Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 14001-piktogram

Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

Czym jest system certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej)  jest ogólnoświatową, niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, która za główny cel postawiła sobie  promocję trwale zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikację przeprowadzaną przez jednostki niezależne. Jest  organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji  opracowanych przez wiele zainteresowanych stron. Siedziba organizacji mieści się w Genewie.

Organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie zarządzania polskim systemem certyfikacji leśnictwa w ramach PEFC jest Rada PEFC Polska,  powołana przy Instytucie Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym.  Jest organem  stanowiącym w zakresie określania i weryfikacji kryteriów i wskaźników trwale zrównoważonej gospodarki leśnej i certyfikacji łańcucha dostaw.

W Polsce ocena w procesie certyfikacji gospodarki leśnej odbywa się w oparciu o kryteria określone w dokumencie: Norma Krajowa PEFC PL 1003:2012v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania  https://www.pefc.pl/images/PEFC_PL_1003v.2-pol_final.pdf

Ani Organizacja międzynarodowa PEFC ani Rada PEFC nie prowadzi procesu certyfikacji, nie prowadzi samodzielnie auditów, ani nie wystawia certyfikatów. Działania te prowadzone są przez jednostki upoważnione np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.).

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, w tym PEFC  (Akredytacja nr AC 019) i jako jednostka niezależna ma uprawnienia do prowadzenia auditów i wydawania certyfikatów PEFC.

PCBC S.A. prowadzi proces certyfikacji w oparciu o „Program Certyfikacji Gospodarki Leśnej w systemie PEFC ” (program do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”)

PEFC jest największą na świecie organizacją zajmującą się certyfikacją leśnictwa. Powierzchnia certyfikowanych lasów to ponad 300 mln ha należących do  ponad 750 tys.  właścicieli, w tym również właścicieli lasów o małej powierzchni stanowiących własność rodzin i wspólnot gruntowych. Ponadto około 18700 firm z branży leśno-drzewnej jest certyfikowanych i korzysta z surowców leśnych od certyfikowanych właścicieli lasów.

Pomimo dostępnych alternatywnych systemów certyfikacji leśnej, istnieją powody, dla których tak wiele Organizacji i osób decyduje się na certyfikację w systemie PEFC.  Są nimi wysokie standardy w zawierające wymagania dotyczące:

 • zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia;
 • ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej;
 • zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania;
 • zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych;
 • zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie;
 • przestrzegania praw pracowniczych i praw ludności tubylczej;
 • wspierania lokalnego rynku pracy;
 • zgodności z prawem krajowym;
 • zgodności z podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy;
 • zapewnienia konsultacji z lokalną ludnością i interesariuszami;
 • uwzględnianie tradycyjnych praw użytkowania gruntów i lokalnych zwyczajów.

Korzyści jakie daje certyfikacja PEFC w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej

Certyfikacja systemu zarządzania gospodarką leśną zapewnia, że lasy są zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi przy przestrzeganiu zasad:

 • powszechnej ochrony lasów,
 • trwałości utrzymania lasów i powiększania zasobów leśnych,
 • ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów.

Posiadanie certyfikatu PEFC niesie ze sobą szereg korzyści:

 • gwarancję, dla producentów i ich klientów, że surowce pochodzą z legalnych źródeł, użytkowanych w trwały i zrównoważony sposób,
 • zapewnienie możliwości praktycznego wykazania odpowiedzialności środowiskowej, a także społecznej producentom i odbiorcom drewna lub innych pożytków leśnych, poprzez kształtowanie podstaw wiarygodnego zaopatrzenia w surowiec,
 • zapewnienie wszystkich korzystających z poza produkcyjnych funkcji lasów, że gospodarka leśna w lasach certyfikowanych prowadzona jest zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju z zapewnieniem ciągłości trwania lasów,
 • możliwość korzystania z chronionego prawem logo, w komunikacji z przyszłym klientem.
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku obrotu drewnem.

Kto może ubiegać się o certyfikat zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC?

Certyfikacja PEFC dotyczy:

 • właścicieli lasów,
 • zarządców lasów na mocy upoważnienia,
 • grupy właścicieli lasów, którzy prowadzą gospodarkę leśną zgodnie ze standardami PEFC

Gospodarkę leśną certyfikuje się w jednym z trybów:

 1. Certyfikacji indywidualnej– prowadzona jest na wniosek właściciela lasu, niezależnie od jego wielkości;
 2. Certyfikacji grupowej – dotyczy właścicieli lub grup właścicieli lasów, których sposób zarządzania lasami jest jednolity.

Wnioskodawcą może być właściciel, zarządca, osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna upoważniona przez właścicieli.

Podmiot grupowy ubiegający się o certyfikat grupowy musi spełniać kryteria zawarte w normie PEFC PL 1004 Grupowa Certyfikacja Leśna –  Wymagania.

https://www.pefc.pl/images/PEFC_PL_1004_certyfikacja_grupowa.pdf

Jak uzyskać certyfikat?

 • złożyć w PCBC A. wniosek o certyfikację na podstawie którego zostanie sporządzona kalkulacja kosztów certyfikacji – dokument jest udostępniany klientom na życzenie lub jest do pobrania ze strony.
 • po akceptacji kosztów przez Wnioskodawcę podpisywana jest umowa pomiędzy Wnioskodawcą a PCBC S.A. na przeprowadzenie procesu certyfikacji;
 • zgodnie z zapisami umowy przeprowadzany jest audit na miejscu u Wnioskodawcy w celu weryfikacji zgodności wdrożonych procedur z obowiązującym standardem PEFC;
 • po przeprowadzonym pomyślnie audicie i podjęciu decyzji certyfikacyjnej zostaje wydany certyfikat.

Certyfikat systemu zarządzania gospodarką leśną PEFC ważny jest 3 lata od daty wydania, pod warunkiem przeprowadzenia co roku auditu w nadzorze z pozytywnym wynikiem. Audit w nadzorze należy przeprowadzić przed upływem 12 m-cy od poprzedniego auditu.

Przed upływem ważności certyfikatu należy przeprowadzić proces ponownej certyfikacji.

Certyfikowani klienci

Wykaz zawieszonych lub cofniętych certyfikatów – stan na 19.12.2022

Wykaz wydanych certyfikatów – stan na 19.12.2022

Streszczenie raportów do przeprowadzonych auditów – stan na 19.12.2022

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek na certyfikację systemu PEFC

 • Umowa na certyfikację systemu PEFC

 • Program certyfikacji systemu zarządzania gospodarką leśną PEFC

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Ryszard Bijak

  Główny Specjalista ds. certyfikacji gospodarki leśnej PEFC


  +48 609 190 046
  rbijak@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ