Analiza i ocena ryzyka – jako jedno z wymagań Rozporządzenia (UE) 2019/1009 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 04/01/2024

Wymogi dokumentacji technicznej i analizy ryzyka dla producentów produktów nawozowych

Rozporządzenie (UE) 2019/1009 w Załączniku IV część II, w wymaganiach dla dokumentacji technicznej dla poszczególnych modułów wskazuje na konieczność sporządzenia dokumentu:  Producent sporządza dokumentację techniczną. Dokumentacja ta umożliwia ocenę produktu nawozowego UE pod względem jego zgodności z odnośnymi wymogami oraz obejmuje odpowiednią analizę i ocenę ryzyka*.

W treści rozporządzenia nie zawarto wytycznych jak ma być przygotowany dokument oraz jakie elementy / treści ma zawierać. Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzanego do obrotu produktu oraz potwierdza, że podejmuje działania w zakresie natychmiastowego reagowania na nowe dowody naukowe oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska* mają potwierdzenie we właściwych, dostępnych w przedsiębiorstwie dokumentach i zapisach.

Metody opracowania analizy i oceny ryzyka

Producent opracowując analizę i ocenę ryzyka może posłużyć się metodami opisanymi w literaturze, np.: burza mózgów, diagram przyczynowo – skutkowy (Ishikawy), Metoda 5 why, analiza HACCP. Wybór zastosowanego narzędzia zależy od wiedzy prowadzącego analizę, wielkości firmy czy skomplikowania produkcji. Każda z ww. metod wymaga zidentyfikowania elementów mogących wywołać ryzyko oraz przypisania im iloczynu dwóch wartości: prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wartości jego skutku. Dopiero wówczas otrzymujemy ryzyko związane ze wskazanym w analizie elemencie. Warto jest dodatkowo rozważyć i opisać, jak producent monitoruje ryzyko i jakie podejmuje działania, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz ograniczenia jego skutków. Analiza ryzyka przygotowana w powyższy sposób pozwala na identyfikację, klasyfikację, pomiar i określenie metod reagowania.

Odkrywanie ryzyka w produkcji: Kluczowe kroki i powiązania procesów w Przedsiębiorstwie

Pierwszym krokiem do właściwego zidentyfikowania elementów ryzyka jest określenie i opisanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ich kolejności i wzajemnych powiazań. Od Producenta zależy stopień szczegółowości analizy. Często przyjmuje się, że zamówienie od klienta jest początkiem procesu, gdyż uruchamia ciąg działań związanych z planowaniem i produkcją, a zakończonych dostawą gotowego produktu do klienta. Dodatkowo etapy produkcyjne można powiązać z etapami przedprodukcyjnymi, np. przygotowanie oferty cenowej czy też określenie warunków realizacji zamówienia oraz procesami obok produkcyjnymi, takimi jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse, administracja, zaopatrzenie.

Rzetelna analiza ryzyka kluczem do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa firmy

Właściwie prowadzona analiza i ocena ryzyka jest projektem, w którym uczestniczą pracownicy mający szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, np. od dostępnych zasobów, poprzez produkcję, badania produktów aż do określania bieżących i przyszłych oczekiwań klientów (oraz innych zainteresowanych stron). Rzetelna analiza ryzyka powinna wyjść poza obszar związany tylko z produkcją i rozpatrywać organizację jako jednostkę zależną od otoczenia, w którym funkcjonuje.

Przygotowana analiza powinna być aktualizowana w miarę pojawiania się nowych ryzyk, metod ich monitorowania. Wówczas producent będzie mógł korzystać z tego narzędzia nie tylko w kontekście zarządzania ryzykiem przy produkcji produktów bezpiecznych dla ludzi i środowiska, ale również jako instrument do analizy i identyfikacji nowych obszarów rozwoju firmy i optymalizacji procesów.

*zapis z Rozporządzenia (UE) 2019/1009

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ