Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Czy Państwa firma przygotowana jest do zmian?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. będzie stosowane już od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Korzyści

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Kary finansowe za uchybienia w zakresie przepisów Rozporządzenia wzrosną w 2018 r. do 20 mln Euro lub do 4% przychodu za ub. rok.

Dzięki szkoleniu dowiecie się Państwo:

 •  Najważniejszych aktach prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji (na szkoleniu zostaną omówione wybrane pozycje wraz z omówieniem ich znaczenia dla SZBI)
 • O najważniejszych zmianach w ochronie danych osobowych (np. Jakie będą najważniejsze nowości wynikające z RODO/GDPR i jaki będzie ich wpływ na obecne rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych w biznesie i administracji)
 • O nowych instytucjach prawnych i ich znaczeniu dla administratorów danych (Co wynika z wprowadzania obowiązku przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych. Jak powinien wyglądać rejestr czynności przetwarzania. Kim jest i kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO). Jak powinny wyglądać klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacyjna)
 • Wszystkie zagadnienia omawiamy na przykładach obrazujących najważniejsze zasady BI/ODO

Adresaci szkolenia

 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji;
 • Osoby zarządzające systemem ochrony danych osobowych;
 • Pracownicy działów bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Kadra kierownicza.

Program

1. Spełnienie wymagań przepisów prawa jako podstawa prawidłowo wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

2. Wymagania prawne przy przetwarzaniu informacji, czyli jakie akty prawne przy wdrażaniu/utrzymywaniu SZBI powinny być brane pod uwagę. Przegląd wybranych aktów prawnych i ich omówienie pod kątem bezpieczeństwa informacji

 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Ustawa o ochronie baz danych
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Kodeks pracy
 • Kodeks karny
 • Krajowe ramy interoperacyjności

3. Istota nowych regulacji wprowadzonych przez RODO:

 • Prawna forma reformy ochrony danych osobowych (bezpośrednie stosowanie przepisów RODO, omówienia aktualnego projektu ustawy o ochronie danych osobowych

4. Obowiązki administratorów danych osobowych

 • Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych (wrażliwych)
 • Nowy obowiązek informacyjny
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na profilowanie; Ograniczenia w zakresie profilowania
 • Nowe zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych dzieci;
 • Anonimizacja danych osobowych;
 • Privacy by design (ochrona w fazie projektowania i ocena skutków dla ochrony danych osobowych;
 • Privacy by default (domyślna ochrona danych);
 • Nowe wymagania przy powierzaniu danych osobowych
 • Ryzyko w procesach przetwarzania danych
 • Zgłaszanie naruszeń przetwarzania danych osobowych
 • Sposób i tryb powoływania Inspektora ochrony danych (IOD/DPO). Obowiązek wyznaczenia i nowe zadania.
 • Audyty bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Dokumentacja w przetwarzaniu danych osobowych (procedury wewnętrzne)

5. Szczególne uprawnienia podmiotów danych

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych

6. Konsekwencje naruszeń przetwarzania danych osobowych

Czas trwania

1 dzień – 8 godz. lekcyjnych

Dodatkowe informacje o szkoleniu

Zajęcia będzie prowadził wykładowca z wykształcenia prawnik. Od 2006r. prowadzi praktykę w zakresie wdrażania systemów ochrony informacji (SZBI wg ISO 27001; ochrony danych osobowych). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

Certyfikowany audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301), posiada również dyplom ukończenia studiów prawno-informatycznych dot. Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Od 2015 r również Administrator Bezpieczeństwa Informacji świadczący usługi jako zewnętrzny ABI.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgloszenia na szkolenie

 • Zasady przetwarzania danych osobowych

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Anna Ickiewicz

  Młodszy Specjalista ds. Szkoleń

  + 48 22 46 45 363
  +48 691 335 534
  aickiewicz@pcbc.gov.pl
 • Informacje o szkoleniu

  Cena: 690.00 zł*

  Cena: 690.00 zł*

  * Do podanych cen należy doliczyć VAT 23%. Ceny nie zawierają kosztów zakwaterowania.

  POBIERZ TERMINARZ SZKOLEŃ

  Wpisz e-mail

  Na 3 dni przed szkoleniem otrzymasz przypomnienie!

  Powrót