CO NOWEGO W NOWEJ NORMIE ISO 45001 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 25/06/2018

Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001?

Międzynarodowa norma ISO 45001, która została opublikowana 12 marca 2018 r. to nowy standard, który zastąpi OHSAS 18001 oraz PN-N 18001.

Organizacje posiadające certyfikat OHSAS 18001 mają 3 letni okres przejściowy na migrację na nową normę ISO 45001. Ostatecznym terminem jest 11 marca 2021 roku. Do tej daty cały proces certyfikacji musi zostać zakończony, łącznie z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności.

Nowa norma ISO 45001 a zwłaszcza zastosowane w niej mechanizmy dają pewność organizacjom, że ich Systemy Zarządzania są zgodne z obowiązującym prawem, monitorują wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji oraz potencjalnie chronią życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższają morale pracowników.

ISO 45001: 2018 ma zastosowanie do każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyka związanego z BHP pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

ISO 45001: 2018 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże oświadczenia o zgodności z tym dokumentem są realizowane pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy ISO 45001 zostaną włączone do systemu zarządzania BHP organizacji i spełnione bez wykluczenia.

 

Jakie są najważniejsze różnice między obecnym standardem OHSAS 18001 a nową Międzynarodową Normą ISO 45001?

 1. Ujednolicona struktura

Ujednolicenie struktury normy uwzględniający wspólny układ względem systemów opartych na normie ISO 9001, ISO 14001 i innych standardów systemów zarządzania.

Uwzględnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi różnych systemów zarządzania pozwoli uniknąć potencjalnych błędów podczas integracji systemów zarządzania np. ISO 9001, ISO 14001.

 1. Kontekst Organizacji – Środowisko Organizacji

Nowym elementem jest wymóg, aby organizacja monitorowała wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i jej BHP.

Na kontekst organizacji w rozumieniu normy składają się czynniki tworzące otoczenie – wyróżnia się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne organizacji.

Na otoczenie zewnętrzne organizacji składają się otoczenie ogólne i celowe.

Do czynników wewnętrznych i zewnętrznych przykładowo zalicza się: pojawienie się nowych technologii w danej branży, obowiązujące regulacje prawne, kwestie związane z HR (np. dostępność wykwalifikowanych pracowników) i nagłe niekorzystne warunki pogodowe (np. powódź).

Norma ISO 45001 wymaga monitorowania tych czynników/zagrożeń przez wyznaczone do tego osoby.

Organizacja powinna określić zainteresowane strony, które są istotne z punktu widzenia systemu zarządzania BHP. Istotne jest również określenie potrzeb i oczekiwań osób pracujących i innych zainteresowanych stron.

Organizacja określa granice i możliwości zastosowania Systemu Zarządzania BHP w celu ustanowienia jego zakresu.

 1. Przywództwo

Nowa norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na rolę kierownictwa w system zarządzania.

Najwyższe kierownictwo powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w zarządzanie  BHP poprzez:

 • przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom związanych z pracą oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy;
 • zapewnienie, że została ustanowiona polityka BHP;
 • zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji;
 • zapewnianie zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia SZBHP;
 • zapewnienie aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli, wykorzystywanie konsultacji na wszystkich poziomach zarządzania w ramach SZBHP.
 • kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność SZBHP.
 1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans

Podczas określenia ryzyka i szans SZBHP i jego zamierzonych wyników organizacja bierze pod uwagę zagrożenia, ryzyka związane z BHP i inne rodzaje ryzyk , możliwości w zakresie BHP oraz wymagania prawne i inne.

 1. Outsourcing

Organizacja powinna zapewnić kontrolę nad zleconymi funkcjami i procesami. Organizacja powinna zapewnić zgodność swoich ustaleń dotyczących outsourcingu z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami oraz zgodność z zamierzonymi celami SZBHP.

 1. Działania zapobiegawcze

W normie ISO 45001 został usunięty termin działania zapobiegawcze. Cała norma ma na celu zapobieganie zdarzeniom w obszarze BHP.

Jak przygotować się do przejścia ze standardu OHSAS 18001 oraz PN-N-18001 na nową Międzynarodową Normę ISO 45001? 

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów oraz do kontaktu z Zespołem ds. Sprzedaży, w którym uzyskają Państwo wszelkie informacje.

Zapraszamy do współpracy !

 

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ