Certyfikacja Rolnictwa Ekologicznego - PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - nasze kompetencje

Produkcja ekologiczna podlega urzędowej kontroli, na każdym etapie: produkcji, przygotowania, przechowywania, transportu i dystrybucji.

Etap „przygotowania” należy rozumieć jako działania polegające na konserwowaniu lub przetwarzaniu produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniające produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub mielenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest jednostką certyfikującą, której Główny Inspektor JHARS przekazał zadania w zakresie kontroli urzędowych oraz zadań związanych z innymi czynnościami urzędowymi w rolnictwie ekologicznym, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. Numer naszej jednostki to PL-EKO-06.

Wymagania prawne dotyczące produkcji ekologicznej, zostały ujęte w następujących dokumentach:

 • Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1370).,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.),
 • akty wykonawcze i delegowane do ww. rozporządzenia znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne,
 • pozostałe akty prawne: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres certyfikacji

Sektor produkcji ekologicznej jest szczególnie ważnym działem produkcji rolnej i przemysłu spożywczego.

Dynamiczny rozwój produkcji ekologicznej, spowodowany jest wzrostem zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, która produkowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Rosnące zainteresowanie to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych i szansa na rozwój dla rolników, przetwórców żywności, pasz i przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem takich produktów na rynek.

Zakres certyfikacji prowadzonej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. obejmuje następujące kategorie działalności:

 • produkcja,
 • przygotowanie,
 • dystrybucja / wprowadzanie do obrotu,
 • przechowywanie,
 • import,
 • eksport.

Etap „przygotowania” należy rozumieć jako działania polegające na konserwowaniu lub przetwarzaniu produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniające produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub mielenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

Powyższe działalności obejmują w swym zakresie następujące kategorie produktów:

 • nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne,
 • nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin,
 • zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce, algi i nieprzetworzone produkty akwakultury,
 • przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność,
 • pasze,
 • wino,
 • inne produkty wymienione w załączniku I rozporządzenia (EU) 2018/848.

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Oznacza to, że producent, który rozpoczyna działalność w rolnictwie ekologicznym, powinien przesłać do jednostki certyfikującej wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Tryb postępowania:

 • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do jednostki certyfikującej
 • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta. (lista Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars),
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów i przesyła do jednostki i do producenta informację o przyjęciu Zgłoszenia (podanie adresu e-mail znacznie przyspiesza otrzymanie informacji o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia)
 • Zaktualizowany formularz Zgłoszenia wraz z objaśnieniami oraz pozostałe dokumenty znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Podmioty zwolnione z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

 

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art.7. ust.2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, jest właściwy do wydawania zezwoleń, postanowień oraz uznań na wniosek, w drodze decyzji w sprawie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Na stronie internetowej GIJHARS w zakładce: https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej zostały zamieszczone formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, które obejmują:

 1. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu (formularz F-19/BRE-07-IR-01)
 2. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej (formularz F-2/BRE-07-IR-01)
 3. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu (formularz F-9/BRE-07-IR-01)
 4. Wniosek o uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji (formularz F-5/BRE-07-IR-01)
 5. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu (formularz F-12/BRE-07-IR-01)
 6. Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów (formularz F-3/BRE-07-IR-01)
 7. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi (formularz F-10/BRE-07-IR-01)

Wnioski należy składać do WIJHARS właściwego ze względu na adres zamieszkania/siedziby wnioskującego producenta ekologicznego.

Ponadto, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń na tymczasowe stosowanie na swoim terytorium nieekologicznych składników pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej (przez okres maksymalnie sześciu miesięcy). Zezwolenie takie jest wydawane na wniosek podmiotu w przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia dostępu do niektórych składników pochodzenia rolnego oraz w przypadku gdy takie składniki nie są dostępne w wystarczającej ilości w jakości ekologicznej. Zezwolenie takie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów w tym państwie członkowskim.

Certyfikowani klienci

Wykaz wydanych certyfikatów producentów ekologicznych znajduje się w systemie TRACES i jest dostępny na stronie  https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index.

Ważne informacje dla klientów rolnictwa ekologicznego

Zakończenie stosowania załącznika IX do rozp. 889/2018 – dozwolone nieekologiczne składniki pochodzenia rolnego.

Z dniem 31 grudnia 2023 zakończyła się możliwość stosowania przez producentów w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, nieekologicznych składników, które znajdowały się w załączniku IX z rozporządzenia 889/2018.

Jest to ważne dla niektórych przetwórni, które stosowały składniki nieekologiczne m.in. fruktozę, skrobię z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowaną chemicznie (pkt 2.2. zał. IX do 889/2018).

Od dnia 01 stycznia 2024 zastosowanie tych składników w jakości nieekologicznej, będzie wymagało uzyskania zgody GIJHARS (art. 25.1 rozp.848 i art.3.1.3.a tiret 1 Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej)

Zgodnie z art. 7 i 13 rozp. 2021/1165 od dnia 01 stycznia 2024 r wykaz dopuszczonych nieekologicznych składników pochodzenia rolnego do stosowania w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej, o której mowa w art. 24 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/848 znajduje się w części B załącznika V do rozp. 2021/1165.

Bardzo prosimy o uwzględnienie tej informacji w swoich recepturach.

_____________________________________________________________________________

Informacja dla klientów PCBC S.A. dotycząca zmian związanych z nowymi przepisami dla produkcji ekologicznej

Przydatne informacje dotyczące zmian można znaleźć również na stronie MRiRW – link

 

Przydatne linki

Wspólny katalog środków w przypadku stwierdzonych niezgodności – link

Akty prawne – link

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w
rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi  – link

Wykaz dostawców materiału siewnego – link

Wniosek na materiał siewny nieekologiczny – link

 

Wspólny katalog środków

Informujemy, że na stronie internetowej IJHARS w zakładce https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace  został zamieszczony Wspólny katalog środków, stosowany przez jednostki certyfikujące, w przypadku stwierdzonych niezgodności w rolnictwie ekologicznym. Dokument został opracowany przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dokumenty do pobrania

 • Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

 • Objaśnienia dotyczące kategorii działalności

 • Cennik opłat dotyczący działań certyfikacji produkcji ekologicznej

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Kruczyńska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego


  +48 67 213 82 00 wew. 209
  +48 607 241 360
  kkruczynska@pcbc.gov.pl
  pila@pcbc.gov.pl
 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku/ Manager of Sales and Mark et Development Division


  +48 663 130 063
  aklaput@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

  Powrót

  Cenimy prywatność użytkowników

  Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
  Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

  Dostosuj preferencje dotyczące zgody

  Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
  Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
  Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
  Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

  Niezbędne
  Zawsze aktywne

  Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

  Funkcjonalny

  Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

  Analityka

  Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

  Wydajność

  Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

  Reklama

  Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
  Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko