Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - nasze kompetencje

Produkcja ekologiczna podlega urzędowej kontroli, na każdym etapie: produkcji, przygotowania, przechowywania, transportu i dystrybucji.

Etap „przygotowania” należy rozumieć jako działania polegające na konserwowaniu lub przetwarzaniu produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniające produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub młócenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest jednostką certyfikującą, upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (numer PL-EKO-06) do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w produkcji ekologicznej.

Wymagania prawne dotyczące produkcji ekologicznej, zostały ujęte w następujących dokumentach:

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 116/2009 poz. 975),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.),
 • akty wykonawcze i delegowane do ww. rozporządzenia znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne,
 • pozostałe akty prawne: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres certyfikacji

Sektor produkcji ekologicznej jest szczególnie ważnym działem produkcji rolnej i przemysłu spożywczego.

Dynamiczny rozwój produkcji ekologicznej, spowodowany jest wzrostem zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, która produkowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Rosnące zainteresowanie to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych i szansa na rozwój dla rolników, przetwórców żywności, pasz i przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem takich produktów na rynek.

Zakres certyfikacji prowadzonej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. obejmuje następujące kategorie działalności:

 • produkcja,
 • przygotowanie,
 • dystrybucja / wprowadzanie do obrotu,
 • przechowywanie,
 • import,
 • eksport.

Etap „przygotowania” należy rozumieć jako działania polegające na konserwowaniu lub przetwarzaniu produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniające produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub młócenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

Powyższe działalności obejmują w swym zakresie następujące kategorie produktów:

 • nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne,
 • nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin,
 • zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce, algi i nieprzetworzone produkty akwakultury,
 • przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność,
 • pasze,
 • wino,
 • inne produkty wymienione w załączniku I rozporządzenia (EU) 2018/848.

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Oznacza to, że producent, który rozpoczyna działalność w rolnictwie ekologicznym, powinien przesłać do jednostki certyfikującej wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Tryb postępowania:

 • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do jednostki certyfikującej,
 • jednostka, po weryfikacji, przekazuje Zgłoszenie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • MRiRW rejestruje producenta lub grupę producentów w systemie kontroli i przesyła do jednostki oraz do producenta lub grupy producentów informację o dacie objęcia systemem kontroli.

Formularz zgłoszenia wraz z objaśnieniami oraz pozostałe dokumenty rejestracyjne znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Podmioty zwolnione z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

 

Certyfikowani klienci

Informacja dla klientów PCBC związana z nowymi przepisami unijnymi regulującymi zasady produkcji ekologicznej

Informacja dla klientów PCBC S.A. dotycząca zmian związanych z nowymi przepisami dla produkcji ekologicznej

Przydatne informacje dotyczące zmian można znaleźć również na stronie MRiRW – link

 

Przydatne linki

Formularz udostępnienia informacji o producentach ekologicznych i produkcji ekologicznej – link

Akty prawne – link

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w
rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi  – link

Wykaz dostawców materiału siewnego – link

Wniosek na materiał siewny nieekologiczny – link

Dokumenty do pobrania

 • Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

 • Objaśnienia dotyczące kategorii działalności

 • Cennik opłat dotyczący działań certyfikacji produkcji ekologicznej

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Kruczyńska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego


  +48 67 213 82 00 wew. 209
  +48 607 241 360
  kkruczynska@pcbc.gov.pl
  pila@pcbc.gov.pl
 • Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ