Echa konferencji Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB) i Komitetu Regulacyjnego (REGCOM) ds. EU Ecolabel - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 10/05/2021

W dniach  28-30 kwietnia 2021 r. odbyły się on-line posiedzenia Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (EUEB) oraz Komitetu Regulacyjnego (REGCOM) ds. EU Ecolabel.

Wśród wielu omawianych zagadnień znalazły się m.in.:

 • Statystyka dotycząca liczby wydanych licencji i certyfikowanych produktów,
 • propozycja utworzenia tematycznych grup roboczych w celu wspierania promocji oznakowania ekologicznego UE,
 • projekt końcowy kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla produktów kosmetycznych i produktów do pielęgnacji zwierząt,
 • projekt zmian kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla farb i lakierów,
 • projekt przedłużenia kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla obiektów zakwaterowania turystycznego,
 • aktualizacje polityki gospodarki o obiegu zamkniętym związanej z oznakowaniem ekologicznym UE.

Poniżej przedstawiamy dwa pierwsze tematy poruszone podczas konferencji.

EU ECOLABEL – fakty i liczby Marzec 2021

ecolabelDane liczbowe dotyczące oznakowania ekologicznego UE są publikowane dwa razy w roku na stronie internetowej poświęconej oznakowaniu ekologicznemu UE. Do marca 2021 r. wydano 1892 licencje na 78 071 produktów (towarów i usług). Obecna liczba produktów posiadających oznakowanie ekologiczne UE jest najwyższa w historii.

Pomimo kryzysu COVID-19 i pomimo Brexitu, dane statystyczne dotyczące oznakowania ekologicznego UE nadal rosną. W przypadku większości grup wyrobów objętych kryteriami oznakowania ekologicznego UE odnotowano istotny wzrost liczby licencji i certyfikowanych wyrobów. Świadczy to o realnym zainteresowaniu bardziej przyjaznymi dla środowiska produktami na rynku.

W porównaniu z danymi z września 2020 r. nastąpił:

 • Wzrost całkowitej liczby przyznanych licencji o 135 licencji, co daje wzrost 8%,
 • Wzrost łącznej liczby certyfikowanych produktów o 2275 produktów, co daje wzrost 3%.

Poniższe wykresy przedstawiają udział licencji i produktów z oznakowaniem ekologicznym UE w podziale na poszczególne kraje członkowskie i grupy wyrobów.

 1. Udział certyfikowanych wyrobów i usług w poszczególnych krajach członkowskich

Spośród 78071 wszystkich produktów certyfikowanych na koniec marca 2021 r, większość znajduje się w następujących grupach wyrobów: farby i lakiery wewnętrzne i zewnętrzne (39%), bibułki i produkty higieniczne (16%), Twarde pokrycia (10%).

2. Liczba certyfikowanych wyrobów w podziale na grupy wyrobów

Do grup wyrobów o największym łącznym wzroście liczby certyfikowanych wyrobów od września 2020 należą:

 • Bibułka i produkty higieniczne: (+1 570)
 • Farby i lakiery do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: (+1 469)

Te dwie grupy wyrobów nadal reprezentują sektor odnoszący największe sukcesy pod względem całkowitej liczby certyfikowanych wyrobów.

Wśród grup wyrobów z największym względnym wzrostem liczby certyfikowanych wyrobów od ostatniego okresu sprawozdawczego znajdują się:

 • pochłaniające środki higieniczne (+ 50%),
 • Usługi sprzątania wnętrz (+ 37%),
 • Smary (+ 31%),
 • Detergenty do prania (+ 26%)

Do grup produktów z największym łącznym wzrostem liczby licencji od ostatniego raportu należą:

 • Bibułka i produkty higieniczne (+37 licencji)
 • Zakwaterowanie turystyczne (+26 licencji)
 • Papier graficzny (+23 licencje)
 • Smary (+17 licencji)

Grupa produktowa zakwaterowanie turystyczne, pomimo ogromnych strat sektora hotelarskiego spowodowanego pandemią COVID-19, odnotowuje stały wzrost, a od marca 2020 r.wydano łącznie 55 dodatkowych licencji. Ogólnie rzecz biorąc, ta grupa produktów ma największą liczbę licencji (418 licencji).

Wzrost liczby licencji na bibułki i produkty bibułkowe, papier graficzny i smary wynika głównie z zakończonego procesu odnawiania wcześniej wygasłych licencji. Liczba produktów z oznakowaniem ekologicznym UE w tych grupach produktów osiągnęła poprzedni poziom. Nastąpił niewielki spadek liczby licencji spowodowany wygaśnięciem części z nich. Pomimo ogólnego wzrostu liczby licencji w okresie od września 2020 do marca 2021 roku, to w pewnych grupach wyrobów nastąpił spadek liczby certyfikowanych produktów takich jak: detergenty do ręcznego zmywania naczyń (-46 produktów, +5 licencje) i twarde pokrycia (-215 produktów, +1 licencja).

Grupy produktów „Farby i lakiery do wnętrz i na zewnątrz pomieszczeń” oraz „Przemysłowe i instytucjonalne detergenty pralnicze” nie odnotowały wzrostu liczby licencji, pomimo wzrostu liczby produktów. Natomiast bez zmian (tj. nie wykazały ani wzrostu ani spadku) w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pozostały grupy produktów, do których należą: materace łóżkowe (2 licencje, 23 produkty), obuwie (2 licencje, 92 produkty) i wyświetlacze elektroniczne (dawniej telewizory).

Spadek produktów w grupie „wyroby włókiennicze” (-1493) wynika z wygaśnięcia licencji przyznanych przez brytyjską jednostkę właściwą.

Idea Grup Roboczych EUEB (WG)

Tworzenie Grup roboczych EUEB ma na celu zwiększenie świadomości i rozpowszechnienie oznakowania ekologicznego UE.

Komisja Europejska wskazała na fakt, że należy podjąć wysiłki zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, aby zwiększyć świadomość zainteresowanych stron na temat oznakowania ekologicznego UE w celu zwiększenia jego popularności oraz świadomości wśród konsumentów.

Jednym z trzech głównych celów strategicznego planu prac dotyczącego oznakowania ekologicznego UE jest zwiększenie obecności oznakowania ekologicznego UE na rynku poprzez zwiększenie zainteresowania zarówno przemysłu, jak i świadomości konsumentów. Aby osiągnąć ten cel, służby Komisji (KE) i odpowiednie zainteresowane strony wskazały kilka konkretnych działań.

KE proponuje powołanie operacyjnych grup roboczych w ramach EUEB w celu prowadzenia / ułatwiania / koordynowania działań dotyczących określonych priorytetowych tematów / sektorów i w tym sensie będzie uzupełniać działania Grupy Marketingowej, która pracuje nad ogólnymi szerszymi ramami komunikacyjnymi dla oznakowania ekologicznego UE. Oczekuje się, że działania dotyczące określonych priorytetowych tematów / sektorów będą bardziej skuteczne, jeśli będą prowadzone w sposób skoordynowany między KE i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, obejmując zarówno wymiar unijny, jak i krajowy.

Jakie grupy robocze proponuje się utworzyć?

W związku z inicjatywą Komisji Europejskiej, członkowie / obserwatorzy EUEB mogą proponować powołanie konkretnych grup roboczych. Ideą KE jest rozpoczęcie prac od powołania następujących grup roboczych:

 • Grupa Robocza ds. Zakwaterowania Turystycznego – KE wdrożyła ostatnio wiele działań w celu zwiększenia zainteresowania ww. grupą produktów i zwiększania świadomości w tym sektorze, dla którego oznakowanie ekologiczne UE mogłoby być kluczowym narzędziem do odzyskiwania swojej kondycji po pandemii COVID-19. Koordynacja działań zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym wydaje się obecnie niezwykle ważna, także w kontekście ukierunkowanej kampanii komunikacyjnej, która będzie prowadzona przez pracowników KE w latach 2021-2022.
 • Grupa Robocza ds. Sprzedawców Detalicznych – jednym z bardziej obiecujących działań mających na celu zwiększenie widoczności oznakowania ekologicznego UE – wspomnianego również w „Nowym programie na rzecz konsumentów” – jest współpraca z detalistami, a zwłaszcza ze sprzedawcami internetowymi / platformami internetowymi. Wysiłki już podjęte na szczeblu UE można łatwo rozszerzyć na innych sprzedawców detalicznych oraz na szczeblu krajowym.
 • Grupa Robocza ds. Papieru zadrukowanego, wyrobów papierniczych oraz papierowych toreb z uchwytami. Ww. Grupa Robocza zajmowałaby się promocją nowej grupy produktów z dużym potencjałem.

Jak będą pracować grupy robocze?

Każda grupa robocza ustanowi swój „sposób działania”. Punkt informacyjny ds. Oznakowania ekologicznego UE (Helpdesk)  będzie pełnił funkcję sekretariatu grupy roboczej i sporządzi program działania w oparciu o wkład i sugestie grup roboczych. Ponadto, będzie przygotowywał programy spotkań WG, sporządzał protokoły i śledził działania, wspierał WG w wirtualnej współpracy: np. tworzenie listy dystrybucyjnej e-mail, wysyłanie przypomnień, podsumowań i organizowanie rund zwrotnych na temat nadchodzących działań; będzie także zapewniał członkom grupy roboczej dodatkowe materiały / informacje / wsparcie w razie potrzeby; będzie łącznikiem z EUEB i innymi podmiotami KE, którzy mogą wnosić wkład w prace grupy roboczej (np. w zakresie komunikacji).

Grupy robocze będą składać sprawozdania z postępów prac na posiedzeniach EUEB, aby dzielić się swoimi osiągnięciami i historiami sukcesu ze wszystkimi członkami EUEB.

Jakie są potencjalne działania grup roboczych?

Każda grupa robocza zdecyduje o najbardziej skutecznych działaniach, które włączy do swojego programu działania, aby zwiększyć zainteresowanie  oznakowaniem ekologicznym UE dla określonej grupy produktów lub w określonym sektorze.

Przykładowe działania mogą być  następujące:

 • Mapowanie docelowych interesariuszy dla konkretnego tematu / sektora. Byliby to interesariusze, którzy mogą pomóc grupie roboczej, działając jako multiplikatorzy. W zależności od grupy produktów multiplikatorami mogą być np.: e-sprzedawcy / platformy rezerwacyjne, stowarzyszenia handlowe, stowarzyszenia konsumentów, stowarzyszenia ds. ochrony środowiska, laboratoria itp.

Na przykład w przypadku turystyki odpowiednimi interesariuszami mogą być:

 1. Różnego rodzaju operatorzy turystyczni na poziomie UE, krajowym i regionalnym,
 2. Władze krajowe / regionalne / lokalne.

Obecnie  istnieją  inicjatywy (KE i spoza WE), które mogą działać jako multiplikatorzy (np. Green City Accord; Portal Młodzieżowy UE, inne inicjatywy krajowe).

Interesariusze mogą organizować odpowiednie wydarzenia (np. międzynarodowe wydarzenia sportowe, konkursy / wydarzenia w ramach współpracy wielostronnej itp.).

Angażowanie kluczowych interesariuszy – grupy robocze we współpracy z KE w stosownych przypadkach mogą przedstawić oznakowanie ekologiczne UE kluczowym zainteresowanym stronom poprzez seminaria dwustronne i webinaria / warsztaty. Mogą także opracować projekt strategii współpracy z każdym z nich, w szczególności w jaki sposób podmioty te mogą pomóc w zaangażowaniu zainteresowanych posiadaczy licencji w zwiększenie widoczności  na rynku produktów posiadających oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel,   udostępniając kluczowe portale / strony rezerwacyjne, aby produkty z oznakowaniem ekologicznym UE były łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa oraz jak angażować się w komunikację z opinią publiczną.

 • Identyfikacja i uczestnictwo w odpowiednich konferencjach / wydarzeniach w celu podniesienia świadomości na temat EU Ecolabel – w zależności od wydarzenia uczestniczyć będą członkowie grupy roboczej / Helpdesk / KE.
 • Utworzenie społeczności posiadaczy licencji na oznakowanie ekologiczne UE (poprzez LikedIn / Newsletter) – Helpdesk utworzy uzgodniony format „platformy społecznościowej” w oparciu o wkład i pomysły opracowane przez grupę roboczą. Grupa Robocza dostarczy informacje i wkład na temat wydarzeń, kampanii promocyjnych itp., które mogą być interesujące i rozpowszechniane wśród interesariuszy za pośrednictwem platformy społecznościowej.
 • Produkcja / wykorzystanie materiałów komunikacyjnych dla sektora /przedstawicieli / interesariuszy / opinii publicznej: mogą to być arkusze informacyjne, historie sukcesu, treść biuletynów, studiów przypadków itp., przygotowanych przez wykonawców Komisji i HD, a także inne materiały.
 • Projektowanie i wdrażanie konkretnych działań komunikacyjnych dla ogółu społeczeństwa w szczególności w synergii z działaniami komunikacyjnymi zaprojektowanymi i przeprowadzonymi przez zespół ds. komunikacji, Marketing Core Group i Helpdesk.
 • Identyfikowanie i promowanie możliwości finansowania (na budowanie potencjału / technicznej pomocy / wkładu finansowego / ulgi podatkowej) na poziomie UE i krajowym – wdrożenie i wykorzystanie oznakowania ekologicznego UE (w stosownych przypadkach). Kiedy są możliwości finansowania należy powiadomić zidentyfikowane władze krajowe / regionalne / inne / potencjalnych posiadaczy licencji o dostępności takich możliwości finansowania.

KE zaleca promowanie produktów z oznakowaniem ekologicznym UE za pośrednictwem zielonych zamówień publicznych GPP we wszystkich odpowiednich instytucjach / organach (UE, jednostkach certyfikujących, organizacjach EMAS, urzędach itp.).

Kto może wyrazić zainteresowanie udziałem w grupach roboczych?

Każdy członek / obserwator EUEB może zgłosić się na ochotnika do udziału w pracach grupy roboczej, która składa się z minimum 2 członków. Każda grupa robocza wyznacza przewodniczącego. Grupy robocze będą wspierane przez Helpdesk, który będzie służył jako sekretariat. Grupa robocza będzie współpracować z EUEB i w szczególności z osobami ds. komunikacji zatrudnionymi przez KE do pracy nad konkretnymi problemami z komunikacją.

Każdy członek / obserwator EUEB może dołączyć do jednej lub więcej grup roboczych i wyrazić zainteresowanie uczestnictwem, pisząc na adres HD (helpdesk-eu-ecolabel@adelphi.de), najlepiej przed spotkaniem EUEB i nie później niż do 20 maja 2021 r.

Opracowała: dr inż. Joanna Tkaczyk

Pozostałe wydarzenia

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko