Certyfikacja Rolnictwa Ekologicznego - PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego - nasze kompetencje

Produkcja ekologiczna podlega urzędowej kontroli, na każdym etapie: produkcji, przygotowania, przechowywania, transportu i dystrybucji.

Etap „przygotowania” należy rozumieć jako działania polegające na konserwowaniu lub przetwarzaniu produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniające produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub mielenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest jednostką certyfikującą, upoważnioną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (numer PL-EKO-06) do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w produkcji ekologicznej.

Wymagania prawne dotyczące produkcji ekologicznej, zostały ujęte w następujących dokumentach:

 • Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1370).,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.),
 • akty wykonawcze i delegowane do ww. rozporządzenia znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne,
 • pozostałe akty prawne: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

Komisja Europejska pracuje nad kolejnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres certyfikacji

Sektor produkcji ekologicznej jest szczególnie ważnym działem produkcji rolnej i przemysłu spożywczego.

Dynamiczny rozwój produkcji ekologicznej, spowodowany jest wzrostem zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, która produkowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt. Rosnące zainteresowanie to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych i szansa na rozwój dla rolników, przetwórców żywności, pasz i przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem takich produktów na rynek.

Zakres certyfikacji prowadzonej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. obejmuje następujące kategorie działalności:

 • produkcja,
 • przygotowanie,
 • dystrybucja / wprowadzanie do obrotu,
 • przechowywanie,
 • import,
 • eksport.

Etap „przygotowania” należy rozumieć jako działania polegające na konserwowaniu lub przetwarzaniu produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub każde inne działanie, któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniające produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub mielenie jak również pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej.

Powyższe działalności obejmują w swym zakresie następujące kategorie produktów:

 • nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne,
 • nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin,
 • zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce, algi i nieprzetworzone produkty akwakultury,
 • przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność,
 • pasze,
 • wino,
 • inne produkty wymienione w załączniku I rozporządzenia (EU) 2018/848.

Zgłoszenie działalności

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Oznacza to, że producent, który rozpoczyna działalność w rolnictwie ekologicznym, powinien przesłać do jednostki certyfikującej wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym.

Tryb postępowania:

 • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do jednostki certyfikującej
 • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby producenta. (lista Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars),
 • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów i przesyła do jednostki i do producenta informację o przyjęciu Zgłoszenia (podanie adresu e-mail znacznie przyspiesza otrzymanie informacji o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia)
 • Zaktualizowany formularz Zgłoszenia wraz z objaśnieniami oraz pozostałe dokumenty znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Podmioty zwolnione z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

 

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art.7. ust.2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, jest właściwy do wydawania zezwoleń, postanowień oraz uznań na wniosek, w drodze decyzji w sprawie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Na stronie internetowej GIJHARS w zakładce: https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej zostały zamieszczone formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, które obejmują:

 1. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu (formularz F-19/BRE-07-IR-01)
 2. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej (formularz F-2/BRE-07-IR-01)
 3. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu (formularz F-9/BRE-07-IR-01)
 4. Wniosek o uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji (formularz F-5/BRE-07-IR-01)
 5. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu (formularz F-12/BRE-07-IR-01)
 6. Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów (formularz F-3/BRE-07-IR-01)
 7. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi (formularz F-10/BRE-07-IR-01)

Wnioski należy składać do WIJHARS właściwego ze względu na adres zamieszkania/siedziby wnioskującego producenta ekologicznego.

Ponadto, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń na tymczasowe stosowanie na swoim terytorium nieekologicznych składników pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej żywności ekologicznej (przez okres maksymalnie sześciu miesięcy). Zezwolenie takie jest wydawane na wniosek podmiotu w przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia dostępu do niektórych składników pochodzenia rolnego oraz w przypadku gdy takie składniki nie są dostępne w wystarczającej ilości w jakości ekologicznej. Zezwolenie takie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów w tym państwie członkowskim.

Certyfikowani klienci

Certyfikowani klienci rolnictwa ekologicznego – WYSZUKIWARKA

Informujemy, że od dnia 01.01.2023 r. certyfikaty zgodności dla wszystkich producentów ekologicznych, będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu (system TRACES).

W związku z powyższym od tego roku certyfikaty zgodności w formie papierowej nie będą już wydawane.

Wykaz wydanych certyfikatów dostępny jest na stronie https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index.

Certyfikaty wydane w 2022 roku pozostaną na stronie internetowej jednostki certyfikującej, wyłącznie do czasu wydania nowego certyfikatu w systemie TRACES.

(Podstawa prawna: art. 1 lit b Rozp. wykonawcze Komisji (UE) 2021/2119 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych rodzajów dokumentacji i deklaracji wymaganych od podmiotów i grup podmiotów oraz dotyczące środków technicznych służących wydawaniu certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 w odniesieniu do wydawania certyfikatów podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich), certyfikaty, o których mowa w art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2018/848)

Informacja dla klientów PCBC związana z nowymi przepisami unijnymi regulującymi zasady produkcji ekologicznej

Informacja dla klientów PCBC S.A. dotycząca zmian związanych z nowymi przepisami dla produkcji ekologicznej

Przydatne informacje dotyczące zmian można znaleźć również na stronie MRiRW – link

 

Przydatne linki

Wspólny katalog środków w przypadku stwierdzonych niezgodności – link

Akty prawne – link

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w
rolnictwie ekologicznym – link

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi  – link

Wykaz dostawców materiału siewnego – link

Wniosek na materiał siewny nieekologiczny – link

 

Wspólny katalog środków

Informujemy, że na stronie internetowej IJHARS w zakładce https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace  został zamieszczony Wspólny katalog środków, stosowany przez jednostki certyfikujące, w przypadku stwierdzonych niezgodności w rolnictwie ekologicznym. Dokument został opracowany przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dokumenty do pobrania

 • Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

 • Objaśnienia dotyczące kategorii działalności

 • Cennik opłat dotyczący działań certyfikacji produkcji ekologicznej

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Kruczyńska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego


  +48 67 213 82 00 wew. 209
  +48 607 241 360
  kkruczynska@pcbc.gov.pl
  pila@pcbc.gov.pl
 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku/ Manager of Sales and Mark et Development Division


  +48 663 130 063
  aklaput@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ