Zmiany w ustawie o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 02/06/2022

Organizacje, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegające kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) informujemy, że w dniu 27.05.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 2 powyższej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa  państwa, a także  dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 509 oraz z 2022 poz. 613).

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Zmiany jakie zostały wprowadzone do ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 509) związane są ze zmianą tytułu rozdziału 8 na „Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe”.

W rozdziale tym dodano artykuły 46a-46d, które dotyczą przedłużenia do 31.12.2022 r. odstępstwa w sprawie wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, sklasyfikowanych w wykazie uzbrojenia w kategorii LU13.

Przypominamy, że ustawa z dnia 11.03.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 613) wprowadziła na okres dwóch miesięcy możliwość wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy bez uzyskania stosownego zezwolenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 509 art. 6a ust 3) z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zgodnie z nowymi regulacjami wywóz i tranzyt na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, sklasyfikowanych w wykazie uzbrojenia w kategorii LU13, może być dokonany po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca przed dokonaniem wywozu lub tranzytu powyższego sprzętu na Ukrainę jest obowiązany zgłosić w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zamiar dokonania obrotu.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje wskazujące podmiot zgłaszający z podaniem adresu siedziby lub miejsca zamieszkania,
  • określenie produktu i jego ilości,
  • oznaczenie końcowego użytkownika.

Zmiany jakie zostały wprowadzone Ustawą z dnia 12 maja 2022 r, (Dz.U. z 2022 poz. 1137) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw weszły w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 18 maja 2022 r.

 

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ