Rozszerzona akredytacja PCBC S.A. na RoHS II - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 19/07/2016

Z zadowoleniem zawiadamiamy, iż Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych PCBC S.A. Oddział w Pile, w wyniku przeprowadzonego przez Polskie Centrum Akredytacji procesu oceny, uzyskało rozszerzenie akredytacji o badania przesiewowe sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowy zakres akredytacji nr AB006 obejmuje komplet badań, zarówno przesiewowych jak i chemicznych, odnoszących się do wymagań określonych w dyrektywie RoHS (2011/65/UE).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega obowiązkowym badaniom na zawartość ołowiu, kadmu, rtęci, chromu sześciowartościowego, związków polibromowanych (PBB, PBDE). Laboratorium udziela szczegółowych informacji dotyczących badań w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS.

Czym jest RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances)?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, opublikowana 8 czerwca 2011 r., w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) RoHS 2011/65/EU (tzw. RoHS 2), jest dyrektywą „nowego podejścia”, która zastąpiła dotychczas obowiązującą RoHS 2002/95/WE.

Jakie wyroby podlegają wymaganiom dyrektywy RoHS 2?
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt konsumencki
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne
9. Przyrządy do nadzoru i sterowania, w tym przyrządy do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych
10. Automaty wydające
11. Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii
12. Komponenty i surowce wykorzystywane do produkcji EEE

Jakie substancje podlegają ograniczeniom w zastosowaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Dyrektywa RoHS 2 określa maksymalne dopuszczalne zawartości następujących substancji w materiałach jednorodnych:

> ołów (Pb): 0,1 %
> kadm (Cd): 0,01 %
> rtęć (Hg): 0,1 %
> chrom sześciowartościowy (Cr+6): 0,1 %
> polibromowane bifenyle (PBB): 0,1 %
> polibromowane etery difenylowe (PBDE): 0,1 %

Gdzie można zlecić badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS 2?
Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział Badań i Certyfikacji w Pile wykonuje badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów, wykorzystuje do tego celu metodyki badawcze określone w normach EN 62321 zharmonizowanych w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS 2.

Laboratorium posiada wymagane wyposażenie do przeprowadzania badań RoHS 2:

> spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF
> spektrometr plazmowy ICP-OES z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
> spektrometr absorpcji atomowej AAS
> chromatograf gazowy GC-MS
> odpowiedni niezbędny sprzęt pomocniczy

Laboratorium posiada od 20 grudnia 1993 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 006 potwierdzający, że spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji obejmuje normy zharmonizowane z dyrektywą RoHS 2.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ