Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji nawozowej 2019/1009 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 25/10/2019

W dniu 23 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Szanse i wyzwania dla branży nawozów w świetle nowej unijnej regulacji nawozowej 2019/1009″.

Prelegentami na konferencji byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Fertilizers Europe oraz Konsorcjum Producentów Nawozów Organicznych ECOFI, którzy uczestniczyli w pracach nad ostatecznym kształtem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe wdrożenie regulacji na rynku krajowym.

W gronie prelegentów znalazła się również przedstawicielka Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Dyrektor ds. Certyfikacji, Badań i Rozwoju Ewa Rogowska, której wystąpienie dotyczyło procedur oceny zgodności produktów nawozowych UE przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2019/1009.

Prelegenci prezentowali wymagania i zadania w zakresie oceny zgodności, jakie stawia przedmiotowe rozporządzenie producentom i jednostkom notyfikowanym. Przybliżyli możliwe do zastosowania procedury oceny zgodności i różnice między nimi oraz zasady ustalania możliwego do zastosowania modułu dla produktu nawozowego UE.

Konferencja zgromadziła wiele osób reprezentujących przemysł nawozowy, środowiska naukowe, administrację publiczną, jednostki badawcze, instytucje otoczenia biznesu z kraju i z zagranicy. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z nowymi wymaganiami, z którymi już wkrótce przyjdzie im się zmierzyć, aby móc umieszczać oznakowanie CE na produktach nawozowych. Rozporządzenie obejmuje wymagania dotyczące samego produktu oraz procedury oceny zgodności produktów nawozowych opisane w pięciu modułach oceny zgodności, tj. A, A1, B, C, D1. W modułach zostały określone obowiązki producentów oraz stopień zaangażowania jednostki oceniającej zgodność.

Od 16 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać zasady oceny jednostek ubiegających się o notyfikację. Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim jednostki upoważnione do wykonywania zadań w zakresie oceny zgodności w charakterze strony trzeciej na podstawie rozporządzenia.

Każde państwo członkowskie wyznacza swój organ notyfikujący (w Polsce – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność oraz do ich monitorowania.

W Polsce ocena oraz monitorowanie jednostek oceniających zgodność, będzie prowadzona przez krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 765/2008, tj. Polskie Centrum Akredytacji. PCA weryfikuje kompetencje techniczne jednostek, ich niezależność i bezstronność oraz ich system zarządzania.

W najbliższych miesiącach wszystkie podmioty objęte Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 będą zobowiązane wprowadzić działania zmierzające do spełnienia mających zastosowanie wymagań. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przygotowuje się do wspierania rynku nawozowego jako niezależny podmiot uczestniczący w ocenie zgodności, jako jednostka będąca stroną trzecią, niezależną od producenta i konsumenta, działająca w sposób obiektywny, spełniająca określone w rozporządzeniu wymagania. W tym celu PCBC S.A. już teraz podejmuje niezbędne kroki, aby w przyszłości stać się jednostką mającą status jednostki notyfikowanej w zakresie rozporządzenia (UE) 2019/1009.

Pozostałe wydarzenia

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ