Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Odwołanie – odwołanie wnoszone przez klienta PCBC S.A. w odniesieniu do decyzji wydanej w procesach realizowanych  przez PCBC S.A.

Skarga – wystąpienie osoby fizycznej lub prawnej z zastrzeżeniem dotyczącym polityki lub trybu postępowania w zakresie każdego obszaru działalności PCBC S.A., zgłoszone w formie pisemnej. Jeżeli wystąpienie ma inną formę (jest prezentowane na forum publicznym lub publikowane w mediach), tryb postępowania każdorazowo określa Zarząd. Skarga jest uzasadniona, gdy spełnia wymogi formalne, tj. gdy została złożona w terminie i przed właściwym organem oraz gdy wszystkie przesłanki i fakty wskazane w skardze przemawiają na korzyść skarżącego.

Komitet Odwoławczy – osoby spośród członków Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności, wyznaczone do rozpatrzenia odwołania przez Przewodniczącego Komitetu.

Skargi

Każda wpływająca do PCBC S.A. skarga jest rozpatrywana, a osoba lub organizacja ją zgłaszająca jest informowana o trybie jej rozpatrywania lub wyniku postępowania.
Składający skargę otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia. Odpowiedź na każdą skargę wpływającą do PCBC S.A. udzielana jest w ciągu 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Jeżeli charakter skargi na to pozwala, odpowiedź udzielana jest bezzwłocznie, natomiast jeżeli ostateczna odpowiedź nie może być udzielona w tym terminie, w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia skargi udzielana jest odpowiedź informująca o podjętych działaniach i określany jest kolejny termin przesłania pełnej odpowiedzi. Składający skargę jest informowany o istotnych etapach jej rozpatrywania i o ostatecznym rezultacie.
Jeżeli zgłaszający skargę nie akceptuje sposobu jej załatwienia, może skierować skargę bezpośrednio do Zarządu, który określa tryb dalszego postępowania w tej sprawie.

Odwołania

Każdej osobie lub organizacji przysługuje prawo odwołania się od każdej decyzji podjętej w trakcie trwania lub po zakończeniu każdego procesu realizowanego w PCBC S.A.
Składający odwołanie otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia. Odwołania od decyzji wydanych przez PCBC S.A. mogą być składane do Zarządu w terminie 14 dni roboczych od doręczenia decyzji. Jeżeli wydana zostanie nowa decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni roboczych wraz z uzasadnieniem. Jeżeli podtrzymana zostanie pierwotna decyzja, przekazuje się ją składającemu odwołanie w ciągu 14 dni roboczych wraz z uzasadnieniem.
Jeżeli składający odwołanie nie akceptuje decyzji lub gdy Zarząd uzna sprawę odwołania za skomplikowaną lub wątpliwą, przekazuje ją Przewodniczącemu Komitetu dla Zapewnienia Bezstronności, który wyznacza skład Komitetu Odwoławczego. Komitet, po rozpoznaniu sprawy w ciągu 21 dni przekazuje swoje stanowisko w kwestii odwołania Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odwołania. Decyzja ta jest przekazywana odwołującemu się w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia pisma w sprawie odwołania.
Jeżeli powodem wydania decyzji negatywnej w procesach realizowanych przez PCBC S.A. jest stwierdzenie ewidentnego naruszenia mających zastosowanie przepisów prawnych, wydana decyzja jest utrzymywana z pominięciem trybu odwoławczego przedstawionego powyżej.