ABC…znaku CE - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 21/12/2023

ABC…znaku CE. Czyli jakie korzyści płyną z oznaczenia produktu nawozowego znakiem CE i numerem Jednostki Notyfikowanej?

Znak CE jest jednym z bardziej rozpoznawalnych znaków zgodności stosowanych w Europie.

Oznaczenie CE lub oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE) określone dla wskazanej grupy produktów. Od roku 2022 grupą wyrobów, które mogą być oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania opisane w Rozporządzeniu (UE) 2019/1009 są również produkty nawozowe.

Ocena zgodności jest procesem dobrowolnym, uregulowanym w/w Rozporządzeniem, który jednak usprawnia obrót produktami w UE oraz ułatwia komunikację pomiędzy stronami zainteresowanymi. Producent, zależnie od składu i właściwości produktu, może przeprowadzić ocenę samodzielnie lub we współpracy z kompetentną jednostką.

Producent zgromadzi dowody potwierdzające spełnienie wymagań Rozporządzenia, samodzielnie i na własną odpowiedzialność przeprowadza ocenę produktu w module A lub też może zwrócić się o pomoc w ocenie do niezależnej strony trzeciej – jednostki notyfikowanej, która przeprowadzi ocenę w module A1, B i D1.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jako Jednostka Notyfikowana prowadzi ocenę zgodności produktów nawozowych UE w trzech modułach zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009. W ramach prowadzonej oceny sprawdza zgodność z wymaganiami i kompletność dostarczonych dowodów. W module D1 dodatkowo przeprowadza audit systemu zapewnienia jakości procesu produkcji. Po zakończeniu oceny, Jednostka wydaje decyzję, a gdy jest ona pozytywna, Producent uzyskuje również certyfikat lub świadectwo.

Na podstawie otrzymanej pozytywnej oceny w zakresie spełnienia przez produkt wymagań kryterialnych opisanych w Rozporządzeniu, producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) na swoją wyłączną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności UE oraz oznacza produkt znakiem CE.

W przypadku, gdy w ocenie zgodności uczestniczyła Jednostka Notyfikowana (ocena w module A1, D1), nr jednostki powinien być umieszczony na opakowaniu produktu i/lub w dokumencie towarzyszącym oraz w deklaracji zgodności za znakiem CE. 1434 to nr jednostki notyfikowanej PCBC S.A.

Co stanowi oznakowanie produktu nawozowego znakiem CE ?

  1. potwierdzenie, że poddany ocenie zgodności produkt / system spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2019/1009;
  2. pewność, że zweryfikowany produkt spełnia wymogi dopuszczające go do obrotu na rynku UE;
  3. dowód na przeprowadzoną ocenę produktu/systemu przez niezależną trzecią stronę;
  4. wyróżnienie produktu – certyfikacja na znak CE – jest potwierdzeniem właściwości jakościowych i składu chemicznego produktu;
  5. element budowania profesjonalnego wizerunku firmy, która jest świadoma aktualnych wymagań prawnych i spełniając rygorystyczne kryteria Rozporządzenia.

Wzór i sposób umieszczania znaku CE określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Oznakowanie CE powinno mieć wielkość co najmniej 5 mm i może być skalowane, pod warunkiem, że:

  1. zachowane są proporcje,
  2. nie ulega zniekształceniu forma graficzna,
  3. zachowana jest czytelność poszczególnych elementów.

Wzory oznakowania CE dostępne są do pobrania na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ