Jednostka notyfikowana – czym jest, jakie ma zadania i obowiązki informacyjne - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 07/12/2023

Jednostka notyfikowana jest oficjalnie wyznaczoną przez właściwy organ krajowy jednostką upoważnioną do przeprowadzania oceny zgodności produktów z wymaganiami określonymi w dyrektywach i rozporządzeniach unijnych. Każda Jednostka Notyfikowana (JN) posiada swój unikalny numer.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jako jednostka notyfikowana o numerze identyfikacyjnym 1434 nadanym przez Komisję Europejską, rozszerzyła zakres notyfikacji od 04.12.2021 r.  o ocenę zgodności produktów nawozowych UE dla modułu B – badanie typu UE oraz modułu D1 – zapewnienie jakości procesu produkcji; a od 06.03.2023 r. również dla modułu A1 – wewnętrzna kontrola produkcji oraz testowanie produktów pod nadzorem.

Wykaz jednostek notyfikowanych jest publikowany przez Komisję na stronie internetowej NANDO

Jakie są role i obowiązki jednostek notyfikowanych?

  • przeprowadzają procesy oceny zgodności w zakresie przyznanej notyfikacji;
  • współpracują z organami notyfikującymi, organami nadzoru rynku i innymi JN;
  • prowadzą działalność w sposób kompetentny, niedyskryminujący, przejrzysty, neutralny, niezależny i bezstronny;
  • dysponują niezbędnym personelem posiadającym wystarczającą i odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania oceny zgodności stosownie do wymogów danego przepisu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego;
  • zapewniają poufność informacji uzyskanych w trakcie oceny;
  • posiadają odpowiednie ubezpieczenie dot. ich działalności.

Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie informowania w ramach Rozporządzenia 2019/1009

Jednym z obowiązków jednostki notyfikowanej jest obowiązek informowania. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu zapewnienie skuteczności i spójności procesu oceny zgodności produktów oraz ochronę interesów konsumentów i bezpieczeństwa produktów na rynku europejskim.

Zgodnie z artykułem 34 Rozporządzenia 2019/1009 jednostki notyfikowane informują organ notyfikujący:

  • każdej odmowie wydania, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu lub decyzji o zatwierdzeniu;
  • o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres lub warunki notyfikacji;
  • o każdym przypadku żądania przez organy nadzoru rynku informacji o działaniach związanych z oceną zgodności;
  • na żądanie, o działaniach związanych z oceną zgodności objętych zakresem ich notyfikacji oraz o innych prowadzonych działaniach, w tym działaniach transgranicznych i podwykonawstwie.

Jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym na mocy niniejszego rozporządzenia, które prowadzą podobną działalność w zakresie oceny zgodności tych samych produktów nawozowych UE, odpowiednie informacje na temat kwestii związanych z negatywnymi, a na żądanie – także z pozytywnymi wynikami oceny zgodności.

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ