusu i rattanu, o zawartości masowej powyżej 5% wagi produktu końcowego, muszą być objęte certyfikatami kontroli pochodzenia produktu wydawanymi w ramach niezależnego systemu certyfikacji prowadzonego przez osoby trzecie, takie jak rada ds. zrównoważonej gospodarki leśnej (ang. Forest Stewardship Council, FSC), program uznawania systemów certyfikacji lasów (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) lub równoważne.

Zanieczyszczenia obecne w drewnie pochodzącym z recyklingu wykorzystanym w płytach drewnopochodnych nie przekraczają:

 • 25 mg/kg drewna z recyklingu arsenu
 • 50 mg/kg drewna z recyklingu kadmu
 • 25 mg/kg drewna z recyklingu chromu
 • 40 mg/kg drewna z recyklingu miedzi
 • 90 mg/kg drewna z recyklingu ołowiu
 • 25 mg/kg drewna z recyklingu rtęci
 • 100 mg/kg drewna z recyklingu fluoru
 • 1000 mg/kg drewna z recyklingu chloru
 • 5 mg/kg drewna z recyklingu pentachlorofenolu (PCB)
 • 0,5 mg/kg drewna z recyklingu krezotu (benzo(a)pirenu)

Farby, podkłady i lakiery stosowane na powierzchni drewna lub materiałów drewnopochodnych nie mogą zawierać substancji na bazie kadmu, ołowiu, chromu (VI), rtęci, arsenu lub selenu w stężeniach przekraczających 0,010 % w/w w odniesieniu do poszczególnych metali zawartych w puszce farby, w preparacie podkładowym lub lakierniczym. Emisje LZO oraz formaldehydu nie mogą przekraczać wartości progowych określonych w decyzji Komisji.

 • Tworzywa sztucznego

W żadnej części wyrobu meblarskiego nie stosuje się tworzyw sztucznych wyprodukowanych z wykorzystaniem chlorku winylu. Części wykonane z tworzywa sztucznego o wadze większej niż 100 g znakuje się zgodnie z normami EN ISO 11469 i EN ISO 1043 (części 1–4). Wysokość liter stosowanych w oznakowaniach wynosi co najmniej 2,5 mm.

Części składowe i warstwy powierzchniowe wykonane z tworzywa sztucznego nie mogą być produkowane przy zastosowaniu dodatków zawierających związki kadmu (Cd), chromu (VI) (CrVI), ołowiu (Pb), rtęci (Hg) lub cyny (Sn).

W przypadku, gdy całkowita zawartość tworzywa sztucznego przekracza 20% całkowitej masy wyrobu średnia zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w częściach wykonanych z tworzyw sztucznych (nie uwzględniając opakowania) wynosi co najmniej 30 % m/m.

 • Metali

Nie wykorzystuje się chromu (VI) ani kadmu do celów powlekania elektrolitycznego metalowych części składowych stosowanych w końcowym wyrobie meblarskim. Nikiel dopuszcza się do celów powlekania elektrolitycznego jedynie w przypadku gdy tempo uwalniania niklu z powleczonej elektrolitycznie części składowej jest niższe niż 0,5 µg/cm2/tydzień zgodnie z normą EN 1811.

Farby, podkłady i lakiery stosowane do powlekania metalowych części składowych nie mogą zawierać dodatków na bazie kadmu, ołowiu, chromu (VI), rtęci, arsenu lub selenu w stężeniach przekraczających 0,010 % m/m w odniesieniu do poszczególnych metali oraz LZO (wyłącznie, gdy zawartość pokrytych metalowych części składowych przekracza 5 % masy końcowego wyrobu) powyżej 5 % zawartych w puszce farby, w preparacie podkładowym lub lakierniczym.

 • Tapicerskich materiałów pokryciowych

W żadnej części wyrobu meblarskiego nie stosuje się tapicerskich materiałów pokryciowych wyprodukowanych z wykorzystaniem chlorku winylu. Wszystkie skóry, materiały włókienniczy oraz tkaniny powlekane wykorzystywane jako tapicerski materiał pokryciowy muszą być zgodne z wymogami (m.in. właściwości fizyczne, badania chemiczne, substancje objęte ograniczeniami stosowane na etapach produkcji, pochodzenie surowców) przedstawionymi w decyzji Komisji.

 • Tapicerskich materiałów wyściełających

Tapicerskie materiały wyściełające muszą spełniać wymagania określone w decyzji Komisji dotyczące m.in. zawartości substancji objętych ograniczeniami oraz emisji LZO w piankach lateksowych i poliuretanowych.

 • Szkła: stosowania metali ciężkich

Jakiekolwiek szkło stosowane w wyrobach meblarskich musi spełniać poniższe warunki:

 • nie może zawierać szkła ołowiowego
 • nie może być zanieczyszczone ołowiem, rtęcią lub kadmem w ilościach większych niż 100 mg/kg w odniesieniu do każdego metalu
 • w przypadku szkła lustrzanego zawartość ołowiu we wszelkich farbach, podkładach lub lakierach stosowanych na odwrocie lustra musi być mniejsza niż 2 000 mg/kg substancji w opakowaniach zamkniętych. Powłoki nakłada się z zastosowaniem „procesu cynowania”, a nie „procesu miedziowania”.
 • Wymogów dotyczących produktu końcowego

Wyroby powinny nadawać się do użytku zgodnie z przeznaczeniem, czyli spełnić musza wymogi określone w odpowiednich normach EN (dodatek IV do decyzji Komisji) w zakresie trwałości, wymiarów, bezpieczeństwa i wytrzymałości produktu.

Gwarancja przyznawana jest na okres przynajmniej pięciu lat i obowiązuje od daty dostawy produktu. Producent zobowiązuje się w tym okresie bezpłatnie dostarczać klientom części zamienne, w przypadku uznania towarów za wadliwe lub za opłatą w przypadku ich nieprawidłowego użytkowania.

Meble składające się z wielu elementów powinny być skonstruowane w sposób umożliwiający ich demontaż w celu ułatwienia naprawy, ponownego użycia i recyklingu. Należy udostępnić proste, ilustrowane instrukcje dotyczące demontażu i wymiany uszkodzonych części/materiałów składowych. Wykonanie czynności związanych z demontażem i wymianą części musi być możliwe przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi ręcznych oraz niewykwalifikowanej siły roboczej.

Emisje LZO nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w tabelach 16 i 17 z decyzji Komisji.

 • Informacji dla konsumentów

Do produktu należy dołączyć jeden dokument z informacjami dla konsumentów zawierający informacje w języku państwa, w którym dany produkt zostaje wprowadzony do obrotu, zawierające m.in.:

 • Opis produktu
 • przeznaczony dla konsumenta szczegółowy opis najlepszego sposobu pozbycia się produktu z uszeregowaniem tych sposobów według wpływu na środowisko
 • informacje dotyczące rodzajów polimerów znajdujących się w częściach składowych o masie większej niż 100 g, które nie zostały oznaczone zgodnie z wymogami kryterium 4.1
 • deklarację, że nazwa, opis, oznaczenie lub oznakowanie skóry są stosowane zgodnie z wymogami określonymi w normach EN 15987 i EN 16223
 • wyraźne określenie warunków, w jakich należy używać wyrobu meblarskiego (np. czy należy używać produktu wewnątrz, na zewnątrz, w jakich zakresach temperatur, z jakimi obciążeniami oraz w jaki sposób odpowiednio czyścić produkt)
 • w przypadku wyrobów meblarskich przeznaczonych do użytku zewnętrznego deklarację dotyczącą ewentualnych zastosowanych produktów biobójczych oraz materiałów, w których je zastosowano
 • istotne informacje dotyczące warunków gwarancji na produkt
 • istotne informacje kontaktowe dotyczące udostępniania części zamiennych
 • dobrze zilustrowane instrukcje montażu i demontażu
 • Informacji na oznakowaniu ekologicznym

Logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia muszą zostać umieszczone na opakowaniu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Materace łóżkowe

 1. Kryteria: Decyzja Komisji 2014/391/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji 2014/391/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniona przez:
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują produkty składające się z powłoki tekstylnej z wypełnieniem przeznaczonej do umieszczenia na ramie łóżka lub zaprojektowane jako wolno stojące, stanowiące powierzchnię przeznaczoną na sen lub odpoczynek w pomieszczeniu.

Grupa nie obejmuje drewnianych i tapicerowanych den łóżka, materacy dmuchanych ani wodnych, ani też materacy zaklasyfikowanych w ramach dyrektywy Rady 93/42/EWG.

 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2026 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Pianki lateksowej

W przypadku, gdy pianka lateksowa stanowi powyżej 5% masy materaca należy spełnić wymagania dotyczące zawartości substancji objętych ograniczeniami, emisji określonych lotnych związków organicznych (SVOC, LZO, VVOC) oraz stosowanych barwników.

 • Pianki poliuretanowej (PUR)

W przypadku, gdy pianka poliuretanowa stanowi powyżej 5% masy materaca należy spełnić wymagania dotyczące zawartości substancji objętych ograniczeniami, emisji określonych lotnych związków organicznych (SVOC, LZO, VVOC) oraz stosowanych barwników. Jeżeli przy produkcji pianki poliuretanowej stosowano mieszaninę izomerów diizocyjanianu toluenu (TDI), całkowita zawartość chloru w tych izocyjanianach nie może przekraczać 0,07 % m/m. Nie dopuszcza się stosowania fluorowcowanych związków organicznych jako środków porotwórczych lub pomocniczych środków porotwórczych.

 • Drutów i sprężyn

Jeżeli odtłuszczanie lub czyszczenie drutów lub sprężyn jest prowadzone przy użyciu rozpuszczalników organicznych, należy stosować zamknięte systemy czyszczące/odtłuszczające. Nie dopuszcza się pokrywania powierzchni sprężyn metaliczną powłoką galwaniczną.

 • Włókien kokosowych

Jeśli włókna kokosowe stanowią więcej niż 5% całkowitej masy materaca oraz są gumowane przy użyciu lateksu, należy przestrzegać kryteriów dotyczących pianki lateksowej.

 • Materiałów włókienniczych (tkanin i włókien wykorzystywanych jako pokrycia materaca lub materiały wypełniające)

Alkilofenoli i APEO nie należy stosować w pokryciach ani żadnych preparatach i formułach stosowanych do produkcji materiałów wypełniających wykonanych z wełny i należy przestrzegać wartości granicznych dla ich obecności w materiale wypełniającym.

Środki zawierające chlor nie mogą być stosowane do bielenia przędzy, tkanin lub produktów końcowych z wyjątkiem sztucznych włókien celulozowych. Całkowita zawartość chloru i związanego organicznie chloru w gotowych włóknach (OX) nie może przekraczać 150 ppm, a w ściekach z produkcji masy (AOX) nie może przekraczać 0,170 kg/ADt masy.

W przypadku stosowania barwników oraz metali ekstraktywnych należy przestrzegać ograniczeń z decyzji Komisji. Nie należy stosować procesów obróbki z użyciem fluorowanych repelentów wody, plam i oleju, włączając obróbkę perfluorowęglowodorem i polifluorowęglowodorem. Niefluorowane środki powinny łatwo ulegać biodegradacji i nie ulegać biokumulacji w środowisku wodnym, w tym w osadach wodnych.

Odprowadzanie ścieków do środowiska nie może przekraczać 20 g ChZT/kg przetwarzanych materiałów włókienniczych. Wymóg ten stosuje się do tkania, barwienia, drukowania i procesów wykończeniowych stosowanych w trakcie wytwarzania produktu (-ów). Spełnienie tego wymogu sprawdza się poniżej zakładowych oczyszczalni ścieków lub pozazakładowych oczyszczalni ścieków przyjmujących ścieki z tych zakładów przetwarzania.

Pokrycie materaca musi mieć zadowalające właściwości mechaniczne, nie zmieniać swoich wymiarów po praniu i suszeniu (powyżej wartości granicznych), a także zachowywać swoją funkcjonalność (działanie środków zmniejszających palność) po 50 praniach i cyklach suszenia w suszarce bębnowej przy minimalnej temperaturze 75 °C. Pokrycia, których nie można zdejmować i prać, zachowują swoją funkcjonalność po ich namoczeniu.

 • Klejów i spoiw

Nie stosuje się klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Kleje i spoiwa użyte do montażu produktu muszą spełniać wymagania decyzji Komisji odnośnie substancji niebezpiecznych.

 • Środków zmniejszających palność

Nie należy dodawać w sposób zamierzony środków zmniejszających palność zawierających eter dekabromodifenylowy, heksabromocyklododekan, eter oktabromodifenylowy, eter pentabromodifenylowy, polibromowane bifenyle, chlorowane parafiny krótkołańcuchowe (C10-C13), fosforan tris(2,3-dibromopropylu), fosforan(V) tris(2-chloroetylu) oraz fosfinotlenek tris-(azyrynidylu). Zastosowane środki zmniejszające palność muszą spełniać wymagania decyzji Komisji odnośnie substancji niebezpiecznych.

 • Produktów biobójczych

Stosowanie jakiejkolwiek biobójczej substancji czynnej w produkcie musi być dozwolone na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 i musi spełniać wymagania decyzji Komisji odnośnie substancji niebezpiecznych.

Podczas transportu lub przechowywania produktu, któregokolwiek z wchodzących w jego skład wyrobów lub jakiejkolwiek jego jednorodnej części nie stosuje się chlorofenoli (ich soli i estrów), polichlorowanego bifenylu (PCB), związków cynoorganicznych (w tym TBT, TPhT, DBT i DOT) oraz fumaranu dimetylu (DMF).

 • Plastyfikatorów

Suma plastyfikatorów zakazanych w decyzji Komisji jest niższa od 0,10 % w/w. Stosowanie jakichkolwiek plastyfikatorów musi spełniać wymagania Kryterium 10 z decyzji Komisji odnośnie substancji niebezpiecznych.

 • Substancji i mieszanin wyłączonych bądź ograniczonych

Produkt ani żadne jego części składowe nie mogą zawierać substancji niebezpiecznych w stężeniach wyższych niż określono w decyzji Komisji. Z wymogu zwolnione są substancje lub mieszaniny zmieniające swoje właściwości po przetworzeniu (np. nie są już biodostępne lub przechodzą modyfikację chemiczną), w związku z czym przypisane zagrożenia nie mają już zastosowania. Obejmuje to na przykład modyfikowane polimery i monomery lub dodatki, które weszły w wiązanie kowalencyjnie z powłoką z tworzywa sztucznego.

 • Emisji konkretnych lotnych związków organicznych (SVOC, LZO, VVOC) z materaca

Wkład materacy w zawartość lotnych związków organicznych w powietrzu w pomieszczeniach nie może przekraczać wartości końcowych przedstawionych w decyzji Komisji przez okres 7 lub ewentualnie 28 dni.

 • Parametrów technicznych

Materac musi być zaprojektowany w sposób zapewniający wprowadzenie na rynek wysokiej jakości produktu odpowiadającego potrzebom konsumenta oraz posiadać następujące właściwości w zakresie funkcjonalności:

 • utrata wysokości: < 15 %
 • utrata sztywności: < 20 %

Zalecenia dotyczące sposobu użytkowania, utrzymywania i usunięcia materaca muszą być zawarte w dokumentacji gwarancyjnej. Gwarancja na materac powinna obowiązywać przez co najmniej 10 lat. Zalecenie to nie obowiązuje w przypadku materacy łóżeczkowych.

 • Możliwości rozłożenia na części i odzyskiwania materiałów

Producent musi wykazać, że materac może zostać rozłożony w celu:

 • naprawy i wymiany zużytych części
 • wymiany starszych lub przestarzałych części na nowe
 • rozdzielenia części i materiałów w celu poddania ich recyklingowi.
 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia muszą zostać umieszczone na opakowaniu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, ponadto należy umieścić tekst: „Więcej informacji wyjaśniających dlaczego ten produkt otrzymał oznakowanie ekologiczne UE znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”

 • Dodatkowych informacji dla konsumentów

Wnioskodawca dostarcza konsumentom w formie pisemnej lub audiowizualnej wykaz zaleceń dotyczących użytkowania, utrzymywania i usunięcia materaca.

Podłoża uprawowe i polepszacze gleby

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2022/1244 z dnia 13 lipca 2022 r.
 2. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują podłoża uprawowe, polepszacze gleby oraz ściółki ogrodnicze, jako polepszacza gleby. W zakresie są zarówno produkty zawierające składniki organiczne, jak i mineralne.
 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2030 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: w trakcie opracowywania
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Składników

Dopuszczalnymi składnikami są składniki organiczne lub mineralne.

 • Składników organicznych

Jako składniki organiczne niedozwolone jest stosowanie torfu oraz materiałów całkowicie lub częściowo pochodzących z:

 • frakcji organicznej mieszanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, oddzielone w procesie mechanicznego, fizykochemicznego, biologicznego lub ręcznego przetwarzania
 • osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych i z osadów pochodzących z branży papierniczej,
 • osadów innych niż dozwolone w kryterium 2.3 z decyzji Komisji
 • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Jako składniki organiczne produktu końcowego dozwolone są materiały pochodzące z:

 • recyklingu bioodpadów z selektywnej zbiórki
 • z kategorii 2 i 3 produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak określono w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 142/2011
 • odchodów, słomy i innych naturalnych niebędących niebezpiecznymi substancji z produkcji rolniczej lub leśnej
 • wszelkich innych produktów ubocznych z biomasy, zgodnie z definicją w art. 5 dyrektywy 2008/98/WE, które nie zostały wymienione powyżej, z zastrzeżeniem kryterium 2.3 z decyzji Komisji oraz materiałów niedozwolonych
 • materiały pochodzące z recyklingu lub odzysku wszelkich innych odpadów z biomasy, innych niż wymienione powyżej, z zastrzeżeniem kryterium 2.3 z decyzji Komisji oraz materiałów niedozwolonych
 • Mineralnych podłoży uprawowych

Wytwarzanie porowatych materiałów mineralnych i wełny mineralnej do podłoży uprawowych musi spełniać następujące progi zużycia energii i emisji CO2:

 • zużycie energii/produkt ≤ 11 GJ/t produktu
 • emisje CO2/produkt ≤ 0,7 t CO2/t produktu

Minerały mogą być wykorzystywane jako składniki produktu końcowego pod warunkiem, że wydobywane są zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji Komisji. Mineralne podłoża uprawowe można proponować do wykorzystania wyłącznie do profesjonalnych zastosowań ogrodniczych. Wnioskodawca musi zapewnić klientom usługę zorganizowanej zbiórki i recyklingu, która może być świadczona przez dostawców usług będący osobami trzecimi. Usługi zbiórki i recyklingu obejmują przynajmniej 70 % v/v sprzedaży produktu przez wnioskodawcę w całej Unii Europejskiej.

 • Pochodzących z recyklingu/odzysku substancji organicznych w podłożach uprawowych

Podłoża uprawowe zawierają minimalny odsetek odzyskanej lub poddanej recyklingowi zawartości materii organicznej, jak przedstawiono poniżej:

 • podłoże zawiera co najmniej 30 % składników organicznych (wyrażonych jako objętość składników organicznych na całkowitą objętość produktu końcowego); lub
 • mineralne podłoże uprawowe zawiera składniki mineralne wytworzone podczas procesu przy użyciu co najmniej 30 % materiałów pochodzących z recyklingu (wyrażonych jako sucha masa materiałów pochodzących z recyklingu/ odzysku na ogólną suchą masę materiałów wsadowych).
 • Ograniczenia zawartości substancji niebezpiecznych

Zawartość metali ciężkich dla polepszaczy gleby nie przekracza:

 • 1 mg/kg suchej masy kadmu
 • 100 mg/kg suchej masy chromu
 • 200 mg/kg suchej masy miedzi
 • 0,45 mg/kg suchej masy rtęci
 • 40 mg/kg suchej masy niklu
 • 100 mg/kg suchej masy ołowiu
 • 300 mg/kg suchej masy cynku
 • 10 mg/kg suchej masy arsenu

W przypadku mineralnych podłoży uprawowych, wartości te nie przekraczają:

 • 1,3 mg/kg suchej masy kadmu
 • 310 mg/kg suchej masy chromu
 • 2 mg/kg suchej masy chromu VI
 • 200 mg/kg suchej masy miedzi
 • 0,45 mg/kg suchej masy rtęci
 • 40 mg/kg suchej masy niklu
 • 100 mg/kg suchej masy ołowiu
 • 300 mg/kg suchej masy cynku
 • 10 mg/kg suchej masy arsenu

W przypadku innych niż mineralne podłoża uprawowe, zawartość metali ciężkich nie przekracza:

 • 1,3 mg/kg suchej masy kadmu
 • 100 mg/kg suchej masy chromu
 • 200 mg/kg suchej masy miedzi
 • 0,45 mg/kg suchej masy rtęci
 • 40 mg/kg suchej masy niklu
 • 100 mg/kg suchej masy ołowiu
 • 300 mg/kg suchej masy cynku
 • 10 mg/kg suchej masy arsenu

Zawartość Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (suma naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo[a]antracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, benzo [k] fluorantenu, benzo [a] pirenu, indeno [1,2,3-cd] pirenu, dibenzo [a,h] antracenu oraz benzo [g,h, i] perylenu) nie przekracza 6 mg/kg suchej masy.

Produkt końcowy nie może zostać zaklasyfikowany i oznaczony jako substancja o ostrej toksyczności, działająca toksycznie na narządy docelowe, działająca uczulająco na drogi oddechowe lub skórę, rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość, niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008. W wyrobie niebezpieczne substancje i mieszaniny nie mogą przekraczać wartości progowych określonych w decyzji Komisji.

Wyrób nie może zawierać bakterii Salmonella spp. oraz powyżej 1000 CFU/g mokrej masy bakterii Escherichia coli lub Enterococcaceae.

 • Stabilności

Polepszacze gleby do nieprofesjonalnych zastosowań oraz podłoża uprawowe do wszystkich zastosowań muszą spełniać jeden z wymogów przedstawionych w Tabeli 7, a polepszacze gleby do profesjonalnych zastosowań jeden z wymogów z Tabeli 8 z decyzji Komisji.

 • Zanieczyszczeń fizycznych

Ograniczona została zawartość zanieczyszczeń makroskopowych ze szkła, metalu i plastiku.

 • Materii organicznej i masy suchej

W przypadku polepszaczy gleby, zawartość masy organicznej, określona jako strata podczas zapłonu, wynosi co najmniej 15 % suchej masy lub 8,5% masy węgla organicznego. Zawartość suchej masy w produkcie końcowym wynosi co najmniej 25 % masy świeżej(% FW).

 • Nasion żywotnych chwastów, propaguli roślin i reakcji roślin

Produkty końcowe nie mogą zawierać więcej niż dwóch jednostek nasion żywotnych chwastów i propaguli roślin na litr (nie dotyczy mineralnych podłoży uprawowych). Produkty końcowe nie mogą wywierać niekorzystnego wpływu na wschodzenie ani wzrost roślin.

 • Właściwości podłoży uprawowych (dotyczy tylko podłoży uprawowych)

Produkt końcowy spełnia następujące wymagania:

 • Przewodność elektryczna wynosi poniżej 100 mS/m
 • Wskaźnik pH miesci się w przedziale 4–7
 • Zawartość sodu w wyciągu wodnym produktu końcowego nie przekracza 150 mg/l świeżego produktu
 • Zawartość chloru w wyciągu wodnym produktu końcowego nie przekracza 500 mg/l świeżego produktu.
 • Udzielania informacji

Na opakowaniu umieszczono informacje określone dla danej grupy produktów w Kryterium 7.1 lub 7.2 z decyzji Komisji.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo Ecolabel wraz z numerem zezwolenia muszą zostać umieszczone na opakowaniu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Smary

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 8 listopada 2018 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2018/1702 z dnia 8 listopada 2018 r. bez zmian
 3. Zakres kryteriów:

4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2024 r.

5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)

6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Substancji wyłączonych bądź ograniczonych

Wymienione w kryterium substancje nie mogą być zawarte w składzie niezależnie od stężenia lub w ilości nie większej niż określona wartość progowa. Substancje lub mieszaniny, których cechy zmieniają się po przetworzeniu (np. nie są już biodostępne, przeszły modyfikację chemiczną) w taki sposób, że określone zagrożenie już nie występuje, są wyłączone z powyższego wymogu.

 • Ograniczenia w zakresie szczególnych substancji

Nie dopuszcza się stosowania w ilości przekraczającej 0,010% (masowo produktu końcowego):

 • substancji znajdujących się na unijnym wykazie priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej zamieszczonym w załączniku X do dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionej decyzją nr 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz na liście substancji chemicznych OSPAR dla działań priorytetowych;
 • związków organicznych fluorowców oraz związków azotynów;
 • metali lub związków metali z wyjątkiem sodu, potasu, magnezu i wapnia.
 • substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)
 • Dodatkowych wymagań dotyczących toksyczności dla organizmów wodnych
 1. Wnioskodawca wykazuje zgodność poprzez spełnienie wymogów kryterium 2.1 (Wymogi dotyczące smaru i jego głównych składników) albo kryterium 2.2. (Wymogi dotyczące każdej określonej substancji powyżej 0,10 % (wartość procentowa masy)).
 • Potencjału biodegradowalności i biokumulacji
 1. Wymogi dotyczące potencjału biodegradowalności i biokumulacji należy spełnić w odniesieniu do każdej określonej substancji powyżej 0,10 % (wartość procentowa masy). Smar nie może zawierać substancji, które są zarówno niebiodegradowalne, jak i (potencjalnie) biokumulatywne. Jednakże smar może zawierać jedną substancję lub więcej substancji, które ulegają biodegradacji w pewnym stopniu oraz potencjalnie lub rzeczywiście ulegają biokumulacji do łącznego stężenia masowego, jak podaje tabela 4 z decyzji Komisji.
 • Składników odnawialnych
 1. W przypadku składników odnawialnych produkowanych z oleju palmowego lub oleju z ziaren palmowych, lub uzyskanych z oleju palmowego lub oleju z ziaren palmowych, 100 % w/w wykorzystanych składników odnawialnych spełnia wymogi systemu zrównoważonego rozwoju upraw oleju palmowego.W przypadku stosowania terminu „bioprodukt” lub „biologiczny środek smarny” w odniesieniu do gotowego wyrobu, minimalna zawartość węgla
 • Wymagań dotyczących opakowania/pojemnika
 1. W przypadku gotowego produktu sprzedawanego w opakowaniach/ pojemnikach wykonanych z tworzyw sztucznych,  udział materiału wtórnego w takim opakowaniu stanowi co  najmniej z 25 %.W przypadku gotowego produktu przeznaczonego do sprzedaży prywatnym konsumentom końcowym, opakowania/pojemniki powinny posiadać odpowiedni system (np. systemy przedłużania lub wąskie otwory) w celu uniknięcia rozlania produktu podczas użytkowania.
 • Minimalnych parametrów technicznych
 1. Wyrób gotowy jest zgodny z odpowiednimi minimalnymi wymaganiami technicznymi określonymi w tabeli 5 Decyzji Komisji.
 • Informacji dla konsumentów na temat użytkowania i utylizacji
 1. W przypadku gotowych wyrobów przeznaczonych do sprzedaży prywatnym konsumentom końcowym na opakowaniu/pojemniku znajdują się następujące informacje:
 • „Nie dopuścić do przedostania się niewykorzystanego produktu do środowiska”
 • „Resztki produktu oraz opakowanie/pojemnik należy zutylizować w przeznaczonych do tego punktach zbiórki”.
 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym EU Ecolabel
 1. Na etykiecie należy w poprawny sposób umieścić logo EU Ecolabel wraz z numerem zezwolenia.Możliwe jest umieszczenie na etykiecie fakultatywnego oznakowania z polem tekstowym, który zawiera następujący tekst:„Mniej substancji niebezpiecznych przedostających się do środowiska”;„Potwierdzona skuteczność”; „Wykorzystano X % certyfikowanych składników odnawialnych” (w stosownych przypadkach)

Papier graficzny

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. bez zmian
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują arkusze lub rolki nieprzetworzonego, niezadrukowanego czystego papieru lub kartonu, bezbarwnego lub kolorowego, wytworzonego z masy włóknistej i odpowiedniego do wykorzystania do celów pisania, drukowania lub przetwarzania.

Grupa produktów „papier graficzny” nie obejmuje: opakowań; papieru termoczułego; papieru fotograficznego ani papieru samokopiującego; papieru zapachowego, a także papieru należącego do grupy produktów „bibułka i produkty z bibułki”.

 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2024 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Emisji do wody i powietrza
 1. Emisje ChZT i fosforu do wody oraz AOX, siarki i NOx do atmosfery nie mogą być większe niż określono w decyzji Komisji.
 • Zużycia energii
 1. Suma wartości PE oraz PF obliczonych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w decyzji Komisji są nie większe niż 2,5.
 • Włókien: ochrona zasobów, zrównoważona gospodarka leśna
 1. Włókno surowe może składać się z włókien wtórnych lub pierwotnych, jednak żadne włókno pierwotne nie może pochodzić od gatunku zmodyfikowanego genetycznie. Co najmniej 70 % materiału z włókna przeznaczonego na produkt lub linię produkcyjną musi pochodzić z lasów lub obszarów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, które spełniają wymogi określone w ramach odpowiedniego niezależnego systemu kontroli pochodzenia produktu, lub pozyskano go z materiałów pochodzących z recyklingu.
 • Objętych ograniczeniami substancji i mieszanin niebezpiecznych
 1. Produkt nie może zawierać substancji i mieszanin niebezpiecznych w stężeniach wyższych niż określono w decyzji Komisji. Zakazane jest stosowanie:

– chloru gazowego do bielenia

– alkilofenolotoksylanów lub pochodnych alkilofenoli w substancjach do czyszczenia, odbarwiania, substancjach przeciwpieniących, środkach dyspergujących lub materiałów powlekających

– niebiodegradowalnych lub trudno biodegradowalnych surfaktantów

– substancji czynnych w produktach biobójczych, które ulegają bioakumulacji

– barwników azowych, które przez redukcyjne rozerwanie jednej lub większej liczby grup azowych uwalniają jedną lub więcej amin aromatycznych wymienionych w dyrektywie 2002/61/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub dodatku 8 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

– barwników oraz pigmentów na bazie glinu, srebra, arsenu, baru, kadmu, kobaltu, chromu, miedzi, rtęci, manganu, niklu, ołowiu, selenu, antymonu, cyny lub cynku (dopuszczalne stężenia jonów tych metali określono w decyzji Komisji w Kryterium 4i)

 • Gospodarowania odpadami

We wszystkich zakładach produkcji masy włóknistej i papieru powinien istnieć system dotyczący postępowania z odpadami powstałymi w procesie produkcji oraz plan gospodarowania odpadami i minimalizacji ich ilości.Produkt z papieru powinien być odpowiedni do użycia zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 • Zdatności do użycia

Produkt z papieru powinien być odpowiedni do użycia zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 • Informacji na opakowaniu

Na opakowaniu należy umieścić przynajmniej jedną z poniższych informacji:

–  „Prosimy o drukowanie dwustronne” (ma zastosowanie w przypadku papieru do celów druku biurowego)

–  „Prosimy o zbieranie zużytego papieru do recyklingu”

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie logo Ecolabel należy umieścić wraz z numerem zezwolenia, zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

Bibułka i produkty z bibułki

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2019/70 z dnia 11 stycznia 2019 r. bez zmian
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują:

– arkusze lub rolki nieprzetworzonej bibułki do przetworzenia na produkty z bibułki

– produkty z bibułki odpowiednie do wykorzystania do celów higieny osobistej, wchłaniania cieczy, czyszczenia powierzchni lub do dowolnej kombinacji tych celów. Między innymi arkusze lub rolki nieprzetworzonej bibułki oraz gotowe wyroby następujących rodzajów: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, chusteczki do twarzy, ręczniki kuchenne, ręczniki papierowe, ręczniki do rąk, serwetki, podkładki oraz ręczniki przemysłowe.

Grupa „bibułka i produkty z bibułki” nie obejmuje papieru należącego do grupy produktów „pochłaniające środki higieniczne”; produktów zawierających środki myjące przeznaczonych do czyszczenia powierzchni; produktów z bibułki laminowanych materiałami innymi niż bibułka; produktów kosmetycznych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009, w tym nawilżonych chusteczek; papieru zapachowego oraz produktów należących do grupy „papier graficzny” lub „papier zadrukowany”.

 1. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2024 r.
 2. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 3. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Emisji do wody i atmosfery

Emisje ChZT i fosforu do wody oraz AOX, siarki i NOx do atmosfery nie mogą być większe niż określono w decyzji Komisji.

 • Zużycia energii

Suma wartości PE oraz PF obliczonych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w decyzji Komisji są nie większe niż 2,5.

 • Włókien: ochrona zasobów, zrównoważona gospodarka leśna

Włókno surowe może składać się z włókien wtórnych lub pierwotnych, jednak żadne włókno pierwotne nie może pochodzić od gatunku zmodyfikowanego genetycznie. Co najmniej 70 % materiału z włókna przeznaczonego na produkt lub linię produkcyjną musi pochodzić z lasów lub obszarów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, które spełniają wymogi określone w ramach odpowiedniego niezależnego systemu kontroli pochodzenia produktu, lub pozyskano go z materiałów pochodzących z recyklingu.

 • Objętych ograniczeniami substancji i mieszanin niebezpiecznych

Produkt nie może zawierać substancji i mieszanin niebezpiecznych w stężeniach wyższych niż określono w decyzji Komisji. Zakazane jest stosowanie:

– chloru gazowego do bielenia

– alkilofenolotoksylanów lub pochodnych alkilofenoli w substancjach do czyszczenia, odbarwiania, substancjach przeciwpieniących, środkach dyspergujących lub materiałów powlekających

– niebiodegradowalnych lub trudno biodegradowalnych surfaktantów

– substancji czynnych w produktach biobójczych, które ulegają bioakumulacji

– barwników azowych, które przez redukcyjne rozerwanie jednej lub większej liczby grup azowych uwalniają jedną lub więcej amin aromatycznych wymienionych w dyrektywie 2002/61/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub dodatku 8 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

– barwników oraz pigmentów na bazie glinu, srebra, arsenu, baru, kadmu, kobaltu, chromu, rtęci, manganu, niklu, ołowiu, selenu, antymonu, cyny lub cynku (dopuszczalne stężenia jonów tych metali określono w decyzji Komisji w Kryterium 4i)

– zawiesin substancji zaklasyfikowanych jako H317, H334, CMR lub znajdujących się na liście kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)

– zawiesin zawierających parabeny, triklosan, formaldehyd, substancje uwalniające formaldehyd i/lub metyloizotiazolinon.

 • Gospodarowania odpadami

We wszystkich zakładach produkcji masy włóknistej i papieru powinien istnieć system dotyczący postępowania z odpadami powstałymi w procesie produkcji oraz plan gospodarowania odpadami i minimalizacji ich ilości.

 • Wymogów dotyczących produktu końcowego

Produkt z bibułki posiadający musi spełnić wszystkie odpowiednie wymogi obowiązujące w państwie, w którym wprowadza się go do obrotu. Należy wykazać zgodność produktu i jego właściwości z wymaganiami wypisanymi w decyzji Komisji w oparciu o przywołane normy.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Na etykiecie logo Ecolabel należy umieścić wraz z numerem zezwolenia, zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

Papier zadrukowany, wyroby papiernicze oraz papierowe torby z uchwytami

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2020/1803 z dnia 27 listopada 2020 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2020/1803 z dnia 27 listopada 2020 r. bez zmian
 3. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują produkty z papieru zadrukowanego, koperty, papierowe torby z uchwytami, papier pakowy, wyroby papiernicze, w tym produkty do archiwizacji.
 4. Ważność kryteriów: 31 grudnia 2028 r.
 5. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 6. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Podłoża

Podłoże papierowe, w tym tektura wykorzystywana w produkcie końcowym, jest opatrzone oznakowaniem ekologicznym EU Ecolabel dla „papieru graficznego” zgodnie z załącznikiem I do decyzji Komisji (UE) 2019/70.

 •  Substancji objętych ograniczeniami
 • Wszelkie wchodzące chemikalia użyte w procesie produkcji przez wnioskodawcę i wszelkie dostarczone materiały wchodzące w skład produktu końcowego są objęte deklaracjami dostawców stwierdzającymi, że nie zawierają w stężeniach większych niż 0,10 % substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).
 • O ile produkt lub jakikolwiek jego wyrób składowy wymieniony w tabeli 1 w kryterium 2.2. nie jest objęty odstępstwem, nie może zawierać substancji ani mieszanin w stężeniu wyższym niż 0,10 % (m/m), które sklasyfikowano przy użyciu wymienionych w kryteriach zwrotów zagrożenia dotyczących m.in. substancji CMR i działających toksycznie, w tym dla organizmów wodnych.
 • Papier zadrukowany, wyroby papiernicze i papierowe torby z uchwytami nie mogą być poddawane działaniu żadnych produktów biobójczych, w tym produktów typu 7 (środki do konserwacji folii) i typu 9 (środki do konserwacji włókien, skóry, gumy i materiałów polimeryzowanych).
 • Ograniczone jest stosowanie środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki o temperaturze zapłonu < 60°C, benzen, toluen lub ksylen, węglowodory aromatyczne (≥C9), halogenopochodne, terpeny, n-heksan, nonylfenole, 1-metylo-2-pyrolidon, 2-butoksyetanol.
 • Ograniczone jest stosowanie alkilofenoli etoksylowanych, rozpuszczalników chlorowcoorganicznych i ftalanów.
 • Ograniczone jest stosowanie farb drukarskich, tonerów i lakierów zawierających substancje wymienione w kryterium 2.6.
 • Wszelkie procesy rotograwiury stosowane do produkcji papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych lub papierowych toreb z uchwytami posiadających oznakowanie ekologiczne UE muszą posiadać zainstalowany system odzyskiwania rozpuszczalników i być w stanie wykazać skuteczność odzyskiwania toluenu na poziomie co najmniej 97 %.
 • Możliwości recyklingu
 • Niepapierowe części wyrobu papierniczego, takie jak pręty metalowe lub osłony z tworzywa sztucznego, muszą być łatwe do usunięcia, aby zagwarantować, że składniki te nie będą utrudniać procesu recyklingu. Z wymogu tego wyłączone są niewielkie elementy niepapierowe, takie jak zszywki lub plastikowe okna kopertowe.
 • Produkt nadaje się do ponownego rozwłókniania.
 • Kleje mogą być stosowane tylko wtedy, gdy ich zdolność do usunięcia można poprzeć uzyskanym wynikiem wynoszącym co najmniej 71 punktów w karcie wyników usuwalności klejów EPRC.
 • Produkt zadrukowany uznaje się za zgodny z wymogiem, jeżeli wszystkie analizowane parametry mają wynik dodatni, a wynik końcowy wynosi co najmniej 51 w karcie wyników odbarwialności EPRC lub równoważnej.
 • Emisji
 • Emisje do wody pochodzące z druku rotograwiurowego: Określona ilość Cr i Cu w oczyszczalni ścieków nie może przekraczać, odpowiednio, 20 mg na m2 i 200 mg na m2 powierzchni cylindra drukującego stosowanego w prasie.
 • Emisje lotnych związków organicznych (LZO) i chromu (VI) z rotograwiury publikacyjnej: Emisje niezorganizowane LZO, obliczone za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika, powinny być niższe lub równe 2,0 % wkładu rozpuszczalnika, a całkowite LZO w gazach odlotowych są niższe lub równe 16,0 mg C/Nm3. Emisje Cr(VI) do atmosfery nie przekraczają 15,0 mg na tonę papieru. Instaluje się urządzenie służące redukcji emisji.
 • Emisje lotnych związków organicznych (LZO) z offsetu rolowego na gorąco: Całkowite emisje LZO obliczone za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika powinny być niższe lub równe 0,03 kg LZO na kg wkładu farby; lub emisje niezorganizowane LZO, obliczone za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika, powinny być niższe lub równe 8 % wkładu rozpuszczalnika obliczonego za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika, a całkowite LZO w gazach odlotowych powinny być niższe lub równe 12,0 mg C/Nm3.
 • Emisje lotnych związków organicznych (LZO) z fleksografii i rotograwiury niepublikacyjnej: Całkowite emisje LZO obliczone za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika powinny być niższe lub równe 0,24 kg LZO na kg wkładu farby; lub emisje niezorganizowane LZO, obliczone za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika, powinny być niższe lub równe 9,6 % wkładu rozpuszczalnika obliczonego za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika, a całkowite LZO w gazach odlotowych powinny być niższe lub równe 16,0 mg C/Nm3.
 • Emisje LZO z procesów drukowania nieobjętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE: Określono limity całkowitej emisji LZO w przeliczeniu na tonę papieru.
 • Odpadów

Zakład, w którym produkt jest wytwarzany, musi posiadać system przetwarzania odpadów, który realizuje i dokumentuje środki zastosowane w celu zmniejszenia ilości odpadów stałych i płynnych, w tym odpadów papieru, odpadów farb, środków czyszczących i roztworów zwilżających, określone przez lokalne lub krajowe organy regulacyjne.

Określono maksymalne ilości wytwarzanego papieru odpadowego w zależności od metody druku dla produktów z papieru zadrukowanego.

Określono maksymalne ilości wytwarzanego papieru odpadowego w zależności od rodzaju produktu dla wyrobów papierniczych i toreb papierowych z uchwytami.

 • Zużycia energii

Obiekt, w którym produkowany jest produkt z oznakowaniem ekologicznym UE, ustanawia system zarządzania energią obejmujący wszystkie urządzenia zużywające energię (w tym maszyny, oświetlenie, klimatyzację, chłodzenie). System zarządzania energią obejmuje środki służące poprawie efektywności energetycznej i zawiera informacje dotyczące przynajmniej następujących procedur:

 • opracowanie i wdrożenie planu gromadzenia danych dotyczących energii w celu określenia kluczowych danych liczbowych dotyczących energii,
 • analiza zużycia energii, która zawiera wykaz systemów, procesów i instalacji zużywających energię,
 • określenie stosowanych środków na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania energii,
 • cele i założenia ciągłe w zakresie zmniejszenia zużycia energii.
 • Szkoleń

Wszyscy odpowiedni członkowie personelu uczestniczący w bieżącej działalności zakładu produkcyjnego posiadają wiedzę niezbędną do zapewnienia, aby wymogi dotyczące oznakowania ekologicznego były spełniane i stale ulepszane.

 • Zdatności do użycia

Produkt nadaje się do użycia zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 • Informacji o produkcie

Na papierowych torbach z uchwytami znajdują się następujące informacje: „Prosimy o ponowne użycie tej torby”. Na produkcie z papieru zadrukowanego znajdują się następujące informacje: „Prosimy o zbieranie zużytego papieru do recyklingu”.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo EU Ecolabel należy stosować wraz z numerem zezwolenia zgodnie z wytycznymi stosowania logo.

 

Zakwaterowanie turystyczne

 1. Kryteria: Decyzja Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. (z późn.zm.)
 2. Historia zmian: Decyzja Komisji (UE) 2017/175 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniona przez:
 1. Zakres kryteriów: Kryteria obejmują świadczenie usług zakwaterowania turystycznego i usług kempingowych oraz następujące inne usługi pomocnicze pod zarządem obiektu zakwaterowania turystycznego: usługi gastronomiczne; obiekty rekreacyjne; tereny zielone; pomieszczenia do organizacji jednorazowych imprez, takich jak konferencje biznesowe, spotkania i szkolenia oraz sanitariaty, pralnie i kuchnie oraz punkty informacyjne dostępne dla turystów, podróżnych i gości kempingu do zbiorowego użytku. Usługi transportowe i wycieczki są wyłączone z grupy produktów „zakwaterowanie turystyczne”.
 2. Ważność kryteriów: 30 czerwca 2025 r.
 3. Podręcznik dla Wnioskodawców: User Manual (dostępny jedynie w języku angielskim)
 4. Formularz Wniosku: Dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”

W ramach tej grupy produktów, wyroby muszą spełnić wymagania w zakresie:

 • Podstaw systemu zarządzania środowiskowego

Wnioskodawca dysponuje podstawowym, spełniającym minimalne wymogi systemem zarządzania środowiskowego przez wdrożenie: polityki ochrony środowiska, szczegółowego programu działań oraz procedury oceny wewnętrznej.

 • Szkoleń dla pracowników

Obiekt zakwaterowania turystycznego przeprowadza szkolenie personelu (również pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji) i przekazuje mu informacje, w tym pisemne procedury lub instrukcje, w celu zapewnienia stosowania procedur mających na celu ochronę środowiska oraz podniesienia świadomości odpowiedzialności za środowisko naturalne, zgodnie z odpowiednimi kryteriami obowiązkowymi i fakultatywnymi w ramach tego oznakowania ekologicznego UE. Nowym pracownikom zapewnia się odpowiednie szkolenie w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia pracy, zaś wszystkim pracownikom co najmniej raz do roku przekazuje się zaktualizowane informacje dotyczące powyższych aspektów.

 • Informacji dla gości

Obiekt zakwaterowania turystycznego przekazuje gościom informacje w celu zapewnienia stosowania procedur mających na celu ochronę środowiska oraz podniesienia świadomości odpowiedzialności za środowisko naturalne. Goście otrzymują kwestionariusz, za pośrednictwem internetu lub na miejscu, w którym mogą wyrazić swoją opinię na temat aspektów środowiskowych zakwaterowania oraz ich ogólnego zadowolenia z udogodnień i usług zakwaterowania turystycznego. Obowiązywać musi jasna procedura rejestracji uwag i skarg klientów, udzielonych odpowiedzi oraz podjętych działań korygujących.

 • Ogólnych kwestii związanych z konserwacją

Profilaktyczną konserwację urządzeń należy przeprowadzać co najmniej raz do roku lub częściej, jeżeli wymagają tego przepisy lub odpowiednie instrukcje producenta. Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być zapisywane w specjalnym dzienniku prac konserwacyjnych, zawierającym informacje o przybliżonych wielkościach wycieku wody z instalacji wodociągowych.

 • Monitorowania zużycia

Obiekt zakwaterowania turystycznego ma procedury zbierania i monitorowania danych – raz w miesiącu lub przynajmniej raz w roku. Zbieranie danych obejmuje przynajmniej:

 1. jednostkowe zużycie energii (kWh/osobodobę lub w kWh/m2 (powierzchni wewnątrz budynku) na rok);
 2. udział energii odnawialnej wytwarzanej na miejscu w końcowym zużyciu energii (%);
 3. zużycie wody na osobodobę (w litrach/osobodobę) łącznie z wodą używaną do nawadniania (w stosownych przypadkach) oraz wszelkich innych czynności związanych ze zużyciem wody;
 4. ilość wytwarzanych odpadów na osobodobę (w kg/osobodobę);
 5. zużycie produktów chemicznych do czyszczenia, zmywania, odkażania, prania i innych specjalnych środków czyszczących (np. do płukania wstecznego basenu) (w kg lub litrach/osobodobę) z wyszczególnieniem, czy są to środki gotowe do użycia, czy nierozcieńczone;
 6. udział (%) używanych produktów opatrzonych oznakowaniem ekologicznym typu I wg ISO.
 • Efektywności energetycznej urządzeń oraz oświetlenia

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń,  podgrzewania wody, klimatyzacyjnych i powietrznych pomp ciepła muszą mieć wskaźnik efektywności i/lub klasę efektywności energetycznej przynajmniej taką jak określono w decyzji Komisji. W obiekcie należy stosować żarówki energooszczędne w ilościach nie mniejszych niż określono w decyzji Komisji.

 • Termoregulacji

Temperatura we wszystkich wspólnych pomieszczeniach (np. restauracjach, salach ogólnodostępnych i konferencyjnych) jest oddzielnie regulowana w następujących zakresach: W okresie letnim temperatura zadana we wspólnych pomieszczeniach, w trybie chłodzenia, jest ustawiona na poziomie 22 °C lub powyżej (± 2 °C na żądanie klientów), a w okresie zimowym temperatura zadana we wspólnych pomieszczeniach, w trybie ogrzewania, jest ustawiona na poziomie 22 °C lub poniżej (± 2 °C na żądanie klientów).

 • Automatycznego wyłączania systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia (w przypadku obiektów powyżej 5 pokoi)

Systemy i urządzenia ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zainstalowane w okresie ważności pozwolenia na oznakowanie ekologiczne UE są wyposażone w wyłącznik uruchamiający się automatycznie po otwarciu okien i po wyjściu gości z pokoju.

 • Zewnętrznych urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Obiekt zakwaterowania turystycznego nie korzysta z zewnętrznych urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

 • Zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Obiekt zakwaterowania turystycznego musi korzystać z energii z odnawialnych źródeł energii w ilości nie mniejszej niż określono w decyzji Komisji.

 • Węgla i olejów opałowych (w przypadku obiektów posiadających niezależny system grzewczy)

Nie używa się olejów opałowych o zawartości siarki powyżej 0,1 % oraz węgla jako źródeł energii.

 • Wodooszczędnej armatury

Bez uszczerbku dla przepisów lokalnych lub krajowych dotyczących natężenia przepływu wody w kranach łazienkowych i prysznicach, średnie natężenie przepływu wody w kranach łazienkowych i prysznicach nie może przekraczać 8,5 l/min. Zakazane jest stosowanie ciągłego spłukiwania w pisuarach, a w przypadku toalet zainstalowanych w czasie obowiązywania pozwolenia na oznakowanie EU Ecolabel średnia rzeczywista ilość spłukiwanej wody wynosić powinna ≤ 4,5 l.

 • Wielokrotnego wykorzystania pościeli i ręczników

Obiekt zakwaterowania turystycznego wymienia pościel i ręczniki z częstotliwością domyślną określoną w jego programie działań na rzecz środowiska, rzadziej niż codziennie, chyba że nie jest to zgodne z prawem, przepisami krajowymi lub niezależnym systemem certyfikacji, w którym dany obiekt zakwaterowania uczestniczy. Częstsze wymiany mają miejsce tylko na wyraźne życzenie gości.

 • Zapobiegania powstawania odpadów i ich segregowanie

Obiekt posiada plan zmniejszania powstawiania odpadów spożywczych i postępuje według niego. Gościom nie udostępnia się artykułów toaletowych jednorazowego użytku, chyba że goście o nie poproszą, istnieje taki obowiązek prawny lub jest to wymóg niezależnego systemu oceny jakości/systemu certyfikacji lub polityki jakości sieci hotelowej, do której należy obiekt zakwaterowania turystycznego. W pokojach nie używa się jednorazowych ręczników ani pościeli. W restauracjach, barach i pokojach nie udostępnia się gościom jednorazowych naczyń, chyba, że wnioskodawca ma umowę dotyczącą takich wyrobów z podmiotem zajmującym się recyklingiem. Gościom udostępnia się

 • Zakazu palenia

We wszystkich strefach wspólnych wewnątrz budynków oraz w co najmniej 80 % pokojów gościnnych lub jednostek zakwaterowania (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) obowiązywać powinien zakaz palenia.

 • Promowania przyjaznych dla środowiska środków transportu

Na miejscu i na stronie internetowej obiektu (jeśli jest ona dostępna) udostępnia się informacje dotyczące przyjaznych środowisku środków transportu dostępnych lokalnie, w celu transportu między miejscowościami i wewnątrz nich oraz, jeśli takie istnieją, ofert specjalnych lub umów z przewoźnikami.

 • Informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE

Logo EU Ecolabel może odnosić się wyłącznie do usługi nim oznakowanej i występować musi z odpowiednim numerem zezwolenia.

oraz wybrane kryteria fakultatywne w celu uzyskania wymaganej ilości punktów np.:

 • Rejestracja EMAS lub certyfikacja ISO obiektu zakwaterowania i/ lub dostawców
 • Usługi z oznakowaniem ekologicznym
 • Odzyskiwanie ciepła
 • Automatyczne wyłączanie urządzeń
 • Wytwarzanie energii cieplnej na miejscu z odnawialnych źródeł energii
 • Ogrzewanie i optymalizacja utrzymania basenu
 • Produkty z papieru
 • Zaopatrzenie w napoje
 • Detergenty i zaopatrzenie w produkty kosmetyczne
 • Ograniczenie stosowania środków czyszczących
 • Zakaz palenia w pokojach
 • Polityka społeczna
 • Produkty lokalne i organiczne
 • Unikanie stosowania pestycydów
 • Dodatkowe działania środowiskowe i akcje społeczne
Powrót
Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ