Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

WYSZUKIWARKA USŁUG

Certyfikowany kosmetyk naturalny EKO

Naturalne kosmetyki ekologiczne to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu.

Szkolenie PC167 - System Zarządzania Ryzykiem Zgodności – Compliance Managment Systems ISO19600:2014

Jednodniowe szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy o systemie zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji oraz zaleceniach normy ISO 19600:2014 - „Compliance Managment Systems”, którego celem jest przekazanie informacji na temat budowy normy ISO 19600:2016 i jej zaleceń oraz przygotowanie w tym zakresie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie systemu compliance w organizacji.

Szkolenie PC154 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)

Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych.

Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2017-06, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

Dwudniowe szkolenie przedstawiające znaczenie, szanse i korzyści biznesowe wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Znak Zgodności z Polską Normą

Dobrowolny znak, stosowany po uzyskaniu certyfikatu upoważniającego do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”, wystawianego na podstawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który jest właścicielem Znaku.

Szkolenie PC165 - System zarządzania jakością wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016 – spełnienie wymagań zasadniczych - PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 13485:2016 oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych.

Szkolenie PC156 - Wymagania prawne i normatywne regulujące stosowanie tkanek pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania wyrobów medycznych.

Jednodniowe szkolenie dotyczące wymagań w zakresie stosowania tkanek pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania wyrobów medycznych,  z uwzględnieniem doboru i nadzoru odpowiednich dostawców tkanek lub materiałów przetworzonych.

Szkolenie online O186 - Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne

Omówienie wymagań prawnych w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.

Szkolenie - PC146 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

Gwarantowana jakość - środki wspomagające uprawę roślin

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

Jednodniowe szkolenie, które zapozna uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego oraz powiązaniem ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

Szkolenie PC35 - Zgodność wyrobów elektrycznych z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw: niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej, maszynowej i RoHS

Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy treść i wymagania zasadniczych dyrektyw, a także zagadnienia związane z dokumentacją techniczną.

Szkolenie online O141 - Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

Kompleksowe szkolenie w ramach IQNet, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

Szkolenie Online O150- System zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Omówienie normy ISO 37001:2017 oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

Szkolenie PC69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

Jednodniowe szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów znakiem CE.

Szkolenie PC188 - Wprowadzenie do projektowania i wdrażania systemu cyberbezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - wykluczenia i ograniczenia zakresu

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówione m.in. podstawowe koncepcje, standardy, metody i techniki stosowane do skutecznego wdrażania i zarządzania systemem cyberbezpieczeństwa w organizacji.

Znak jakości Q

Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

Szkolenia Online O124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Wiedza niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

PN-EN ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

WSK

Wewnętrzny System Kontroli.

Szkolenie online 0194- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016

Szkolenie PC155 - Nowe rozporządzenia unijne (wyroby IVD)

Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

Szkolenie PCL01- System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Znak ekologiczny EKO

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie online O191- ISO 14001:2015 – elementy ułatwiające integrację systemu zarządzania środowiskowego z procesami biznesowymi organizacji

Przybliżenie wymagań ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mają na celu integrację zarządzania środowiskowego z kierunkiem strategicznym i podejmowaniem decyzji w organizacji.

Szkolenie Online O112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie PC175- Pomiary w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015

Szkolenie przeznaczone dla osób zaangażowanych w budowę i utrzymanie skutecznych oraz przydatnych systemów zarządzania jakością.

Szkolenie PC144 - Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - wymagania, procesy, zarządzanie ryzykiem

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagania nowej edycji normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018.

Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego/ IQNet No MTS004

Kompleksowe 5-dniowe szkolenie skierowane do kandydatów na auditorów strony trzeciej w zakresie systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015.

Szkolenie PC184 - Jakość życia w mieście – inteligentne usługi miejskie, zrównoważony rozwój a Smart City

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami „zrównoważony rozwój społeczny” oraz „smart city”, jak również z ich wzajemnym powiązaniem.

PN-ISO/IEC 20000-1

Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

Laboratorium wyrobów budowlanych

Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, badania właściwości fizycznych oraz promieniowania surowców, wyrobów i materiałów budowlanych.

Szkolenia Online O115 - System bezpieczeństwa żywności: wymagania FSSC 22000 wersja 5 – nowe wyzwania

Omówienie wymagań systemu bezpieczeństwa żywności zawartych w wersji 5.1 normy FSSC 22000.

PN-ISO 37001

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Znak zakładowej kontroli produkcji

Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

Znak jakości Q

Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi. Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

PN-ISO 45001, PN-N-18001, OHSAS 18001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie online O165 - System Zapewnienia Jakości wyrobów medycznych na zgodność z PN-EN ISO 13485:2016-4 – spełnienie wymagań zasadniczych - podejście praktyczne

Jednodniowe szkolenie przygotowujące do wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 13485:2016

Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2018 do systemu zarządzania energią.

Podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018.

Szkolenie PC160 – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC186 - Zastosowanie tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych – wymagania prawne i normatywne

Omówienie wymagań prawnych w zakresie stosowania tkanki zwierzęcej w wyrobach medycznych.

Szkolenie PC163 - Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.

Jednodniowe, praktyczne, interaktywne szkolenie umożliwiające pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej problematyki korupcji i konfliktu interesów, w tym ich przeciwdziałaniu. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zagadnienia zarówno w obszarze administracji publicznej, jak i sektora prywatnego.

Szkolenie PC179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Zapoznanie z tematyką bezpieczeństwa informacji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001, jak również podejściem do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC62 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Kompleksowe jednodniowe szkolenie dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego skierowane na doskonalenie rozpoznawania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie z nimi.

Szkolenie online O184 - Jakość życia w mieście – inteligentne usługi miejskie, zrównoważony rozwój a Smart City

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami „zrównoważony rozwój społeczny” oraz „smart city”, jak również z ich wzajemnym powiązaniem.

Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

Znak Jakość Tradycja

Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Szkolenie Online O98- Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Szkolenie skierowane do auditorów oraz osób reprezentujących organizacje, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Szkolenia Online O177 - Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych

Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych i zmian jakie wprowadza. Szkolenie dla przedstawicieli firm wytwarzających produkty kosmetyczne.

Szkolenie PC102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2020 – warsztat praktyczny

Praktyczne, 2-dniowe szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2020. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

Szkolenie PC177 – Produkcja kosmetyków w świetle nowej ustawy o produktach kosmetycznych

Jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli firm wytwarzających produkty kosmetyczne, na którym omówimy m.in. wymagania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych.

PN-ISO/IEC 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie online O69 - Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, regulacje prawne

  Szkolenie skierowane do producentów wyrobów budowlanych w Polsce chcących poznać podstawy regulacji prawnych oraz zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE.

Szkolenia Online O160 - Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

Szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy wymagania normy ISO 37001:2017 oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

Znak systemu zarządzania jakością

Znak systemu zarządzania jakością

Szkolenie Online O190 - Prowadzenie audytów systemów zarządzania zgodnych z normami ISO w trybie pracy zdalnej

Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami i uwarunkowaniami przeprowadzania audytów strony pierwszej i drugiej w trybie zdalnym.

Szkolenie Online O125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Szkolenia Online O133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Szkolenie PC194 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485:2016.

Przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 13485:2016.

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne i środki wspomagające uprawę roślin

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie online O102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – wymagania normy PN-EN ISO 14971:2019 – warsztat praktyczny

Praktyczne 2-dniowe szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2019. Warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach.

PN-EN 14065

System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

Szkolenie online O147 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP.

PN-EN ISO 50001

System zarządzania energią.

Oznakowanie Nawóz WE

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Szkolenie PC 174 - Audyt wewnętrzny w zakresie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami związanymi z RODO oraz przygotowanie auditorów do prowadzenia auditów zgodnie z zachowaniem zasad RODO.

Szkolenie PC170 – Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji - zasady i techniki-auditowania, przygotowanie-dokumentacji.

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. ZKP oraz osób pełniących tę funkcję w Polsce, chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji zakładowej kontroli produkcji (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania ZKP.

Szkolenie Online O32 - Zarządzanie ciągłością działania

Przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z wdrożenia w organizacji systemu zarządzania ciągłością działania.

Szkolenie PC180 - Zarządzanie naruszeniami ochrony danych w organizacji w zgodzie z RODO

Jednodniowe szkolenie z zakresu identyfikowania i obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

FSSC 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Szkolenie PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

PN-ISO 37120

Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie PC149 - Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zintegrowanego

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, wymagające pełnego zaangażowania uczestników, pozwalające doświadczyć sytuacji auditowych.

Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Szkolenie PC178 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

Szkolenie online O/L01 - System zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Zadania kierownictwa laboratorium w drodze do akredytacji.

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do wprowadzenia systemu zarządzania w laboratoriach oraz przygotowujące kierowników laboratoriów do akredytacji.

Szkolenie PC12 - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością – warsztaty dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania jakością

Czterodniowe szkolenie, po którym uczestnicy będą znali i rozumieli cele i zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz możliwości wynikające z systemu zarządzania jakością dla wzmacniania skuteczności i efektywności działań organizacji.

Szkolenie PC147 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ IQNet No MTS009

Trzydniowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP.

Szkolenie online O04 - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością

Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania i przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością.

Szkolenie PC172 - Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym oraz wzorcami i materiałami odniesienia w akredytowanym laboratorium badawczym

Zapoznanie uczestników szkolenia z wyposażeniem pomiarowym występującym w laboratorium oraz z zasadami jego nadzorowania.

Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE.

Szkolenie online O155 - Nowe rozporządzenia unijne (wyroby IVD)

Szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE.

Szkolenie PC181 - Badanie zakresu spełnienia wymagań RODO w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania

Jednodniowe szkolenie z zakresu audytowania zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w ramach audytów wewnętrznych systemów zarządzania.

Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet No MTS007

Przygotowanie do wdrożenia i nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jego audytowania.

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Akredytowane laboratorium badawcze, wykonujące badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Szkolenie Online O154 - „Nowe rozporządzenie unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)”

Omówienie istotnych zmian jakie wprowadza nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące wyrobów medycznych.

Szkolenie Online O179 - System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji, wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Znak ekologiczny EKO - wyroby ogólnoprzemysłowe

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

PN-EN ISO 13485

System zarządzania jakością - wyroby medyczne.

Szkolenie online O/L03 - Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie Online O189 - Ochrona danych osobowych zgodna z RODO w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego

Szkolenie z zakresu zmian jakie wywołał w ochronie danych osobowych wprowadzonych w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego oraz przepisy specustawy COVID-19.

Szkolenie Online O93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalającym potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego.

PN-EN ISO 14001

System zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

Szkolenie PC92 - Audytor Wiodący SZ Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06/ IQNet MTS008

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli audytorom w pełni zrozumieć zasady audytowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audyt strony trzeciej.

Znak ekologiczny EKO - wyroby elektryczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie PC 171 – Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji)

Trzydniowe szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz osób pełniących tę funkcję, chcących poznać interpretacje wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001, a także nabyć wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania.

PEFC

Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania

PN-EN ISO 29990

System zarządzania usługami edukacyjnymi dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleniowego.

Szkolenie PC164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Szkolenie online O170 - Pełnomocnik i Auditor Zakładowej Kontroli Produkcji

Szkolenie skierowane do kandydatów na Pełnomocników ds. Zakładowej Kontroli Produkcji , chcących poznać podstawy regulacji prawnych i przygotowania dokumentacji ZKP (procedury, instrukcje, formularze), a także obowiązki Pełnomocnika ZKP oraz zasady i techniki audytowania.

Szkolenie online 0192 - Narzędzia doskonalenia oraz narzędzia analizy i rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie

Szkolenie, na którym zapoznamy uczestników szkolenia z metodami i technikami analizy sytuacji organizacji, analizy problemów oraz znajdowania rozwiązań.

Znak IQNet

Znak jakości Systemów Zarządzania

Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie Online O131 - Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2018-09 do systemu zarządzania energią

Podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018

Szkolenie L02 – Walidacja i niepewność metod badawczych

Dwudniowe szkolenie, na którym przekażemy wiedzę pozwalajacą na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych, planowanie procesu walidacji i szacowanie niepewności.

Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.

Szkolenie Online O193 - Lean Management – wybrane elementy

Metody i techniki doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, techniki motywacji pracowników oraz jeszcze sprawniejszego zarządzania wyposażeniem.

Szkolenie PC 176 – Techniki statystyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chciałyby rozumieć i stosować techniki statystyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Szkolenie PC182 - RODO w zintegrowanym systemie zarzadzania organizacją (Integracja wymagań RODO w ramach Systemów Zarzadzania zgodnych z normami ISO)

Jednodniowe szkolenie z zakresu integrowania systemu ochrony danych osobowych w ramach stosowanych systemów zarządzania organizacją.

PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością.

Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią.

Szkolenie Online O157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

Gwarantowana jakość

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie PC133 - Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Wszystko o standardzie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy ISO 45001:2018.

Szkolenie online O196 - Wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy podczas pandemii COVID-19 na podstawie ISO/PAS 45005

Jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy m.in. skuteczne metody dostosowania organizacji do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

AQAP

Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

Szkolenie PC189 - Szkolenie audytorów wewnętrznych systemu cyberbezpieczeństwa OUK zgodnego z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Trzydniowe szkolenie, na którym omówimy m.in. podstawowe pojęcia i zasady cyberbezpieczeństwa, zasady prowadzenia audytu w zakresie  systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem, przygotowanie i rozpoczęcie audytu oraz działania poauditowe.

Szkolenie online O/L02 - Walidacja i niepewność metod badawczych

Szkolenie, na którym zapoznasz się z problemami związanymi z metodami badawczymi oraz zdobędziesz niezbędną wiedzę pozwalającą opracować procedury dotyczące szacowania niepewności i walidacji metod badawczych.

Szkolenie PC168 - Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS – dostosowanie do wymagań ISO 14001:2015

Jednodniowe szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy nt. nowych obowiązków organizacji zarejestrowanych w EMAS oraz możliwości dostosowania do wymagań ISO 14001:2015.

Szkolenie PC162 - Weryfikacja partnerów biznesowych (tzw. „due diligence”) na potrzeby normy antykorupcyjnej ISO 37001

Jednodniowy, praktyczny, interaktywny warsztat pozwalający przygotować się do prowadzenia wywiadu biznesowego w celu weryfikacji partnerów biznesowych w świetle normy 37001. Podczas warsztatu uczestnicy poznają wybrane źródła informacji, dokonują pobieżnych sprawdzeń wybranego przez siebie podmiotu, dokonują krytycznej oceny informacji oraz przedstawiają finalne rekomendacje. Uczestnicy pracują w małych zespołach lub indywidualnie korzystając z własnych komputerów.

Szkolenie PC190 - Szkolenie Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa i liderów procesów

Dwudniowe szkolenie, na którym uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę m.in. na temat cyberbezpieczeństwa, relacji między cyberbezpieczeństwem i innymi rodzajami bezpieczeństwa IT oraz roli interesariuszy w tym środowisku.

Szkolenie online O34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2017-06

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do wdrożenia, nadzorowania oraz auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie online O164 - Walidacja procesu wytwarzania wyrobów medycznych a produktów leczniczych

Szkolenie dotyczące zagadnień walidacji procesu produkcyjnego dla wytwórców dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Szkolenie PC32 - Zarządzanie ciągłością działania

Zapoznanie uczestników z tematyką ciągłości działania, przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia systemowego podejścia do tego zagadnienia, jak również wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania.