Nowe regulacje dot. wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 31/01/2023

Organizacje, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegające kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) informujemy, że w dniu 27.01.2023 r. ogłoszono ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 7 powyższej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa  państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1666)

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Zmiany jakie zostały wprowadzone do ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1666) związane są z dodaniem do Rozdziału 8 Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe  po art. 46d nowych art. 46e–46h.

Zgodnie z Art. 46e. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje się przepisy art. 46f–46h do: wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, oznaczonych kategorią LU13 w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3

Wywóz i tranzyt, o których mowa w art. 46e pkt 1, lub nabycie, o którym mowa w art. 46e pkt 2, mogą być dokonane po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 8a, jest obowiązany zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy:

1) sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, o których mowa w art. 46e pkt 1, lub

2) kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała, o których mowa w art. 46e pkt 2.

Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 46g, podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 8a, wskazuje:

1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania;

2) określenie produktu i jego ilości;

3) oznaczenie końcowego użytkownika

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z zakresu certyfikacji Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK)

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ