Czy jestem producentem produktu nawozowego UE? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 08/11/2023

Słowo „producent” najczęściej kojarzone jest z fizycznym wytwórcą, jednak Rozporządzenie (UE) 2019/1009 wskazuje inne podejście. Zacznijmy od definicji:

Producent oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt nawozowy UE lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu nawozowego UE oraz wprowadza ten produkt nawozowy UE do obrotu pod własnym imieniem i nazwiskiem lub własną nazwą lub znakiem towarowym.

Importer oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza do obrotu na rynku unijnym produkt nawozowy UE pochodzący z państwa trzeciego.

Dystrybutor oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia na rynku produkt nawozowy UE.

Producentem produktu nawozowego UE jest więc rzeczywiście osoba, która go faktycznie produkuje, ale również osoba, która zleca jego wytworzenie czyli przekazuje to zadanie do swojego podwykonawcy. Warto zaznaczyć, że jeśli w drugim przypadku zdecydujemy się na moduł D1, audit zostanie przeprowadzony w faktycznym miejscu produkcji produktu nawozowego.

Rozporządzenie 2019/1009 zgodnie z artykułem 10 dopuszcza również możliwość, aby importer lub dystrybutor przejął obowiązki producenta. Możliwe są dwa takie przypadki:

  1. Importer lub dystrybutor wprowadza do obrotu produkt nawozowy UE pod własnym imieniem i nazwiskiem lub własną nazwą lub znakiem towarowym; lub
  2. Modyfikuje produkt nawozowy UE już znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z niniejszym rozporządzeniem.

Jeśli spełniony jest któryś z warunków powyżej, importer lub dystrybutor zostaje uznany za producenta produktu nawozowego UE oraz przejmuje jego obowiązki. Jednym z pierwszych jest przeprowadzenie odpowiedniej oceny zgodności. Przygotowuje on więc dokumentację techniczną, zapewnia zgodność produktu nawozowego z wymaganiami załącznika I i II Rozporządzenia (UE) 2019/1009 oraz etykietuje zgodnie z załącznikiem III. Warto pamiętać że w takim przypadku, importer lub dystrybutor na etykiecie podaje swoje dane jako producenta. Przechowuje również dokumentację techniczną przez 5 lat od wprowadzenia do obrotu. Po przeprowadzonej ocenie zgodności umieszcza oznakowanie CE na opakowaniu oraz wystawia deklarację zgodności (zgodnie z załącznikiem V) dla ocenianego produktu. Takie same zadania ciążą na każdym producencie.

A kiedy importer lub dystrybutor nie jest uznawany za producenta?

Kiedy pakuje lub przepakowuje produkt nawozowy UE. Wówczas na opakowaniu oprócz danych kontaktowych producenta podaje się zapis „opakowane przez” lub „przepakowane przez”.

Jednak jeśli importer lub dystrybutor nie jest uznany za producenta, wciąż spoczywają na nim obowiązki wynikające z artykułów 8 i 9 Rozporządzenia (UE) 2019/1009. Przed wprowadzeniem do obrotu produktu nawozowego UE, importerzy zapewniają, że właściwy producent przeprowadził ocenę zgodności i została wystawiona deklaracja zgodności, potwierdzająca jej pozytywny wynik. Na opakowaniach wprowadzonego produktu powinny znajdować się elementy umożliwiające identyfikację produktu (np. numer partii) oraz dane producenta. Jeśli importer podejrzewa, że dany produkt nie spełnia wymagań Rozporządzenia (UE) 2019/1009, nie wprowadza on takiego produktu na rynek. Ponadto, jeżeli produkt nawozowy UE stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku. Taki sam obowiązek spoczywa na dystrybutorze.

Podsumowując, mamy 3 możliwości aby być producentem produktu nawozowego UE zgodnie z definicją z Rozporządzenia (UE) 2019/1009:

  1. Właściwy producent wytwarza produkt, lub zleca jego wykonanie oraz przeprowadza ocenę zgodności w wybranym module;
  2. Importer lub dystrybutor wprowadza do obrotu produkt nawozowy UE pod własnym imieniem i nazwiskiem lub własną nazwą/ znakiem towarowym, przejmując tym samym obowiązki producenta;
  3. Importer lub dystrybutor modyfikuje produkt nawozowy UE już znajdujący się w obrocie
    i również przejmuje obowiązki producenta.

Autor: Paulina Krzywokulska – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, PCBC S.A.

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ