Specjalna Edycja Szkolenia z Ekspertem- Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 09/12/2019

Zapraszamy na specjalną edycję szkolenia z ekspertem „Krajowe oraz europejskie regulacje dotyczące zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach”, które odbędzie się w marcu 2020 r.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi z zakresu zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w przepisach w ostatnich latach.

Omówione też zostaną obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, tj. kontrolami i postępowaniami administracyjnymi, w tym postępowaniami w sprawie kar pieniężnych. Przedstawione również zostaną planowane zmiany w przepisach krajowych i europejskich.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane, tj. producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, sprzedawców, a także do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

PROWADZĄCY 

Roman Sobczak – ekspert z zakresu przepisów dotyczących wyrobów budowlanych. Wieloletni pracownik organu nadzoru budowlanego i resortu budownictwa. Współautor ostatnich nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. W latach 2010-2018 w resorcie budownictwa odpowiedzialny za wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Współautor obowiązujących od 2017 r. nowych przepisów dotyczących znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Posiada wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu stosowania przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych
  2. Informacja o normalizacji
  3. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE
  4. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym
  5. Wyroby innowacyjne oraz jednostkowe zastosowanie wyrobów budowlanych
  6. System nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych
  7. Zmiany w przepisach krajowych i europejskich

TERMIN I CZAS TRWANIA

3 marzec 2020 r.

1 dzień – 8 godzin

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Prosimy o przesłanie  wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na podany w karcie adres e-mail

Koszt udziału w szkoleniu – 730 zł netto/os. 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie PCBC S.A. – ZAPRASZAMY!

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ