ruenpl

WYSZUKIWARKA USŁUG

GMP - Dobre Praktyki Produkcji Kosmetyków

Certyfikacja GMP w produkcji kosmetyków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009

Znak ekologiczny EKO - wyroby elektryczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Szkolenie PC144 - Zmiany w normie CD 2 ISO/IEC 17025 stan 2016

Jednodniowe szkolenie, na którym zostaną omówienie wymagaia nowej edycji normy ISO/IEC 17025.

Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego

Kompleksowe 4-dniowe szkolenie z zasad auditowania systemu zarządzania środowiskowego – norma, ISO 19011:2012 i ISO/IEC17021:2011.

Szkolenie PC155 - Nowe rozporządzenia unijne (wyroby IVD)

Jednodniowe szkolenie zapoznające z wymaganiami nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Szkolenie PC01 - ETAP 3 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji

Trzeci z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

Jednodniowe szkolenie, które zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego oraz powiązaniem ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel - wyroby ogólnoprzemysłowe

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

PN-EN ISO 22000

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

Szkolenie PC117 - Wytyczne porozumienia z Wassenaar i ich zastosowanie w Wewnętrznym Systemie Kontroli

Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

Oznakowanie CE - wyroby elektryczne

Deklaracja producenta potwierdzająca właściwości użytkowe wyrobu zgodne z specyfikacją techniczną.

Szkolenie PC62 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego – identyfikacja zagrożeń oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego skierowane na doskonalenie rozpoznawania sytuacji awaryjnych i radzenia sobie z nimi.

PN-EN ISO 14001

Systemy zarządzania środowiskowego.

SPZK

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Akredytowane laboratorium badawcze, wykonujące badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Szkolenie PC69 - Zakładowa kontrola produkcji w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Jednodniowe szkolenie dotyczące aktualnych oraz wchodzących w życie w 2017 r. wymagań dotyczących zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, deklarowania właściwości użytkowych wyrobów, nadzoru rynku, a także wymagań dla zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wyrobów budowlanych.

Znak zakładowej kontroli produkcji

Znak ten świadczy, iż producent uzyskał w PCBC S.A. certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu lub zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej.

Szkolenie L01 - Budowa, wdrożenie i poprawa skuteczności systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe 3-dniowe szkolenie z zakresu budowy i utrzymania systemu zarządzania w laboratorium.

Certyfikowany kosmetyk naturalny EKO

Naturalne kosmetyki ekologiczne to zdrowie, naturalne środkami do pielęgnacji ciała.

Szkolenie PC145 - Praktyczne stosowanie Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych

Jednodniowe szkolenie, które pokazuje jak w praktyczny sposób stosować NOWE Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych.

Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia

Certyfikacja zgodności jest potwierdzeniem przez niezależną trzecią stronę, że certyfikowany wyrób spełnia wymagania dokumentów będących podstawą certyfikacji, którymi nogą być m.in.: Polskie Normy, Specyfikacje Producentów lub inne dokumenty odniesienia.

Szkolenie PC24 - Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego - aspekty prawne

Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

Szkolenie PC12-1 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja

Pierwszy z dwóch etapów szkolenia dla Pełnomocników ds. SZJ pozwala poznać zasady zarządzania procesowego oraz dokumentowania SZJ.

Szkolenie PC05 – Menedżer i audytor systemu zarządzania środowiskowego Etap 1 – Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09

3-dniowe szkolenie przybliżające tematykę budowy systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09 i przeprowadzenia auditu w tym zakresie.

Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

PN-ISO/IEC 27001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC01 - ETAP 2 - Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością. Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena

Drugi z 6 etapów szkolenia przeznaczony jest dla kierownictwa organizacji wdrażających i certyfikujących system zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000, pragnącego skutecznie nadzorować proces wdrożenia i zapewnić spójność tworzonego systemu zarówno z wymaganiami norm, jak i z własnymi metodami zarządzania organizacją.

Laboratorium wyrobów elektrycznych

Wykonujemy badania m.in. LVD, EMC i MD, zgodnie z wymaganiami Polskich, Europejskich oraz Międzynarodowych Norm.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel - wyroby elektryczne

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie PC01- ETAP 1 - Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością. Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja

Pierwszy z 6 etapów szkolenia prowadzącego do otrzymania kompetencji Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

PN-ISO/IEC 20000-1

Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

EMAS

System ekozarządzania i auditu EMAS. System ten, to umocowany prawnie wspólnotowy instrument, przeznaczony dla organizacji (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji, urzędów administracji publicznej), które podejmują dobrowolne zobowiązanie, mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

Teoretyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

Szkolenie PC/L03- Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium

Kompleksowe szkolenie przygotowujące uczestnika do realizacji wewnętrznych auditów systemu zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie PC141- Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością (IQNet no MTS002)

Kompleksowe szkolenie, które pozwoli auditorom w pełni zrozumieć zasady auditowania oraz nabyć wiedzę w jaki sposób skuteczny i praktyczny prowadzić audit.

Gwarantowana jakość - nawozy

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne i środki wspomagające uprawę roślin

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są informacje o sposobie wprowadzania zmian do systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem dobrych praktyk i skutecznych narzędzi.

Szkolenie PC01 - ETAP 4 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. TQM – drogi prowadzące do kompleksowego zarządzania jakością

Czwarty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

Szkolenie PC154 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)

Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych.

PN-N-18001, OHSAS 18001

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i norma.

Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

Szkolenie PC153 - Podejście praktyczne do certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel detergentów i produktów kosmetycznych spłukiwanych.

Jednodniowe szkolenie, które pokazuje jak w praktyczny sposób przygotować się do certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel.

Gwarantowana jakość - środki wspomagające uprawę roślin

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Szkolenie PC93 - Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów.

Szkolenie - PC 146 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC148 - Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp)

Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania (jakość, środowisko, bhp). Szkolenie zakończone egzaminem, pozwalające potwierdzić kompetencje auditora wewnętrznego

Znak ekologiczny EKO - wyroby ogólnoprzemysłowe

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Znak Zgodności z Polską Normą

Dobrowolny, umieszczony na wyrobie znak, który jest gwarancją zgodności wyrobu z odpowiednimi dla tego wyrobu Polskimi Normami.

Kryteria WSK

Wewnętrzny System Kontroli.

Szkolenie PC01- ETAP 6- Auditor systemu zarządzania jakością

Pięciodniowe szkolenie zakończone egzaminem. Zapoznaje uczestników z metodologią prowadzenia oceny systemu zarządzania jakością, niezależnie od struktury i wielkości organizacji, zawiera elementy ćwiczeń w grupach.

Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.Szkolenie oparte jest o wymagania normy PN ISO 19011:2012 i uwzględnienia różne techniki auditowania oraz psychologiczne aspekty auditu.

PN-EN ISO 50001

Systemy zarządzania energią.

Szkolenie PC156 - Wymagania prawne i normatywne regulujące stosowanie tkanek pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania wyrobów medycznych.

Jednodniowe szkolenie dotyczące wymagań w zakresie stosowania tkanek pochodzenia zwierzęcego do wytwarzania wyrobów medycznych  z uwzględnieniem doboru i nadzoru odpowiednich dostawców tkanek lub materiałów przetworzonych.

Szkolenie L04 - Warsztaty doskonalące dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach według PN-EN ISO 17025 oraz procedur PCA

Praktyczne 1-dniowe szkolenie warsztatowe, które zapoznaje ze sposobem prowadzenia działań na rzecz utrzymania systemu zarządzania w laboratorium, jak również ocenia i doskonali zadania pełnomocnika.

AQAP

Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

Szkolenie PC01 - ETAP 5 - Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością. Etap egzaminacyjny: Menedżer systemu zarządzania jakością.

Piąty z 6 etapów szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu Menedżera i auditora systemu zarządzania jakością PCBC S.A.

PN-EN ISO 9001

System zarządzania jakością.

Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

PN-EN ISO 13485

Systemy zarządzania jakością - wyroby medyczne.

Szkolenie L02 - Walidacja i niepewność metod badawczych

Kompleksowe 3-dniowe szkolenie z zakresu walidacji i szacowania niepewności pomiarów.  

Szkolenie PC05-2 - Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i ich zastosowanie

Szkolenie pozwalające uaktualnić i usystematyzować wiedzę w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w obszarze ochrony środowiska.

Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w organizacji o różnych branżach.

Szkolenie PC92 - Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Kompleksowe 4-dniowe szkolenie przygotowujące do nabycia kompetencji audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych

Poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE.

Szkolenie PC29 - Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2014, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

Dwudniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz podejścia do tego zagadnienia w sposób kompleksowy i systemowy, jak również z uwzględnieniem wytycznych do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

Zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia w obszarze wyrobów elektrycznych

Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez wyrób wymagań norm lub innych dokumentów odniesienia przywołanych w tym certyfikacie.

Szkolenie WSK01 - Wewnętrzny System Kontroli

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Chroniona Nazwa Pochodzenia

Wyroby oznaczone tym znakiem są wytwarzane na określonym obszarze geograficznym.

Szkolenie PC160 – Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska – aktualizacja oraz zmiany

Praktyczne 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie PC101 - Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności w każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

PN-EN 14065

System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

Znak Jakość Tradycja

Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Szkolenie PC149 - Warsztaty doskonalące dla auditorów systemu zintegrowanego

Szkolenie prowadzone w formie warsztatu, wymagające pełnego zaangażowania uczestników, pozwalające doświadczyć sytuacji auditowych.

Laboratorium wyrobów budowlanych

Wykonujemy badania ogniowe, mechaniczne, badania właściwości fizycznych oraz promieniowania surowców, wyrobów i materiałów budowlanych.

Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

Szkolenie PC34 - Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2014-12

Kompleksowe szkolenie mające na celu przedstawienie roli i znaczenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia i nadzorowania takiego systemu oraz jego audytowania.

Szkolenie PC12-2 - Pełnomocnik systemu zarządzania jakością - Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena.

Drugi, ostatni, etap szkolenia dla Pełnomocników ds. SZJ pozwala poznać zasady zarządzania procesowego pod kątem wdrożenia SZJ i jego późniejszej oceny.

Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016

Jednodniowe szkolenie pozwalające zapoznać się z najnowszą normą ISO 37001:2016 i nabyć wiedzę związaną z systemowym podejściem do przeciwdziałania korupcji.

Oznakowanie Nawóz WE

Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

Szkolenie PC55 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 – wymagania i dokumentowanie.

Teoretyczne 2-dniowe szkolenie dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - norma PN-EN ISO 22000:2006.

Szkolenie PC77 - System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Szkolenie oparte o teoretyczne i praktyczne informacje, dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pozwala uzyskać wskazówki niezbędne do zbudowania systemu antykorupcyjnego w organizacji wg. kryteriów SPZK.

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

FSSC 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 do systemu zarządzania energią.

Jednodniowe szkolenie pozwalające zrozumieć role i znaczenie systemu zarządzania energią, na którym omówienie zostaną m.in. podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2011 .

ISO 37001:2016

Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Wymagania z wytycznymi do stosowania

Szkolenie PC102 - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych – norma PN-EN ISO 14971:2012

Praktyczne 1-dniowe szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w branży medycznej w odniesieniu do normy PN-EN ISO 14971:2012.

Szkolenie PC35 - Zgodność wyrobów elektrycznych z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw: niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej, maszynowej i RoHS

Jednodniowe szkolenie pozwalające na poznanie treści i wymagań zasadniczych dyrektyw, a także poznanie zagadnień związanych z dokumentacją techniczną.

EuropeSpa med & wellness

Międzynarodowy program certyfikacji pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Spa (ESPA)

Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

CB

Potwierdza spełnienie przez wyrób wymagań zawartych w przywołanej publikacji IEC dotyczącej bezpieczeństwa wyrobu, wydawany w ramach międzynarodowego systemu certyfikacyjnego IECEE. Posiadany certyfikat umożliwia producentowi lub importerowi szybkie uzyskanie certyfikatów znaków krajowych, a więc łatwiejszy dostęp do rynku bez ponownych badań.

Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością.