Najczęściej zadawane pytania w sprawie oznakowania EU Ecolabel - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Najczęściej zadawane pytania

Które produkty mogą uzyskać oznakowanie EU Ecolabel?

Oznakowanie EU Ecolabel może otrzymać każdy wyrób lub usługa, który spełnia kryteria określone dla odpowiadającej im grupy wyrobów/usług EU Ecolabel. Obecnie, kryteria ustanowione są dla wielu grup produktów (poza żywnością i wyrobami medycznymi) m.in. detergentów, ręczników papierowych, wyrobów włókienniczych oraz zakwaterowania turystycznego czy usług sprzątania. Więcej informacji na temat grup wyrobów/usług można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej ds. Ecolabel.

Kto może ubiegać się o przyznanie oznakowania EU Ecolabel?

O oznakowanie EU Ecolabel mogą wnioskować producenci, wytwórcy, importerzy, dostawcy usług i sprzedawcy hurtowi umieszczający swoje produkty i/lub usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dystrybutorzy mogą wnioskować o przyznanie oznakowania dla produktów wystawianych na rynek pod ich własną nazwą handlową.

Jak aplikować o oznakowanie EU Ecolabel?

Na początku zachęcamy do sprawdzenia grup wyrobów i usług, które są objęte oznakowaniem EU Ecolabel, oraz przejrzenia decyzji Komisji odpowiadającej Państwa grupie, w celu bliższego zapoznania się z kryteriami i sprawdzenia czy wyrób lub usługa może je spełnić.

Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć grupy wyrobów lub usług odpowiadającej Państwa potrzebom proszę sprawdzić odpowiedź na pytanie: „Co powinienem zrobić, jeżeli produkt, który wytwarzam nie odpowiada żadnej z grup EU Ecolabel?”.

Drugim krokiem jest kontakt z Jednostką Właściwą w Państwa kraju (w Polsce jest to PCBC S.A.). Może ona zapewnić wsparcie techniczne podczas całego procesu certyfikacji.

W zależności od grupy wyrobów lub usług należy skompletować dokumentację w celu udowodnienia zgodności z poszczególnymi kryteriami (np. deklaracje wnioskodawcy lub producenta, karty charakterystyki surowców, wyniki badań). Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat badań proszę sprawdzić odpowiedź na pytanie: „Gdzie przedsiębiorstwa mogą wykonać badania swoich wyrobów?”

Kto jest odpowiedzialny za tworzenie i ocenianie kryteriów? Jak wygląda ten proces?

Kryteria EU Ecolabel są tworzone w przejrzystym procesie, w którym bierze udział wiele zainteresowanych stron m.in. naukowcy, przedstawiciele przemysłu, eksperci z wielu sektorów oraz bezstronne organizacje pozarządowe. Każdy zestaw kryteriów w ramach danej grupy wyrobów jest poddawany wielu dyskusjom między stronami, a następnie są one publikowane jako Decyzje Komisji UE.

Więcej informacji na temat procesu ustanawiania kryteriów Ecolabel można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/criteria-development-and-revision.html

Odwiedź Joint Research Centre, aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnego rozwoju i przeglądu kryteriów EU Ecolabel.

Jakie są koszty związane z przyznaniem oznakowania EU Ecolabel i czy przysługują mi jakieś zniżki?

Zniżki są dostępne dla mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstw z krajów rozwijających się, przedsiębiorstw zarejestrowanych w EMAS lub certyfikowanych wg ISO 14001. Więcej informacji dotyczących kosztów uzyskać można przez kontakt z Jednostką Właściwą (w Polsce jest to PCBC S.A.).

Co powinienem zrobić, jeżeli produkt, który wytwarzam, nie odpowiada żadnej z grup EU Ecolabel?

Jeżeli pragną Państwo by wytwarzany przez Państwa wyrób lub dostarczana usługa zostały ujęte w zakresie oznakowania EU Ecolabel mogą Państwo zgłosić propozycję grupy wyrobów/usług lub, jeżeli chcą się Państwo bardziej zaangażować, mogą Państwo poprowadzić proces opracowania kryteriów.

Zgłoszenie nowej grupy produktów/usług:

Jeżeli chcą Państwo, aby Komisja Europejska rozważyła grupę wyrobów/usług, którą byliby Państwo zainteresowani należy wypełnić formularz. Proszę w nim odpowiedzieć na pytania, w celu wyjaśnienia dlaczego zgłaszają Państwo taką grupę oraz proszę poprzeć się odpowiednimi, użytecznymi w tym celu, danymi.

Proszę wziąć pod uwagę, że rozwój kryteriów dla nowej grupy EU Ecolabel jest złożonym procesem wymagającym pracy wielu ekspertów oraz szerokich konsultacji (szczegółowe informacje w Załączniku I Rozporządzenia o EU Ecolabel). Kryteria jako takie muszą zostać zatwierdzone przez EU Ecolabeling Board, Komisję Europejską, Państwa Członkowskie i Parlament przez co proces ten jest czasochłonny. Więcej informacji dotyczących przeglądu kryteriów znajdą Państwo na stronie: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/criteria-development-and-revision.html

Podpisany formularz należy przesłać bezpośrednio do EU Ecolabel Helpdesk. Komitet ds. Oznakowania Ekologicznego UE (EUEB) oraz Komisja Europejska po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń wybiorą grupy wyrobów lub usług, które ich zdaniem są priorytetowe i dla których w następnych latach rozwinięte zostaną kryteria.

Prowadzenie procesu opracowywania kryteriów:

Mogą Państwo również zgłosić się do prowadzenia procesu opracowywania kryteriów. Jeżeli są Państwo tym zainteresowani, proszę pobrać, wypełnić, a następnie wysłać do EU Ecolabel Helpdesk formularz zgłoszeniowy. Proszę wziąć pod uwagę, że należy wykazać doświadczenie w dziedzinie produktów, a także umiejętność kierowania procesem z zachowaniem neutralności względem stron oraz zgodnie z Rozporządzeniem nr 66/2010 ustanawiającym program EU Ecolabel. Jeżeli Państwa propozycja zostanie wzięta pod uwagę do wdrożenia, odpowiednia jednostka skontaktuje się bezpośrednio z Państwem.

Jakie rodzaje wyrobów i usług do tej pory zostały oznakowane EU Ecolabel?

Zakres oznakowania EU Ecolabel jest na ten moment otwarty na wszystkie wyroby i usługi, z wyjątkiem żywności, napojów, wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń medycznych. Pełna lista certyfikowanych wyrobów i usług jest dostępna w E-Catalogue na stronie: https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/product-groups-and-criteria_en  Już ponad 89 000 produktów  i usług otrzymały oznakowanie EU Ecolabel. Aby zobaczyć jakiego rodzaju grupom wyrobów i usług przyznawano oznakowanie odwiedź stronę: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html

Jak mogę sprawdzić które produkty oznakowane EU Ecolabel są dostępne w moim kraju?

Produkty i usługi dostępne w Państwa kraju można odnaleźć przeszukując unijną bazę E-Catalogue oraz Tourist Service Catalogue. W bazie jest możliwość wyszukiwania według rodzaju produktu oraz kraju, w którym zostało przyznane zezwolenie EU Ecolabel.

Można również skorzystać z bazy certyfikowanych wyrobów w Polsce, prowadzonego przez polską jednostkę PCBC S.A. – baza użytkowników EU Ecolabel

Czy istnieje scentralizowana baza danych, gdzie odnaleźć można poszczególne produkty EU Ecolabel?

Tak, taką bazą jest E-Catalogue oraz Tourist Service Catalogue. Znaleźć w nich można wszystkie wyroby i usługi, którym przyznane zostało oznakowanie EU Ecolabel. Proszę korzystać z bazy, aby znaleźć wytwórców, producentów oraz dostawców usług. Informacje o dystrybutorach są dostępne jedynie, jeżeli zostały dostarczone przez wnioskodawcę.

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące używania logo EU Ecolabel?

Wytyczne dotyczące stosowania logo można pobrać tutaj.

Mają one pomóc producentom i wytwórcom zrozumieć jak w najlepszy sposób korzystać z logo i numeru zezwolenia EU Ecolabel. Przed ich zastosowaniem na etykiecie wyrobu, w broszurze, artykule lub publikacji należy skontaktować się z PCBC S.A. lub EU Ecolabel Helpdesk ze szkicem tekstu/wizualizacją, w którym pragną zamieścić Państwo logo i nr zezwolenia EU Ecolabel.
Jeżeli są Państwo producentem lub dystrybutorem, który niedawno uzyskał oznakowanie EU Ecolabel dla swoich wyrobów i chcą Państwo otrzymać logo w wysokiej rozdzielczości, proszę skontaktować się z PCBC S.A.

Gdzie przedsiębiorstwa mogą wykonać badania swoich wyrobów?

Jednostki właściwe poinformują potencjalnych wnioskodawców jakie badania są wymagane oraz w jaki sposób należy je przeprowadzić. Laboratorium, w którym zostaną one wykonane powinno posiadać akredytację pod ISO 17025 lub równoważną. Więcej na temat badań znajdą Państwo tutaj.

Czy konsumenci są zainteresowani produktami oznakowanymi EU Ecolabel?

Według ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2009 roku przez Eurobarometer, 40% europejskich ankietowanych jest zaznajomiona z EU Ecolabel. Ponad 80% ankietowanych zwraca uwagę na aspekty środowiskowe, gdy robią zakupy, a 47% wybiera produkty z oznakowaniem ekologicznym. Wykazało to jednoznacznie, że etykiety/oznakowania mają znaczny wpływ na zakupy konsumenta.

W jaki sposób jest nadzorowane oznakowanie EU Ecolabel by zapobiegać niepoprawnemu użyciu?

Każdy wnioskodawca, który zakończy proces certyfikacji podpisuje umowę obejmującą warunki używania oznakowania EU Ecolabel.

Jednostki Właściwe mogą dostarczyć kopię tej umowy do potencjalnych wnioskodawców.

Jednostka Właściwa może również zażądać dodatkowej dokumentacji od użytkownika zezwolenia EU Ecolabel, w celu sprawdzenia czy produkt wykazuje nadal zgodność z kryteriami oraz zasadami używania logo zawartymi w umowie. Jednostka Właściwa może przeprowadzić inspekcje u użytkownika zezwolenia EU Ecolabel.

Jak długo ważne jest zezwolenie na używanie oznakowania EU Ecolabel zanim będzie trzeba je odnowić?

Data ważności kryteriów ekologicznych dla danej grupy wyrobów czy usług określona jest w odpowiedniej Decyzji Komisji i stanowi również datę ważności przyznanego zezwolenia EU Ecolabel (przez zezwolenie EU Ecolabel rozumie się udzielenie przez PCBC S.A. prawa używania oznakowania/logo EU Ecolabel przez podmiot na certyfikowanych wyrobach/usługach). Kryteria dla grupy wyrobów/usług są zazwyczaj ważne od trzech do pięciu lat, w zależności od decyzji Komisji dla danej grupy. Pozwala to na odzwierciedlanie przez kryteria innowacji technicznych takich, jak stosowane surowce lub procesy produkcji, metody redukcji emisji oraz zmiany na rynku. Kryteria ekologiczne są poddawane ponownej ocenie przed ich wygaśnięciem i mogą zostać:

  1. przedłużone bez wprowadzania do nich zmian
  2. przedłużone z drobnymi zmianami
  3. nieprzedłużone
  4. zastąpione nowymi kryteriami.

Ad. 1. Jeżeli kryteria zostaną przedłużone bez ich zmiany, należy zgłosić chęć dalszego stosowania oznakowania ekologicznego UE. Po takim zgłoszeniu Jednostka Właściwa przygotuje aneks do umowy obejmującej warunki używania zezwolenia EU Ecolabel oraz nowy certyfikat EU Ecolabel z aktualną datą ważności.
Ad. 2. Jeżeli kryteria zostaną przedłużone ze zmianami, należy zgłosić chęć dalszego stosowania oznakowania ekologicznego UE i dostarczyć wymagane dokumenty. Po takim zgłoszeniu Jednostka Właściwa przeprowadza proces oceny, a w przypadku pozytywnej decyzji przygotuje aneks do umowy obejmującej warunki używania zezwolenia EU Ecolabel oraz nowy certyfikat EU Ecolabel z aktualną datą ważności.
Ad. 3. Po wygaśnięciu umowy obejmującej prawo używania oznakowania EU Ecolabel nie może ono być używane:

  • na wyrobach/usługach,
  • w celu etykietowania,
  • w celach reklamowych.

Przez okres sześciu miesięcy od wygaśnięcia umowy, oznakowanie to może jednak występować na wyprodukowanych przed wygaśnięciem umowy zapasach będących w posiadaniu użytkownika lub innych osób. To ostatnie postanowienie nie ma zastosowania, jeżeli umowa wygasła z przyczyn określonych w art. 5.2.
Ad. 4. Jeżeli kryteria zostają zastąpione nowymi kryteriami, użytkownicy zezwolenia EU Ecolabel mogą odnowić umowę obejmującą warunki używania oznakowania ekologicznego EU Ecolabel, polegającą na przejściu procesu certyfikacji od nowa, w tym:

  • złożeniu wniosku o certyfikację wg nowych kryteriów;
  • przesłaniu skompletowanej dokumentacji wymaganej nowymi kryteriami.

Czy przewidziany jest okres przejściowy dla obecnych użytkowników zezwolenia EU Ecolabel tak, by mogli dostosować się do nowych kryteriów?

Tak, zazwyczaj trwa on 12 miesięcy, jednak może się różnić w zależności od grupy wyrobów/usług np. jeżeli w czerwcu 2014 ustanowiono nowe kryteria dla wyrobów włókienniczych to koniec okresu przejściowego poprzednich kryteriów wypada w czerwcu 2015 roku.

Producenci mają również prawo sprzedać wyroby wyprodukowane w czasie trwania zezwolenia, które po jego wygaśnięciu znajdują się nadal w magazynach. Użytkownik zezwolenia po jego wygaśnięciu ma obowiązek zmienić materiały marketingowe (np. ulotki, strona internetowa) oraz upewnić się, że nie wiążą one wyrobu/usługi ani firmy z oznakowaniem EU Ecolabel. W związku z tym, w przypadku gdy data ważności zezwolenia umieszczona na certyfikatach odnosi się do wytwarzania wyrobu powinna ona zostać wydłużona o 12 miesięcy, a jeżeli data ta odnosi się do zakończenia reklamowania/sprzedaży wyrobów wydłuża się ją o okres 18 miesięcy (okresy te mogą się różnić w zależności od rodzaju grupy wyrobu/usług). Przedłużenie odbywa się po zadeklarowaniu przez Wnioskodawcę chęci dalszego uczestniczenia w programie EU Ecolabel do Jednostki Właściwej.

Jak długo trwa proces przyznawania oznakowania EU Ecolabel?

Czas trwania procesu zależy od danego przypadku. Jednostka Właściwa (w Polsce jest to PCBC S.A.) musi uważnie rozważyć każdy wniosek przed poinformowaniem Komisji Europejskiej o przyznaniu oznakowania. W ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku Jednostka Właściwa oceni wyrób lub usługę w odniesieniu do odpowiednich kryteriów. Jeżeli dokumentacja nie będzie kompletna to zostaną Państwo poproszeni o uzupełnienie brakujących informacji co może wydłużyć proces oceny.

Czy Komisja Europejska zapewnia wsparcie marketingowe dla wyrobów i usług oznakowanych EU Ecolabel?

Dostępnych jest wiele materiałów marketingowych, promocyjnych i komunikacyjnych, których mogą Państwo użyć, aby wspomóc sprzedaż swojego produktu. Gdy przyznane zostanie oznakowanie ekologiczne UE produkt lub usługa pojawi się w E-Catalogue oraz Tourist Service Catalogue, nowym narzędziu marketingowym, które zastąpiło Green Store i daje możliwość dotarcia do konsumentów. Zalecamy wykorzystać pełne możliwości tego narzędzia uzupełniając informacje o wyrobie/usłudze i dodając zdjęcia.

Comiesięczny EU Ecolabel News Alert oraz wysyłany dwa razy w roku Flower Newsletter często przedstawiają wyróżniające się przedsiębiorstwa dostarczając świetną możliwość reklamy. Jeżeli chcą Państwo podkreślić ponadprzeciętną inicjatywę swojej firmy w kontekście EU Ecolabel, proszę skontaktować się z Helpdesk.

Mogą Państwo odwiedzać stronę Komisji Europejskiej dotyczącej EU Ecolabel, aby być na bieżąco z nowościami i skorzystaj z przewodnika marketingowego, aby dowiedzieć się jak najlepiej promować swoje wyroby/usługi korzystając z EU Ecolabel. Proszę nie zapominać o reklamowaniu swoich produktów i usług jako oznakowane etykietą ekologiczną Unii Europejskiej w punktach sprzedaży oraz przez własne kanały promocyjne i komunikacyjne.

Czy logo EU Ecolabel można używać na wyrobie, jeżeli niektóre z jego właściwości zostały zmienione?

Logo może być nadal stosowane, jeżeli zmiana nie wpływa na zgodność z kryteriami. Jednak należy pamiętać, że Jednostka Właściwa, która wydała zezwolenie na używanie oznakowania EU Ecolabel musi zostać poinformowana o jakichkolwiek zmianach w wyrobie, usłudze lub przedsiębiorstwie (np. nazwa, adres).

Czy można na opakowaniu wyrobu powołać się na zezwolenie EU Ecolabel udzielone półproduktowi użytemu w produkcji wyrobu?

Tak, na etykiecie można umieścić informację, że w wyrobie zastosowano półprodukt, któremu udzielono zezwolenia EU Ecolabel, powołując się na numer zezwolenia stosowanego półproduktu, po uzyskaniu akceptacji etykiety przez Jednostkę Właściwą (w Polce PCBC S.A.).

Nie jest dozwolone stosowanie logo EU Ecolabel wraz z numerem zezwolenia półproduktu. Informacja na opakowaniu nie może wprowadzać w błąd, odnośnie przedmiotu zezwolenia EU Ecolabel. Należy w sposób jednoznaczny wskazać element wyrobu, który został wytworzony z materiału objętego zezwoleniem.

Czy zgłoszenie do certyfikacji EU Ecolabel większej liczby wyrobów jednocześnie, może obniżyć koszty certyfikacji?

Tak, pod warunkiem, że zgłaszane wyroby należą do tej samej grupy wyrobów lub usług, objętej jedną Decyzją Komisji ustanawiającą kryteria ekologiczne dla danej grupy wyrobów.

Czy moja dokumentacja jest kompletna?

Dla środków czystości i kosmetyków spłukiwanych przygotowano wykazy wymaganych dokumentów niezbędnych do certyfikacji EU Ecolabel tych grup wyrobów. Mogą Państwo pobrać pakiet dokumentów uzupełniających wraz ze wspomnianym wykazem dokumentów tutaj. W zależności od przypadku w toku procesu certyfikacji może nastąpić konieczność przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

Czy kompozycja zapachowa stosowana w moim wyrobie spełnia wymagania EU Ecolabel?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy kompozycja zapachowa jest wyprodukowana i używana zgodnie z kodeksem praktyk IFRA. Następnie należy się upewnić, że w kompozycji zapachowej nie znajdują się substancje oznaczone zwrotami ryzyka ujętymi w Tabelach lub kryteriach w zależności od Decyzji Komisji.
Ponadto przykładowo w detergentach: Kompozycja nie może zawierać w ogóle związków chemicznych wymienionych w Kryterium – Substancje objęte wyłączeniami, a także na liście substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC). W kryteriach zdefiniowano także limity substancji toksycznych w stosunku do organizmów wodnych, substancji organicznych niebiodegradowalnych, substancji objętych ograniczeniami dla wyrobu gotowego jako całości, na przekroczenie których może mieć wpływ także stosowana kompozycja zapachowa.

Co należy zrobić po uzyskaniu pozytywnej decyzji ws. certyfikacji EU Ecolabel?

Ostatnim krokiem w procesie certyfikacji jest rejestracja firmy i certyfikowanych produktów w bazie danych Unii Europejskiej ECAT (E-Catalog) https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin/. W ECAT należy wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy, w którym należy zamieścić nazwy produktów zgodne z nazwami na certyfikatach.

Rejestracja produktów w bazie danych ECAT umożliwi konsumentom ze wszystkich krajów UE zweryfikowanie, czy produkty są objęte zezwoleniem EU Ecolabel. Następnie należy poinformować Jednostkę Właściwą o fakcie dokonania zgłoszenia, po czym Jednostka Właściwa dokona jego akceptacji.

Przewodnik w zakresie rejestracji w bazie ECAT dla użytkowników zezwolenia EU Ecolabel jest dostępny tutaj.

Czy muszę zgłosić nowego dostawcę/producenta surowca/-ów stosowanego/-ych w wyrobie oznakowanym EU Ecolabel?

Tak, należy zgłosić ten fakt Jednostce Właściwej wraz z kompletem dokumentacji dla surowca pochodzącego od nowego dostawcy/producenta.

Dokumentacja nowego surowca podlega ocenie w zakresie spełnienia kryteriów po wprowadzeniu zmian w wyrobie. Wynika to z zapisów składanych przez Państwa w deklaracji i umów, w których zobowiązują się Państwo do zapewniania pełnej zgodności produktu z kryteriami oznakowania ekologicznego EU Ecolabel przez cały czas, oraz do niezwłocznego zawiadomienia Jednostki Właściwej o wszelkich zmianach wprowadzanych w produkcie, lub procesach produkcyjnych.

Kiedy odbędzie się inspekcja?

Dla usług zakwaterowania turystycznego oraz sprzątania pomieszczeń inspekcja wstępna (tzw. przedlicencyjna) odbędzie się przed wydaniem decyzji o przyznaniu zezwolenia EU Ecolabel. Dla pozostałych grup wyrobów objętych EU Ecolabel inspekcja wstępna odbywa się w stosownych przypadkach.

Przynajmniej raz w okresie ważności certyfikatu odbędzie się inspekcja w nadzorze w ustalonym terminie. Podczas inspekcji weryfikowane jest spełnienie wymagań kryteriów EU Ecolabel.

Jakie mam obowiązki jako Użytkownik zezwolenia EU Ecolabel?

Użytkownik zezwolenia EU Ecolabel jest odpowiedzialny za zapewnienie nieprzerwanej zgodności z kryteriami EU Ecolabel swojego wyrobu, odkąd zostało mu przyznane oznakowanie EU Ecolabel.

Użytkownik zezwolenia powinien aktualizować dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów EU Ecolabel.

W razie wystąpienia niezgodności z kryteriami w okresie ważności certyfikatu/zezwolenia EU Ecolabel, należy niezwłocznie poinformować o tym Jednostkę Właściwą oraz przedstawić oświadczenie o przyczynie niezgodności, w celu podjęcia przez Jednostkę Właściwą odpowiednich kroków, w tym zawieszenia zezwolenia EU Ecolabel/certyfikatów.

Powrót

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.
Dostosuj Odrzuć Akceptuj wszystko

Dostosuj preferencje dotyczące zgody

Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej.
Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny.
Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika.
Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

Niezbędne
Zawsze aktywne

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Funkcjonalny

Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.

Analityka

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Wydajność

Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.

Reklama

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Odrzuć Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko