Nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 22/12/2021

Od 01 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe przepisy unijne regulujące zasady produkcji ekologicznej:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.).

Obowiązujące od 01.01.2022 roku rozporządzenie PE i Rady (UE)2018/848 oraz akty wykonawcze i delegowane do tego rozporządzenia, znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przepisy-unijne

Prosimy o zapoznanie się z przepisami, w celu analizy konieczności zmian i ich wdrożenia.

Od 1 stycznia 2022 roku, każdy podmiot działający w systemie rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do prowadzenia działalności, zgodnie z nowymi wymaganiami.

Wkrótce do naszych klientów rozesłane zostaną dokumenty tj.wniosek o certyfikację, opis jednostki oraz umowa, które w związku ze zmianą przepisów muszą zostać zaktualizowane.

Ocena zgodności z wymaganiami rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 i certyfikaty zgodności będą wydawane, po przesłaniu przez Państwa aktualizacji dokumentów i przeprowadzeniu kontroli bezpośredniej.

Przybliżając Państwu nowe przepisy, poniżej przedstawiamy zarys istotnych zmian, które wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848:

 • Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 przed 1 stycznia 2022r. mogą być wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.
 • Po spełnieniu poniższych warunków, możliwa będzie certyfikacja grupowa:
 • Grupa podmiotów składa się wyłącznie z członków, którzy są rolnikami lub podmiotami produkującymi algi lub zwierzęta akwakultury, którzy ponadto mogą prowadzić działalność w zakresie przetwarzania, przygotowania lub wprowadzania do obrotu żywności lub paszy,
 • Każdy z członków grupy spełnia warunki: koszty certyfikacji indywidualnej stanowią ponad 2 % wartości obrotu każdego członka lub standardowej produkcji w produkcji ekologicznej i których roczna wartość obrotu produkcją ekologiczną nie przekracza 25 000 EUR lub których standardowa produkcja w produkcji ekologicznej nie przekracza wartości 15 000 EUR rocznie,
 • Każdy z członków ma gospodarstwo maksymalnie: o powierzchni pięciu hektarów; o powierzchni 0,5 hektara (w przypadku szklarni); lub o powierzchni 15 hektarów (wyłącznie w przypadku trwałych użytków zielonych) oraz ma siedzibę w państwie członkowskim,
 • Każdy z członków ma osobowość prawną,
 • Grupa podmiotów składa się wyłącznie z członków, którzy prowadzą działalność produkcyjną w niewielkiej odległości od siebie,
 • Grupa podmiotów ustanawia wspólny system wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych przez grupę ustanawia system kontroli wewnętrznych składający się z udokumentowanego zestawu czynności i procedur kontrolnych, w ramach którego określona osoba lub organ odpowiada za sprawdzanie zgodności każdego członka grupy z ww. rozporządzeniem.

(Przy czym członkowie grupy podmiotów nie będą uprawnieni do otrzymania indywidualnego certyfikatu z tytułu jakiejkolwiek działalności objętej certyfikatem wydanym dla grupy podmiotów, do której należą.)

 • Określone zostały zasady ekologicznej produkcji zwierząt jeleniowatych i królików.
 • Możliwa będzie ekologiczna produkcja:
 • kiełków, prowadzona przez zwilżanie nasion oraz uzyskiwanie główek cykorii, włączając zanurzanie w czystej wodzie,
 • roślin ozdobnych lub ziół uprawianych w doniczkach sprzedawanych konsumentowi końcowemu wraz z doniczką,
 • uprawa siewek lub sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania
 • W oznaczeniu „UE” lub „spoza UE” – będzie można pominąć składniki występujące w małej wagowej ilości – nieprzekraczającej 5% całkowitej masy składników rolnych (obecnie obowiązuje limit: 2%)
 • Z produkcji ekologicznej wykluczona została żywność zawierająca nanomateriały lub składająca się z nich.
 • Zmieniają się zasady dokumentowania wniosku o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu konwersji. Wymagane będą:
 • dokumenty potwierdzające, że działki stanowiły obszary naturalne lub użytki rolne, na których przez co najmniej 3 lata, nie stosowano produktów niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym,
 • wniosek, mapa,
 • szczegółowa analiza ryzyka,
 • wyniki analiz gleby lub roślin z każdej działki rolnej (pobór próbek przez jednostkę certyfikującą).
 • Zdefiniowane zostały wymagania dla dostawcy materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego:
 • powiadomienie organu urzędowego,
 • posiadanie dowodu w postaci potwierdzenia odbioru powiadomienia,
 • wprowadzanie do obrotu materiału nie wcześniej niż trzy miesiące od daty podanej na potwierdzeniu odbioru przez organ (pod warunkiem, że nie zażądano żadnej dodatkowej informacji, ani nie przekazano formalnej odmowy).
 • Ustanowiony został nowy wzór certyfikatu zgodności (załącznik VI rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/848 )
 • Podmiot lub grupa podmiotów nie są uprawnione do otrzymania certyfikatu od więcej niż jednej jednostki certyfikującej, w odniesieniu do działań prowadzonych w jednym państwie członkowskim, jeżeli chodzi o tę samą kategorię produktów, nawet jeżeli ten podmiot lub grupa podmiotów zajmują się różnymi etapami produkcji, przygotowania  i dystrybucji.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.pcbc.gov.pl, na której będziemy publikować informacje o istotnych zmianach, w zakresie przepisów regulujących produkcję ekologiczną.

Pozostałe ważne informacje

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ