Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Odwołanie – odwołanie wnoszone przez klienta Centrum w odniesieniu do decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji wyrobu, systemu zarządzania lub osoby.

 

Skarga – wystąpienie osoby fizycznej lub prawnej z zastrzeżeniem dotyczącym polityki lub trybu postępowania w zakresie każdego obszaru działalności Centrum, zgłoszone w formie pisemnej. Jeżeli wystąpienie ma inną formę (jest prezentowane na forum publicznym lub publikowane w mediach), tryb postępowania każdorazowo określa Zarząd.

 

Komitet Odwoławczy – osoby spośród członków Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania, wyznaczone do rozpatrzenia odwołania przez Przewodniczącego Komitetu.

 

Skargi

Każda wpływająca do Centrum skarga jest rozpatrywana, a osoba lub organizacja ją zgłaszająca jest informowana o trybie jej rozpatrywania lub wyniku postępowania.

Składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia. Odpowiedź na każdą skargę wpływającą do Centrum udzielana jest w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeżeli charakter skargi na to pozwala, odpowiedź udzielana jest bezzwłocznie, natomiast jeżeli ostateczna odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia skargi udzielana jest odpowiedź informująca o podjętych działaniach i określany jest kolejny termin przesłania pełnej odpowiedzi. Składający skargę jest informowany o istotnych etapach jej rozpatrywania i o ostatecznym rezultacie.

Jeżeli zgłaszający skargę nie akceptuje sposobu jej załatwienia, może skierować skargę bezpośrednio do Zarządu, który określa tryb dalszego postępowania w tej sprawie.

 

Odwołania

Każdej osobie lub organizacji przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji podjętej w trakcie trwania lub po zakończeniu każdego procesu certyfikacji wyrobu, systemu zarządzania lub osoby.

Składający odwołanie otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia. Odwołania od decyzji wydanych w wyniku procesu certyfikacji wyrobu, systemu zarządzania lub osoby mogą być składane do Zarządu w terminie 14 dni roboczych od doręczenia decyzji. Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni roboczych wraz z uzasadnieniem. Jeżeli podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni roboczych wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji lub gdy Zarząd uzna sprawę odwołania za skomplikowaną lub wątpliwą, przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania, który wyznacza skład Komitetu Odwoławczego. Komitet, po rozpoznaniu sprawy w ciągu 21 dni  przekazuje swoje stanowisko w kwestii odwołania Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odwołania. Decyzja ta jest przekazywana odwołującemu się w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia pisma w sprawie odwołania.

Jeżeli powodem wydania decyzji negatywnej w procesie certyfikacji lub nadzoru/inspekcji jest stwierdzenie ewidentnego naruszenia mających zastosowanie przepisów prawnych, wydana decyzja jest utrzymywana z pominięciem trybu odwoławczego przedstawionego powyżej.