Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Odwołanie – odwołanie wnoszone przez klienta Centrum w odniesieniu do decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji wyrobu, systemu zarządzania lub osoby.

 

Skarga – wystąpienie osoby fizycznej lub prawnej z zastrzeżeniem dotyczącym polityki lub trybu postępowania w zakresie każdego obszaru działalności Centrum, zgłoszone w formie pisemnej. Jeżeli wystąpienie ma inną formę (jest prezentowane na forum publicznym lub publikowane w mediach), tryb postępowania każdorazowo określa Zarząd.

 

Komitet Odwoławczy – trzy osoby spośród członków Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania i Certyfikacji Osób, każdorazowo wyznaczone do rozpatrzenia odwołania przez Przewodniczącego Komitetu.

 

Skargi

Każda wpływająca do Centrum skarga jest rozpatrywana, a osoba lub organizacja ją zgłaszająca jest informowana o trybie jej rozpatrywania lub wyniku postępowania.

Składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia. Odpowiedź na każdą skargę wpływającą do Centrum udzielana jest w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeżeli charakter skargi na to pozwala, odpowiedź udzielana jest bezzwłocznie, natomiast jeżeli ostateczna odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia skargi udzielana jest odpowiedź informująca o podjętych działaniach i określany jest kolejny termin przesłania pełnej odpowiedzi. Składający skargę jest informowany o istotnych etapach jej rozpatrywania i o ostatecznym rezultacie.

Jeżeli zgłaszający skargę nie akceptuje sposobu jej załatwienia, może skierować skargę bezpośrednio do Zarządu, który określa tryb dalszego postępowania w tej sprawie.

 

Odwołania

Każdej osobie lub organizacji przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji podjętej w trakcie trwania lub po zakończeniu każdego procesu certyfikacji wyrobu, systemu zarządzania lub osoby.

Składający odwołanie otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia. Odwołania od decyzji wydanych w wyniku procesu certyfikacji wyrobu, systemu zarządzania lub osoby mogą być składane do Zarządu w terminie 14 dni roboczych od doręczenia decyzji. Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni roboczych wraz z uzasadnieniem. Jeżeli podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni roboczych wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji lub gdy Zarząd uzna sprawę odwołania za skomplikowaną lub wątpliwą, przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania i Certyfikacji Osób, który wyznacza skład Komitetu Odwoławczego. Komitet, po rozpoznaniu sprawy w ciągu 21 dni  przekazuje swoje stanowisko w kwestii odwołania Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odwołania. Decyzja ta jest przekazywana odwołującemu się w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia pisma w sprawie odwołania.

Jeżeli powodem wydania decyzji negatywnej w procesie certyfikacji lub nadzoru/inspekcji jest stwierdzenie ewidentnego naruszenia mających zastosowanie przepisów prawnych, wydana decyzja jest utrzymywana z pominięciem trybu odwoławczego przedstawionego powyżej.