Co nowego w programie przyznawania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel? - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 02/03/2020

ecolabel

W dniach 18-19 lutego 2020 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego (European Union Ecolabelling Board, EUEB). EUEB uczestniczy w opracowywaniu i nowelizacji kryteriów oznakowania ekologicznego UE.

Przedmiotem ostatniego posiedzenia była m.in. prezentacja ostatecznych projektów znowelizowanych kryteriów dla trzech grup wyrobów, o których mowa poniżej.

Kryteria oznakowania ekologicznego UE dla papieru zadrukowanego, papieru biurowego i papierowych toreb na zakupy

Dr Małgorzata Kowalska, ekspert Joint Research Center, przedstawiła ostatnią wersję projektu decyzji KOMISJI z xxxx ustanawiającej kryteria oznakowania ekologicznego UE dla papieru zadrukowanego, papieru biurowego i papierowych toreb na zakupy.

Znowelizowane kryteria oznakowania ekologicznego UE mają na celu wykorzystanie papieru wyprodukowanego w bardziej zrównoważony sposób, pozyskiwanego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony lub materiałów pochodzących z recyklingu. Nowe kryteria opierają się na analizie cyklu życia i mają na celu promowanie energooszczędnych procesów produkcyjnych, które zapewniają zmniejszoną emisję substancji przyczyniających się do utleniania fotochemicznego, toksyczności, wyczerpania abiotycznego, zakwaszenia,  eutrofizacji i zmian klimatu. Kryteria mają również na celu ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji, zmniejszenie emisji generowanych podczas procesu drukowania, w tym redukcję emisji LZO, zmniejszenie ilości odpadów papierowych wytwarzanych w procesie drukowania, a także zwiększenie możliwości recyklingu, co przyczyni się do ułatwienia przejścia do gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.

Jakkolwiek stosowanie produktów chemicznych i uwalnianie zanieczyszczeń jest nieuniknioną częścią procesu produkcyjnego, produkt opatrzony oznakowaniem ekologicznym UE gwarantuje konsumentowi, że stosowanie takich chemikaliów i związanych z nimi emisji zanieczyszczeń zostało ograniczone w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe bez uszczerbku dla przydatności do użycia produktu końcowego.

Grupa produktów „papier zadrukowany, papier biurowy i papierowe torby na zakupy” obejmuje następujące produkty:

a) produkty z papieru zadrukowanego, które zawierają co najmniej 90% masy z papieru, tektury lub podłoża papierowego, z wyjątkiem książek , katalogi, broszury lub formularze, które zawierają co najmniej 80% masy z papieru lub tektury lub z podłoży papierowych..

b) koperty, które zawierają co najmniej 90% masy z papieru, tektury lub podłoża na bazie papieru;

c) papierowe torby na zakupy, w tym papier do pakowania, które zawierają 100% masy z papieru, tektury lub podłoża na bazie papieru;

d) biurowe artykuły papiernicze, w tym segregatory, które zawierają co najmniej 70% masy z papieru, tektury lub podłoża na bazie papieru, z wyjątkiem teczek zawieszkowych i teczek z metalowym zapięciem.

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE „papierowi zadrukowanemu, papierowi biurowemu i papierowym torbom na zakupy” obejmują w szczególności wymagania dotyczące: podłoży, ograniczeń dotyczących substancji niebezpiecznych, możliwości recyklingu, emisji, odpadów, zużycia energii, szkolenia, przydatności do użycia; informacji o produkcie, informacji widniejących na oznakowaniu ekologicznym UE.

Decyzja Komisji z xxxx ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla papieru zadrukowanego, papieru biurowego i papierowych toreb na zakupy zostanie poddana głosowaniu w czerwcu 2020 r. Następnie po przejściu procedur konsultacyjnych (ISC) w Komisji, wejdzie w życie na przełomie 2020/2021. Kryteria oznakowania ekologicznego UE dla papieru drukowanego, papieru biurowego i papierowych toreb na zakupy oraz związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji dla każdej grupy produktów mają zachować ważość do 31 grudnia 2028 r., biorąc pod uwagę cykl innowacji dla dwóch grup produktów, które one obejmują.

Jednocześnie uchylona zostanie decyzja 2014/256 / UE dotycząca przetworzonych produktów papierniczych i decyzja 2012/481 / UE dotycząca  produktów zadrukowanych, które zostaną zastąpione nową decyzją. Przewiduje się 18-miesięczny okres przejściowy dla producentów, którym przyznano oznakowanie ekologiczne UE na podstawie kryteriów określonych odpowiednio w decyzji 2014/256 / UE lub decyzji 2012/481 / UE, aby mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do nowych kryteriów i wymagań.

Telewizory, monitory i ekrany z Digital Signage

Ekspert JRC omówił ostatnie zmiany wprowadzone do ostatecznej wersji nowelizowanej DECYZJI KOMISJI z xxx ustanawiającej kryteria oznakowania ekologicznego UE dla ”wyświetlaczy elektronicznych (COMMISSION DECISION   of  XXX   establishing the EU Ecolabel criteria for electronic display). Nowa decyzja zastąpi Decyzję Komisji z dnia 12 marca 2009 r. ustalającą zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (2009/300/WE). Nowelizowana decyzja „wyświetlacze elektroniczne” w sposób znaczący rozszerza swój zakres produktów i obejmujeoprócz telewizorów także monitory i ekrany z Digital Signage.

Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla „wyświetlaczy elektronicznych” obejmują w szczególności takie aspekty jak: zużycie energii w tym oszczędność energii i zarządzanie energią; ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych, w tym substancje wykluczone lub ograniczone; działania mające na celu ograniczenie łańcucha dostaw emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (GHG); możliwość naprawy i gwarancja handlowa; zarządzanie wycofywaniem z eksploatacji; wybór materiałów i informacje majace na celu poprawę możliwości recyklingu; projekt umożliwiający demontaż i recykling; społeczna odpowiedzialność biznesu, warunki pracy podczas produkcji; stosowanie „minerałów z regionów wolnych od konfliktów” podczas produkcji; kryteria informacyjne, w tym instrukcje dla użytkownika i informacje pojawiające się na oznakowaniu ekologicznym.

Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla ”wyświetlaczy elektronicznych” określa, że kryteria, jak również związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, powinny pozostać w mocy do 31 grudnia 2028 r., biorąc pod uwagę cykl innowacji dla tej grupy produktów. Jednocześnie zezwolenia na oznakowanie ekologiczne UE przyznane zgodnie z kryteriami określonymi w starej decyzji będzie można wykorzystywać przez 12 miesięcy od daty przyjęcia nowej decyzji.

 

Twarde pokrycia

Na posiedzeniu EUEB została przedstawiona ostatnia wersja Decyzji Komisji  z xxxxx ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (COMMISSION DECISION  of XXX  establishing the EU Ecolabel criteria for hard covering products).  Znowelizowana decyzja zastąpi decyzję Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (2009/607/WE). Nowelizacja ma na celu odzwierciednie najlepszych praktyk na rynku dla rozszerzonej grupy produktów i uwzględnienie innowacji wprowadzonych w tym obszarze.

Nowa decyzja  rozszerza zakres grupy produktów „twarde pokrycia” na produkty wykonane z tych samych materiałów lub wytworzonych przy użyciu podobnych technik produkcji, które należy uznać za „twarde pokrycia”, jeżeli są one wykorzystywane do podobnych podstawowych celów.

Grupa produktów „twarde pokrycia” obejmuje płytki podłogowe, płytki ścienne, dachówki, elementy murowe (cegła i bloczki), bruk, krawężniki, blaty, toaletki i blaty kuchenne do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego. Produkty z twardą powłoką powinny być wykonane z jednego z następujących materiałów: kamień naturalny, kamień aglomerowany, ceramiczny; prefabrykaty betonowe.

Przy produkcji kamienia naturalnego i prefabrykatów betonowych znaczna część oddziaływania na środowisko związana jest z konkretnymi podmiotami łańcucha dostaw, którzy obecnie nie mają bezpośredniej zachęty do przestrzegania kryteriów oznakowania ekologicznego UE. Po konsultacji z EUEB stwierdzono, że należy zezwolić na przyznawanie oznakowania ekologicznego UE produktom pośrednim w sektorze kamienia naturalnego (np. na bloki z kamienia ozdobnego lub wymiarowego wytwarzanego w kamieniołomach) i w sektorze prefabrykatów betonowych. Uprości to ocenę i weryfikację przez właściwe organy, gdy takie produkty pośrednie są sprzedawane posiadaczom licencji na oznakowanie ekologiczne UE. W wyniku  konsultacji w EUEB wprowadzono także system punktacji, którego podstawą jest osiągnięcie minimalnej obowiązkowej efektywności środowiskowej i uzyskanie opcjonalnej zgodności z dodatkowymi kryteriami. Oprócz zgodności ze wszystkimi obowiązkowymi wymogami należy uzyskać minimalną wymaganą  liczbę punktów, aby produkt uzyskał oznakowanie ekologiczne UE. Przyjęcie punktowej metody oceny zapewnia bardziej elastyczne podejście do przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla najlepszych produktów ekologicznych na rynku, jednocześnie pozwala na przywiązanie większej wagi do kryteriów związanych z najbardziej znaczącym wpływem na środowisko, co może zachęcić posiadaczy licencji do ciągłej poprawy środowiska i zwiększania efektywności środowiskowej. Ponadto system punktacji przyczyni się do większego potencjalnego uznania oznakowania ekologicznego UE (jako oznakowania ekologicznego ISO 14024 typu I) w programach oceny zielonych budynków (takich jak BREEAM, LEED, DGNB, HQE, VERDE itp.), oferując możliwość rozróżnienia między produktami o wyższych lub niższych ocenach środowiskowych. W systemie punktacji większą wagę przywiązuje się do kryteriów związanych z największym wpływem na środowisko na etapie produkcji. W informacjach dla konsumentów wymagane jest zwrócenie uwagi na prawidłową instalację i specyfikację produktu, zgodnie z ogólnym podejściem do analizy cyklu życia. Wdrożenie tych kryteriów będzie kontrolować i redukować emisje, które przyczyniają się do fotochemicznego utleniania, toksyczności dla ludzi, abiotycznego zubożenia, eutrofizacji, zakwaszenia i zmiany klimatu. Kryteria wymagają, aby surowce były przetwarzane w taki sposób, aby zminimalizować emisje do powietrza, zużycie energii i zapewnić unieszkodliwianie odpadów technologicznych.

Kryteria oznakowania ekologicznego dla tej grupy poduktów są ukierunkowane na najbardziej przyjane środowisku twarde pokrycia na rynku, koncentrują się na głównych oddziaływaniach na środowisko związanych z ich produkcją. W szczególności kryteria mają na celu zmniejszenie ryzyka związanego ze zużyciem energii (zmiany klimatu, zakwaszenie, zubożenie warstwy ozonowej, zubożenie zasobów nieodnawialnych), ograniczenie zagrożeń dla zdrowia związanych z emisją pyłu, zmniejszenie zużycia wody i poprawa wydajności materiałów. W związku z powyższym kryteria uwzględniają wymagania m.in. dotyczące utrzymywania zapasów energii i maksymalnych limitów jednostkowego zużycia energii; wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ustalenia szczególnych limitów emisji SOx, NOx i pyłu z procesów, w których paliwo jest spalane; wymagania w zakresie najlepszych praktyk zarządzania procesami, w których pył pochodzi ze źródeł rozproszonych; wymagania dotyczące recyklingu ścieków procesowych lub limitów zużycia wody; wymagania dotyczące minimalnego ponownego wykorzystania odpadów z procesu i materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów wtórnych. Ze względu na różnorodność materiałów i powiązanych procesów produkcyjnych, które są objęte zakresem decyzji Komisji, kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla „twardych pokryć” obejmują zarówno kryteria horyzontalne wspólne dla wszystkich materiałów, jak i kryteria specyficzne dla materiałów, które są bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym. Kombinacja kryteriów obowiązkowych i opcjonalnych ma zastosowanie, gdy punkty są przyznawane za przekroczenie minimalnych wymagań obowiązkowych lub za spełnienie kryteriów opcjonalnych. Aby otrzymać oznakowanie ekologiczne UE, wnioskodawcy muszą spełnić wszystkie obowiązkowe wymagania i osiągnąć minimalną wymaganą liczbę punktów ustaloną dla każdego konkretnego produktu.

Decyzja Komisji ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla ”twardych pokryć” wejdzie w życie na przełomie 2020/2021 r i ma pozostać w mocy do 31 grudnia 2028 r., biorąc pod uwagę cykl innowacji dla tej grupy produktów. Jednocześnie zezwolenia na oznakowanie ekologiczne UE przyznane zgodnie z kryteriami określonymi w starej decyzji będzie można wykorzystywać przez 12 miesięcy od daty przyjęcia nowej decyzji.

Zapisy dotyczące okresów ważności kryteriów mogą ulec zmianie z uwagi na fakt, że wielu członków EUEB uznało ten okres za zbyt długi. Komisja Europejska uznała jednak za zasadne przyjęcie relatywnie dluższego terminu ważności kryteriów z uwagi na fakt, że promocja kryteriów potrwa ok.  2 lata, a kolejną rewizję należy rozpocząć przynajmniej 2 lata przed końcem ważności kryteriów.

Opracowała: Joanna Tkaczyk

Więcej o certyfikacji europejskiego oznakowania EU Ecolabel  – https://www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ