Nawóz WE, etykieta CE – główne różnice - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 15/11/2023

Etykieta produktu nawozowego (nawozu CE) i nawozu WE – czy czymś się różnią?

W lipcu zeszłego roku weszło w życie rozporządzenie 2019/1009 ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Jednocześnie uchylono rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 dotyczące nawozów WE. Nowe rozporządzenie daje możliwość oznaczenia swoich produktów znakiem CE dla dużo szerszego zakresu wyrobów, różniących się tzw. kategorią funkcji produktu (PFC). Produkty nawozowe muszą spełniać szereg wymagań, w tym muszą być etykietowane zgodnie z załącznikiem III do przedmiotowego rozporządzenia.

Etykieta musiała ulec zmianie, jednak część elementów została bez zmian

Producenci nawozów WE i środków wapnujących byli przyzwyczajeni i dobrze zaznajomieni z etykietami i wymaganiami rozporządzenia 2003/2003. Musieli oni jednak przystosować swoje etykiety do nowych wymagań. Można natomiast znaleźć wspólne elementy, takie jak dane identyfikujące produkt, producenta, deklaracje dotyczące zawartości składników pokarmowych, instrukcje stosowania i przechowywania czy masa netto / brutto lub objętość dla nawozów płynnych.

Ta samo wymaganie, ale przedstawione inaczej

Producenci zarówno nawozów WE (mieli) jak i produktów nawozowych mają możliwość swobodnego obrotu w krajach Wspólnoty. W projektach etykiet tych produktów zmieniło się przede wszystkim oznaczenie ,,NAWÓZ WE’’ na znak CE. Co jest ważne: ,,oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na opakowaniu produktu nawozowego UE lub – w przypadku, gdy produkt nawozowy UE jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego UE’’.

Na nawozach WE należało podać typ nawozu zgodny z załącznikiem 1, dla produktów nawozowych odpowiednikiem będzie oznaczenie kategorii funkcji produktu. Dla przykładu: wcześniej używane oznakowanie A.1.9 Mocznik, zastępuje teraz PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Jedno i drugie rozporządzenie przewidziało możliwość mieszania produktów. W nawozach WE trzeba było umieścić słowo ,,mieszanka’’, natomiast dla produktów nawozowych wyszczególniono PFC 7.  Jest to produkt nawozowy mieszany, dla którego trzeba wskazać, z jakich innych PFC się składa.

W przypadku obecności mikroskładników jedno jak i drugie rozporządzenie nakłada obowiązek umieszczenia informacji o ich zawartości. Zapisy są niemal identyczne, jednak delikatnie się różnią. „Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.” – rozporządzenie 2003/2003, natomiast w rozporządzeniu 2019/1009: „Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki”.

Nowe elementy etykiety

Rozporządzenie 2019/1009 przewiduje również umieszczenie dodatkowych informacji, które nie były wymagane dla nawozów WE. Do obowiązkowych wymagań należą: ,,wszelkie istotne informacje na temat środków zalecanych w celu ograniczenia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt, roślin, dla bezpieczeństwa lub środowiska’’.

Nowym wymaganiem jest również wskazanie ,,wszystkich składników powyżej 5 % w masie lub objętości produktu lub w przypadku produktów w postaci ciekłej w przeliczeniu na suchą masę, w porządku malejącym’’. Wszystkie surowce użyte do produkcji muszą być po pierwsze sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem II, który określa wymagania dla określonych kategorii materiałów składowych (CMC), a dodatkowo te, które występują w ilości powyżej 5%, muszą być wymienione na etykiecie (nazwa surowca, wraz z CMC oraz numerem CAS, jeśli istnieje).

Nowością jest również podawanie granulometrii stałego nawozu wyrażonej jako odsetek produktu przechodzącego przez sito o określonym rozmiarze oczka oraz wskazanie postaci jednostki fizycznej produktu (granule, pastylki, proszek, bryłki). Należy wspomnieć, że dla nawozów WE trzeba było badać jedynie skład ziarnowy komponentów nawozowych, których bazę stanowią fosforany.

Pojawiają się również wymagania w przypadku obecności specyficznych substancji, np. rycyny – na etykiecie zamieszcza się następującą instrukcję: „Niebezpieczne dla zwierząt w przypadku połknięcia”. W przypadku nieprzetworzonych lub przetworzonych łusek kakaowych – „Toksyczne dla psów i kotów”.

Ważną zmianą jest również zakaz umieszczania informacji takich, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd, np. poprzez przypisywanie niezwykłego charakteru właściwościom/cechom produktu, które posiadają także podobne produkty.

W przypadku trudności z przygotowaniem etykiety producenci mogą zapoznać się z Komunikatem Komisji w sprawie wyglądu etykiety produktów nawozowych UE, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009. W dokumencie można znaleźć zarówno przykłady etykiet jak również ogólne wskazówki dotyczące etykietowania.

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ