Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

WYSZUKIWARKA USŁUG

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Szkolenie PC162 - Weryfikacja partnerów biznesowych (tzw. „due diligence”) na potrzeby normy antykorupcyjnej ISO 37001

Jednodniowy, praktyczny, interaktywny warsztat pozwalający przygotować się do prowadzenia wywiadu biznesowego w celu weryfikacji partnerów biznesowych w świetle normy 37001. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane źródła informacji, dokonują pobieżnych sprawdzeń wybranego przez siebie podmiotu, dokonują krytycznej oceny informacji oraz przedstawiają finalne rekomendacje. Uczestnicy pracują w małych zespołach lub indywidualnie korzystając z własnych komputerów.

PN-ISO/IEC 20000-1

Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

PN-EN ISO 29990

System zarządzania usługami edukacyjnymi dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleniowego.

Gwarantowana jakość - środki wspomagające uprawę roślin

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie L02 - Walidacja i niepewność metod badawczych

Kompleksowe 3-dniowe szkolenie z zakresu walidacji i szacowania niepewności pomiarów.  

Szkolenie PC42 - RODO krok po kroku. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Czy Państwa firma przygotowana jest do zmian? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. będzie stosowane już od dnia 25 maja 2018 r.    

PN-N-18001, OHSAS 18001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Laboratorium wyrobów elektrycznych

Wykonujemy badania m.in. LVD, EMC i MD, zgodnie z wymaganiami Polskich, Europejskich oraz Międzynarodowych Norm.

GMP - Dobre Praktyki Produkcji Kosmetyków

Certyfikacja GMP w produkcji kosmetyków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009

Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016

Jednodniowe szkolenie pozwalające zapoznać się z najnowszą normą ISO 37001:2016 i nabyć wiedzę związaną z systemowym podejściem do przeciwdziałania korupcji.

Szkolenie PC77 - System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Szkolenie oparte o teoretyczne i praktyczne informacje, dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pozwala uzyskać wskazówki niezbędne do zbudowania systemu antykorupcyjnego w organizacji wg. kryteriów SPZK.

Szkolenie L04 - Warsztaty doskonalące dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach według PN-EN ISO 17025 oraz procedur PCA

Praktyczne 1-dniowe szkolenie warsztatowe, które zapoznaje ze sposobem prowadzenia działań na rzecz utrzymania systemu zarządzania w laboratorium, jak również ocenia i doskonali zadania pełnomocnika.

FSSC 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

Szkolenie PC92 - Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kompleksowe 4-dniowe szkolenie przygotowujące do nabycia kompetencji audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC55 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 – wymagania i dokumentowanie.

Teoretyczne 2-dniowe szkolenie dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - norma PN-EN ISO 22000:2006.

Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

Szkolenie PC102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2012 – warsztat praktyczny

Praktyczne 2-dniowe szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2012. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.Szkolenie oparte jest o wymagania normy PN ISO 19011:2012 i uwzględnienia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu.

Szkolenie PC12-2 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena.

Drugi, ostatni, etap szkolenia dla Pełnomocników ds. SZJ pozwala poznać zasady zarządzania procesowego pod kątem wdrożenia SZJ i jego późniejszej oceny.

PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie-PC164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Znak zakładowej kontroli produkcji

Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

WSK

Wewnętrzny System Kontroli.

Oznakowanie Nawóz WE

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Certyfikowany kosmetyk naturalny EKO

Naturalne kosmetyki ekologiczne to zdrowie, naturalne środkami do pielęgnacji ciała.

Szkolenie PC05-2 - Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie

Szkolenie pozwalające uaktualnić i usystematyzować wiedzę w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska.

Szkolenie PC163 - Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2014-12

Kompleksowe szkolenie mające na celu przedstawienie roli i znaczenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia i nadzorowania takiego systemu oraz jego audytowania.

Szkolenie PC155 - Nowe rozporządzenia unijne (wyroby IVD)

Jednodniowe szkolenie zapoznające z wymaganiami nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Znak jakości Q

Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi.

Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

PN-EN ISO 14001

System zarządzania środowiskowego.

PN-ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Znak ekologiczny EKO - wyroby ogólnoprzemysłowe

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia w obszarze wyrobów elektrycznych

Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań norm lub innych dokumentów odniesienia przywołanych w tym certyfikacie.

PN-EN 14065

System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel - wyroby elektryczne

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Znak Zgodności z Polską Normą

Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

PN-EN ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w organizacji o różnych branżach.

Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

SPZK

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Oznakowanie CE - wyroby elektryczne

Deklaracja producenta potwierdzająca właściwości użytkowe wyrobu zgodne z specyfikacją techniczną.

Szkolenie PC149 - Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zintegrowanego

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, wymagające pełnego zaangażowania uczestników, pozwalające doświadczyć sytuacji auditowych.

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Wyroby oznaczone tym znakiem są wytwarzane na określonym obszarze geograficznym.

Znak ekologiczny EKO - wyroby elektryczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie PC101 - Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności w każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym.

Szkolenie PC 161-2 - Menedżer systemów zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji) - ETAP 2

Drugi etap szkolenia dla Menedżerów systemów zarzadzania, przekazującego wiedzę w zakresie systemów i narzędzi zarządzania, jak również integracji systemowej.

Szkolenie PC160 – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

Jednodniowe szkolenie, które zapozna uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego oraz powiązaniem ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalające potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego

Szkolenie PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie PC165 - System zarządzania jakością wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016 – spełnienie wymagań zasadniczych - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Jednodniowe szkolenie zapoznające uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016 oraz przygotowujące uczestników szkolenia do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu wg wymagań PN-EN ISO 13485:2016.

Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (IQNet no MTS002)

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie PC12-1 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja

Pierwszy z dwóch etapów szkolenia dla Pełnomocników ds. SZJ pozwala poznać zasady zarządzania procesowego oraz dokumentowania SZJ.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

PN-EN ISO 50001

System zarządzania energią.

Laboratorium wyrobów budowlanych

Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, badania właściwości fizycznych oraz promieniowania surowców, wyrobów i materiałów budowlanych.

Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

Znak Jakość Tradycja

Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Szkolenie PC69 - Zakładowa kontrola produkcji w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Jednodniowe szkolenie dotyczące aktualnych oraz wchodzących w życie w 2017 r. wymagań dotyczących zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, deklarowania właściwości użytkowych wyrobów, nadzoru rynku, a także wymagań dla zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych.

Szkolenie PC153 - Podejście praktyczne do certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel detergentów i produktów kosmetycznych spłukiwanych.

Jednodniowe szkolenie, które pokazuje jak w praktyczny sposób przygotować się do certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel.

ISO 37001

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji, którymi nogą być m.in.: Polskie Normy, Specyfikacje Producentów lub inne dokumenty odniesienia.

EuropeSpa med & wellness

Międzynarodowy program certyfikacji pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Spa (ESPA)

Szkolenie L01 - Budowa, wdrożenie i poprawa skuteczności systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe 3-dniowe szkolenie z zakresu budowy i utrzymania systemu zarządzania w laboratorium.

Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są informacje o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

EMAS

System ekozarządzania i auditu EMAS.  

Szkolenie PC35 - Zgodność wyrobów elektrycznych z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw: niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej, maszynowej i RoHS

Jednodniowe szkolenie pozwalające na poznanie treści i wymagań zasadniczych dyrektyw, a także poznanie zagadnień związanych z dokumentacją techniczną.

Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE.

Szkolenie PC156 - Wymagania prawne i normatywne regulujące stosowanie tkanek pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania wyrobów medycznych.

Jednodniowe szkolenie dotyczące wymagań w zakresie stosowania tkanek pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania wyrobów medycznych  z uwzględnieniem doboru i nadzoru odpowiednich dostawców tkanek lub materiałów przetworzonych.

Szkolenie PC62 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Kompleksowe jednodniowe szkolenie dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego skierowane na doskonalenie rozpoznawania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie z nimi.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel - wyroby ogólnoprzemysłowe

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

PC133 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania i wytyczne wg projektu normy ISO 45001

Jednodniowe szkolenie informujące o projekcie nowej normy ISO 45001 w zakresie system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 do systemu zarządzania energią.

Jednodniowe szkolenie pozwalające zrozumieć role i znaczenie systemu zarządzania energią, na którym omówienie zostaną m.in. podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2011 .

AQAP

Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014 - „Compliance Managment Systems”, którego celem jest przekazanie informacji na temat budowy normy ISO 19600:2016 i jej zaleceń oraz przygotowanie w tym zakresie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance w organizacji.

Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015. Szkolenie pozwoli uczestnikom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę jak, w sposób skuteczny i praktyczny, prowadzić audit środowiskowy. Uczestnik będzie prowadzony krok po kroku przez cały proces auditu od momentu rozpoczęcia do działań poauditowych.

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Akredytowane laboratorium badawcze, wykonujące badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Szkolenie PC24 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego - aspekty prawne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC144 - Zmiany w normie ISO/IEC 17025 FDIS:2017

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy ISO/IEC 17025.

Szkolenie PC161-1 - Menedżer systemów zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji) - ETAP 1

Pierwszy z dwóch etapów szkolenia dla Menedżerów systemów zarzadzania, przekazującego wiedzę w zakresie systemów i narzędzi zarządzania, jak również integracji systemowej.

Szkolenie PC154 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)

Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych.

CB

Potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w przywołanej publikacji IEC dotyczącej bezpieczeństwa wyrobu, wydawany w ramach międzynarodowego systemu certyfikacyjnego IECEE. Posiadany certyfikat umożliwia producentowi lub importerowi szybkie uzyskanie certyfikatów znaków krajowych, a więc łatwiejszy dostęp do rynku bez ponownych badań.

PN-EN ISO 13485

System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie PC168 - Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS – dostosowanie do wymagań ISO 14001:2015

UWAGA zmiany w rozporządzeniu EMAS przyjęte!! Jednodniowe szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy nt. nowych obowiązków organizacji zarejestrowanych w EMAS oraz możliwości dostosowania do wymagań ISO 14001:2015.

Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne i środki wspomagające uprawę roślin

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie - PC146 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC05 – Menedżer i audytor systemu zarządzania środowiskowego Etap 1 – Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09

3-dniowe szkolenie przybliżające tematykę budowy systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 i przeprowadzenia auditu w tym zakresie.

Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2014, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

Dwudniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością.

Gwarantowana jakość - nawozy

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.